Kela ehdottaa: Kuntoutuspalveluja tulisi voida ostaa myös julkiselta taholta

Kela ehdottaa lainsäädäntöön muutosta, niin että lailla ei rajoitettaisi Kelan mahdollisuuksia ostaa myös julkisen tahon tuottamia kuntoutuspalveluja. Lakimuutos parantaisi ennen kaikkea kuntoutujan asemaa.

Kelan kuntoutuslaissa säädetään Kelan kuntoutustoiminnan järjestämisestä.  Kela voi järjestää kuntoutuspalvelut tuottamalla niitä itse tai hankkimalla niitä muilta palveluntuottajilta. Toistaiseksi laki rajoittaa Kelan oikeutta hankkia kuntoutuspalveluita julkiselta tai siihen rinnastettavalta taholta. Näin voidaan menetellä vain tilanteissa, joissa palvelua ei voida toteuttaa muulla tavalla.  Kela ehdottaa rajoituksen poistamista lainsäädännöstä.

Se, että Kela ei voi ostaa kuntoutuspalveluita myös julkiselta tai siihen rinnastettavalta taholta aiheuttaa käytännön ongelmia tietyissä tilanteissa. Näin käy esimerkiksi silloin, kun palveluntuottajan organisaatio muuttuu kesken sopimuskauden. Jos palveluntuottajaa ei voida muutoksen jälkeen pitää enää yksityisenä toimijana, Kela joutuu usein järjestämään kuntoutuspalvelut uudelleen ja hankkimaan ne muilta toimijoilta. Kuntoutuja saattaa tällöin joutua vaihtamaan kesken kuntoutuksen palveluntuottajaa. Vaihdos voi heikentää kuntoutuksen vaikuttavuutta.

Lakimuutos parantaisi kuntoutujan asemaa

Kuntoutuspalveluita tarjoavien tahojen omistussuhteet ovat moninaistuneet viime vuosikymmeninä. Yhä useammin julkiset ja yksityiset tahot tuottavat kuntoutuspalveluita yhdessä tai niin, että julkinen taho on mukana yksityisen tahon osaomistajana. Esimerkiksi sotaveteraaneille tarkoitettujen kuntoutuslaitosten rahoituksesta vastaa tulevaisuudessa osin tai kokonaan usein julkinen tai siihen rinnastettava taho. Ilman lakimuutosta Kela ei pysty hyödyntämään näiden laitosten osaamista järjestämässään kuntoutuksessa. Kela pitää tärkeänä, että jatkossa pystytään hyödyntämään kuntoutuspalveluita täysipainoisesti riippumatta siitä, tarjoaako palveluja yksityinen vai julkinen tai siihen rinnastettava taho. 

Ehdotettu lakimuutos parantaisi ennen kaikkea kuntoutujan asemaa. Muutoksella voitaisiin lisätä asiakkaan valinnanmahdollisuuksia ja varmistaa kuntoutusprosessin jatkuvuus. Muutos parantaisi osaltaan kuntoutuspalveluiden yhdenvertaista saatavuutta koko massa. Se myös lisäisi ruotsinkielisten kuntoutujien mahdollisuuksia saada kuntoutuspalveluja omalla äidinkielellään.

Kelan näkemyksen mukaan ehdotettu lakimuutos tukisi samalla palvelurakenneuudistusta tehostamalla julkisen tahon palveluiden läpinäkyvyyttä, tarjontaa ja tehokkuutta.

Lisätietoja medialle:

Kelan terveysosasto, kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren p. 040 516 3284

Kelan terveysosasto, lakimies Lyyti Harju p. 050 551 8584