Konecranes Oyj:n tilinpäätöstiedote 2021

Report this content

KONECRANES OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2021 3.2.2022 klo 8.30

Konecranes Oyj:n tilinpäätöstiedote 2021

Vahva tulos kaikilla liiketoiminta-alueilla

Tämä tiedote on yhteenveto Konecranes Oyj:n vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Konecranes-konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.konecranes.com.

Tässä katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

NELJÄS VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

- Saadut tilaukset olivat 892,3 miljoonaa euroa (843,3), +5,8 prosenttia (+4,2 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).
- Kunnossapidon sopimuskannan arvo kasvoi 5,3 prosenttia (+1,7 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna) ja oli 290,4 miljoonaa euroa (275,7). Kunnossapidon saadut tilaukset olivat 307,7 miljoonaa euroa (233,6), +31,7 prosenttia (+28,3 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). Suuri modernisointiprojekti Yhdysvalloissa vaikutti positiivisesti saatuihin tilauksiin.
- Tilauskannan arvo oli 2 036,8 miljoonaa euroa (1 715,5) joulukuun lopussa, +18,7 prosenttia (+15,7 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).
- Liikevaihto oli 948,9 miljoonaa euroa (936,8), +1,3 prosenttia (-0,4 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). Liikevaihto kasvoi Kunnossapidossa ja Teollisuuslaitteissa mutta pieneni Satamaratkaisuissa.
- Oikaistu EBITA-kateprosentti oli 11,9 prosenttia (10,9), ja oikaistu EBITA-kate oli 113,2 miljoonaa euroa (102,1). Oikaistun EBITA-kateprosentin kasvu johtui pääasiassa suotuisasta myyntimixistä ja jatkuneesta keskittymisestä strategisiin hankkeisiin.
- Liiketulos oli 86,0 miljoonaa euroa (83,0), 9,1 prosenttia liikevaihdosta (8,9). Uudelleenjärjestely- ja fuusioon liittyvät kustannukset olivat 19,0 miljoonaa euroa (10,1).
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,86 euroa (0,69)
- Vapaa kassavirta oli 65,7 miljoonaa euroa (177,2)

VUODEN 2021 KOHOKOHTIA

- Saadut tilaukset olivat 3 175,5 miljoonaa euroa (2 727,3), +16,4 prosenttia (+17,0 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).
- Kunnossapidon saadut tilaukset olivat 1 078,3 miljoonaa euroa (927,8), +16,2 prosenttia (+17,2 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).
- Liikevaihto oli 3 185,7 miljoonaa euroa (3 178,9), +0,2 prosenttia (+0,7 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).
- Oikaistu EBITA-kateprosentti oli 9,8 prosenttia (8,2), ja oikaistu EBITA-kate oli 312,2 miljoonaa euroa (260,8). Oikaistu EBITA-kateprosentti parani kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella.
- Liiketulos oli 220,0 miljoonaa euroa (173,8), 6,9 prosenttia liikevaihdosta (5,5). Uudelleenjärjestely- ja fuusioon liittyvät kustannukset olivat 59,1 miljoonaa euroa (51,1).
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 1,85 (1,54) euroa.
- Vapaa kassavirta oli 137,7 miljoonaa euroa (366,1).
- Nettovelka oli 541,6 miljoonaa euroa (577,1) ja nettovelkaantumisaste 39,8 prosenttia (46,1).
- Hallitus ehdottaa osingoksi 0,88 euroa (0,88) osaketta kohti vuodelta 2021.

ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN KYSYNTÄNÄKYMÄT

Maailmanlaajuiseen kysyntänäkymään liittyy COVID-19 pandemian aiheuttamaa epävarmuutta.

Teollisuusasiakkaiden keskuudessa kysyntäympäristö on hyvällä tasolla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Aasian ja Tyynenmeren alueella kysyntäympäristö on edelleen heikompaa kuin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Maailmanlaajuinen konttiliikenne jatkuu ennätyskorkealla tasolla, ja maailmanlaajuiset konttien käsittelyyn liittyvät pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen yleisesti hyvät.

