• news.cision.com/
  • Keliber/
  • Keliberin litiumhankkeen kaivostoimintojen Natura-arviointi on jätetty viranomaiskäsittelyyn

Keliberin litiumhankkeen kaivostoimintojen Natura-arviointi on jätetty viranomaiskäsittelyyn

Report this content

Keliber Oy (“Yhtiö”) on jättänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle viranomaiskäsittelyyn arvioinnin litiumhankkeen kaivostoimintojen vaikutuksista Vionnevan Natura-alueen luontoarvioihin.

Vionnevan Natura-alue sijaitsee Keliberin litiumhankeen kaivostoimintojen vaikutusalueella. Rapasaaren louhos sijaitsee lähimmillään 300 metrin etäisyydellä Natura-alueen rajasta. Natura-alueen ydin, Vionnevan valtakunnallisen soidensuojeluohjelman alue, sijaitsee noin yhden kilometrin etäisyydellä Rapasaaren louhoksesta. Vionnevan Natura-alue on suojeltu sekä luonto- että lintudirektiivin mukaisena alueena.

Vionnevan Natura-arviointi on tehty vaikutuksista, joita Keliber Oy:n kaivoshankkeella, erityisesti Rapasaaren louhosalueen käyttöönotolla ja tuotannolla, on Natura-alueen luontoarvoihin. Tapauskohtaisesti on arvioitu myös muiden louhosten, mm. Syväjärven louhosalueen, merkitystä lajikohtaisissa arvioinneissa. Arvion laatijana on toiminut Ramboll Finland Oy.

Tehdyn arvioinnin mukaan litiumhankkeen merkittävimmät vaikutukset Natura-alueen linnustoon muodostuvat pääasiassa Rapasaaren louhoksen toiminnan aikaisten räjäytysten melusta. Natura-alueen suuntaan melun leviämistä estetään sekä meluavien kohteiden että meluesteenä toimivien moreeni- ja turvekasojen sijoittelun avulla. Lisäksi meluvaikutuksia tehdään ennakoitavammaksi räjäytysten aikataulutuksella ja merkkiäänellä, jolloin linnustoon kohdistuvien meluvaikutusten voidaan arvioida olevan lievempiä.

Tehdyn arvion mukaan vaikutusten lyhytkestoisuuden ja tilapäisen luonteen vuoksi sekä esitetyt lieventävät toimenpiteet huomioiden Natura-alueen luontoarvoihin kohdistuvat vaikutukset eivät kokonaisuudessa ole merkittäviä, eivätkä ne ole ristiriidassa luonnonsuojelulain 65 § säädösten kanssa.

”Tulemme huomioimaan Natura-arviointiraportissa esitetyt vaikutuksia lieventävät toimenpiteet niin toimintamme suunnittelu- kuin toteutusvaiheessa. Samoin tulemme luonnollisesti toteuttamaan raportissa suositellun linnuston seurantaohjelman Vionnevan alueella. Meille on tärkeää, että toimintamme alueella on sopusoinnussa alueen luontoarvojen kanssa,” toteaa Keliber Oy:n ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkoski.

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkoski puh. +358 (0)50 3753 204

 

Tilaa

Liitteet & linkit