Tieto lisää luottamusta tutkittuun hoitoon

Sattumalla on useimmissa asioissa elämässä, kuten vakavissa sairauksissa, suuri rooli, mutta osaan todennäköisyyksistä voi vaikuttaa. Sen lisäksi asiallinen tieto voi auttaa sairastunutta ymmärtämään omaa tilannetta ja tukea selviytymistä. Esimerkiksi syövän yleistyminen ei ole johtanut syöpäkuolleisuuden kasvuun. Päinvastoin, hoidot ovat kehittyneet ennennäkemättömällä tavalla ja myös pysyvä paraneminen on usein mahdollista.

Kustannus Oy Duodecim julkaisee keväällä 2018 tietokirjoja terveydestä ja hyvinvoinnista, mutta myös vakavista sairauksista ja elämän loppuvaiheen hoidosta. Lääketieteen erikoisalojen oppikirjoissa paneudutaan tuoreimpaan tutkimustietoon muun muassa diabeteksesta ja allergioista.


Miksi minä?

Syöpä on pelottava sairaus ja sairastuneet haluavat usein tietää syyn sairastumiselleen. Epävarmuuden kanssa voi pärjätä paremmin, kun ymmärtää, miten syöpäsolu syntyy: taustalla on virhe DNA:ssa.

Miksi minä? ­– Syöpäsolun tarina -kirja kuvaa syövän synnyn niin, että solujen käyttäytymisen muutos syöpäsoluksi tulee ymmärrettäväksi ja potilaan sairaus saa selityksen. Tavoitteena on havainnollistaa erityisesti yleisimpiin syöpiin sairastumisen riskiä ja tuoda rationaalinen ja tieteellinen näkökulma pelottavaksi koettuun sairauteen.

– Tiedon puutteesta aiheutuva epävarmuus voi saada ihmisiä kääntymään esimerkiksi uskomushoitojen puoleen, kertoo kirjan kirjoittaja LT, dosentti Kirmo Wartiovaara. Potilaan saama tieto syövän synnystä ja syistä auttaa paitsi sairastunutta ja hänen läheisiään myös häntä hoitavia ammattilaisia toteuttamaan tutkittuun tietoon perustuvia hoitoja.

Ajankohtainen uutuuskirja Palliatiivisen hoidon hyvät käytännöt -opas kuuluu uuteen Hyvät käytännöt -sarjaan. Kirjassa esitellään tutkittuun tietoon ja vakiintuneisiin hoitokäytäntöihin perustuvat toimintaohjeet palliatiivisesta hoidosta. Ohjeet ja vinkit helpottavat käytännön työtä ja tukevat toiminnan kehittämistä. Opas on suunnattu lääkäreille ja muulle terveydenhuoltohenkilöstölle sekä lääketieteen opiskelijoille tueksi käytännön työhön.

Huume- ja lääkeriippuvuuksien hoidon tarve on viime vuosikymmeninä lisääntynyt. Sairauteen tai vaivaan asianmukaisestikin määrätty lääke voi johtaa riippuvuuteen. Lääkärin on tärkeää tiedostaa tämä riski ja osata tarvittaessa puuttua ongelmaan. Uudessa Huume- ja lääkeriippuvuudet -kirjassa pyritään parantamaan terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksia tunnistaa ja hoitaa huume- ja lääkeriippuvuutta. Sisältö sopii myös huume- tai lääkeriippuvuutta sairastaville ja heidän omaisilleen.


Apua ja tukea eri elämänvaiheisiin

Mielenterveyden häiriöt ovat suomalaisten nuorten suurin sairausryhmä. Lasten ja nuorten kognitiiviset ja käyttäytymisterapiat – Työvälineitä kouluun ja klinikkaan -teos on käytännönläheinen ja kattava tietopaketti lasten ja nuorten kognitiivisista terapioista ja käyttäytymisterapioista. Kirja antaa työkaluja lasten ja nuorten lievien tunteidenkäsittelyn tai käyttäytymisen ongelmatilanteiden ratkaisuun. Kirjassa on kuvattu myös lasten ja nuorten eri kliinisiin mielenterveyden häiriöihin kehitetyt hoitomallit ja niiden soveltaminen suomalaisessa terveydenhuollossa. Vakavampia häiriöitä hoitaville ammattilaisille teos sisältää joukon interventiomalleja. Se soveltuu myös oppikirjaksi psykoterapeuttikoulutuksiin.