TALOUDELLINEN OHJEISTUS

Konecranes odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna. Konecranes odottaa vuoden 2022 oikaistun EBITA-kateprosentin paranevan vuodesta 2021.

TUNNUSLUVUT

Neljäs vuosineljännes Tammi - joulukuu
10-12/
2021
10-12/
2020
Muutos% 1-12/
2021
1-12/
2020
Muutos%
Saadut tilaukset, MEUR 892,3 843,3 5,8 3 175,5 2 727,3 16,4
Tilauskanta kauden lopussa, MEUR 2 036,8 1 715,5 18,7
Liikevaihto yhteensä, MEUR 948,9 936,8 1,3 3 185,7 3 178,9 0,2
Oikaistu käyttökate (EBITDA), MEUR 1 134,8 124,5 8,2 398,9 356,7 11,8
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 1 14,2 % 13,3 % 12,5 % 11,2 %
Oikaistu EBITA, MEUR 2 113,2 102,1 10,9 312,2 260,8 19,7
Oikaistu EBITA, % 2 11,9 % 10,9 % 9,8 % 8,2 %
Oikaistu liikevoitto, MEUR 1 105,0 93,1 12,8 279,1 224,9 24,1
Oikaistu liikevoittoprosentti 1 11,1 % 9,9 % 8,8 % 7,1 %
Liikevoitto, MEUR 86,0 83,0 3,6 220,0 173,8 26,6
Liikevoittoprosentti, % 9,1 % 8,9 % 6,9 % 5,5 %
Voitto ennen veroja, MEUR 81,6 76,3 7,0 192,5 170,3 13,0
Tilikauden voitto, MEUR 69,2 55,2 25,5 147,4 122,9 19,9
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,87 0,69 26,2 1,86 1,54 20,2
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,86 0,69 24,6 1,85 1,54 19,5
Korollinen nettovelka / Oma Pääoma, % 39,8 % 46,1 %
Nettovelka / oikaistu EBITDA, liukuva 12 kk 1 1,4 1,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % 9,3 % 8,3 %
Oikaistu sijoitutun pääoman tuotto, % 3 13,4 % 11,1 %
Vapaa kassavirta, MEUR 65,7 177,2 137,7 366,1
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 16 625 17 027 -2,4

1) Ilman oikaisueriä. Katso myös liite 10 tilinpäätöslyhennelmässä
2) Ilman oikaisueriä ja kauppahinnan allokaatiopoistoja. Katso myös liite 10 tilinpäätöslyhennelmässä
3) Sijoitetun pääoman tuotto ilman oikaisueriä. Katso myös liite 10 tilinpäätöslyhennelmässä

VÄLIAIKAINEN TOIMITUSJOHTAJA TEO OTTOLA:

Konecranesin vuosi 2021 päättyi vahvoissa merkeissä ja kaikki kolme liiketoiminta-aluettamme tekivät hyvän tuloksen. Teimme edelleen kovasti töitä lieventääksemme maailmanlaajuisen komponenttien saatavuusongelman vaikutuksia, ja 11,9 prosentin oikaistu EBITA-kateprosenttimme oli kaikkien aikojen paras neljännen vuosineljänneksen kannattavuutemme. Ennätyskorkea tilauskantamme sekä koko organisaatiomme jatkuva vahva sitoutuminen ja suorituskyky luovat vankan perustan Konecranesin suorituskyvylle vuonna 2022.

Yleinen markkinatilanne jatkui neljännellä vuosineljänneksellä vakaana ja melko samanlaisena kuin edellisellä neljänneksellä, vaikka markkinoilla on edelleen epävarmuutta koronaviruksen uuden omikronmuunnoksen vuoksi. Konecranesin saadut tilaukset kasvoivat neljännellä vuosineljänneksellä 4,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuina. Lyhyen kierron tuotteidemme saadut tilaukset ovat tasaantuneet kolmen vahvan neljänneksen jälkeen, ja komponenttien tilaukset laskivat neljännellä vuosineljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna.

Komponenttien saatavuus, asiakkaista johtuvat viivästykset ja muut toimitusketjun rajoitteet vaikuttivat edelleen liikevaihtoomme neljännellä vuosineljänneksellä, mutta aktiivisen toimintamme ansiosta saimme estettyä toimittamattomien tilausten kasvun kolmanteen neljännekseen verrattuna. Näistä haasteista huolimatta myyntimme pysyi hyvällä tasolla ja neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 1,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vahvan neljännen vuosineljänneksen tilauskertymän seurauksena tilauskantamme saavutti jälleen uuteen ennätykseen ollen 2 036,8 miljoonaa euroa joulukuun lopussa.

Teimme uuden neljännen vuosineljänneksen kannattavuusennätyksen, kun oikaistu EBITA-kateprosenttimme oli 11,9 prosenttia rikkoessamme edellisen vuodentakaisen ennätyksen. Tämä on erinomainen saavutus, kun otetaan huomioon maailmanlaajuinen komponenttien saatavuusongelma ja muut toimitusketjun ongelmat sekä pandemian edelleen aiheuttamat häiriöt. Kannattavuus parani kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja myyntimix oli suotuisa.

Liiketoiminta-alueistamme Kunnossapidon saadut tilaukset kasvoivat neljännellä vuosineljänneksellä 28,3 prosenttia edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Kasvu johtui pääasiassa suuresta modernisointitilauksesta Yhdysvalloissa vuoden lopussa. Vaikka komponenttipula ja logistiikan viivästykset vaikuttivat Kunnossapidon liikevaihtoon, oikaistu EBITA-kateprosentti oli kaikkien aikojen suurin: 21,0 prosenttia. Sopimuskannan arvo kasvoi 1,7 prosenttia edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna.

Teollisuuslaitteiden saadut ulkoiset tilaukset kasvoivat 9,3 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, vaikka asiakkaista johtuvat viivästykset ja toimitusketjun rajoitteet jatkuivat. Strategiset hankkeemme jatkoivat edistymistään, minkä seurauksena Teollisuuslaitteiden oikaistu EBITA-kateprosentti oli 6,2 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen 5,8 prosenttiin. Suotuisa myyntimix tuki kehitystä.

Satamissa toiminta pysyi korkealla tasolla. Kolmannella vuosineljänneksellä saadut tilaukset jäivät matalammalle tasolle asiakkaiden päätöksenteon ajoituksesta johtuen, mutta neljännellä vuosineljänneksellä Satamaratkaisujen tilauskertymä oli vahva - 354,9 miljoonaa euroa, ja automaatioprojektien saadut tilaukset olivat hyvällä tasolla. Satamaratkaisut-liiketoiminta-alueella myynti jatkui hyvänä, vaikka komponenttipula vaikutti jonkin verran siirrettävien laitteiden liikevaihtoon. Satamaratkaisujen oikaistu EBITA-kateprosentti oli 8,5 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisvuonna.

Odotamme markkinoiden epävarmuuden jatkuvan vuonna 2022 pandemian ja maailmanlaajuisten toimitusketjun rajoitteiden vuoksi. Olemme päivittäneet kysyntänäkymämme ensimmäiselle vuosineljännekselle vastaamaan nykyistä markkinatilannettamme. Olemme myös antaneet uuden taloudellisen ohjeistuksen. Odotamme vuoden 2022 liikevaihtomme kasvavan vuoteen 2021 verrattuna ja vuoden oikaistun EBITA-kateprosenttimme paranevan vuodesta 2021. Odotamme komponenttien saatavuusongelmien, asiakkaista johtuvien viivästysten ja muiden toimitusketjun rajoitteiden jatkuvan ja vaikuttavan liikevaihtoomme vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. 

