Yritykset tyytymättömiä ympäristölupakäsittelyjen sujuvuuteen

Joka toinen vastanneista yritysjohtajista on tyytymätön ympäristölupiin liittyviin prosesseihin, selviää kauppakamarien yritysjohtajakyselystä.Hämeessä koetaan haasteeksi, että ympäristölupaa hakiessa yritykseltä vaaditaan yksilöityjä prosessitietoja, vaikka kyseessä on useita vuosia voimassa oleva päätös, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio. – Yrityksen menestymisen edellytyksenä on, että yrityksellä on mahdollisuus kehittää toimintaansa ja tuotantoprosessiaan voimassa olevan lupapäätöksen aikana ilman, että uutta lupaa tarvitsee hakea uudelle tuotantoprosessille, Aaltio jatkaa.

Kauppakamarien yritysjohtajakyselyyn vastanneista 80 % on sitä mieltä, että ympäristölupamenettelyjen toimivuus on tärkeää yrityksen toiminnalle, kasvulle ja kehitykselle. Vajaa 60 % vastanneista kokee, että ympäristöhallinnossa ei ymmärretä yritysten tarpeita.

"Ympäristölupien eteneminen riippuu liikaa siitä, missä ja kenen kanssa asioi", kommentoi kauppakamarien yritysjohtajakyselyn vastaaja. Pääasialliset ongelmat ovat kyselyn mukaan pitkä kesto, tasapuolisuuden ja avoimuuden puute sekä vaikeaselkoisuus.

Hämeen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Harri Kallio toteaa, että lupakäsittelyn eriyttäminen valvonnasta eli lupa-asioiden kokoaminen AVIin on ruuhkan perimmäinen syy. AVIssa on uusia ja osin kokemattomia lupakäsittelijöitä. – Hitautta aiheuttaa myös vanhanaikainen, oikeuslaitoksesta peräisin oleva päätösten valmisteluprosessi. Samasta syystä päätösten yhdenmukaisuutta ei ole saatu parannettua, sanoo Kallio. Hämeessä hallinnonuudistuksen yhteydessä AVIin siirtyi noin kymmenen vireillä olevaa asiaa. Nyt niitä on vireillä lähes sata. – Tuottavuuden kannalta ei liene tarkoituksenmukaista, että muun muassa yritysten ympäristöasioihin liittyvä osaaminen on hajotettu ELYyn ja AVIin, Kallio jatkaa.

Jarru isoille investoinneille

Lupaprosessien ratkaisujen saaminen kestää kohtuuttoman ajan. "Alle vuoden ei ole toivoakaan." Haasteet on tiedostettu, mutta uudistuminen ei ole tuonut ratkaisua. "Pisimmillään prosessi kaikkine valitusasteineen on kestänyt yhdeksän vuotta. Ympäristöhallinnon uudistaminen hidasti toimintaa entisestään."

– Ympäristö on meille kaikille arvokas ja siinä toimimista pitääkin valvoa ja säädellä. Yhteiskuntavastuuasiat on jo kilpailuetukysymys. On tehokkaampaa ja edullisempaa toimia kerralla oikein. Ympäristölupiin liittyvistä hallinnollisista velvoitteista ja selvityksistä ei kuitenkaan saisi aiheutua yrityksille kohtuuttomia kustannuksia ja hallinnollista taakkaa, vaatii Lapin kauppakamarin asiamies Taija Jurmu.

Suomessa luvan saaminen on muita EU-maita korkeamman kynnyksen takana, jolloin vaarana voi olla suurempien investointien hakeutuminen joustavampien käytäntöjen maihin.

– Ympäristöluvat vaikuttavat yhä keskeisemmin yritysten toimintaan. Ennakoitava ja vakaa toimintaympäristö on investointien, kasvun ja työpaikkojen luomisen edellytys. EU:n ympäristösääntelytulva, lupien pitkittyneet käsittelyajat ja valitukset viivästyttävät hyviäkin hankkeita vuosia tai hautaavat niitä kokonaan, Jurmu jatkaa.

Koordinaatio hukassa

Viranomaisen toiminnan koetaan olevan hajallaan. Vastanneista yritysjohtajista noin 70 % kokee, ettei ympäristöhallinto koordinoi päätöksentekoaan sujuvasti muiden viranomaisten kanssa.

Samoja direktiivejä tulkitaan eri puolilla maata eri tavalla. Lupaprosessin helpottamiseksi yritysjohtajat toivovat osaamisen keskittämistä yhden luukun periaatteella. Lisäksi lupa-asioiden jakaminen eri virastoihin on aiheuttanut absurdin tilanteen, jossa yksi viranomainen saattaa valittaa toisen tekemästä päätöksestä.


Lisätietoja:      
Hämeen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Harri Kallio, p. 0295 025 148                         
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, p. 044 330 4013

Kauppakamarien yritysjohtajakysely tavoittaa keskeisiä elinkeinoelämän vaikuttajia, joiden vastaukset kuvaavat laajalti alueensa mielipiteitä. Kysely on lähestymiseltään kvalitatiivinen. Helmi-maaliskuussa 2013 toteutettuun ympäristölupamenettelyjen toimivuutta koskevaan kyselyyn vastasi 786 yritysjohtajasta 128.

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Hämeen kauppakamari
Rauhankatu 10, 15110 Lahti
Talaskuja 3, 13200 Hämeenlinna
www.hamechamber.fi
www.Facebook.com/K2HAM

Avainsanat: