Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2015

EXEL COMPOSITES OYJ     OSAVUOSIKATSAUS           5.5.2015 klo 16.30                  1 (13)

Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2015

Q1 2015 lyhyesti
- Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/2014: 17,8 miljoonaa euroa)
- Liikevoitto parani 5,3 prosenttia 2,0 (1,9) miljoonaan euroon ja oli 9,3 (10,6) prosenttia liikevaihdosta
- Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta oli positiivinen, +0,7 (+0,6) miljoonaa euroa
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,13 (0,09) euroa

Näkymät vuodelle 2015
Markkina on stabiloitunut ja positiivisia merkkejä on nähtävillä yhtiön keskeisissä markkinasegmenteissä. Yleiseen talouskehitykseen liittyy kuitenkin edelleen epävarmuustekijöitä. Yhtiö toteuttaa uutta strategiaansa vahvistamalla organisaatiota erityisesti myynnissä, tuotekehityksessä ja operaatioiden kehittämisessä sekä kasvattamalla kapasiteettiaan. Näiden toimenpiteiden arvioidaan heikentävän liikevoittoprosenttia vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna, mutta luovan paremman pohjan yhtiön pitkän aikavälin kannattavalle kasvulle. 

 

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki:
Exel Composites kehittyi alkuvuonna suunnitelmien mukaisesti. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto ja liikevoitto olivat noin vuoden 2014 viimeisen neljänneksen tasolla. Yhtiön vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 20,7 prosenttia vuoden 2014 vastaavan ajanjakson 17,8 miljoonasta eurosta 21,5 miljoonaan euroon, mikä oli 0,4 miljoonaa euroa eli 2,0 prosenttia enemmän kuin vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä. Valtaosa kasvusta, 2,4 miljoonaa euroa, tuli Euroopan liikevaihdosta.

Saadut tilaukset kasvoivat vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 4,6 prosenttia 22,8 (21,8) miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014. Tilauskanta oli 13,8 (14,3) miljoonaa euroa 31.3.2015. Tilauskanta kasvoi 1,0 miljoonalla eurolla vuoden 2014 lopun 12,8 miljoonasta eurosta. 

Markkinakysyntä kasvoi vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla erityisesti telekommunikaatio-, kuljetusväline- sekä rakentaminen ja infrastruktuurimarkkinoilla ja pysyi stabiilina vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Exel Compositesin liikevoitto kasvoi 2,0 (1,9) miljoonaan euroon vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevoittoprosentin pieneneminen johtui kustannusten noususta liittyen organisaation vahvistamiseen erityisesti myynnissä, tuotekehityksessä ja operaatioissa sekä investoinneista kapasiteetin kasvattamiseen.

Helmikuussa 2015 yhtiö teki päätöksen investoida toimintojensa laajentamiseen Itävallassa vastatakseen lisääntyneeseen kysyntään. Tämän investoinnin avulla Exel Composites on paremmassa asemassa palvellakseen asiakkaitaan Keski- ja Etelä-Euroopassa. Tavoitteena on yli kaksinkertaistaa tuotantokapasiteetti Itävallassa.


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, miljoonaa euroa

  1.1. –
31.3.
2015
1.1.–
31.3.
2014
Muutos, % 1.1.–
31.12.
2014
         
Liikevaihto 21,5 17,8 20,7 79,3
Liikevoitto 2,0 1,9 5,3 8,9
% liikevaihdosta 9,3 10,6   11,2
Tilikauden tulos 1,6 1,1 39,5 5,7
Oma pääoma 30,3 24,4 24,3 29,7
Korollinen nettovelka -2,5 3,4 173,5 -2,6
Sijoitettu pääoma 37,7 37,4 0,8 35,3
Oman pääoman tuotto, %  
20,8
 
18,9
   
21,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %  
21,8
 
21,1
   
25,2
Omavaraisuusaste, % 53,2 47,5   56,9
Velkaantumisaste, % -8,3 14,1   -8,7
         
Tulos/osake, euroa 0,13 0,09   0,48
Tulos/osake, laimennettu, euroa  
0,13
 
0,09
 
   
0,48
Oma pääoma/osake, euroa  
2,54
 
2,05
   
2,50

   

Markkinaympäristö
Markkinakysyntä kasvoi vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla erityisesti telekommunikaatio-, kuljetusväline- sekä rakentaminen ja infrastruktuurimarkkinoilla ja pysyi stabiilina vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Saadut tilaukset ja tilauskanta tammi – maaliskuu 2015
Saadut tilaukset kasvoivat vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 4,6 prosenttia 22,8 (21,8) miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014.

Tilauskanta oli 13,8 (14,3) miljoonaa euroa 31.3.2015. Tilauskanta kasvoi 1,0 miljoonalla eurolla vuoden 2014 lopun 12,8 miljoonasta eurosta.

Liikevaihtokatsaus tammi – maaliskuu 2015
Konsernin vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 20,7 prosenttia vuoden 2014 vastaavan ajanjakson 17,8 miljoonasta eurosta 21,5 miljoonaan euroon, mikä oli 0,4 miljoonaa euroa eli 2,0 prosenttia enemmän kuin vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä. Valtaosa kasvusta, 2,4 miljoonaa euroa, tuli Euroopan liikevaihdosta.

Liikevaihto kasvoi suurimmalla maantieteellisellä alueella Euroopassa 15,9 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014. Liikevaihto kasvoi APAC-alueella 74,0 prosenttia. Liikevaihto Muu maailma –alueella pieneni 28,6 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014.

Teollisten sovellusten liikevaihto kasvoi 41,4 prosenttia 13,8 miljoonaan euroon 9,8 miljoonasta eurosta vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014.

Rakentaminen ja infrastruktuuri –asiakastoimialan liikevaihto kasvoi 10,1 prosenttia 4,6 (4,1) miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014.

Muut sovellukset –asiakastoimialan liikevaihto pieneni 20,0 prosenttia 3,1 (3,9) miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014. 
 
 

Liikevaihto maantieteellisen sijainnin mukaan

MEUR 1.1. –31.3.
2015
1.1. –31.3
2014
Muutos, % 1.1.–
31.12.
2014
 
           
Eurooppa 17,5 15,1 15,9 64,6  
APAC 3,5 2,0 74,0 11,8  
Muu maailma 0,5 0,7 -28,6 2,9  
Yhteensä 21,5 17,8 20,8 79,3  
           

Liikevaihto asiakastoimialan mukaan

MEUR 1.1. –31.3.
2015
1.1. –31.3.
2014
Muutos, % 1.1.–
31.12.
2014
 
           
Rakentaminen ja infrastruktuuri  
4,6
 
4,1
 
10,1
 
17,4
 
Teolliset sovellukset 13,8 9,8 41,4 47,5  
Muut sovellukset 3,1 3,9 -20,0 14,3  
Yhteensä 21,5 17,8 20,8 79,3  

 Tuloskehitys

Tammi – maaliskuu 2015
Konsernin liikevoitto kasvoi 2,0 (1,9) miljoonaan euroon vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevoittoprosentin pieneneminen johtui kustannusten noususta liittyen organisaation vahvistamiseen erityisesti myynnissä, tuotekehityksessä ja operaatioissa sekä investoinneista kapasiteetin kasvattamiseen.

Australian yksikön kannattavuus parani verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna. Kannattavuus ei ole vielä tyydyttävällä tasolla ja korjaavat toimenpiteet jatkuvat. Fokus on myynnin kasvattamisessa.

Konsernin nettorahoituserät olivat +0,1 (-0,2) miljoonaa euroa katsauskaudella. Konsernin tulos ennen veroja oli 2,1 (1,7) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen 1,6 (1,1) miljoonaa euroa.

Rahoitusasema
Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli vahvasti positiivinen ja oli +0,7 (+0,6) miljoonaa euroa johtuen parantuneesta liikevoitosta. Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta ennen rahoitusta mutta investointien jälkeen oli –0,1 (0,0) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 0,8 (0,7) miljoonaa euroa. Investoinnit rahoitettiin liiketoiminnasta kertyneellä rahavirralla. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 10,0 (9,6) miljoonaa euroa. Käyttöomaisuuden poistot katsauskauden aikana olivat 0,7 (0,7) miljoonaa euroa. 

Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 57,2 (51,4) miljoonaa euroa. Korollista vierasta pääomaa oli 7,5 (13,1) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat -2,5 (+3,4) miljoonaa euroa. 

Konsernin oma pääoma oli 30,3 (24,4) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 53,2 (47,5) prosenttia. Nettovelkaantumisaste oli -8,3 (14,1) prosenttia.

Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,13 (0,09) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 21,8 (21,1) prosenttia. Oman pääoman tuotto oli 20,8 (18,9) prosenttia.

Liiketoiminnan kehittäminen ja strategian implementointi
Uuden kasvustrategian mukaisesti tehtiin helmikuussa 2015 päätös toimintojen laajentamisesta Itävallassa tavoitteena vastata kasvaneeseen kysyntään. Tämän investoinnin avulla Exel Composites on paremmassa asemassa palvellakseen asiakkaitaan Keski- ja Etelä-Euroopassa. Tavoitteena on yli kaksinkertaistaa tuotantokapasiteetti Itävallassa. Projektin arvioitu kokonaisinvestointi on 8 miljoonaa euroa. Laajennusprojekti on aloitettu vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana ja sen arvioidaan päättyvän vuoden 2016 toisen vuosipuoliskon aikana.

Joulukuussa 2014 julkistettu Kiinassa sijaitsevan Nanjingin tehtaan laajentamishanke on aloitettu. Projektin arvioitu kokonaisinvestointi on 4,6 miljoonaa euroa ja sen arvioidaan päättyvän vuoden 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Tutkimus ja kehitys
Tutkimus- ja kehitysmenot olivat 0,5 (0,4) miljoonaan euroa eli 2,4 (2,3) prosenttia liikevaihdosta. Keskeiset projektit liittyivät uusien tuotteiden ja asiakassovellusten kehittämiseen. 

Osake ja osakekurssi
Exel Compositesin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä Teollisuustuotteet ja palvelut –toimialaluokassa pienten yhtiöiden sarjassa.

Maaliskuun 2015 lopussa yhtiön osakepääoma oli 2 141 431,74 euroa ja osakkeita oli 11 896 843 kappaletta, jokainen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,18 euroa. Yhtiön osakepääoma ei muuttunut katsauskauden aikana. Osakelajeja on yksi ja osakkeet ovat Suomen lain mukaisesti vapaita. 

Exel Composites ei omistanut omia osakkeita katsauskauden aikana.

Yhtiön osakkeen ylin kurssi oli katsauskauden aikana 9,85 (6,28) euroa, alin kurssi 8,46 (5,56) euroa ja päätöskurssi 9,30 (5,78) euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 9,21 (5,98) euroa. 

Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 1 218 211 (1 706 213) kappaletta, mikä vastaa 10,2 (14,3) prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 110,6 (68,8) miljoonaa euroa. 

Osakkeenomistajat ja ilmoitukset
Exel Compositesilla oli 3 099 (2 712) osakkeenomistajaa 31.3.2015. Tietoja osakkeenomistajista on nähtävillä yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa www.exelcomposites.com. 

Exel Compositesille tehtiin yksi liputusilmoitus katsauskauden aikana.

13.3.2015 Exel Composites vastaanotti liputusilmoituksen, jonka mukaan Swedbank Robur Fonder AB:n omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä oli ylittänyt 5 prosentin rajan. Swedbank Robur Fonder AB:n omistus kasvoi 12.3.2015 tehtyjen osakekauppojen johdosta 703,054 osakkeeseen, joka vastasi 5,91 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.

Vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Exel Composites Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2015. Yhtiökokous hyväksyi vuoden 2014 tilinpäätöksen. Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen siitä, että tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 600 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön omalla vapaalla pääomalla. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka.

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen: Heikki Hiltunen, Peter Hofvenstam, Reima Kerttula ja Kerstin Lindell. Uudeksi jäseneksi valittiin Matti Hyytiäinen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Peter Hofvenstamin toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 36.000 euron vuosipalkkio ja lisäksi 1.500 euron palkkio hallituksen ja toimikuntien kokouksista sekä muista samankaltaisista hallitustehtävistä ja hallituksen jäsenelle maksetaan 18.000 euron vuosipalkkio ja lisäksi 1.000 euron palkkio hallituksen ja toimikuntien kokouksista sekä muista samankaltaisista hallitustehtävistä. Matkakustannukset ja muut hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti. Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksetaan rahana ja 40 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeina, jotka hankittiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun pörssistä 31.3. – 10.4.2015 välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun hankittujen osakkeiden määrä vastaa 14.400 euroa ja muiden hallituksen jäsenten lukuun hankittujen osakkeiden määrä 7.200 euroa kullekin jäsenelle. Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota ei ole voitu hankkia, voidaan maksaa rahana. Mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy mistä tahansa syystä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, tulee jäsenen palauttaa yhtiölle palkkio tai vastaava rahamäärä, joka on jo suoritettu, mutta jota ei ole vielä ansaittu.

Muutokset konsernin johdossa
Mikko Kettunen, 38, nimitettiin talous- ja hallintojohtajaksi (SVP, CFO) ja Exel Compositesin johtoryhmän jäseneksi 13.1.2015. Nimitys astui voimaan 7.4.2015. Mikko Kettunen seuraa tehtävässään Ilkka Silvantoa, 63, joka nimitettiin samalla päivämäärällä strategisista projekteista vastaavaksi johtajaksi (SVP, Strategic Projects) 7.4 2015 alkaen. Ilkka Silvanto jatkaa johtoryhmän jäsenenä ja raportoi edelleen suoraan toimitusjohtajalle. 

Palkitseminen
Exel Composites Oyj:n hallitus on hyväksynyt uuden kannustinjärjestelmän yhtiön avainhenkilöille 12.2.2015. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi, sitouttaa johto yhtiöön ja tarjota johdolle kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. Uusi järjestelmä perustuu pitkäaikaiseen rahamääräiseen kannustusohjelmaan, ja se on suunnattu noin 25 avainhenkilölle ansaintajaksolla 2015-2017. Konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluvat uuden kannustinohjelman piiriin.   

Uudessa järjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2015-2017. Järjestelmän mahdollinen rahamääräinen palkkio ansaintajaksolta 2015-2017 perustuu konsernin kumulatiiviseen taloudelliseen tulokseen (Economic Profit) ja yhtiön osakkeen kokonaistuottoon.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2015-2017 maksetaan vuonna 2018. Ollakseen oikeutettu palkkioon osallistujan tulee olla konsernin palveluksessa eikä olla irtisanoutunut palkkion maksamisen hetkellä muun kuin eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Ansaintajakson 2015-2017 perusteella maksettava enimmäispalkkio on enintään 1,5 miljoonaa euroa.

Merkittävät lähipiiritapahtumat
Konsernin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä. Konsernilla ja sen lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä ei ollut tilikaudella olennaisia keskinäisiä liiketoimia.

Organisaatio ja henkilöstö
Exel Composites –konsernin palveluksessa 31.3.2015 oli yhteensä 501 (421) henkilöä, joista 215 (202) kotimaassa ja 286 (219) ulkomailla. Keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli 487 (418).

Konserninlaajuisen toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen aloitettiin vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Uusi järjestelmä on suunniteltu otettavaksi käyttöön vaiheittain kaikissa liiketoimintayksiköissä vuoden 2016 kuluessa.

Ympäristö, terveys ja turvallisuus
Erityistä huomiota kiinnitetään työterveyteen ja –turvallisuuteen myös vuonna 2015. Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001-sertifiointiprosessia jatketaan kaikissa konsernin yksiköissä.

Riskit ja epävarmuustekijät
Merkittävimmät lähiajan liiketoimintariskit koskevat yleistä taloudellista kehitystä, valtiovallan sääntelyä ja talouskriisiä euroalueella sekä markkinakysyntää. Jatkuva alhainen kysyntä Australian markkinoilla saattaa vaatia lisätoimenpiteitä, jotka voivat vaikuttaa kannattavuuteen. Mahdollisilla epävarmuustekijöillä Venäjän ja Itä-Euroopan markkinoilla on rajoitettu suora vaikutus Exel Compositesiin. 

Raaka-aine- ja energiakustannusten nousu ja muut hinnannousut saattavat vaikuttaa kannattavuuteen negatiivisesti edelleen. Euroopan komission päättämät kiinalaiseen lasikuituun kohdistuvat uudet polkumyyntitullit saattavat vaikuttaa tulokseen negatiivisesti kohonneiden raaka-ainekustannusten muodossa. Valuuttakurssivaihteluilla, hintakilpailulla ja vaihtoehtoisilla kilpailevilla materiaaleilla saattaa myös olla negatiivinen tulosvaikutus. Pankkirahoituksen saatavuus ja hinta saattavat vaikuttaa kysyntään edelleen ja näin kasvattaa luottotappioriskiä. 

Näkymät vuodelle 2015
Markkina on stabiloitunut ja positiivisia merkkejä on nähtävillä yhtiön keskeisissä markkinasegmenteissä. Yleiseen talouskehitykseen liittyy kuitenkin edelleen epävarmuustekijöitä. Yhtiö toteuttaa uutta strategiaansa vahvistamalla organisaatiota erityisesti myynnissä, tuotekehityksessä ja operaatioiden kehittämisessä sekä kasvattamalla kapasiteettiaan. Näiden toimenpiteiden arvioidaan heikentävän liikevoittoprosenttia vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna, mutta luovan paremman pohjan yhtiön pitkän aikavälin kannattavalle kasvulle. 

Tiedotustilaisuus
Exel Composites järjestää osavuosikatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden analyytikoille ja medialle keskiviikkona 6.5.2015 kello 10.00 Scandic Hotel Simonkentän Tapiola-kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki.

 

Tulevaisuutta koskevat arviot
Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä ja kannattavuutta koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida.

Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Exel Composites ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus. 

 

Vantaalla 5.5.2015
 

Exel Composites Oyj:n hallitus

 

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Riku Kytömäki, Exel Composites Oyj, puh. 050 511 8288 tai email riku.kytomaki@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Mikko Kettunen, Exel Composites Oyj, puh. 050 3477 462 tai email mikko.kettunen@exelcomposites.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla.

Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 1.1. – 31.3.2015

Laatimisperiaatteet:
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. 

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Exel Composites Oyj:n johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat osavuosikatsaushetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

 

LYHENNETTY LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, tuhatta euroa

  1.1. –
31.3.
2015
1.1. – 
31.3.
2014
Muutos, % 1.1.–
31.12.
2014
         
Liikevaihto 21 495 17 811 20,7 79 253
         
Materiaalit ja palvelut -7 771 -5 976 -30,0 -29 134
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  
-6 450
 
-5 393
 
-19,6
 
-22 691
Poistot ja arvonalentumiset  
-711
 
-663
 
-7,2
 
-3 115
Liiketoiminnan muut kulut  
-4 556
 
-4 089
 
-11,4
 
-16 133
Liiketoiminnan muut tuotot  
-16
 
200
 
-108,0
 
707
         
Liikevoitto 1 991 1 890 5,3 8 887
         
Rahoitustuotot ja -kulut  
72
 
-229
 
131,4
 
-430
         
Tulos ennen veroja 2 063 1 661 24,2 8 457
         
Tuloverot -506 -545 7,2 -2 754
         
Tilikauden tulos 1 557 1 116 39,5 5 702
         
         
Muut laajan tuloslaskelman erät:        
         
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot  
 
1 380
 
 
404
 
 
241,6
 
 
1 370
         
Muihin laajan tuloslaskelman eriin liittyvät verot  
 
0
 
 
0
 
 
0,0
 
 
0
         
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi:        
Etuuspohjaisten järjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot(+)/tappiot(-) verovaikutus huomioiden  
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
0,0
 
 
 
 
 
-90
         
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen  
 
1 380
 
 
404
 
 
241,6
 
 
1 280
Tilikauden laaja tulos yhteensä  
2 937
 
1 520
 
93,2
 
6 983
         
Tilikauden tuloksen jakautuminen:        
Emoyhtiön osakkeenomistajille  
1 557
 
1 116
 
39,5
 
 
 
5 702
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:        
Emoyhtiön osakkeenomistajille  
2 937
 
 
1 520
 
93,2
 
 
6 983
Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa  
 
 
0,13
 
 
 
0,09
 
 
 
 
 
 
 
0,48

   

LYHENNETTY KONSERNITASE, tuhatta euroa

  31.3.2015 31.3.2014 Muutos 31.12.2014
         
VARAT        
Pitkäaikaiset varat        
Liikearvo 10 026 9 621 405 9 676
Muut aineettomat hyödykkeet 626 855 -229 686
Aineelliset hyödykkeet 13 136 10 824 2 312 12 533
Laskennalliset verosaamiset 273 690 -417 285
Sijoitukset 75 72 3 74
Pitkäaikaiset varat yhteensä 24 135 22 062 2 074 23 253
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 10 301 8 996 1 305 10 034
Myyntisaamiset ja muut saamiset 12 754 10 700 2 054 10 906
Rahat ja pankkisaamiset 9 974 9 617 357 8 218
Lyhytaikaiset varat yhteensä 33 028 29 313 3 715 29 158
Varat yhteensä 57 163 51 375 5 788 52 411
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
Oma pääoma        
Osakepääoma 2 141 2 141 0 2 141
Muut rahastot 79 72 7 79
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  
2 539
 
