• news.cision.com/
  • EY/
  • Raportti: Suomalaisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkkioiden ero muuhun johtoryhmään kasvanut – Vastuullisuuden merkitys johdon palkitsemisessa nousussa

Raportti: Suomalaisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkkioiden ero muuhun johtoryhmään kasvanut – Vastuullisuuden merkitys johdon palkitsemisessa nousussa

Report this content

Lehdistötiedote julkaisuvapaa 10.6.2020

Konsulttiyhtiö EY on selvittänyt Helsingin pörssissä noteerattujen yritysten hallitusten, toimitusjohtajien ja johtoryhmän jäsenten palkitsemista ja monimuotoisuutta vuosina 2015–2019. Raportin mukaan kolme neljästä pörssiyhtiössä päättävissä asemassa olevasta henkilöistä on edellisvuosien tapaan miehiä, eikä naisten osuus ole viime vuosina juuri kasvanut. Suurten yhtiöiden johtoryhmien jäsenten palkkiot ovat laskussa jo toista vuotta peräkkäin, ja ero toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkkioiden välillä kasvaa.

”Olemme EY:ssä selvittäneet suomalaisten pörssiyritysten palkitsemista ja monimuotoisuutta jo viitenä peräkkäisenä vuonna. Vuodesta 2015 lähtien yhtiöiden ylimmän johdon monimuotoisuudessa ei ole iän tai sukupuolen suhteen nähtävissä merkittävää muutosta. Viime vuosina operatiivisen johdon palkkiotasoissa ei ole tapahtunut nousua vaan johtoryhmäläisten keskimääräiset kokonaiskompensaatiot ovat jopa laskeneet”, sanoo henkilöstöön ja palkitsemiseen liittyvistä konsultointipalveluista Suomessa vastaava johtaja Hannu Tyyskä EY:ltä.

Yritysten johdon palkkioissa ei nousua
Johtoryhmien palkkiotasot ovat pysyneet pääosin edellisvuosien tasolla. Johdon palkkiotasolla on selkeä yhteys yrityksen kokoon, ja suurten yritysten toimitusjohtajien tai johtoryhmän jäsenten kokonaiskompensaatio voikin olla moninkertainen small cap -yhtiöiden vastaaviin verrattuna. Vuonna 2019 small cap -yritysten toimitusjohtajan kokonaiskompensaation mediaani 267 000 euroa, mid cap -yhtiössä 664 000 euroa ja large cap -yhtiöissä 1 948 000 euroa.

Suurissa yhtiöissä johtoryhmän kokonaiskompensaatio on jatkanut laskua jo toista vuotta peräkkäin. Toimitusjohtajien kompensaatiotaso on pysynyt ennallaan, joten ero toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkioiden välillä on kasvanut. Large cap -yhtiöt maksavat toimitusjohtajalleen 3,4 kertaisesti muuhun johtoryhmään verrattuna. Vuonna 2018 vastaava luku oli 3.

Kannustinjärjestelmissä vastuullisuusmittarit tekevät tuloaan
Vuonna 2019 yrityksistä 86 prosentilla oli käytössä toimitusjohtajaa koskeva lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä ja 73 prosentilla pitkän aikavälin LTI-ohjelma. Molempien järjestelmien osuus on vähentynyt edellisvuoteen verrattuna. Vain 13 % suomalaisista pörssiyhtiöistä kertoo käyttävänsä yritysvastuuseen liittyviä ESG-mittareita osana tulospalkkiojärjestelmää.

”Vastuullisuus näkyy ylimmän johdon palkitsemisessa vielä harvakseltaan. Asiaan kiinnitetään kuitenkin aikaisempaa enemmän huomiota. Arviomme mukaan vastuullisuusmittarit näkyvät enenevissä määrin yritysten palkitsemisjärjestelmissä parin tulevan vuoden aikana. ESG-mittareiden liittäminen osaksi tulospalkkiojärjestelmää on tapa edistää pitkän aikavälin arvon luontia ja näyttää että nämä asiat otetaan yrityksessä tosissaan”, sanoo Hannu Tyyskä.

Naiset ja alle 50-vuotiaat yritysten johdossa vähemmistössä
Naisten osuudessa yritysten hallituksissa ja johtoryhmissä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Edelleen valtaosa päättävissä asemissa olevista henkilöistä on miehiä. Naisten osuus yritysten johtoryhmistä oli 25 % ja hallituksista 28 %. Vuodesta 2015 naisten määrä on ollut hienoisessa kasvussa, silloin vastaavat luvut olivat 21 % ja 25 %. Vuonna 2019 pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista naisia on 8 %.

EY:n raportin mukaan vuonna 2019 yli kolme neljäsosaa suomalaisten pörssiyritysten toimitusjohtajista ja hallitusten jäsenistä oli yli 50-vuotiaita. Toimitusjohtajista yli 50-vuotiaiden määrä on noussut 67 prosenttiin, mutta johtoryhmän jäsenistä kuitenkin lähes 50 % on alle 50-vuotiaita.

EY:n raportti Ylimmän johdon palkitseminen Suomessa 2015 - 2019 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla.                                                                      -

Lisätietoja
Hannu Tyyskä,
Senior Manager, hannu.tyyska@fi.ey.com, p. 050 544 6623
Lotta Roitto, viestintäpäällikkö, lotta.roitto@fi.ey.com, p. 040 747 0871

EY
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan, ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme.

www.ey.com/fi_fi

Avainsanat: