Keliberin Läntän kaivosalueelle uusi jatkolupa

Report this content

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on tehnyt päätöksen 11.2.2022 Keliberin Läntän kaivosalueelle kaivosluvan raukeamisen lykkäämisestä sekä kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistamisesta. Alkuperäinen kaivoslupa annettiin määräaikaisena vuonna 2006.

Tukes toteaa päätöksessään, että Keliberin esittämää syytä kaivosluvan raukeamisen lykkäämiseksi voidaan pitää kaivoslain 68 §:ssä tarkoitetulla tavalla perusteltuna, kun otetaan huomioon Läntän kaivospiirin edellisen raukeamisen lykkäämisen myöntämisen jälkeen tapahtuneet muutokset kaivosyhtiön hankekokonaisuudessa.

Läntän kaivoksen avaaminen on siirtynyt myöhemmille tuotantovuosille yhtiön malmivarojen painopisteen muututtua Syväjärven ja Rapasaaren alueille tuloksellisen malminetsinnän myötä. Läntän esiintymä sijaitsee Kokkolassa ja on Keliberin viidestä kaivoskohteesta kolmanneksi suurin.

”Yhtiön projektisuunnitelmiin tehdyillä muutoksilla on parannettu koko tuotantoketjun kannattavuutta ja teknistä toteutettavuutta sekä myös pienennetty ympäristövaikutuksia. Läntän esiintymällä on edelleen suuri merkitys Keliberin tuotantosuunnitelmissa”, sanoo yhtiön päägeologi Pentti Grönholm.

Lupa ei ole vielä lainvoimainen. Lupapäätöksen julkisesta kuulutuksesta tiedotetaan Kokkolan kaupungin yleisessä tietoverkossa ja pidetään nähtävänä 21.3.2022 saakka.

Lisätietoa

Pentti Grönholm, päägeologi, Keliber, 050 348 1535

Keliber lyhyesti

Keliber on suomalainen kaivos- ja akkukemikaaliyhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa vastuullisesti akkulaatuista litiumhydroksidia kasvaville litiumakkumarkkinoille omasta malmista vuonna 2024.

www.keliber.fi

Tilaa