HK RUOKATALO SUUNNITTELEE OSAKEANTIA

HK Ruokatalo Oyj         PÖRSSITIEDOTE 7.10.2004, klo 10.00

HK RUOKATALO SUUNNITTELEE OSAKEANTIA

HK Ruokatalo Oyj:n hallitus on tänään päättänyt kutsua koolle
ylimääräisen yhtiökokouksen 27.10.2004 ja esittää sille yhtiön
osakepääoman korottamista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen
perustuvalla uusmerkinnällä on tarkoitus hankkia enintään 36,2
miljoonaa euroa uutta omaa pääomaa.

Uusmerkinnässä osakkeenomistaja voisi merkitä kolmea vanhaa osaketta
kohden yhden uuden A-sarjan osakkeen merkintähintaan 4,20 euroa
osakkeelta. Osakeanti on suunniteltu toteutettavaksi 4.-25.11.2004
välisenä aikana.

Osakeannista saatavat varat käytetään pääasiassa investointeihin,
jotka liittyvät konsernin kansainvälisen ja kotimaisen liiketoiminnan
kehittämiseen, sekä pääomarakenteen vahvistamiseen.

HK Ruokatalo on investoinut vuodesta 1998 lähtien kansainvälisen
liiketoimintansa kasvattamiseen lähinnä yritysostoin Baltiassa ja
Puolassa. Vuodesta 2002 alkaen yhtiö on asteittain kasvattanut
omistustaan Puolan johtaviin kuuluvassa lihateollisuusyrityksessä,
Varsovan pörssissä noteeratussa, Sokolów S.A:ssa. Tänä syksynä HK
Ruokatalo aloitti strategisen yhteistyön Sokolówissa tanskalaisen
Danish Crownin kanssa. HK Ruokatalon ja Danish Crownin 50/50
–periaatteella omistaman yhteisyrityksen Saturn Nordic Holding AB:n
omistusosuus Sokolówissa on tällä hetkellä 52,64 prosenttia. Saturn
Nordic Holding on tehnyt Puolan arvopaperimarkkinalainsäädännön
mukaisesti julkisen ostotarjouksen, jolla se tarjoutuu ostamaan loput
Sokolówin osakkeista.

HK Ruokatalo toteuttaa Sokolówissa lyhyen ja pitkän aikavälin
strategiaansa Itä- ja Keski-Euroopan lihamarkkinoilla. HK Ruokatalo
–konsernin visiona on olla Itämeren alueen johtava liha-alan yritys,
mihin liittyen se jatkaa investointeja ja kansainvälisen
liiketoimintansa kehittämistä Itämeren alueella.

Kansainvälisen laajentumisen ohella HK Ruokatalo kehittää jatkuvasti
kotimaan liiketoimintaansa muun muassa keskittämällä ja tehostamalla
tuotteiden valmistusta ja logistiikkaa. Osana kotimaan ydinprosessin
kehittämistä konsernilla on käynnissä tai suunnitteilla useita
investointihankkeita, mm. logistiikan keskittämiseksi yhtiö laajentaa
ja perusparantaa parhaillaan Vantaan tehtaansa terminaalia. Forssan
tuotantolaitoksessa on alkamassa laaja tehostamis- ja
uudistamisprosessi. Lisäksi HK Ruokatalon ja Valio Oy:n puoliksi
omistama Pakastamo Oy rakentaa yhtiön Forssan tuotantolaitoksen
alueelle pakastuslaitosta. Kotimaan investointien tavoitteena on
kustannusten alentaminen, tuotannon tehostaminen ja kilpailukyvyn
parantaminen.

Hallitus on tänään päättänyt myös esittää ylimääräiselle
yhtiökokoukselle, että se valitsee yhtiön hallituksen jäseneksi Kjeld
Johannesenin hallituksen jäsenyydestä eronpyynnön jättäneen Lars
Danellin tilalle. Johannesen (51) on Danish Crownin toimitusjohtaja ja
omaa HK Ruokatalon kannalta arvokasta kokemusta kansainvälisestä
liiketoiminnasta.

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen sekä ilmoittautumisohjeet
kokoukseen aikoville ovat tämän tiedotteen liitteenä.


HK Ruokatalo Oyj


Simo Palokangas
toimitusjohtaja
LIITE

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

HK Ruokatalo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 27. lokakuuta 2004 kello 11.00
Finlandia-talon Terassisalissa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e,
00100 Helsinki. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo 10.00.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)
Hallituksen ehdotus, jonka mukaan ylimääräinen yhtiökokous tekee
päätöksen osakepääoman korottamisesta osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuteen perustuvalla uusmerkinnällä enintään
14.646.856,60 eurolla laskemalla liikkeeseen enintään 8.615.798
nimellisarvoltaan 1,70 euron uutta A-sarjan osaketta. Osakepääoman
korotuksen seurauksena yhtiön osakepääoma voi nousta 43.940.571,50
eurosta enintään 58.587.428,10 euroon ja yhtiön osakkeiden
yhteenlaskettu lukumäärä 25.847.395 osakkeesta enintään 34.463.193
osakkeeseen siten, että yhtiön A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi
nousta 20.447.395 osakkeesta enintään 29.063.193 A-sarjan osakkeeseen.

Osakepääoman korotuksessa annettavat osakkeet tarjotaan yhtiön
osakkeenomistajien merkittäväksi samassa suhteessa kuin he omistavat A-
ja/tai K-sarjan osakkeita. Osakkeenomistajalla, joka on osakeannin
täsmäytyspäivänä 1.11.2004 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
ylläpitämään yhtiön omistajaluetteloon saa yhden (1) merkintäoikeuden
arvo-osuutena jokaista täsmäytyspäivänä omistamaansa A- ja/tai K-
sarjan osaketta kohden. Merkintäoikeudet ovat vapaasti
luovutettavissa.

Osakkeenomistaja tai se, jolle merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on
oikeus merkitä jokaista kolmea (3) merkintäoikeutta kohden yksi (1)
uusi A-sarjan osake 4,20 euron hintaan osakkeelta. Osakkeiden murto-
osia ei voi merkitä. Merkintä on sitova eikä sitä voi muuttaa tai
peruuttaa. Osakkeenomistaja osallistuu ensisijaiseen merkintään
merkitsemällä osakkeita arvo-osuustilillään olevilla
merkintäoikeuksilla ja maksamalla merkintähinnan.

Osakkeenomistaja, joka on täsmäytyspäivänä 1.11.2004 merkitty yhtiön
omistajaluetteloon ja joka merkitsee ensisijaisen merkintäetuoikeuden
perusteella kaikki ne A-sarjan osakkeet, jotka hänellä on
täsmäytyspäivänä omistamiensa osakkeiden perusteella oikeus merkitä,
voi toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella merkitä uusia
osakkeita, joita ei ole merkitty ensisijaisen merkintäetuoikeuden
perusteella, 4,20 euron hintaan osakkeelta. Oikeus merkitä osakkeita
toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella ei ole siirrettävissä.
Mikäli osakkeenomistaja haluaa merkitä osakkeita toissijaisen
merkintäetuoikeuden perusteella, hänen on ilmoitettava ensisijaista
merkintää tehdessään se määrä uusia osakkeita, jonka osakkeenomistaja
haluaa merkitä toissijaisen merkintäetuoikeutensa perusteella.

Merkintäaika sekä ensisijaisen että toissijaisen merkintäetuoikeuden
perusteella alkaa 4.11.2004 klo 9.30 ja päättyy 25.11.2004 klo 16.30.
Osakkeiden merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan osakkeita
merkittäessä.

Osakeannissa merkityt osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2004
alkaneelta tilikaudelta lukien. Osakkeet tuottavat muut oikeudet
yhtiössä osakepääoman korottamisen rekisteröinnistä lukien.
Osakepääoman korotukseen liittyvistä muista seikoista ja niistä
aiheutuvista käytännön toimenpiteistä päättää yhtiön hallitus.

2)
Hallituksen ehdotus, jonka mukaan ylimääräinen yhtiökokous valitsee
hallituksen uudeksi jäseneksi suostumuksensa mukaisesti Kjeld
Johannesenin hallituksen jäsenyydestä eronpyynnön jättäneen Lars
Danellin tilalle.

Informaatio
Jäljennökset edellä mainituista hallituksen ehdotuksista liitteineen
ovat osakkeenomistajien nähtävänä 19.10.2004 alkaen yhtiön
pääkonttorissa osoitteessa Kaivokatu 18, 20521 Turku.
Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset edellä
mainituista asiakirjoista.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on
osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 15.10.2004 merkitty
osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole
siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity
yhtiön osakerekisteriin ennen 1.11.1997. Tässä tapauksessa
osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu
selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-
osuustilille.

Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle 19.10.2004 kello 16.00 mennessä
kirjallisesti osoitteella HK Ruokatalo Oyj, Yhtiökokous, PL 50, 20521
Turku tai telefaxilla numeroon (02) 250 1667 tai sähköpostilla
osoitteella marjukka.hujanen@hk-ruokatalo.fi tai puhelimitse (02)
2676111 / Hujanen. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiökokouksessa
mahdollisesti käytettävät yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on
toimitettava yhtiölle em. osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

Turussa 7. lokakuuta 2004


HK Ruokatalo Oyj
HallitusTämän tiedotteen sisältämää informaatiota ei ole tarkoitettu
julkaistavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa. Tämän tiedotteen
sisältämä materiaali on puhtaasti informatiivista eikä se ole tarjous
osakkeiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Tiedotteessa tarkoitettuja
osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933)
mukaisesti, eikä myöskään minkään osavaltion lakien mukaisesti, eikä
niitä saa myydä Yhdysvalloissa muutoin kuin vuoden 1933 arvopaperilain
sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta, tai
tilanteessa jossa transaktio ei ole Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain tai soveltuvien osavaltioiden lakien piirissä. Tätä
osakemyyntiä tai mitään sen osaa ei tulla rekisteröimään
Yhdysvalloissa, eikä osakkeita tulla myymään julkisesti
Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole suora tai välillinen tarjous koskien mahdollista
osakkeiden myyntiä tai hankintaa, eikä osakkeita myydä alueilla,
joilla kyseisten osakkeiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista
ennen osakkeiden rekisteröintiä, poikkeusta
rekisteröintivelvollisuudesta tai muuta hyväksyntää kyseisten alueiden
arvopaperilakien mukaisesti.JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Internet: www.hk-ruokatalo.fi


Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa