FAZER-KONCERNEN JANUARI–DECEMBER 2021: FORTSATT STABIL UTVECKLING

Report this content

Den finansiella informationen i detta pressmeddelande baserar sig på Fazers koncernredovisning, som uppförts i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna (IFRS, International Financial Reporting Standards). Den finansiella informationen i detta meddelande är oreviderad. Bokslutet för 2021 publiceras vecka 11.

Avyttringen av Fazer Food Services slutfördes den 31 januari 2020. Fazer Food Services rapporteras som avvecklad verksamhet för den en månad långa perioden fram till den 31 januari 2020. År 2020 uppgick Fazer Food Services omsättning till 50,8 miljoner euro. Siffrorna inom parentes hänför sig till samma period året innan, om inte annat anges.

Höjdpunkter under januari–december 2021

 • Omsättningen ökade med 4 % till 1 139,8 miljoner euro (1 101,2) tack vare den starka ökningen av försäljningen i Fazer Konfektyr
 • Jämförbar EBITDA ökade med 2 % till 127,8 miljoner euro (125,0). Den jämförbara EBITDA-marginalen låg på samma nivå som året innan, 11,2 % (11,4 %). EBITDA minskade med 11 % till 104,6 miljoner euro (117,4)
 • Jämförelsestörande poster uppgick till 23,2 miljoner euro (7,6) och hänförde sig i huvudsak till förändringarna i Fazer Bageris operativmodell i Sverige 
 • Den jämförbara rörelsevinsten ökade med 3 % till 62,8 miljoner euro (60,8), vilket utgör 5,5 % av omsättningen (5,5 %)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 77,5 miljoner euro (152,4), nedgången var i huvudsak en följd av en ogynnsam utveckling av rörelsekapitalet

FAZER-KONCERNENS NYCKELTAL

MEUR, eller såsom anges 1–12/2021 1–12/2020 Förändring
Kvarvarande verksamheter
Omsättning 1 139,8 1 101,2 4 %
Jämförbar EBITDA 127,8 125,0 2 %
% av omsättningen 11,2 % 11,4 %
Jämförelsestörande poster i EBITDA 23,2 7,6 204 %
EBITDA 104,6 117,4 -11 %
EBITDA % 9,2 % 10,7 %
Jämförbar rörelsevinst 62,8 60,8 3 %
Jämförbar rörelsemarginal 5,5 % 5,5 %
Jämförelsestörande poster i rörelsevinsten 22,9 8,9 158 %
Rörelsevinst 39,9 51,9 -23 %
Rörelsemarginal 3,5 % 4,7 %
Resultat före skatt 45,6 41,8 9 %
Räkenskapsperiodens resultat, kvarvarande verksamheter 31,6 32,6 -3 %
Räkenskapsperiodens resultat 32,0 440,4 -93 %
Affärsverksamhetens kassaflöde  77,5   152,4 -49 %
Avkastning på eget kapital, %   3,5 % 58,8 %
Soliditet, % 68,3 % 70,7 %

FAZERS KONCERNCHEF CHRISTOPH VITZTHUM:

År 2021 firade Fazer sitt 130-årsjubileum och bolagets stabila utveckling fortsatte. Året präglades fortsättningsvis av covid-19-pandemin och dess inverkan på den globala ekonomin. Vi fortsatte att prioritera våra medarbetares hälsa och säkerhet och lyckades säkerställa verksamhetens kontinuitet, samtidigt som bestämmelserna och restriktionerna i fråga om resor och rörlighet påverkade våra sätt att arbeta. Utmaningarna under året var inte relaterade enbart till den fortsatta pandemin, utan även de ökande kostnaderna och tillgången på råvaror, förpackningsmaterial och logistik påverkade verksamheten. Därtill påverkades verksamheten också av stigande löner och energikostnader. Även om vi inte var helt opåverkade av krisen, kunde vi med hjälp av våra proaktiva förebyggande åtgärder, vårt starka varumärke och populära produkter i kombination med djärva innovationer, stå emot krisen. Som en följd av detta ökade både Fazer-koncernens omsättning och jämförbara EBITDA i förhållande till föregående år.

Fazer Bageris utveckling var stabil under 2021 och omsättningen låg på föregående års  nivå. Vi fortsatte att aktivt utveckla Fazer Bageris verksamhet. Vi introducerade en ny operativmodell i Sverige, inklusive ett avtal om återförsäljning och distribution med Polfärskt, och stängde vårt bageri i Lund i september. Den nya modellen har varit framgångsrik, och vi kan redan se positiva resultat i form av förbättrad lönsamhet och kundservice samt minskat miljöavtryck. I Ryssland har efterfrågan varit stor, särskilt inom bake-off. Vår verksamhet i Ryssland drabbades dock särskilt hårt av de stigande råvarupriserna och även av bristen på arbetskraft inom produktionen. Fazer Bageri Finland hade ett mycket framgångsrikt år med en god utveckling: vi öppnade 17 nya bagerier inom vårt populära butiksbagerikoncept, och nu är det totala antalet 120 butiksbagerier. Fazer Bageris butiksbagerier sysselsätter redan totalt 700 personer i Finland. Våra kunder inom detaljhandeln har ett fortsatt stort intresse för konceptet och utvidgningen av bagerinätverket förväntas fortsätta. Det framgångsrika butiksbagerikonceptet har även lanserats i Estland, där det för närvarande finns 10 butiksbagerier, varav 5 öppnade under 2021. Dessutom undersöker vi möjligheterna att utvidga konceptet geografiskt ytterligare.  

Fazer Konfektyr presterade speciellt väl under 2021. Omsättningen ökade med 8 % och under årets sista kvartal var försäljningen den bästa någonsin. Kommersiellt var året starkt, med utmärkt tillväxt inom exempelvis stycksaker, presentprodukter och säsongsprodukter. Trots att volatiliteten inom Fazer Retail-verksamheten fortsatte under hela året, till följd av ständigt ändrade restriktioner, såg vi delvis en återhämtning från 2020. Vår Travel Retail-verksamhet började också återhämta sig från de ytterst svaga siffrorna under 2020, men låg tydligt kvar på en lägre än normal nivå. Under hösten laserade vi ett projekt för att undersöka och utveckla lösningar för framtidens konfektyrproduktion. För att tillgodose konsumenternas framtida förväntningar, utveckla arbetsförhållandena och förbättra energieffektiviteten, planerar vi följaktligen att investera i en ny konfektyrfabrik av världsklass i Finland. Om planen förverkligas, kommer den nya fabriken att ersätta de nuvarande konfektyrfabrikerna i Vanda och Villmanstrand.

Under 2021 var Fazer Lifestyle Foods omsättning stabil och låg på samma nivå som året innan. Vi fortsatte att utveckla verksamheten och omorganiserade den i fem affärsenheter med syfte att utnyttja hela potentialen för att förbättra omsättningen och effektiviteten. Under hösten invigdes våra nya havrekvarnar i Sverige och Finland, vilket fördubblade vår havrekvarnskapacitet på båda marknaderna. Vi trappade också upp verksamheten på vår xylitolfabrik. I och med förvärvet av Trensums Food, den ledande tillverkaren av växtbaserade drycker i Sverige, och våra investeringar i Koria för att utöka havredryckeskapaciteten har Fazer en stark plattform som stödjer tillväxten inom kategorin havredrycker. Jag ser med tilltro på Fazer Lifestyle Foods utveckling framöver.

Vår bransch och hela livsmedelssystemet genomgår för närvarande en genomgripande förändring. Den globala klimatkrisen, den allt snabbare utvecklingen av livsmedelsinnovationer och uppkomsten av ny teknologi samt de snabbt föränderliga konsumenttrenderna förändrar hur livsmedel produceras, distribueras och konsumeras. Detta har stor inverkan på miljön, samhället och vårt välmående. Utöver den prisbelönta cirkulärekonomiska innovationen, Fazers xylitolfabrik, gjorde vi framsteg inom hållbarhet på flera fronter under året. Till de viktigaste höjdpunkterna hör godkännandet av våra vetenskapligt baserade mål av initiativet Science Based Targets, SBTi och våra uppdaterade hållbarhetsambitioner.

Under 2022 kommer vi att fortsätta vår omvandling med fullt fokus på vår FMCG-strategi. Vår gedigna förståelse för konsumenternas behov och förväntningar vägleder våra strategiska val i all vår verksamhet i dag och utformar morgondagens sortiment – oavsett om detta sker genom produktutveckling, innovationer, partnersamarbeten eller förvärv. Under 2021 meddelade vi om möjligheten till en potentiell utvidgning av aktieägarbasen genom börsnotering, och detta är alltjämt ett alternativ i framtiden. 

För mer information, vänligen kontakta:

Jouni Grönroos, ekonomidirektör, Fazer-koncernen, jouni.gronroos@fazer.com, tfn +358 40 504 5125

Joséphine Mickwitz, Executive Vice President, Kommunikation och hållbarhet, Fazer-koncernen, josephine.mickwitz@fazer.com, tfn +358 400 784 889

Fazers medietelefon är öppen mån–fre kl. 8.00–16.00 EET, tfn +358 40 668 2998  

Fazer-koncernen

Med fokus på matupplevelser, gör Fazer det möjligt att njuta av dagens bästa stunder. Vår mission, Mat med mening, bygger på vårt unika 130-åriga arv, djupa konsumentinsikter och innovationer för att skapa hållbara matlösningar för framtiden. Med våra 8 000 engagerade medarbetare fokuserar vi på konsumentprodukter och vår direkt till konsument-riktade verksamhet i Norden, Baltikum, Ryssland och ytterligare till ca 40 olika länder. Vår verksamhet följer Fazers uppförandekod som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact. Fazer-koncernens omsättning 2021 uppgick till 1,1 miljarder euro.

Northern Magic. Made Real.

FAZER-KONCERNENS UTVECKLING UNDER 2021

Omsättning och lönsamhet

Fazer-koncernens omsättning ökade med 4 % jämfört med året innan och uppgick till 1 139,8 miljoner euro (1 101,2). Fazer Bageris omsättning uppgick till 553,9 miljoner euro (548,0), Fazer Konfektyrs till 433,5 miljoner euro (400,1) och Fazer Lifestyle Foods till 179,5 miljoner euro (177,3).

Omsättning per verksamhet, MEUR 1–12/2021 1–12/2020 Förändring
Fazer Bageri 553,9 548,0 1 %
Fazer Konfektyr 433,5 400,1 8 %
Fazer Lifestyle Foods 179,5 177,3 1 %
Gemensam verksamhet 18,1 15,1 20 %
Elimineringar -45,2 -39,2 15 %
Omsättning, totalt 1 139,8 1 101,2 4 %

 

Omsättning per land, MEUR 1–12/2021 1–12/2020 Förändring
Finland 638,5 615,3 4 %
Sverige 218,6 230,8 -5 %
Ryssland 157,4 147,9 6 %
Estland 23,5 19,9 19 %
Lettland 15,5 14,8 5 %
Norge 15,5 7,5 107 %
Litauen 14,0 13,6 3 %
Danmark 13,8 14,8 -6 %
Övriga länder 42,9 36,8 17 %
Omsättning, totalt 1 139,8 1 101,2 4 %


Fazer-koncernens jämförbara EBITDA ökade med 2 % och uppgick till 127,8 miljoner euro (125,0) eller 11,2 % (11,4 %) av omsättningen. Alla verksamheter belastades av stigande priser på råvaror och förpackningsmaterial, ökade kostnader för energi och transport samt löneinflation. EBITDA minskade tydligt jämfört med året innan och uppgick till 104,6 miljoner euro (117,4) eller 9,2 % (10,7%) av omsättningen. Jämförelsestörande poster inkluderade i EBITDA uppgick till 23,2 miljoner euro (7,6), relaterade i huvudsak till implementeringen av den nya operativmodellen på Fazer Bageri Sverige. Fazer-koncernens jämförbara rörelsevinst förbättrades under 2021 och uppgick till 62,8 miljoner euro (60,8), eller 5,5 % (5,5 %) av omsättningen. Rörelsevinsten uppgick till 39,9 miljoner euro (51,9), vilket utgjorde 3,5 % (4,7 %) av omsättningen.

De finansiella intäkterna och kostnaderna uppgick till 5,6 miljoner euro (-10,1). Den tydliga förbättringen av de finansiella posterna var i huvudsak hänförbar till valutakursdifferenser. Vinsten före skatt ökade till 45,6 miljoner euro (41,8) och resultatet för perioden uppgick till 32,0 miljoner euro (440,4 miljoner, inkluderande en vinst på 414,3 miljoner för försäljningen av Fazer Food Services i januari 2020 samt Fazer Food Services resultat för den en månad långa perioden i januari 2020).

Finansiell ställning och kassaflöde

Fazer-koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 77,5 miljoner euro (152,4). Nedgången berodde huvudsakligen på utvecklingen av rörelsekapitalet. De likvida medlen uppgick till 226,5 miljoner euro (345,6). De räntebärande nettoskulderna uppgick till -95,2 miljoner euro (-213,3) och nettoskuldsättningsgraden var -10,9 % (-22,8 %). Vid utgången av december uppgick koncernens balansräkning till 1 278,2 miljoner euro (1 322,8). Koncernens soliditet uppgick till 68,3 % (70,7 %). 

INVESTERINGAR

Investeringarna uppgick till 82,4 miljoner euro (104,1), utan investeringar i finansiella tillgångar. Majoriteten av de stora investeringarna gjordes i Fazer Lifestyle Foods och hänförde sig till den nya xylitolfabriken i Lahtis, utbyggnaderna av havrekvarnarna i Finland och Sverige och ny produktionsutrustning för non-dairy i Koria. Till de övriga viktiga investeringarna hörde ny produktionsutrustning och uppgraderingar av befintliga maskiner inom Fazer Bageri och Fazer Konfektyr.

Avskrivningar och nedskrivningar uppgick till -64,7 miljoner euro (-65,5). 

Personal

Vid utgången av december 2021 hade Fazer 8 049 anställda (8 496). Fazer Bageri sysselsatte 5 170 (5 880), Fazer Konfektyr 2 044 (1 904), Fazer Lifestyle Foods 551 (428) och koncernens stödfunktioner 284 (284) personer. Minskningen av antalet anställda på Fazer Bageri hänför sig till implementeringen av den nya operativmodellen i Sverige. Av koncernens anställda arbetade 51 % i Finland, 29 % i Ryssland och 13 % i Sverige.

Sedan covid-19-pandemins utbrott 2020 har majoriteten av Fazers kontorspersonal arbetat på distans för att skydda sin egen och produktionsmedarbetarnas hälsa. Alla Fazers produktionsanläggningar har varit i full drift under hela pandemin. Under 2021 påverkade restriktioner relaterade till pandemin Fazer Retail i både Finland och Sverige, och de ständigt ändrade restriktionerna och osäkerheten resulterade i att medarbetare inom Retail-verksamheten flyttade till andra, mer stabila sektorer. Alla affärsområden drabbades av den begränsade tillgången på produktionsmedarbetare samt av löneinflationen, särskilt i Ryssland och Baltikum. Flera åtgärder vidtogs under året för att avhjälpa bristen på produktionsmedarbetare, till exempel kortsiktiga rekryteringsprogram och samarbete med bemanningsföretag.

Anställda per affärsområde 31/12 2021 31/12 2020 Förändring
Fazer Bageri 5 170  5 880 -12 %
Fazer Konfektyr 2 044 1 904          7 %
Fazer Lifestyle Foods 551 428 29 %
Koncernens stödfunktioner 284 284 -

 

Anställda per land 31/12 2021 31/12 2020 Förändring
Finland  4 079 3 681 11 %
Ryssland 2 344 2 376 -1 %
Sverige 1 027 1 762 -42 %
Lettland 275 296 -7 %
Litauen 212 250 -15 %
Estland 77 72 7 %
Danmark 24 52 -54 %
Norge 11 7 57 %

Forskning och utveckling

Under 2021 fortsatte Fazer med sin omfattande forskningsverksamhet och särskilt med FoU-programmet Fazer Xtech. Det omfattar flera FoU-projekt relaterade till foodtech, med fokus på nya växtbaserade livsmedelslösningar, näringsmässiga aspekter vid en växtbaserad kost, minskning av mängden socker och utnyttjande av sidoströmmar i livsmedelsproduktionen. Fazer och Solar Foods fortsatte sitt strategiska samarbete inom projektet Solein2Food, vars mål är att kommersialisera Solar Foods nya proteinråvara Solein®. En viktig milstolpe uppnåddes inom projektet när dokumentationen av det nya livsmedlet skickades in till EFSA för utvärdering. Fazers doktorsprojekt kring temat spannmålsfibrer och tarm-hjärna-axeln fortsatte i Sverige med en klinisk interventionsstudie som genomfördes vid Örebro universitet.

Fazer-koncernens kostnader för forskning och utveckling 2021 uppgick till 8,9 miljoner euro (8,4).

Hållbarhet

Fazer utvecklar mat som en lösning för en mer hållbar planet och verksamhet. Vi är medvetna om att sätten att odla, producera och konsumera mat har en avsevärd inverkan på människors välmående, miljön och samhället. 

Under 2021 gjorde Fazer fina framsteg med implementeringen av sitt hållbarhetsarbete och relaterade åtgärder. Utifrån en omfattande analys av Fazers produktionsavtryck och verksamheter utarbetades verksamhetsspecifika planer för att minska CO2-utsläppen enligt målnivån i Parisavtalet senast 2030, och Fazers klimatmål godkändes av initiativet Science-Based Targets initiative i december. För att nå sina mål kommer Fazer att fokusera sina åtgärder på att främja användningen av fossilfri energi och förbättra energieffektiviteten.

Under året genomförde Fazer en väsentlighetsanalys som omfattade huvudmarknaderna Finland, Sverige och Ryssland. För att förstå och definiera de mål som Fazers intressenter anser viktiga samlades synpunkter in från hundratals intressenter, inklusive kunder, samarbetspartner och egna medarbetare. Som ett resultat breddade Fazer omfattningen av sina hållbarhetsmål till fyra hållbarhetsambitioner: Klimat och cirkularitet, Hållbara produkter och innovationer, Ansvarsfulla inköp samt Människor och välbefinnande.

Andelen hållbar kakao som köps via Fazers odlarprogram ökade från 31 % till 52 % under 2021. Vid utgången av december hade leverantörer som representerar 78 % av Fazers inköpsvärde, undertecknat koncernens uppdaterade uppförandekod för leverantörer. I anknytning till lanseringen av den uppdaterade uppförandekoden för leverantörer införde Fazer även riskbaserade granskningar. Hittills har 21 leverantörer granskats mot uppförandekoden för leverantörer. 

Koncernledningen och ändringar i koncernledningen

Mats Liedholm, före detta verkställande direktör för Fazer Lifestyle Foods och Fazer Sverige, tog över heltidsrollen som verkställande direktör för Fazer Sverige i början av november. I slutet av november utsågs Aaron Barsness till marknadsföringsdirektör och Executive Vice President inom Fazer-koncernen och till medlem i Fazers ledningsgrupp. Han intog sin nya roll den 1 januari 2022.

Vid utgången av december 2021 bestod koncernens ledningsgrupp av Christoph Vitzthum (verkställande direktör och koncernchef samt ställföreträdande vd för Fazer Lifestyle Foods, ordförande), Jenni Gallagher (EVP, People), Jouni Grönroos (ekonomidirektör och vice verkställande direktör), Markus Hellström (verkställande direktör för Fazer Konfektyr), Sebastian Jägerhorn (EVP, chefsjurist), Joséphine Mickwitz (EVP, kommunikation och hållbarhet) och Lara Saulo (verkställande direktör för Fazer Bageri). Utöver medlemmarna i koncernens ledningsgrupp bestod den utvidgade ledningsgruppen även av Aaron Barsness (marknadsföringsdirektör), Marko Bergholm(verkställande direktör för Fazer Bageri Finland), Bengt Erlandsson (inköpschef inom Fazer-koncernen), Patrik Hellgren (verkställande direktör för Fazer Bageri Sverige), Vladimir Kalyavin (verkställande direktör för Fazer Bageri Ryssland), Mats Liedholm (verkställande direktör för Fazer Sverige), Tom Lindblad (verkställande direktör för kommersiella enheter inom Fazer Konfektyr), Anne Mere (verkställande direktör för Fazer Bageri Baltikum) och Johan Rosenblom (verkställande direktör för Fazer Retail).

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING UNDER 2021

Fazers huvudfokus ligger på marknaderna för bageriprodukter, konfektyr, non-dairy och växtbaserade livsmedel samt kvarnprodukter genom de tre affärsområdena: Fazer Bageri, Fazer Konfektyr och Fazer Lifestyle Foods. 

Fazer Bageri: stabil UTVECKLING i en krävande affärsmiljö 

Den utdragna covid-19-pandemin fortsatte att medföra utmaningar i bageriverksamheten under hela året. Tack vare medarbetarnas flexibilitet och professionalism kunde kontinuiteten i bageriverksamheten säkerställas, och alla bagerier och butiksbagerier var i drift under hela året. Trots utmaningar till följd av stigande priser på råvaror och förpackningsmaterial, ökade kostnader för energi och transport samt brist på arbetskraft särskilt i Ryssland och Baltikum, var Fazer Bageris utveckling stabil 2021 och omsättningen låg på samma nivå som året innan, 553,9 miljoner euro (548,0).

Under året fortsatte den aktiva utvecklingen av verksamheten. I Sverige infördes en ny operativmodell på våren. Den omfattade ett avtal om återförsäljning och distribution med Polfärskt, vilket innebar att Fazers egen fältförsäljning och -distribution fasades ut. I september stängdes bageriet i Lund. Förändringen i operativmodellen påverkade försäljningen på våren, men redan efter sommaren kunde tecken på tilltagande volymer och ökande marknadsandelar skönjas.

Fazer Bageri Finland hade ett framgångsrikt år med en stark utveckling. Som ett resultat av den starka utvecklingen av det glutenfria sortimentet och efter lanseringen av ett dussintal nya glutenfria produkter blev Fazer Bageri marknadsledande inom segmenten för glutenfritt. Efterfrågan på ljust bröd, särskilt hantverksbakat bröd, ökade under hela året. Däremot avtog efterfrågan på mörkt bröd, men förblev trots detta en stor produktkategori för Fazer Bageri, särskilt i Finland och Baltikum. Fazer Bageri Finland investerade i en ny produktionslinje för portionsbröd på bageriet i Vanda, vilket gör att verksamheten kan skärpa sin fokus på tillverkningen av havreprodukter, som är en växande kategori i Finland. Hela 17 nya bagerier öppnade inom Fazers populära butiksbagerikoncept i Finland, där Fazer nu har totalt 120 butiksbagerier. Dessa butiksbagerier sysselsätter redan 700 personer i Finland. Detaljhandeln har ett fortsatt stort intresse för konceptet och utvidgningen av bagerinätverket förväntas fortsätta. Butiksbagerikonceptet har även lanserats i Estland, där det för närvarande finns 10 butiksbagerier, varav 5 öppnade under 2021. 

Efterfrågan på bake off-produkter var fortsatt stark i Ryssland och Fazer investerade i ny infrastruktur för djupfrysta bake off-produkter för att tillgodose efterfrågan. Fazer Bageri Ryssland drabbades särskilt hårt av de stigande råvarupriserna och även av bristen på arbetskraft inom produktionen under året.

HoReCa-sektorn började återhämta sig gradvis under våren, men efterfrågan var fortsatt betydligt längre än före covid-19-pandemin. De nya restriktionerna som infördes började påverka sektorn på nytt både i Finland och Baltikum under årets sista kvartal. Variationer i kundflödena från dag till dag inom detaljhandeln gjorde det svårt att förutse efterfrågan på färskt bröd, vilket ledde till att matsvinnet ökade något särskilt i butiksbagerierna. Alla affärsenheter ökade sin online-försäljning avsevärt under året.