Konecranesin ja Cargotecin ilmoitetun sulautumisen valmistelu kilpailuviranomaisilmoituksineen ja integraatiosuunnitteluineen on käynnissä. Marraskuussa Konecranes ja Cargotec julkistivat Tulevan Yhtiön suunnitellun toimintamallin sekä useita suunniteltuja henkilövalintoja johtoryhmään. Joulukuussa Konecranes ja Cargotec vastasivat Euroopan komission kilpailuhuoliin ja esittivät toimenpidepaketin, joka sisältää sitoumuksen divestoida Konecranesin trukkiliiketoiminta ja Cargotecin Kalmar Automation Solutions -yksikkö. Ehdotettujen toimenpiteiden tutkinta ja neuvottelut kilpailuhuolista asianomaisten kilpailuviranomaisten kanssa jatkuvat, ja Konecranes ja Cargotec odottavat kilpailuviranomaisten päätöksiä. Jatkamme työskentelyä saadaksemme sulautumisen toteutettua vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Molemmat yhtiöt jatkavat toimintaansa täysin erillisinä ja itsenäisinä yhtiöinä, kunnes sulautumisen kaikki ehdot on täytetty ja järjestely on saatettu päätökseen.

Olen aloittanut työni Konecranesin väliaikaisena toimitusjohtajana ja haluaisin lopuksi kiittää koko organisaatiota erinomaisesta tuloksesta vuoden viimeisellä neljänneksellä ja koko vuonna 2021. Odotan innolla tulevia kuukausia. Tiimimme jatkuva vahva sitoutuminen ja suorituskyky sekä ennätyskorkea tilauskantamme luovat vankan perustan alkaneelle vuodelle. Vuonna 2022 Konecranes jatkaa sitoutumistaan liiketoiminnan kehittämiseen jatkuvaan parantamiseen ja vastuullisuuteen. Pandemiasta ja maailmanlaajuisista toimitusketjun rajoitteista huolimatta luotan siihen, että meillä on kaikki edellytykset menestyksekkääseen vuoteen.

TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖLLE

Analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille järjestetään kansainvälinen videokonferenssi 3.2.2022 klo 10.30. Tilinpäätöstiedotteen esittelee Konecranesin finanssijohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Teo Ottola.

Tilaisuudesta saa lisätietoja 20.1.2022 julkaistusta lehdistötiedotteesta.

SEURAAVA KATSAUS

Konecranes Oyj:n tammi–maaliskuun 2022 osavuosikatsaus on tarkoitus julkaista 27.4.2022.

KONECRANES OYJ
Kiira Fröberg
Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Kiira Fröberg
Sijoittajasuhdejohtaja
puh. 020 427 2050

TÄRKEÄÄ TIETOA

Sulautumista tai sulautumisvastikearvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli tällainen levittäminen tai käyttäminen kyseisellä alueella vaatisi rekisteröintejä tai lupia, ja ne eivät muodosta Konecranesin tai muun tahon tai näiden puolesta tehtävää tarjousta tai kehotusta hankkia arvopapereita.

Tämän tiedotteen tiedot sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka perustuvat Konecranesin tämänhetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin liittyen sen taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen, suunnitelmiin, päämääriin, tulevaisuuden suoriutumiseen tai liiketoimintaan. Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, jotka alkavat, joita seuraa tai jotka sisältävät muun muassa sanoja ”tähdätä,” ”uskoa,” “odottaa,” “tavoitella,” “aikoa,” “saattaa,” “ennakoida,” “arvioida,” “suunnitella,” “heijastella,” “tulla,” “voi olla,” “todennäköisesti,” ”pitäisi,” ”olisi,” ja “voisi” ja muita vastaavia sanoja ja termejä tai niiden negaatioita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka eivät ole Konecranesin vaikutusmahdollisuuksien piirissä, mikä voi vaikuttaa Konecranesin todelliseen tulokseen, suoritukseen tai sen saavutuksiin olennaisesti, verrattuna tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyyn, tai niihin sisältyvään odotettuun tulokseen, suoritukseen tai saavutukseen. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisille oletuksille, jotka liittyvät Konecranesin nykypäivän ja tulevaisuuden liiketoimintastrategioihin sekä sen tulevaisuuden liiketoimintaympäristöön.


Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Konecranes toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,2 miljardia euroa. Konsernilla on noin 16 600 työntekijää 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.konecranes.com