Konecranes Oyj:n yhtiökokouskutsu

Report this content

KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.2.2022 klo 20.30

Konecranes Oyj:n yhtiökokouskutsu

Konecranes Oyj:n (”Konecranes” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 30.3.2022 klo 10.00 Yhtiön osoitteessa Keilaranta 13 A, 02150 Espoo. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon, sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon tämän kokouskutsun ja Yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain 375/2021 nojalla. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on tarpeen Yhtiön osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden turvaamiseksi sekä yhtiökokouksen järjestämiseksi ennakoitavalla tavalla, ja jotta osakkeenomistajilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua. Lisätietoja löytyy tämän kutsun osasta C (”Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille”).

Osakkeenomistajat, jotka ovat ilmoittautuneet varsinaiseen yhtiökokoukseen, voivat seurata yhtiökokousta ja väliaikaisen toimitusjohtajan katsausta suorana verkkolähetyksenä. Lisätietoja löytyy tämän kutsun osasta C (”Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille”). Kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) mukaisesti, joten heillä ei ole muun muassa kysely- tai äänioikeutta yhtiökokouksen aikana. Väliaikaisen toimitusjohtajan katsaus ei ole osa yhtiökokousta. Hallituksen puheenjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja osallistuvat kokoukseen kokouspaikalla.

Yhtiökokouksen jälkeen videolähetys jatkuu erillisenä klo 12.00 alkavana virtuaalisena osakkeenomistajien tilaisuutena. Tilaisuudessa osakkeenomistajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä yhtiön johdolle. Nämä kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä, jotka on toimitettava ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla. Lisätietoja mahdollisuudesta osallistua virtuaaliseen tilaisuuteen esitetään sivulla www.konecranes.com/agm2022. Virtuaalinen tilaisuus ei ole osa yhtiökokousta.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Stefan Wikman. Mikäli Stefan Wikmanilla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Yhtiön lakiasiainjohtaja Sirpa Poitsalo. Mikäli Sirpa Poitsalolla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Innovatics Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Vuosikertomus on saatavilla Yhtiön internetsivuilla www.konecranes.com/agm2022 viimeistään 28.2.2022.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen. Yhtiön tilintarkastaja on puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,88 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 11.4.2022.

9. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lisävarojenjaosta

Yhtiö ja Cargotec Oyj (”Cargotec”) tiedottivat 1.10.2020, että yhtiöiden hallitukset ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen (”Yhdistymissopimus”) ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella (”Sulautuminen”). Yhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät Sulautumisen 18.12.2020.

Yhtiön ja Cargotecin hallitukset ovat Yhdistymissopimuksessa sopineet, että edellä kohdassa 8 esitetyn tavanomaisen osingonmaksun lisäksi Yhtiö voi ehdottaa, että sen hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä noin 158 miljoonan euron lisävarojenjaosta, vastaten 2,00 euroa osakkeelta, joka maksettaisiin Yhtiön osakkeenomistajille ennen Sulautumisen täytäntöönpanoa.

Näin ollen Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous:

Uudistaisi 30.3.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen, jolla hallitus valtuutetaan päättämään ennen Sulautumisen täytäntöönpanoa lisävarojenjaosta, joka maksettaisiin Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena tai kertyneistä voittovaroista osingonjakona tai molempien yhdistelmänä siten, että valtuutuksen perusteella jaettava enimmäismäärä olisi 158 268 918 euroa, eli 2,00 euroa osakkeelta.

Valtuutus olisi voimassa Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Yhtiö julkistaa hallituksen valtuutuksen perusteella tekemän varojenjakoa koskevan päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä sovellettavat täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettavat varat maksetaan osakkeenomistajille, jotka maksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2021

11. Palkitsemisraportin käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, Konecranesin hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen palkitsemista vuonna 2021 koskeva palkitsemisraportti, joka julkistetaan pörssitiedotteella viimeistään 28.2.2022, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti tulee olemaan nähtävillä myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.konecranes.com/agm2022 viimeistään 28.2.2022.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen vuosipalkkiot ja valiokuntien kokouspalkkiot pidetään ennallaan, ja lisäksi hallituksen kokousten osalta otetaan käyttöön kokouspalkkio. Nimitystoimikunta ehdottaa, että muille hallituksen jäsenille kuin henkilöstön edustajalle maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 140 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 100 000 euroa mikäli hallitus valitsee varapuheenjohtajan, ja muun hallituksen jäsenen palkkio on 70 000 euroa. Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Konecranesin osakkeina. Osakkeiden hankkiminen tapahtuu neljässä yhtä suuressa erässä siten, että jokainen erä hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen Yhtiön vuoden 2022 kunkin osavuosikatsauksen ja Yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun Yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan rahana. Mikäli ehdotettu Konecranesin ja Cargotecin sulautuminen toteutuu, mahdollisesti jäljellä oleva palkkio tulee maksettavaksi rahana perustuen hallituksen todellisen toimikauden pituuteen.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja 1 000 euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat. Hallituksen valiokuntien kokouksista tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ovat oikeutettuja 3 000 euron suuruiseen kokouspalkkioon ja muut valiokuntien jäsenet ovat oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat.

Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti palkkiota ei makseta Yhtiöön työsuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle.

Kaikkien hallituksen jäsenten, mukaan lukien hallitukseen kuuluvan henkilöstön edustajan, matkakustannukset korvataan kuittia vastaan.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Per Vegard Nerseth, Päivi Rekonen, Christoph Vitzthum ja Niko Mokkila, ja että Sami Piittisjärvi valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi samalle toimikaudelle. Nimitystoimikunta ehdottaa, että Christoph Vitzthum valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Sami Piittisjärveä ehdotetaan Konecranesin työntekijöiden esittämien ehdokkaiden keskuudesta Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti.  Sami Piittisjärvi työskentelee Konecranesilla tuoteportfoliomanagerina Satamahuollon liiketoimintayksikössä.

Hallitukseen ehdotetut henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty Yhtiön internetsivulla www.konecranes.com. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Kaikkien hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden Sami Piittisjärveä lukuun ottamatta katsotaan olevan riippumattomia Yhtiöstä, ja kaikkien hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden Niko Mokkilaa lukuun ottamatta katsotaan olevan riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Sami Piittisjärven ei katsota olevan riippumaton Yhtiöstä johtuen hänen asemastaan Konecranesin työntekijänä. Niko Mokkilan ei katsota olevan riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista johtuen hänen asemastaan Hartwall Capital Oy Ab:n Managing Directorina.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano täyttää hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Toni Halonen.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, hallituksen palkkioiden suorittamiseksi, käytettäväksi Yhtiön kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta ja/tai pantiksi ottaminen on Yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.9.2023 asti.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voi käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä kohdan 19 tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 350 000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.9.2023 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 30.3.2027 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään Yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen kohteena on enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien erityisten oikeuksien antamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä kohdan 18 tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 350 000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.9.2023 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 30.3.2027 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista henkilöstön osakesäästöohjelmaa varten

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista, joka tarvitaan yhtiökokouksen 2012 päättämän osakesäästöohjelman jatkamiseksi.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta tai Yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta niille osakesäästöohjelmaan kuuluville henkilöille, jotka ohjelman ehtojen mukaisesti ovat oikeutettuja saamaan maksuttomia osakkeita, sekä päättämään maksuttomasta osakeannista myös Yhtiölle itselleen. Hallitus ehdottaa, että nyt haettava valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa osakesäästöohjelmassa Yhtiön hallussa nyt olevia, käyttötarkoitukseltaan muihin kuin kannustinjärjestelmiin aiemmin rajattuja, omia osakkeita. Annettavien uusien osakkeiden tai luovutettavien Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,6 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus katsoo, että maksuttomaan suunnattuun osakeantiin on sekä Yhtiön että sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy, koska osakesäästöohjelma on tarkoitettu osaksi Konecranes-konsernin henkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Hallitus on oikeutettu päättämään muista osakeantiin liittyvistä seikoista. Osakeantia koskeva valtuutus on voimassa 30.3.2027 saakka. Tämä valtuutus on voimassa kohdissa 18 ja 19 mainittujen valtuutusten lisäksi. Tämä valtuutus korvaa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen osakesäästöohjelmaa varten antaman osakeantivaltuutuksen.

21. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 200 000 euron määräisten lahjoitusten antamisesta yliopistoille, korkeakouluille tai muihin yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista ja kunkin lahjoituksen määrästä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

22. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Konecranes Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.konecranes.com/agm2022. Konecranes Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti ovat saatavilla mainitulla internetsivulla. Näiden asiakirjojen ja tämän kokouskutsun jäljennökset lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 13.4.2022 alkaen.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet saavat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon, tekemällä vastaehdotuksia ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti. Myös asiamiehen on äänestettävä ennakkoon alla kuvatulla tavalla.

Videoyhteyslinkki ja salasana kokouksen seuraamiseksi suorana verkkolähetyksenä lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja matkapuhelinnumeroon. Kokouksen seuraaminen suorana verkkolähetyksenä on mahdollista vain osakkeenomistajille, jotka ovat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Kokousta suorana verkkolähetyksenä seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksen ääniluettelo ja äänestysten tulokset vahvistetaan yksinomaan Innovatics Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n ennakkoäänestyksen yhteydessä toimittamien tietojen perusteella.

1. Oikeus osallistua

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.3.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Mikäli teillä ei ole suomalaista arvo-osuustiliä, katsokaa kohta 4. ”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja”.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 7.3.2022 klo 12.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 24.3.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan sekä mahdollisen asiamiehen nimi, syntymäaika tai y-tunnus ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten Konecranes Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo-osuustilillään, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 7.3.2022 klo 12.00 – 24.3.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön internetsivujen kautta www.konecranes.com/agm2022

Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 

b) Postitse tai sähköpostin kautta

Vaihtoehtoisesti osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Konecranes Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ennakkoäänestyslomake tulee olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään 7.3.2022 alkaen.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Äänestyksen ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.konecranes.com/agm2022. Lisätietoja on saatavissa myös puhelimitse numerosta 010 2818 909 maanantaista perjantaihin klo 9.00–12.00 ja 13.00–16.00.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan kokouksessa asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä osakkeenomistajan puolesta ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Mikäli asiamies ilmoittautuu ja äänestää ennakkoon sähköisesti, asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Edustusoikeuden voi osoittaa myös hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi tulee olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla www.konecranes.com/agm2022 viimeistään 7.3.2022, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Mahdolliset valtakirjat on toimitettava ensisijaisesti liitetiedostona ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tai toissijaisesti sähköpostitse osoitteeseen agm.2022@konecranes.com tai alkuperäisinä osoitteeseen Konecranes Oyj, Laura Kiiski, PL 661, 05801 Hyvinkää ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä.

Pelkkien valtuutusasiakirjojen toimittaminen Yhtiölle ei johda siihen, että osakkeenomistajan ennakkoäänet otetaan huomioon. Osakkeenomistajan ennakkoäänien onnistunut kirjaaminen edellyttää tämän lisäksi, että asiamies äänestää ennakkoon osakkeenomistajan puolesta tässä kutsussa kuvatuin tavoin.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänen olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.3.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.konecranes.com/agm2022.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm.2022@konecranes.com viimeistään 4.3.2022 klo 10.00, mihin mennessä vastaehdotusten on oltava perillä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistajat omistavat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Yhtiön internetsivuilla www.konecranes.com/agm2022 viimeistään 7.3.2022 klo 12.00.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista sähköpostitse osoitteeseen agm.2022@konecranes.com tai postitse osoitteeseen Konecranes Oyj, Laura Kiiski, PL 661, 05801 Hyvinkää 16.3.2022 asti, mihin mennessä kysymysten on oltava perillä. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä Yhtiön internetsivuilla www.konecranes.com/agm2022 viimeistään 21.3.2022. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot tulevat olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.konecranes.com/agm2022.

Konecranes Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 25.2.2022 yhteensä 79 221 906 osaketta, jotka edustavat 79 221 906 ääntä. Yhtiön hallussa on suoraan ja tytäryhtiöiden kautta yhteensä 87 447 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa. Kokouksessa ovat edustettuina osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ja joilla on Osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukainen oikeus osallistua kokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Innovatics Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n antamien tietojen perusteella.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hyvinkää, 25.2.2022

KONECRANES OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA
Kiira Fröberg
Sijoittajasuhdejohtaja,
puh. 020 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Konecranes toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,2 miljardia euroa. Konsernilla on noin 16 600 työntekijää 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

Tilaa