Fazer Konfektyr: stark UTVECKLING på en volatil marknad

Fazer Konfektyr presterade bra 2021. Omsättningen ökade med 8 % till 433,5 miljoner euro (400,1). Trots att efterfrågan på marknaden varierade kraftigt under hela året växte konfektyrmarknaden som helhet och Fazer lyckades stärka sin position på alla marknader. På sommaren påverkades konfektyrmarknaden negativt av det extremt varma vädret som gjorde att konsumtionen förflyttades till andra kategorier. Den återhämtade sig dock väl på hösten och under årets sista kvartal var försäljningen på högsta nivå någonsin. Alla huvudkategorier ökade, och tillväxten var störst inom presentprodukter, säsongsprodukter och stycksaker. Stycksaken Geisha Crunchy var en av Fazer Konfektyrs mest framgångsrika produkter 2021. I Sverige förflyttades efterfrågan från förpackad konfektyr och godispåsar till lösgodis.

Under årets första hälft hade pandemin och restriktionerna till följd av den en fortsatt stor negativ inverkan på försäljningen inom HoReCa-sektorn, Travel Retail och Fazer Retail. I april tvingades restaurangerna i Finland att stänga eller servera enbart take away-mat. Kundantalet begränsades i Finland och Sverige, liksom även öppettiderna i Finland. Under hösten skedde en återhämtning inom både Fazer Retail och Travel Retail, även om nivåerna var betydligt lägre än före covid-19-pandemin. Fazer Retail öppnade sammanlagt fem nya Fazer Caféer och Gateau-bageributiker under 2021 och lanserade ett nytt Gateau-koncept i Sverige. Produktionsanläggningen i Stockholm flyttades till Skogås utanför centrum. 

I september 2021 lanserade Fazer Konfektyr ett projekt för att undersöka alternativen att förnya konfektyrproduktionen i Finland. För att tillgodose konsumenternas framtida förväntningar, utveckla arbetsförhållandena och förbättra energieffektiviteten, planerar Fazer följaktligen att investera i en ny konfektyrfabrik av världsklass i Finland. Om planen förverkligas, kommer den nya fabriken att ersätta de nuvarande konfektyrfabrikerna i Vanda och Villmanstrand. Detta kommer att ske tidigast 2025. Beslutet om det eventuella bygget och placeringen av fabriken kommer att fattas under 2022.

Fazer Lifestyle Foods: stabil omsättningsutveckling

Den aktiva utvecklingen av Fazer Lifestyle Foods, med syfte att utnyttja verksamhetenshela potential för att förbättra omsättningen och effektiviteten, fortsatte under hela 2021. Omsättningen för 2021 låg på samma nivå som året innan och uppgick till 179,5 miljoner euro (177,3). Under året lanserades flera nyheter, bland annat Dumle Havredryck, Fazerina Granola, svenska nyckelhålsmärkta Frebaco Granola samt Gröna Kulor-päronprodukt, och alla fick ett gott mottagande på marknaden. Efterfrågan på Frebaco Havreris var också stor i Sverige.

Marknaden för non-dairy i Finland fortsatte att öka, och förändringen i konsumentbeteendet från konventionell mjölk mot växtbaserade drycker fortsatte. Efterfrågan på non-dairy produkter på marknaden var stor och översteg Fazers kapacitet avsevärt. För att påskynda organisk tillväxt investerar Fazer för närvarande i ökad kapacitet för non-dairy och i att förbättra effektiviteten i verksamheten i Koria. De nya havrekvarnarna i Sverige och Finland inledde sin verksamhet på hösten, vilket fördubblade Fazers havrekvarnskapacitet. I december offentliggjorde Fazer sin överenskommelse om att förvärva Trensums Food, den ledande tillverkaren av växtbaserade drycker i Sverige. På hösten upptrappades även verksamheten vid den toppmoderna xylitolfabriken i Lahtis. Alla dessa åtgärder stärker Fazer Lifestyle Foods position på den snabbt expanderande globala marknaden för havre avsevärt, i linje med affärsområdets havrestrategi.

Under året infördes en ny verksamhetsmodell med affärsenheter som har tydligt genomgående ansvar. Utvecklingsprogram genomfördes med fokus på de viktigaste utvecklingsområdena. En ny affärsenhet, Fazer Foodtech, grundades för att driva Fazers innovationsarbete och ytterligare stärka Fazers position som ett innovativt företag. Fazer Lifestyle Foods fick flera priser för sitt innovationsarbete under året. Efter att ha mottagit priset Tähtiteko 2020 i Finland, tilldelades Fazers xylitolfabrik finska kemiska sällskapet Suomalaisten Kemistien Seuras innovationspris för cirkulär ekonomi samt priset för cirkulär ekonomi inom projektet ”Circwaste – Mot en cirkulär ekonomi” i Finland 2021. Fazer Kvarns innovation Havreris fick erkännande och utsågs till Årets Foodservicevara i Sverige. År 2020 tilldelades produkten Livsmedelspriset.

IMPLEMENTERING AV STRATEGIN 2021

Fazer är en finansiellt stark koncern och har en tydlig strategi för framtiden. Ytterligare tillväxt eftersträvas både organiskt och genom förvärv. Fazer har höga tillväxtambitioner framöver, vilket även kan öppna för en utvidgning av aktieägarbasen genom börsnotering någon gång i framtiden.

För att driva ökade intäkter och lönsamhet fortsätter Fazer att fokusera på sina strategiska fokusområden: 

 1. vi skapar en ännu starkare position som det främsta varumärket inom FMCG i Finland
 2. vi påskyndar vår tillväxt genom innovationer, trendiga kategorier och foodtech
 3. vi utvecklar ledande positioner i Nordeuropa
 4. vi är effektiva och arbetar på sätt som främjar våra mål att nå branschledande lönsamhet
 5. vi utvecklar mat som en lösning för en mer hållbar planet och verksamhet
 6. vi utvecklar vår kultur och stärker viktiga kompetenser för att möjliggöra fortsatta framgångar

Under 2021 fortsatte Fazer att implementera sin tillväxtstrategi och tog flera viktiga strategiska steg:

 • På Fazer Bageri Sverige infördes en ny operativmodell som inkluderar ett avtal om återförsäljning och samdistribution med Polfärskt, en säljorganisation för bagerier, och antalet bagerier minskade från fyra till tre. Den nya operativmodellen ökar smidigheten och höjer servicenivån gentemot för kunderna, samtidigt som den utgör ett mer hållbart och miljövänligt sätt att driva bageriverksamheten.
 • Inom Fazer Lifestyle Foods etablerades en ny verksamhetsmodell, som omfattar fem självständiga affärsenheter med genomgående ansvar för att bättre avspegla och tillgodose kundernas och konsumenternas krav. En av de nya affärsenheterna är Fazer Foodtech, som kommer att vara en stark drivmotor för Fazers utbud av växtbaserade produkter till konsumenterna, vilket gör enheten avgörande för ytterligare strategisk utveckling. Foodtech kommer att spela en viktig roll i Fazers omvandling till ett modernt och innovativt matföretag och vägleda Fazer i den föränderliga livsmedelsindustrin.
 • I Vanda gjordes en investering i tillverkningen av havreprodukter, genom att bygga en ny toppmoderna produktionslinje för portionsbröd på bageriet och förnya en produktionslinje på chokladfabriken för att tillverka havrebaserade Fazer Oatchoco-produkter. De nya produktionslinjerna kommer att driftsättas under 2022.
 • Fazers kvarnkapacitet utökades i både Lahtis i Finland och Lidköping i Sverige, och verksamheten vid företagets toppmoderna xylitolfabrik trappades upp in Lahtis. 
 • Företagets position inom glutenfria bageriprodukter stärktes genom den starka utvecklingen det glutenfria sortimentet och lanseringen av ett dussintal glutenfria nyheter på marknaden.
 • Fazers butiksbagerinätverk utökades i Finland och Baltikum. Vid utgången av december hade Fazer Bageri totalt 130 butiksbagerier.
 • Fazers Retail-nätverk utökades med sammanlagt fem nya Fazer Caféer i Finland och Gateau-bageributiker i Finland och Sverige.
 • Fazer träffade en överenskommelse om att förvärva Trensums Food AB, den ledande tillverkaren av växtbaserade drycker i Sverige med strategiskt fokus på havredrycker.
 • Flera pågående omvandlingsprogram och åtgärder för förbättrad effektivitet främjade Fazers mål att nå branschledande lönsamhet
 • Fazer lade fortsatt fokus på sitt varumärkeslöfte Northern Magic. Made Real. och stärkte konsumentvarumärket Fazer.
 • Fazer lade stort fokus på miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG), genom att uppdatera och bredda omfattningen av sitt hållbarhetsarbete och definiera nya hållbarhetsambitioner, fastställa vetenskapligt baserade klimatmål och utarbeta planer för minskade utsläpp för samtliga affärsområden, omdefiniera koncernens ESG-styrningsstruktur, förnya sina åtaganden för vissa råvaror och samarbeta med leverantörerna kring koncernens uppdaterade uppförandekod för leverantörer.

RISKER OCH OSÄKERHETER I VERKSAMHETEN

Fazer utvärderar och analyserar regelbundet de strategiska, operativa och finansiella riskerna inom ramen för koncernens riskpolicy och vidtar åtgärder för att minimera riskerna. 

Pris och tillgång på råvaror  

Lönsam tillväxt är en viktig del av Fazers strategi. Fazer köper stora volymer råvaror, och tillgång på och skälig prissättning av vissa viktiga råvaror är avgörande för Fazers framgångsrika verksamhet. En betydande och plötslig ökning i kostnaderna för råvaror eller logistik skulle kunna påverka Fazers lönsamhet, om Fazer inte lyckas överföra ökningen till produktpriserna omedelbart.

För att förstå marknadsutvecklingen för de viktigaste råvarorna förbättrar Fazer kontinuerligt samarbetet med utvalda nuvarande leverantörer och letar efter konkurrenskraftiga alternativa leverantörer för att minska risken. Nya alternativa leverantörer förbättrar priskonkurrensen, ökar produktionskapaciteten vid behov och kan minska inköpsrisken. Upphandlingen inom Fazer-koncernen strävar efter att proaktivt minska riskerna relaterade till prissättning, kvalitet, kapacitet, tillgång och andra krav. Råvarupriserna säkras enligt godkända policyer. Samtliga affärsområden utmanades under 2021 av föhöjningstrycket i fråga om priser på de viktigaste råvarorna samt kostnader för energi och transport. Fazer vidtog åtgärder för att minska de negativa effekterna av detta. Ökningen i insatskostnaderna absorberades dock inte till fullo, och en höjning av produktpriserna var oundviklig. 

Förändringar i konkurrensläget

Livsmedelsindustrin är starkt konkurrensutsatt. Fazers främsta konkurrenter är livsmedels- och snacksföretag med verksamhet inom flera geografiska områden. Därtill har Fazer många lokala och regionala konkurrenter. Om Fazer misslyckas med att svara på utmaningarna från sina konkurrenter kan företagets verksamhet påverkas negativt. Omfattande konsolideringar bland konkurrenterna skulle kunna förändra marknadsdynamiken och potentiellt även Fazers marknadsposition. Risken hanteras på koncern- och affärsområdesnivå genom kontinuerlig övervakning av konkurrensen. Fazers mål är att svara på konkurrensen med hjälp av sitt förstklassiga produktutbud, sin aktiva hantering av kundrelationerna och en kontinuerlig utveckling av produktsortimentet för att sticka ut från konkurrenterna och vara konkurrenskraftigt. För att förstå och tillgodose konsumenternas behov och förväntningar gör Fazer betydande investeringar i aktivt arbete med konsumentinsikter och utvecklar sitt produktsortiment utifrån detta. Under 2021 skedde inga stora förändringar i konkurrensläget.

Anseende och varumärke

Att främja och skydda Fazers anseende och varumärkesbild är avgörande för företagets framgångsrika verksamhet. Fazers framgångar är beroende av förmågan att bibehålla och förbättra dess varumärken och utveckla sortimentet med nya produkter som lever upp till konsumenternas förväntningar. Oförmåga att svara på det fortsatta fokuset på konsumenternas välbefinnande, inklusive förändringar in konsumentbeteendet som hänför till exempel till huruvida vissa ingredienser anses vara acceptabla, de näringsmässiga förväntningarna på produkterna och hållbarhetsfrågor relaterade till ingredienser, leveranskedjor och förpackningslösningar, kan få en negativ inverkan på Fazers varumärken.

Dessutom beror Fazers förmåga att bibehålla och förbättra sin varumärkesbild på dess förmåga att förutse förändringar och anpassa sig till en snabbt föränderlig marknadsförings- och medievärld, inklusive ökad tilltro till etablerade och nya sociala medier och digitala plattformar. Varumärket Fazer hade ett fortsatt gott anseende under 2021, och företaget utsågs till ett av de 10 mest ansedda varumärkena i Finland för 9:e året i rad.

Kompetensledning

Implementeringen av Fazers strategi och strategiska omvandling kräver nya färdigheter och kompetenser. För att säkerställa konkurrenskraft och lönsam tillväxt och för att effektivisera verksamheten är det viktigt att locka och behålla medarbetare med rätt färdigheter och kompetenser. Det finns en risk för att livsmedelssektorn inte lockar till sig de mest kompetenta medarbetarna. Fazer har gjort mycket bra ifrån sig i medarbetarundersökningar i Finland och har lyckats bra med att locka talanger. I andra länder, till exempel Sverige där Fazer inte är lika välkänt, fokuserar Fazer starkt på att stärka sitt anseende som arbetsgivare.

Fazer arbetar kontinuerligt med att identifiera personer med stor potential och viktiga kompetenser för framtida behov. Genom systematisk utveckling och förbättring av ersättningssystem, utbildningsprogram och karriärutvecklingsprogram strävar Fazer efter att säkerställa kontinuitet i tillgången på kompetent personal även i framtiden.

Risker med transformativa förvärv

Utöver organisk tillväxt är förvärv en potentiell metod för att uppnå Fazers mål och strategier.  Misslyckade förvärv eller misslyckande med att integrera ett förvärvat företag skulle kunna resultera i minskad lönsamhet eller utgöra ett hinder för implementeringen av koncernens strategi. Fazer utvärderar regelbundet ett antal potentiella strategiska transaktioner, inklusive förvärv, samriskföretag och andra strategiska samarbeten som skulle kunna stödja dess strategiska mål. Fazer kan misslyckas med att identifiera eller minska riskerna med dessa strategiska transaktioner. Fazers framgångar beror delvis på dess förmåga att identifiera lämpliga transaktioner, förhandla fram gynnsamma villkor, integrera eller separera verksamheter, utnyttja fördelar, kostnadsbesparingar eller synergier med strategiska transaktioner fullt ut och minimera potentiella tvister med köpare, säljare och strategiska samarbetspartner. Fazers aktiviteter i fråga om förvärv eller relaterade aktiviteter, som omorganiseringar, omstruktureringsprogram och omvandlingsinitiativ, kan kräva att Fazer är tvunget att göra nedskrivningar eller vidtar åtgärder för att minska kostnaderna efter en slutförd transaktion, vilket kan ha en negativ inverkan på Fazers finansiella resultat.

Fazer har skapat processer för förvärv och har på koncernnivå ett dedikerat team som aktivt hanterar aktiviteter relaterade till förvärv och transaktioner. Externa rådgivningstjänster stöder också en framgångsrik hantering av sådana transaktioner.

Mänskliga rättigheter i leveranskedjan

För att bibehålla och stärka kundernas och konsumenternas förtroende är det viktigt att bibehålla en god kontroll över leveranskedjan. Inköp av vissa råvaror, till exempel kakao, kan inkludera problem med de mänskliga rättigheterna. Fazer genomför systematiskt internt arbete för att definiera hållbara inköp och utveckla relaterade upphandlingsprocesser. Risker relaterade till de mänskliga rättigheterna minskas också genom iakttagande av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och de processer som beskrivs i dessa vägledande principer. Fazer har implementerat ett visselblåsarsystem som möjliggör rapportering av misstankar om otillåtet beteende. Riskkartläggningar på leverantörsnivå görs utifrån ett antal olika dimensioner. Fazer genomför omfattande arbete med kvalitet, säkerhet och hållbarhet, och kvalitetssäkring görs på flera nivåer innan en leverantör godkänns. Inköpen styrs till leverantörer med ett utvecklat hållbarhetsarbete eller en positiv vilja att förändras. Fazers leverantörer förväntas aktivt förbättra sina åtgärder för mänskliga rättigheter, miljö, arbetshälsa och arbetssäkerhet samt bedriva en etisk verksamhet. Under 2020 uppdaterade Fazer sin uppförandekod för leverantörer och processerna relaterade till leverantörsgranskningar utvecklades ytterligare. Alla Fazers leverantörer, liksom deras anställda och underleverantörer, förväntas iaktta uppförandekoden för leverantörer. Vid utgången av december 2021 hade leverantörer som representerar 78 % av Fazers inköpsvärde, undertecknat koncernens uppdaterade uppförandekod för leverantörer.   

Geopolitisk instabilitet

Fazer har verksamhet i 8 länder och säljer sina produkter till omkring 40 länder världen över. Den politiska utvecklingen och ändringar av lagstiftningen kan ha en negativ inverkan på Fazers verksamhet. Företaget övervakar aktivt den politiska och rättsliga utvecklingen på sina marknader och för en dialog med olika officiella organ gällande projekt som är viktiga för dess verksamhet.

Ändringar i lagar och bestämmelser

Livsmedelsindustrin är starkt reglerad och står under statligt överinseende. Ett antal lagar och bestämmelser reglerar bland annat livsmedelsproduktion, förpackningslösningar och avfallshantering samt hälso- och säkerhetspraxis. Statliga myndigheter gör regelbundet ändringar i lagar och bestämmelser samt i sina tolkningar av befintliga lagar och bestämmelser. Ett införande av skatter rörande konsumtionen av vissa produkter eller ingredienser kan ha en negativ inverkan på Fazers verksamhet. Klimatförändringsfrågan kan resultera i nya lagstadgade och rättsliga krav för att minska eller motverka konsekvenserna av klimatförändringarna. Sådana ändringar kan öka Fazers driftskostnader relaterade till energi och förpackningar genom skatter eller bestämmelser. I sitt omfattande hållbarhetsarbete förbättrar Fazer kontinuerligt energieffektiviteten i sin verksamhet och har som mål att minska utsläppen i hela sin leveranskedja avsevärt. 

Konsolidering bland kunder och ökat inflytande för detaljhandeln

Kunder inom detaljhandeln, som stormarknader, lågpriskedjor, onlinebutiker och detaljhandelsnätverk, kan fortsätta att konsolidera eller förvärvas av nya aktörer på detaljhandelsmarknaden för livsmedel, vilket resulterar i färre, större kunder med bättre förhandlingsposition. Stora kunder inom detaljhandeln skulle kunna sluta att saluföra Fazers produkter eller minska hyllutrymmet för dem, kräva lägre priser, fler marknadsföringskampanjer eller längre betalningsvillkor. Fazer minskar risken för konsolidering inom detaljhandeln och ökat inflytande för detaljhandeln genom att aktivt bygga upp kundrelationer och strategiska partnersamarbeten, bibehålla ett förstklassigt produktsortiment och framstående varumärken, utveckla servicenivåerna och bibehålla kostnadseffektiviteten inom produktionen för att kunna ha fortsatt konkurrenskraftiga priser. 

Klimatförändringar

Klimatförändringarna kan inverka på Fazers leveranskedja och verksamhet i framtiden. Koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären har medfört och kommer i framtiden att medföra förändringar i de globala vädermönstren. Dessa förändringar förväntas öka frekvensen av extrema väderfenomen och naturkatastrofer och påverka tillgången och kvaliteten på vatten. Dessa effekter ökar risken i det globala systemet för livsmedelsproduktion och -distribution. Minskad produktivitet inom jordbruket till följd av klimatförändringarna kan begränsa tillgången på köpta varor, till exempel kakao som är en kritisk råvara för Fazer och som är särskilt känslig för förändringar i klimatet, liksom även andra råvaror som spannmål, vegetabiliska oljor, socker, nötter och mejeriprodukter.

Cybersäkerhet

Fazer blir allt mer beroende av datasystem, datatrafik och externa tjänsteleverantörer. Sammankopplingen av nätverk, outsourcing av tjänster och onlinetjänster har gjort det svårare för företag att övervaka sin datasäkerhet effektivt. Utdragna störningar i datasystem, betalningsöverföringar eller någon annanstans i leveranskedjan, eller andra exceptionella situationer som en cyberattack, skulle kunna lamslå företagets verksamhet eller stoppa flödet av varor inom koncernen och ge upphov till avsevärda ekonomiska förluster. Fazer sätter ökat fokus på att identifiera datasäkerhetsrisker och öka sin datasäkerhetskapacitet genom utbildning, tester och fortlöpande planering av kontinuitet i verksamheten. 

Covid-19 och andra pandemier

Globala pandemier eller regionala epidemier, inklusive covid-19, skulle kunna ha en negativ inverkan på Fazers affärsverksamhet, finansiella resultat och operativa resultat. Beroende på hur allvarlig, omfattande och långvarig pandemin är, skulle den kunna ha en negativ inverkan på Fazers verksamhet på många olika sätt. Även om Fazer påverkades av pandemin visade verksamheten tydlig förmåga att stå emot krisen under 2021. Fazer hanterade och minskade riskerna relaterade till pandemin genom att upprätthålla och genomföra strikta planer för kontinuitet i verksamheten samt lands- och funktionsspecifika instruktioner. Fazers finansiella ställning och kassaflöde är fortsatt starka.

Olycksrisker 

Omfattande avbrott i verksamheten, som bränder, dammexplosioner eller maskinhaverier i produktionen skulle kunna ha en negativ inverkan på Fazers verksamhet och förmåga att tillhandahålla produkter. Dessa risker minskas genom kontinuerlig förbättring av processerna, genomförande av riskundersökningar, fortlöpande planering av kontinuitet i verksamheten och risköverföring genom försäkring. 

Hantering av finansiell risk

Koncernen exponeras för flera finansiella risker, som valutarisker, råvarurisker, ränterisker, likviditets- och återfinansieringsrisker samt motpartsrisker. Målen och principerna inom vilka de finansiella riskerna hanteras på Fazer samt principerna som styr den råvaruspecifika riskhanteringen finns i respektive policy som godkänts av styrelsen. Mer information om hantering av finansiell risk finns i noterna i bokslutet, som kommer att publiceras vecka 11.

ÅRSREDOVISNING OCH FINANSIELL ÖVERSIKT 2021

Fazer kommer att publicera sin årsredovisning för 2021 under vecka 11 på företagets webbplats fazergroup.com. Årsredovisningen innehåller styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut, rapportering av icke-finansiell information och information om förvaltning och ersättningar.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

I januari 2022 ingick Fazer ett nytt kreditfacilitetsavtal (RCF) på 200 miljoner euro kopplat till koncernens hållbarhetsmål. Arrangemanget är en milstolpe för Fazer i integrationen av dess finansiella mål och hållbarhetsmål eftersom den förstärker kopplingen mellan koncernens finansiella och icke-finansiella utvecklingen och ytterligare positionerar Fazer som en hållbarhetsledare.

I januari 2022 offentliggjorde Fazer sina planer på att investera i en ny konfektyrfabrik i Finland. Om planerna förverkligas kommer den nya fabriken att ersätta de nuvarande konfektyrfabrikerna i Vanda och Villmanstrand. Detta kommer att ske tidigast 2025. Beslutet om det eventuella bygget och var fabriken ska placeras kommer att fattas under 2022.

I januari 2022 godkände den svenska konkurrensmyndigheten Fazers förvärv av Trensums Food AB och åtgärder för att slutföra förvärvet har inletts. Förvärvet förväntas slutföras den 28 februari 2022.

Tilaa

Multimedia

Multimedia