2 539
 
0
 
2 539
Muuntoerot 4 913 2 568 2 345 3 534
Kertyneet voittovarat 19 047 15 924 3 123 15 724
Tilikauden tulos 1 557 1 116 441 5 702
         
Emoyhtiön omistajien oman pääoman osuus  
30 277
 
24 361
 
5 916
 
29 720
Oma pääoma yhteensä 30 277 24 361 5 916 29 720
         
Pitkäaikaiset velat        
Pitkäaikaiset korolliset velat 4 124 1 044 3 080 4 623
Pitkäaikaiset korottomat velat 481 423 58 454
Laskennallinen verovelka 519 430 89 505
         
Lyhytaikaiset velat        
Lyhytaikaiset korolliset velat 3 327 12 007 -8 680 1 000
Ostovelat ja muut korottomat velat 18 434 13 111 5 323 16 110
         
Velat yhteensä 26 886 27 014 -128 22 692
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 57 163 51 375 5 788 52 411

   

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, tuhatta euroa

  Osake
pääoma
Muut rahastot SVOP-rahasto Muunto
erot
Voitto
varat
Yhteensä
             
Oma pääoma 1.1.2014  
2 141
 
72
 
2 539
 
2 164
 
15 924
 
22 841
             
Laaja tulos  
 
 
 
 
 
404 1 116 1 520
Muut erät         0 0
Osingonjako         0 0
             
 
Oma pääoma 31.3.2014  
2 141
 
72
 
2 539
 
2 568
 
17 040
 
24 361
             
Oma pääoma 1.1.2015  
2 141
 
79
 
2 539
 
3 534
 
21 426
 
29 720
             
Laaja tulos  
 
 
 
 
 
1 380 1 557 2 937
Muut erät         0 0
Osingonjako         -2 379 -2 379
             
Oma pääoma 31.3.2015  
2 141
 
79
 
2 539
 
4 913
 
20 604
 
30 277

 

  LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, tuhatta euroa

  1.1. –
31.3.
2015
1.1. –
31.3.
2014
Muutos 1.1.–
31.12.
2014
       
Liiketoiminnan rahavirrat      
Tilikauden voitto 1 557 1 116 441 5 702
Oikaisut tilikauden voittoon 1 678 1 608 70 7 425
Käyttöpääoman muutos -2 022 -1 476 -546 455
         
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 1 213 1 248 -35 13 582
Maksetut korot -18 -63 45 -167
Saadut korot 3 35 -32 56
Muut rahoituserät 8 -65 73 -328
Maksetut verot -518 -507 -11 -2 464
         
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat 688 648 40 10 679
         
Investointien nettorahavirrat      
         
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  
-759
 
-651
 
-108
 
-4 354
Hyödykkeiden luovutustulot 0 0 0 0
         
Investointien nettorahavirrat -759 -651 -108 -4 354
         
Rahoituksen rahavirrat        
Maksullinen osakeanti 0 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 0 0 5 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -500 -680 180 -2 840
Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos 2 327 865 1 462 -9 700
Rahoitusleasingvelkojen nettomuutos 0 -3 3 -5
Ylimääräinen pääomanpalautus 0 0 0 0
Maksetut osingot 0 0 0 0
Rahoituksen nettorahavirrat 1 827 182 1 645 -7 545
         
Rahavarojen muutos 1 756 179 1 577 -1 220
         
Rahavarat tilikauden alussa 8 218 9 438 -1 220 9 438
Rahavarojen muutos 1 756 179 1 577 -1 220
Rahavarat tilikauden lopussa 9 974 9 617 357 8 218

   

TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, tuhatta euroa

  I/
2015
IV/
2014
III/
2014
II/
2014
I/
2014
           
           
Liikevaihto 21 495 21 071 18 950 21 420 17 811
Materiaalit ja palvelut  
-7 771
 
-7 992
 
-6 876
 
-8 290
 
-5 976
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  
 
 
-6 450
 
 
 