Myös aikuisen käyttäytymisen säätelyä ja tilannearvion tekemistä voivat vaikeuttaa monet tekijät. Viisas mieli -kirja auttaa lukijaa ymmärtämään ihmissuhteitaan ja niissä ilmeneviä haitallisia vuorovaikutuksen tapoja ja vahvistamaan positiivista muutosta omissa tunnesäätely- ja ihmissuhdetaidoissa.

Ikääntyvän muistin parantamiseksi tarjotaan paitsi elintapaohjausta myös muita menetelmiä kuten älylääkkeet tai meditaatio. Muistin buustaus eli pikainen edistäminen laitteiden ja tietokoneohjelmien avulla on luonut miljardien markkinat. Tieteellinen näyttö menetelmien vaikutuksesta on huumassa usein unohdettu. LKT, dos., Markku T. Hyyppä kertoo Ikääntyvän muistikirjassa, mitä tieteellinen tutkimus sanoo ikääntyvän muistin buustauksesta ja hoksaamisen parantamisesta.


Tietoa ammattilaisten käytännön työn tueksi

Keväällä 2018 ilmestyy kaksi kokonaan uutta lääketieteen oppikirjaa: Allergiset sairaudet ja astma sekä Diabetes. Allergiset sairaudet ja astma -kirjassa tarkastellaan allergisten sairauksien mekanismeja, diagnostiikkaa ja hoitoa. Käsiteltäviä allergioita ja yliherkkyyksiä ovat siitepölyallergiat, eläinallergiat, ruokayliherkkyys ja lääkeyliherkkyydet. Keskeisen osan teosta muodostavat astman diagnostiikkaa ja hoitoa sekä hoidon ohjausta kuvaavat luvut. Erikseen käsitellään lasten astmaa ja ruokayliherkkyyttä.

Diabetes on hoidon tueksi laadittu oppi- ja käsikirja. Sisältö kattaa hoidon eri osa-alueet sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeteksen osalta. Diabeteksen hoidossa korostuvat yksilöllisyys, aktiivisuus ja kokonaisvaltaisuus sekä hoidossa jaksaminen ja hoitoyhteistyö. Diabeteksen hyvällä hoidolla turvataan terveys myös tulevina vuosina.

Viime vuosikymmenien aikana maahamme on syntynyt mittava kotisairaalaverkosto. Lainsäädäntö ja rakenteet eivät kuitenkaan ole pysyneet hoidon käytännön prosessien muuttumisen vauhdissa. Kotisairaala on ensimmäinen kattava ja käytännönläheinen oppikirja kotisairaalan eri osa-alueilta. Se käsittelee kotisairaalassa tehtävää työtä, kuvaa käytäntöjä ja erilaisia kotisairaalan malleja Suomessa sekä Ruotsissa.

Kirurgia on useimmat kirurgian erikoisalat kattava alan perusteos. Siinä käsitellään erikoisala- ja tautikohtaisesti epidemiologiaa, diagnostiikkaa, leikkaus- ja hoitotuloksia sekä myös yleisemmin kirurgian eettisiä kysymyksiä ja käytännöllisiä puolia.

Silmätautien käsikirja sisältää keskeiset ja ajantasaiset ohjeet silmätautien diagnostiikkaan, hoitomenetelmiin ja lääkityksiin sekä potilaiden ohjaukseen. Teos on laadittu silmätauteihin erikoistuvien ja erikoislääkäreiden sekä silmäpotilaita hoitavien sairaanhoitajien ajantasaiseksi työn apuvälineeksi. Kirja on hyödyllinen myös yleislääkäreille ja muiden erikoisalojen lääkäreille sekä optikoille.

Tutustu tulossa oleviin kirjoihin Kustannus Oy Duodecimin tuoteluttelosta >>

Arvostelukappalepyynnöt: kirjat@duodecim.fi


Lisätietoja:

Viestinnän asiantuntija Anu Koivusipilä, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 09 6188 5252, anu.koivusipila@duodecim.fi

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle