Työttömyys ja deflaatio ovat euroalueen kasvun suurimmat riskit

EY:n euroalueen talousennusteen mukaan euroalueen työttömyys pysyy yli 11 prosentissa vuoteen 2018 asti, mikä hidastaa kasvua merkittävästi. Erot talouden näkymissä eivät enää ole ydinalueen ja reunamaiden välisiä, vaan ydinvaltioidenkin  kasvuodotukset poikkeavat runsaasti toisistaan. Ennuste odottaa Suomen talouden kasvavan vain 0,6 prosenttia vuonna 2014.

Vaikka euroalue on päässyt takaisin kasvuun, se on EY Eurozone Forecast -talousennusteen mukaan jäämässä muun maailman talouskasvusta jälkeen. Ennusteen mukaan vuonna 2018 koko euroalueen bruttokansantuote on noussut vain 5 prosenttia vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen huipputasoa korkeammaksi. Samassa ajassa Ison-Britannian bruttokansantuote on ehtinyt kiriä jo 12 prosenttia ja Yhdysvaltojen 23 prosenttia kriisiä edeltävää huippua suuremmaksi.

Kahden vuoden pudotuksen jälkeen ennuste odottaa euroalueelle yhden prosentin kasvua vuonna 2014 ja seuraavalle vuodelle 1,4 prosentin kasvua. Tästä kasvuvauhti nousee hitaasti 1,6 prosentin tasolle vuosina 2016–2018. Varovaiselle optimismillekin on silti aihetta yksityisen kulutuksen ja yritysten investointien elpymisen myötä.

Paluu vaatimattomaan kasvuun ja velkataakan tasaantuminen vähentävät riskiä euroalueen hajoamisesta. Myös Latvian liittyminen alueeseen ja Liettuan mahdollinen liittyminen ensi vuonna ovat lisänneet luottamusta rahaliittoon.

- Euroalueen elpyminen todennäköisesti vahvistuu tänä vuonna, mutta ennusteen riskeinä ovat edelleen deflaation mahdollisuus sekä pitkittyvä korkea työttömyysaste, ekonomisti Tom Rogers toteaa ennusteessa.

- Hyviä uutisia on saatu puolestaan euroalueen reunamaista. Kun niiden taloudellinen tilanne tasapainottuu ja työvoimasta tulee kilpailukykyisempää, ulkomaisilla yrityksillä niin euroalueen sisältä kuin ulkopuolelta on mahdollisuus saavuttaa kilpailuetuja siirtämällä tai laajentamalla toimintaansa niissä, EY:n EMEIA-alueen johtaja Mark Otty lisää.

Taloudet erkanevat toisistaan nyt ydinalueellakin

Ennuste odottaa euroalueen talouksien elpyvän keskenään erilaista tahtia, eivätkä erot ole enää vain ydin- ja reuna-alueiden välisiä. Etenkin Espanja ja Irlanti ovat toteuttaneet kivuliaita uudistuksia, joiden ansiosta ne hyötyvät nyt maailmantalouden elpymisestä. Irlannille ennuste odottaa tänä vuonna 1,8 prosentin talouskasvua ja Espanjankin odotetaan palaavan kasvuun 0,8 prosentilla. Kovimpaan kasvuvauhtiin päästään Latviassa, jolle odotetaan yli 4 prosentin kasvua. Virolle ennuste odottaa 2,5 prosentin kasvua.

Ranskassa bruttokansantuotteen kasvuennuste on vain 0,7 prosenttia. Myös Belgian, Alankomaiden ja Suomen kasvuodotukset ovat vaimeita, mikä heikentää niiden keskipitkän aikavälin näkymiä.

Ennuste listaa Suomelle monia haasteita: kilpailukyvyn hiipuminen, edessä oleva pitkä hitaan talouskasvun kausi, rakennemuutokset sekä yritysten vähäiset investoinnit ja yksityisen kulutuksen hidas kasvu.

EY odottaa Suomen talouden kasvavan 0,6 prosenttia vuonna 2014, josta kasvu nousee 1,5 prosenttiin vuonna 2015 ja keskimäärin 1,8 prosentin tasolle vuosina 2016–2018. Työttömyyden odotetaan laskevan hitaasti tämän vuoden 8,4 prosentista 7,2 prosentin tasolle vuonna 2018.

- Nykyinen taloustilanne vaatii yrityksiltä paljon rohkeutta investointien tekemiseen ja innovaatioiden kehittämiseen. Suomella on pitkällä aikavälillä hyvät edellytykset sopeutua ja lopulta hyötyä rakennemuutoksesta osaavan ja koulutetun työvoiman ansiosta, mutta sitä ennen on hyväksyttävä se tosiasia, että tulevaisuuden kilpailukyky perustuu eri tekijöihin kuin ennen, Suomen EY:n toimitusjohtaja Jaakko Hirvola avaa ennustetta Suomen näkökulmasta.

- On huomattava, että tämä aiempaa pessimistisempi ennuste on laadittu ennen viime viikkojen tapahtumia Krimillä, joiden vaikutuksia onkin vielä aikaista arvioida muuten kuin että ainakin epävarmuus lisääntyy, Hirvola kommentoi.

Deflaatio uhkaa edelleen kasvua

- Jatkuvan deflaation uhan vuoksi tarve EKP:n löyhälle rahapolitiikalle on edelleen suuri. Viimeisimmät inflaatiotilastot näyttävät deflaation uhan olevan hyvin todellinen, ja elpymisenkin jatkuessa odotamme inflaation pysyvän toistaiseksi selvästi EKP:n tavoitetta pienempänä, Tom Rogers toteaa.

EY:n talousennuste odottaa euroalueelle 1,1 prosentin keskimääräistä inflaatiota vuonna 2014 ja 1,5 prosentin inflaatiota vuodelle 2015. Koska euroalueen bruttokansantuotteen arvioidaan kuitenkin jäävän noin 4 prosenttia potentiaalista tuotantoa matalammaksi, ennusteeseen sisältyy riski odotettua matalammasta inflaatiosta, jopa deflaatiosta. Deflaatio kasvattaisi valtionvelkojen reaaliarvoa ja samalla nakertaisi niiden hoitoon kerättäviä verotuloja. Tämän tuloksena velkaantumisasteen vähentäminen täytyisi toteuttaa uusien säästötoimenpiteiden kautta ja pahimmassa tapauksessa velkasaneerauksella.

Ennusteen positiivinen skenaario

Hallitusten toiminta voi vaikuttaa odotuksia myönteisempään talouskehitykseen. Mikäli rahoitusmarkkinoiden ja Euroopan Komission aiheuttama paine vähenee, valtioilla on mahdollisuus keventää budjettitavoitteitaan, erityisesti jos samaan aikaan pystytään tekemään uudistuksia, jotka tukevat velanmaksukykyä pidemmällä aikavälillä. Vahvempi julkinen kysyntä vähentäisi budjettikurin kasvua heikentäviä vaikutuksia. Tämä puolestaan tukisi yksityisen sektorin kysynnän kasvua johtaen positiiviseen kierteeseen.

On myös odotettavissa, että euroalue alkaa toteuttaa vuoden 2014 aikana Yhdysvalloista poikkeavaa rahapolitiikkaa. Tämä auttaisi euron heikkenemistä dollariin nähden ja voisi johtaa odotettua parempiin vientilukuihin. Ennusteen arvion mukaan euro on tällä hetkellä noin 10 prosenttia yliarvostettu.

Työttömyysaste pysyy korkeana

Tiukan luotonannon lisäksi avaintekijä kuluttajakysynnän lähivuosien matalissa kasvunäkymissä on korkea työttömyysaste. Euroalueen työttömyys on viime kuukausina tasaantunut noin 12 prosenttiin ja esimerkiksi Kreikassa ja Espanjassa työttömyyden kasvu on hidastunut huomattavasti. Talousennusteen odottaman heikon kasvun sekä tiukan luotonannon edessä yritysten toteuttamien kannattavuus- ja tuottavuustoimenpiteiden vuoksi työttömyys laskee seuraavien kahden vuoden aikana hyvin hitaasti.

EY:n ennuste odottaa euroalueelle keskimäärin 12 prosentin työttömyysastetta vuonna 2014, joka laskee hitaasti 11 prosentin tasolle vuoteen 2018 mennessä. Työmarkkinat jäsenmaissa ovat hyvin erilaiset: Kreikassa työttömyys nousee tänä vuonna 28 prosenttiin ja putoaa hiukan alle 25 prosentin tason vuonna 2018. Espanjassa työttömyys laskee tänä vuonna 25 prosenttiin ja 23 prosenttiin vuonna 2018. Matalimmat työttömyysasteet vuosien 2014–2018 aikana ovat Itävallassa (4,5 %) ja Saksassa (5,3 %).

Nuorisotyöttömyys on useissa maissa erityisen suuri ongelma. Sekä Espanjassa että Kreikassa nuorisotyöttömyyden aste on yli 50 prosenttia ja Slovakiassa, Italiassa sekä Portugalissa yli 30 prosenttia.

Tulevaisuudennäkymät

- Euroalue on kehittynyt huomattavasti viimeisen 12 kuukauden aikana ja rahaliiton hajoamisen riski näyttää väistyneen. Samalla kuitenkin deflaatio, alueen ydinvaltioiden toisistaan erkanevat kasvunäkymät sekä työttömyyden haitat yhteiskunnalle ovat riskejä kehitykselle, ja keskipitkän aikavälin kasvunäkymät ovat edelleen heikot historiallisessa perspektiivissä, Tom Rogers toteaa.

EY Eurozone Forecast -ennusteesta

EY Eurozone Forecast -ennuste perustuu Euroopan keskuspankin laatimaan malliin euroalueen taloudesta. Ennustetta tehtäessä on noudatettu samaa metodologiaa, jota EKP käyttää laatiessaan oman ennusteensa euroalueen talouskehityksestä. EY:n talousennusteet ovat saatavilla EY Forecasts in Focus -mobiilisovelluksessa sekä internetsivuilta www.ey.com/eurozone. Uusimmat raportit koko euroalueen ja Suomen osalta ovat ladattavissa myös seuraavista linkeistä:

EY Eurozone Forecast Finland Spring 2014 

EY Eurozone Forecast Spring 2014

Lisätietoja

Jaakko Hirvola, Suomen EY:n toimitusjohtaja, p. 0400 633 751, jaakko.hirvola@fi.ey.com
Jon Paavilainen, viestintä, EY, p. 050 300 9452, jon.paavilainen@fi.ey.com

EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Avainsanat: