Liikennevirasto turvaa talvimerenkulkua viidellä jäänmurtajalla ja neljällä lisäjäänmurtajalla

Talvimerenkulun avustamisen perustan muodostavat viisi perinteistä jäänmurtajaa, joista Liikennevirastolla on voimassaoleva monivuotinen sopimus. Talven vaikeimpia kausia varten Liikennevirasto tekee sopimukset neljästä lisäjäänmurtajasta.

Liikennevirasto on solminut tänään sopimuksen Arctia Offshore Oy:n kanssa kahdesta monitoimijäänmurtajasta, Nordicasta ja Fennicasta, sekä Alfons Håkans Oy:n kanssa yhdestä jäänmurtajasta, Zeuksesta. Molemmat sopimukset ovat voimassa kevääseen 2016 saakka ja sisältävät kahden vuoden optiomahdollisuuden. Lisäksi Liikennevirasto tekee lähiaikoina vastaavanlaisen sopimuksen yhdestä suuresta ruotsalaisesta jäänmurtajasta.

Liikennevirasto on talvimerenkulun avustamisesta vastaava viranomainen. Se vastaa talvimerenkulun avustamisen viranomais- ja tilaajatehtävistä sekä talvimerenkulun valtakunnallisesta koordinoinnista, kehittämisestä ja ohjauksesta.

Lisätietoja:
johtaja Ilmari Aro, Liikennevirasto, p. 020 637 3322
talvimerenkulkuyksikön päällikkö Jarkko Toivola, Liikennevirasto, p. 020 637 3327
johtaja Joakim Håkans, Alfons Håkans, p. 050 63304
liiketoimintajohtaja Lauri Bäckman, Arctia Offshore Oy, p. 046 8767 160
liiketoimintajohtaja Kai Valtari, Arctia Icebreaking Oy, p. 046 8767 117.

meddelande
28.10.2011

Trafikverket säkrar vintersjöfarten med hjälp av fem isbrytare och fyra kompletterande isbrytare

Trafikverket har ett mångårigt gällande avtal för fem konventionella isbrytare vilka utgör grunden för assistansen av vintersjöfarten. För de mera krävande perioderna i vinter ingår Trafikverket avtal om fyra kompletterande isbrytare.

Trafikverket har i dag ingått avtal med Arctia Offshore Ab om två kombiisbrytare, Nordica och Fennica, samt med Alfons Håkans Oy Ab om en isbrytare, Zeus. Båda avtalen gäller till våren 2016 och innehåller en option på två år.  Trafikverket kommer därtill att ingå ett motsvarande avtal om en stor svensk isbrytare inom den närmaste tiden.

Trafikverket är den myndighet som ansvarar för assistansen av vintersjöfarten. Trafikverket ansvarar också för myndighets- och beställaruppgifterna i anslutning till assistansen av vintersjöfarten och för koordineringen, utvecklingen och styrningen på riksnivå.

Ytterligare information:
Direktör Ilmari Aro, Trafikverket, tfn 020 637 3322
Chef för vintersjöfartsenheten Jarkko Toivola, Trafikverket, tfn 020 637 3327
Direktör Joakim Håkans, Alfons Håkans, tfn 050 63304
Verksamhetsdirektör Lauri Bäckman, Arctia Offshore Ab, tfn 046 8767 160
Verksamhetsdirektör Kai Valtari, Arctia Icebreaking Ab, tfn 046 8767 160.

Press release
28.10.2011

The Finnish Transport Agency to sign agreement for four more icebreakers in addition to the five icebreakers already employed, to ensure smooth winter navigation.

The Finnish Transport Agency has a long-term contract for five conventional icebreakers, which form the basis for winter navigation assistance and it will sign an agreement for four additional icebreakers, to be prepared for more demanding winter conditions.

Today the Finnish Transport Agency has signed an agreement with Arctia Offshore Ltd about two multi-purpose icebreakers, Nordica and Fennica, and with Alfons Håkans Oy about one icebreaker, Zeus. Both agreements are valid until spring 2016 and they include a two-year option. In addition to that the Finnish Transport Agency will enter a similar agreement about a large Swedish icebreaker in the near future.

The Finnish Transport Agency is tasked with public office duties and the procurement associated with the assistance of winter navigation as well with the national coordination, development and guidance thereof.

Further information:
Director Ilmari Aro, Finnish Transport Agency, phone +358 20 637 3322
Head of Winter Navigation Unit Jarkko Toivola, Finnish Transport Agency, phone +358 20 637 3327
Director Joakim Håkans, Alfons Håkans, phone +358 50 63304
Vice president Lauri Bäckman, Arctia Offshore Ltd, phone +358 46 8767 160
Managing Director Kai Valtari, Arctia Icebreaking Oy, phone +358 46 8767 117.


Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi

The Finnish Transport Agency enables smooth, efficient and safe travel and transport. www.fta.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.