-6 068
 
 
 
-5 595
 
 
 
-5 635
 
 
 
-5 393
Poistot ja arvonalentumiset  
 
-711
 
 
-631
 
 
-1 167
 
 
-654
 
 
-663
Liiketoiminnan muut kulut  
-4 556
 
-4 473
 
-3 621
 
-3 949
 
-4 089
Liiketoiminnan muut tuotot  
-16
 
162
 
185
 
161
 
200
           
Liikevoitto 1 991 2 069 1 875 3 054 1 890
           
Rahoitustuotot ja -kulut  
72
 
-62
 
-22
 
-118
 
-229
           
Tulos ennen veroja  
2 063
 
2 007
 
1 853
 
2 935
 
1 661
           
Tuloverot -506 -542 -962 -706 -545
           
Tilikauden tulos 1 557 1 466 891 2 229 1 116
           
Tulos/osake  euroa  
0,13
 
0,12
 
0,07
 
0,19
 
0,09
Tulos/osake  laimennettu  euroa  
 
0,13
 
 
0,12
 
 
0,07
 
 
0,19
 
 
0,09
Keskimääräinen osakemäärä  laimentamaton  1.000 kpl  
 
 
11 897
 
 
 
11 897
 
 
 
11 897
 
 
 
11 897
 
 
 
11 897
Keskimääräinen osakemäärä  laimentamaton  1.000 kpl  
 
 
11 897
 
 
 
11 897
 
 
 
11 897
 
 
 
11 897
 
 
 
11 897
Henkilöstö keskimäärin  
487
 
451
 
437
 
427
 
418

    
KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, tuhatta euroa

  31.3.2015 31.3.2014
     
Omasta velasta    
Kiinteistökiinnitykset 2 783 2 783
Yrityskiinnitykset 12 500 12 500
     
Leasingvastuut    
     
  -  alle yhden vuoden sisällä erääntyvät 963 795
  -  1-5 vuoden sisällä erääntyvät 1 330 1 309
     
Muut vastuut 6 6

   

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, tuhatta euroa

  31.3.2015 31.3.2014
     
Korkojohdannaiset    
Koronvaihtosopimukset 2 700 5 000
Ostetut korko-optiot 0 0

   

KONSERNIN TUNNUSLUVUT, tuhatta euroa

  1.1. –  31.3.
2015
1.1. –
31.3.
2014
Muutos  % 1.1.–
31.12.
2014
         
Jatkuvat toiminnot        
Liikevaihto 21 495 17 811 20,7 79 253
Liikevoitto 1 991 1 890 5,3 8 887
% liikevaihdosta 9,3 10,6   11,2
Tulos ennen veroja 2 063 1 661 24,2 8 457
% liikevaihdosta 9,6 9,3   10,7
Tilikauden tulos 1 557 1 116 39,5 5 702
% liikevaihdosta 7,2 6,3   7,2
         
Oma pääoma 30 277 24 361 24,3 29 720
Korolliset velat 7 451 13 051 -42,9 5 623
Rahavarat 9 974 9 617 3,7 8 218
Korolliset nettovelat -2 523 3 434 173,5 -2 595
Sijoitettu pääoma 37 729 37 412 0,8 35 342
Oman pääoman tuotto, % 20,8 18,9   21,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 21,8 21,1   25,2
Omavaraisuusaste, % 53,2 47,5   56,9
Velkaantumisaste, % -8,3 14,1   -8,7
         
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 759 651 16,6 4 354
% liikevaihdosta 3,5 3,7   5,5
Tutkimus- ja kehitysmenot 523 412 26,9 1 837
% liikevaihdosta 2,4 2,3   2,3
         
Saadut tilaukset 22 762 21 756 4,6 82 327
Tilauskanta
 
13 816 14 269 -3,2 12 833
Tulos/osake, laimentamaton, euroa 0,13 0,09   0,48
Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,13 0,09   0,48
Oma pääoma/osake, euroa 2,54 2,05   2,50
         
Osakkeiden määrä 1.000 kpl        
 - laimentamaton  keskimäärin 11 897 11 897 0,0 11 897
 - laimennettu  keskimäärin 11 897 11 897 0,0 11 897
         
Henkilöstö keskimäärin 487 418 16,5 433

 

Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com

Tilaa

Liitteet & linkit