Uutuuskirja: Joka 3. kuoleva tarvitsee palliatiivista hoitoa

Palliatiivisen hoidon tarve on kasvanut. Maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut, että joka kolmas kuoleva ihminen tarvitsee palliatiivista hoitoa elämänsä loppuvaiheessa, mikä tarkoittaa 20:tä miljoonaa potilasta vuosittain. Jotta kasvavaan haasteeseen voidaan vastata, palliatiivisen hoidon tulee olla osa julkista terveydenhuoltoa. Palliatiivinen hoito -oppikirjan 3. painos kokoaa yhteen eri alojen asiantuntijoiden tietämyksen palliatiivisesta hoidosta.

Maailman terveysjärjestö WHO:n määritelmän mukaan palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastavan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa.

– Palliatiivinen hoito tulee ymmärtää laajemmaksi kokonaisuudeksi kuin saattohoito. Hyvä palliatiivinen hoito edellyttää hyvää oirehoidon osaamista, psykososiaalisen ja henkisen tuen ja saattohoidon osaamista sekä hyviä vuorovaikutustaitoja, sanoo yksi kirjan toimittajista LT, professori, ylilääkäri Tiina Saarto.

Monet krooniset sairaudet, kuten sydän- ja verisuonitaudit, syöpä, keuhkosairaudet, diabetes, etenevät muistisairaudet ja dementia sen vaikeimpana muotona ovat kuolinsyinä yleistyneet niin, että niiden osuus on jo kaksi kolmasosaa kaikista kuolemista. Palliatiivisen hoidon avulla muun muassa näitä sairauksia voidaan hoitaa elämän loppuvaiheilla elämänlaatua vaalien ja kärsimystä ehkäisten ja lievittäen.

– Lääketieteen perimmäisenä tavoitteena on vähentää inhimillistä kärsimystä. Euroopan palliatiivisen hoidon yhdistys (EAPC) on nostanut palliatiivisen hoidon perustavaksi ihmisoikeudeksi. On ensiarvoisen tärkeää kehittää palliatiivista hoitoa paitsi syöpäpotilaiden tarpeisiin myös muista kroonisista elämänlaatua heikentävistä sairauksista kärsiviä varten, Saarto kertoo.

Saattohoitopaikkoja ja varhaista palliatiivista hoitoa tarvitaan lisää

Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan neuvottelukunnan ETENE:n vuoden 2012 saattohoitoselvityksen mukaan Suomessa on noin 300 saattohoitovuodepaikkaa. Saattohoitopaikoista puuttuu edelleen noin 40 %. Kotisaattohoito toteutui vain alle 500 potilaalla, mikä on alle 5 %:lla kaikista saattohoitoa tarvitsevista. Lukumäärä on pieni, kun otetaan huomioon yleinen toive saada kuolla kotona.

Euroopan palliatiivisen hoidon yhdistyksen (EAPC) mukaan saattohoitovuodepaikkojen tarve on 80–100 paikkaa miljoonaa asukasta kohden. Henkilökunnan vähimmäistarpeeksi on laskettu 1,2 hoitajaa ja 0,15 lääkäriä vuodepaikkaa kohden.

– Suositusten mukaisen saattohoidon järjestäminen ei juuri lisää kunnallisia kustannuksia pitkällä aikavälillä. Kuolevat potilaat eivät ryhmänä sinällään ole uusi, vaan heidät hoidetaan jo nyt terveydenhuollon voimavaroin. Kysymys on pitkälti toiminnan uudelleen järjestämisestä ja resurssien ohjaamisesta toiminnan kannalta järkevästi, Saarto sanoo.

Varhainen palliatiivinen hoito mahdollista kotona asumisen ja pienentää sairaalahoidon tarvetta. Hyvin toimiva palliatiivinen kotihoito vähentää myös päivystyskäyntejä ja potilaiden ohjautumista erikoissairaanhoitoon, minkä voi olettaa tuottavan kustannussäästöjä, samalla kun se parantaa hoidon laatua.

Palliatiivinen hoito -oppikirjan 3. painos on uudistettu sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti. Kirjaa on laajennettu mm. somaattisten oireiden ja eri potilasryhmien osalta. Käypä hoito -suosituksen ja palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden teoreettisen koulutusohjelman myötä tietoa on päivitetty näyttöön pohjautuvan tutkimustiedon valossa ja samalla hoitokäytäntöjä tarkentaen. Uudistetussa kirjassa huomioidaan palliatiivisen hoidon tarve syövän lisäksi myös muissa kroonisissa kuolemaan johtavissa sairauksissa ja eritoten vanhuspotilailla.

Palliatiivinen hoito -oppikirja on suunnattu ammatilliseksi käsikirjaksi lääkäreille ja muulle terveydenhuoltohenkilöstölle sekä oppikirjaksi lääketieteen opiskelijoille. Kirjaa voivat käyttää työnsä tukena myös mm. omaishoitajat sekä saattohoidossa työskentelevät vapaaehtoiset avustajat.

Lisätietoja:

LT, professori, ylilääkäri Tiina Saarto, p. 050 427 0256, tiina.saarto@hus.fi

viestintäpäällikkö Anna Kojo, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 050 3266 773, anna.kojo@duodecim.fi

Arvostelukappaleet: kirjat@duodecim.fi

Palliatiivinen hoito
Tiina Saarto, Juha Hänninen, Anneli Vainio, Riitta Antikainen (toim.)
3., uudistettu painos 2015, n. 650 sivua, sidottu
ISBN: 978–951-656-484-8
Kustantajan suositushinta 115,00 eur

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 21 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa