HKScanin kymmenes peräkkäinen tulosparannus

Report this content

HKScan Oyj, tammi-maaliskuun osavuosikatsaus, 6.5.2021 klo 8.30

HKScanin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021 

HKScanin kymmenes peräkkäinen tulosparannus 

Tammi-maaliskuu 2021

  • Vertailukelpoinen liiketulos on parantunut kymmenen peräkkäisen vuosineljänneksen ajan vertailukaudesta.
  • HKScanin liikevaihto oli 427,5 (428,9) miljoonaa euroa. 
  • Brändituotteiden myynnin kasvu vähittäiskaupassa jatkui selvänä. Food service -myynti supistui merkittävästi koronapandemian takia, mutta laskun taittuminen oli nähtävissä katsauskauden lopulla. 
  • Liiketulos parani 2,8 miljoonalla eurolla ja oli -1,1 (-3,9) miljoonaa euroa. Katsauskaudella ja vertailukaudella ei ollut vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
  • Liiketulosta paransivat brändituotteiden myynnin selvä kasvu vähittäiskaupassa ja kysynnän painottuminen pidemmälle jalostettuihin tuotteisiin. Pandemiasta huolimatta tuotannon tehostuminen jatkui.
  • Liiketoiminnan rahavirta parani 10,6 miljoonalla eurolla ja oli 3,3 (-7,3) miljoonaa euroa. 
  • Korollinen nettovelka oli 308,0 (298,0) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 95,6 (96,8) prosenttia. 

Sulkeissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. Tämän raportin luvut ovat tilintarkastamattomat. 

Näkymät 2021

Vuonna 2021 HKScan arvioi konsernin vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2020.

 

AVAINLUVUT, LIIKEVAIHTO

(mijoonaa euroa)

1-3/2021 1-3/2020 2020
Liikevaihto 427,5 428,9 1 781,0
    Suomi 179,8 181,9 772,4
    Ruotsi 161,8 153,4 662,1
    Baltia 40,5 43,3 175,0
    Tanska 45,4 50,3 171,5
 

AVAINLUVUT, LIIKETULOS

(mijoonaa euroa)

1-3/2021 1-3/2020 2020
Liiketulos -1,1 -3,9 21,3
 - % liikevaihdosta -0,3 -0,9 1,2
Vertailukelpoinen liiketulos -1,1 -3,9 17,0
 - % liikevaihdosta -0,3 -0,9 1,0
    Vertailukelpoinen liiketulos, Suomi -0,5 -3,5 6,0
     - % liikevaihdosta -0,3 -1,9 0,8
    Vertailukelpoinen liiketulos, Ruotsi 2,4 1,5 19,0
     - % liikevaihdosta 1,5 1,0 2,9
    Vertailukelpoinen liiketulos, Baltia 0,7 1,0 4,0
     - % liikevaihdosta 1,7 2,2 2,3
    Vertailukelpoinen liiketulos, Tanska 0,0 0,6 1,1
     - % liikevaihdosta -0,1 1,2 0,6
 

AVAINLUVUT, MUUT

(miljoonaa euroa)

1-3/2021 1-3/2020 2020
Käyttökate (EBITDA) 14,7 12,7 78,1
Voitto ennen veroja -5,7 -6,5 12,3
 - % liikevaihdosta -1,3 -1,5 0,7
Tilikauden voitto -6,2 -6,9 4,8
 - % liikevaihdosta -1,5 -1,6 0,3
Tulos/osake, euroa -0,07 -0,08 -0,01
Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa -0,07 -0,08 -0,05
Liiketoiminnan rahavirta 3,3 -7,3 63,7
Rahavirta investointien jälkeen 69,6* -18,5 -21,4*
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 4,3 -1,4 3,9
Nettovelka 308,0 298,0 299,6
Nettovelkaantumisaste % 95,6 96,8 91,0

* Vuosi 2020 sisältää 37,7 miljoonan euron investoinnin Vantaan yksikön tonttiin.
Q1/2021 sisältää Vantaan kiinteistön (tontti ja rakennukset) myynnin 76,1 miljoonalla eurolla.

HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä

HKScanin tulosparannus jatkui vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja olemme parantaneet vertailukelpoista liiketulostamme vertailukaudesta jo kymmenen peräkkäistä vuosineljännestä. Liiketulos parani vertailukaudesta keskimäärin noin miljoona euroa kuukaudessa ja koko katsauskaudella lähes kolme miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli paras ensimmäisen vuosineljänneksen tulos kuuteen vuoteen. Rullaava 12 kuukauden vertailukelpoinen liiketulos nousi katsauskauden päättyessä jo lähes 20 miljoonaan euroon.

HKScanin tulosparannuksen arvoa nostaa myös se, että vertailujaksolla koronapandemia ei vielä tammi-helmikuussa vaikuttanut liiketoimintaamme, mutta katsauskaudella pandemiatilanne oli vaikea. Rajoitustoimet näkyivät edelleen erityisesti food service -kanavassa, jonka tilanne oli varsin vaikea. Koko henkilöstön vahvalla sitoutumisella ja työpanoksella pystyimme varmistamaan tuotantomme ilman merkittäviä häiriöitä sekä asiakastoimitukset ja -tyytyväisyyden. 

Liiketoimintayksiköistämme Suomi ja Ruotsi olivat selvät tulosparantajat. Tanskassa strategiamme vähittäis-kauppatuotteiden jalostusarvon nostamiseksi eteni suunnitellusti, mutta vertailukelpoinen liiketulos laski johtuen Tanskan markkinassa jatkuvan lintuinfluenssan aiheuttamasta ja koko toimialaa koskevasta vientikiellosta EU:n ulkopuolisiin maihin. Baltian vertailukelpoista liiketulosta heikensi vaikean pandemiatilanteen aiheuttama tuotantovolyymien jääminen suunniteltua alhaisemmiksi ja operatiivisten kustannusten nousu. Katsauskauden aikana eurooppalaisen lihan alhainen markkinahinta aiheutti hintapaineen eritysesti teollisuusmyyntikanavassa heikentäen tuloksentekokykyämme Baltiassa. 

Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella vertailukauden tasolla ja rullaava 12 kuukauden liikevaihto vahvistui edelleen. Katsauskaudella pääsiäinen nosti myyntiä vertailukaudesta. Viime vuoden maaliskuussa pandemian alku aiheutti vastaavan suuruisen kysyntäpiikin. Yhtiön omien brändien myynnin vahva kasvu oli ilahduttavaa. Menestyimme hyvin lihavalmisteissa ja ruoan komponenteissa, minkä myötä olemme kyenneet rakentamaan lisäarvoa raaka-ainepohjallemme kotimarkkinoillamme ja pienentäneet viennin tarvetta raaka-ainepohjamme käytön tasapainottajana. Vahvaa asemaamme laadukkaassa lihassa, lihavalmisteissa ja ateriakomponenteissa tukevat osaltaan tytäryhtiömme, joilla on vahva asema kuluttajamarkkinassa.

Keskityimme katsauskaudella operatiivisen liiketoiminnan kehittämisen lisäksi vahvasti yhtiön rahoitusaseman vakauttamiseen sekä jo aiemmin kerrotun Rauman siipikarjayksikön merkittävän investoinnin toteuttamiseen. Toteutetut rahoitustoimet mahdollistavat meille tilanteen, jossa voimme seuraavien vuosien aikana keskittyä kokonaisvaltaisemmin yhtiön strategiseen uudistumiseen ja liiketoiminnan operatiiviseen kehittämiseen. Rauman tuotantoyksikön investoinnin myötä Suomen siipikarjaliiketoiminta pystyy keskittymään vahvemmin markkinapotentiaalin hyödyntämiseen siipikarjatuotteissa.

Helmikuun alussa HKScan myi Vantaan kiinteistönsä maapohjan ja rakennukset. Kiinteistökaupan myötä yhtiön korollisten pankkilainojen määrä pieneni merkittävästi. Kaupan yhteydessä solmittu vuokrasopimus antaa HKScanille mahdollisuuden jatkaa ja kehittää liiketoimintaansa Vantaalla seuraavat 20 vuotta. Sopimus sisältää myös option lisävuosista. Vantaan tuotantolaitos sijaitsee keskellä pääkaupunkiseudun kasvavaa kuluttajakeskittymää antaen erinomaiset mahdollisuudet kehittää uusia muotoja saavaa ruoanvalmistusta ja asiakaspalvelua. Pystymme hyödyntämään Vantaan yksikkömme teknistä ja taloudellista käyttöikää tavoitteidemme mukaisesti.

HKScan pidensi myös markkinaehtoista joukkovelkakirjalainoitustaan. Uusimme maaliskuussa merkittävän osan vuonna 2022 erääntyvästä joukkovelkakirjalainastamme uudella joukkovelkakirjalainalla, joka erääntyy vuonna 2025. 

Tammikuussa 2020 päätetty investointi Rauman siipikarjayksikön teurastusprosessin uusimiseen toteutettiin onnistuneesti maaliskuussa 2021. Jo etukäteen oli tiedossa, että tämän tyyppinen investointi on erittäin vaativa toteuttaa, minkä lisäksi pandemiatilanne toi toteutukseen lisähaasteita. Haluan antaa erityiskiitokset mukana olleille onnistuneesta suorituksesta. Investoinnin myötä Rauman yksikkö on aiempaa valmiimpi tuottavuuden ja tehokkuuden nostoon sekä vastaamaan investoinnilla saadun kapasiteetin lisäyksellä siipikarjamarkkinan kasvuun. Tähän kasvuun markkinoiden ykköspaikkaa pitävä siipikarjabrändi Kariniemen® ja koko siipikarjatuotevalikoima antavat erittäin vahvan pohjan.

HKScan on jatkanut yritysvastuuseen liittyvän toimintansa kehittämistä tavoitteellisesti ja määrittänyt vastuullisuusohjelmansa tavoitteisiin liittyvät toimenpiteet ja johtamisjärjestelmän. Vastuullisuus on yhtiön strategian perusta ja Turnaround-ohjelman johtamisen ohella erittäin korkealla yhtiön ylimmän johdon agendalla, sillä vastuullisuustyön merkitys on suuri ja se korostuu tulevaisuudessa yhtiön tuloksen ja taseen johtamisessa. Uskomme pitkäjänteisen ja tavoitteellisen, yrityksen toiminnan perustana olevan vastuullisuustyön johtavan liiketoiminnan oikeansuuntaiseen kehitykseen ja näkyvän myönteisesti yhtiön tuloksessa. 

Yhtiön strateginen tavoite on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi, joka edistyksellisellä vastuullisuustyöllään luo vahvaa omistaja-arvoa. Olemme yhtiö, jonka vastuullisesti tuotettuja liha- ja muita tuotteita kuluttajat arvostavat ja jonka tuotteet ovat tärkeä osa monipuolista ravitsemusta. Kasvamme yhtiöksi, jonka tavoitteellinen ja edistyksellinen vastuullisuustyö on tunnustettua ja arvostettua sidosryhmiemme keskuudessa. Tavoitteemme on vastuullisuustyöllämme kuulua toimialamme ehdottomaan kärkijoukkoon. 

Turnaround-ohjelman kolmas vuosi alkoi kokonaisuutena suunnitellusti ja selvästi vertailukautta paremmin. Olen tyytyväinen yhtiön ja koko henkilöstön suoritukseen pandemian ja eläintautien aiheuttamassa, oletettuakin merkittävästi vaikeammassa markkinatilanteessa. Yhtiön johto ja henkilöstö ovat valmiita viemään HKScania kohti omistajiaan palkitsevaa monipuolista ruokataloa.

Keskeistä tammi-maaliskuussa 2021 

HKScan myi Vantaan kiinteistönsä maapohjan ja rakennukset Sagax Finland Asset Managementille

HKScan-konserni julkisti helmikuussa 2021 myyneensä Vantaan kiinteistönsä maapohjan ja rakennukset kiinteistösijoittaja Sagax Finland Asset Management Oy:lle. Kauppahinta oli 76,1 miljoonaa euroa. Kaupalla ei ole merkittävää tulosvaikutusta HKScanin kuluvan vuoden tulokseen. 

Uusia muotoja saava ruoan valmistus sekä asiakastoimitukset lähellä pääkaupunkiseudun kasvavaa kuluttajakeskittymää ovat HKScanille tärkeitä. Kaupan yhteydessä sovittu vuokrasopimus antaa HKScanille mahdollisuuden jatkaa ja kehittää liiketoimintaansa pitkäjänteisesti Vantaalla seuraavat20 vuotta. Sopimus sisältää myös option lisävuosista. Vantaan logistinen sijainti ja kyvykkyys tarjoavat myös mielenkiintoisen alustan kumppanuuksiin muiden elintarvikeyritysten kanssa.

HKScan valmistaa Vantaalla aterioita ja lihavalmisteita vuosittain noin 50 miljoonaa kiloa. Alueella sijaitsevan logistiikkakeskuksen kautta toimitetaan vuosittain tuotteita asiakkaille lähes 120 miljoonaa kiloa. Vantaan yksikössä työskentelee lähes 700 ruoka-alan ammattilaista.

Rauman siipikarjayksikön koko jalostusprosessia parantava investointi otettiin käyttöön

HKScanin noin kuuden miljoonan euron investointi Rauman siipikarjayksikön uuteen teurastusprosessiin otettiin onnistuneesti käyttöön maaliskuun 2021 lopussa. Investointi mahdollistaa yksikön raaka-ainesaannon, tuottavuuden ja toiminnan luotettavuuden merkittävän parantamisen sekä luo hyvän pohjan koko jalostusprosessin jatkokehittämiselle. 

HKScanin Rauman siipikarjayksikkö valmistaa lähes puolet Suomen siipikarjatuotteista. Investoinnilla HKScan vastaa vastuullisesti tuotettujen Kariniemen®-siipikarjatuotteiden kysynnän vahvaan kasvuun.

HKScanin rahoituspohjan laajennus edistää yhtiön strategian toteutusta

HKScan laski maaliskuussa 2021 liikkeelle uuden 90 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Nelivuotinen joukkovelkakirjalaina erääntyy 24.3.2025. Joukkovelkakirjalainasta saatavat varat yhtiö käytti 21.9.2022 erääntyvien kiinteäkorkoisten, vakuudettomien velkakirjojen osittaiseen takaisinostoon. 

Vantaan kiinteistökaupan yhteydessä HKScan maksoi vuonna 2022 erääntyvän 74,3 miljoonan euron pankkilainan kokonaisuudessaan pois. 

HKScanin toteuttamat toimenpiteet monipuolistavat yhtiön rahoituksen rakennetta ja mahdollistavat osaltaan strategian toteutusta tulevina vuosina. 

HKScanin toimitusvarmuus on pysynyt hyvänä koko koronapandemian ajan, henkilöstön sitoutuminen ollut ratkaisevan tärkeässä roolissa

HKScan on alusta asti suhtautunut pandemiaan sen vaatimalla vakavuudella. HKScan on yhtiönä selvinnyt jo yli vuoden jatkuneesta pandemiasta hyvin ilman merkittäviä häiriöitä toiminnassaan. Pandemia on kuitenkin hidastanut yhtiön tulosparannusta, mikä näkyy erityisesti food service -myynnissä. 

Henkilöstön rooli yhtiön onnistumisessa on ollut ratkaisevan tärkeä koko pandemian ajan. Koko henkilöstö on tehnyt tinkimättömästi ja sitoutuneesti töitä yhtiön koronaohjeita noudattaen. HKScan on laajoin erityisjärjestelyin pyrkinyt turvaamaan henkilöstönsä ja koko ruokaketjun toimijoiden terveyttä ja turvallisuutta sekä varmistamaan liiketoimintansa häiriöttömän jatkuvuuden. 

HKScan on merkittävä yritys kaikilla kotimarkkinoillaan Itämeren alueella ja läsnä kuluttajien arjessa viikon jokaisena päivänä. Yhtiön toimitusvarmuus on ollut hyvällä tasolla koko pandemian ajan.

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle 

HKScan järjestää tammi-maaliskuun 2021 osavuosikatsaukseen liittyvän tiedotustilaisuuden analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja median edustajille 6.5.2021 klo 10.00 webcastinä osoitteessa https://hkscan.videosync.fi/2021-q1-tulos. Tilaisuus on suomenkielinen. Tuloksen esittelevät HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä sekä talousjohtaja Jyrki Paappa.

Englanninkielisiä sijoittajapuheluita järjestetään pyynnöstä. Ajankohdan sopimiseksi pyydetään ottamaan yhteyttä Marjukka Uutela-Hujaseen, puh. 010 570 6218 tai sähköpostitse marjukka.hujanen@hkscan.com. 

Taloudelliset julkaisut 

HKScan julkaisee tammi-kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksen 16.7.2021. Yhtiö julkaisee tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsauksen 4.11.2021.

 

Turussa 6. toukokuuta 2021

HKScan Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja

Tero Hemmilä, toimitusjohtaja, puh. 010 570 2012
Jyrki Paappa, talousjohtaja, puh. 010 570 2512 
Heidi Hirvonen, viestintäjohtaja, puh. 010 570 6072

Median yhteydenotot: HKScanin Media Service Desk 010 570 5700 tai sähköpostitse communications@hkscan.com

Me HKScanissa teemme elämästä maistuvampaa – tänään ja huomenna. Strateginen tavoitteemme on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi. Vastuullisesti tuotetut ja herkulliset tuotteemme ovat osa kuluttajien moninaisia ruokahetkiä arjessa ja juhlassa. Noin 7000 ammattilaisemme joukko tekee paikallisesti tuotettua ruokaa yli sadan vuoden kokemuksella. Meille HKScanissa vastuullisuus on konkreettisia tekoja koko ruokaketjussa ja jatkuvaa parantamista. Olemme asettaneet tavoitteeksemme hiilineutraalin ruokaketjun maatiloilta kuluttajille vuoden 2040 loppuun mennessä osana Zero Carbon -hankettamme. Kotimarkkinoitamme ovat Suomi, Ruotsi, Baltia ja Tanska. Tunnettuja tuotemerkkejämme ovat HK®, Kariniemen®, Via® Scan®, Pärsons®, Rakvere®, Tallegg® ja Rose™. Strategisten kumppanuuksiemme kautta yhtiön tuttuja tuotemerkkejä ovat myös Kivikylän®, Tamminen® ja Boltsi. Pörssilistatun HKScanin liikevaihto vuonna 2020 oli lähes 1,8 miljardia euroa.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeinen media
www.hkscan.com