Maanteiden hoidon alueurakat kilpailutettu

Liikenneviraston vuosittainen kilpailutuskierros maanteiden päivittäistä hoitoa koskevista urakoista on ratkennut. Urakoitsijoiden markkinaosuuksiin ei tullut merkittäviä muutoksia. Kilpailutusvuorossa oli tänä vuonna 12 alueen urakat eri puolilta Suomea. 

Nyt kilpailutetut alueet menivät kolmelle urakoitsijalle, jotka vastasivat niistä aiemminkin, tosin hieman eri järjestyksessä. Destia Oy voitti seitsemän urakkaa, YIT Rakennus Oy neljä ja NCC Roads Oy yhden. Markkinaosuuksiin ei tullut suuria muutoksia, vaikka Destia Oy saikin yhden lisäurakan.

Alueurakoiden keskeisiä tehtäviä ovat talvikunnossapito, sorateiden pinnan hoito, viher- ja puhtaanapitotyöt, erilaisten varusteiden ja laitteiden kuten liikennemerkkien kunnossapito sekä päällysteiden paikkaukset. Hoitotöiden valvonnasta vastaavat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.

Urakat luokitellaan vaativuutensa mukaan erittäin vaativiin, vaativiin ja perusurakoihin. Tänä vuonna kilpailutettavana ei ollut yhtään erittäin vaativaa urakkaa, vaativia ja perusurakoita oli kumpiakin kuusi. Urakoiden kesto on pääosin viisi vuotta, kaksi tämänvuotista kuitenkin jatkuu seitsemän vuotta. Urakkakausi alkaa lokakuussa.

Kireä kilpailu

Kilpailu oli pääosassa urakoita kireää tai jopa erittäin kireää. Tiukimmassa kilpailussa tarjoushintojen ero oli vain pari sataa euroa.  Saatujen tarjousten yhteenlaskettu hinta 155 miljoonaa euroa ylitti runsaalla kahdella prosentilla Liikenneviraston kokonaiskustannusarvion.

Hoidon (lähinnä vertailukelpoinen osuus urakasta) hinnat olivat suunnilleen samaa tasoa kuin viime vuonna. Eri vuosina kilpailutettavien urakoiden hintojen vertailu on varsin vaikeaa, sillä vuosittain kilpailussa on hyvin erityyppisiä urakoita. Myös urakoiden sisältö on eri urakoissa alkanut entistä enemmän eriytyä. Korkeimmillaan hinnat olivat 2009, jolloin edellisen kerran kilpailussa oli paljon vaativia ja erittäin vaativia urakoita mm. Espoon ja Vantaan alueurakat.

Tänä vuonna käynnistyvien urakoiden voittajat markkinaosuuksineen (Edellisinä vuosina kilpailutetuissa, vielä voimassa olevissa sopimuksissa on myös muita, markkinaosuudeltaan pienempiä urakoitsijoita):

- Destia Oy (56 %)
- YIT Rakennus Oy (25,6 %)
- NCC Roads Oy (10,5 %)

Lisätietoja:

Hankinnan asiantuntija Anne Leppänen, p. 020 637 3557

Alueellisesti ELY-keskukset:
Länsi-Suomi, Katja Levola, p. 0400 277 812
Itä-Suomi, Marja Bäck, p. 0400 623 046
Pohjois-Suomi, Jarkko Pirinen, p. 040 596 3139
www.ely-keskus.fi/liikenne

Meddelande 6.5.2013

Driftsentreprenaderna på landsvägarna har konkurrensutsatts

Trafikverkets årliga konkurrensutsättning av entreprenaderna för den dagliga driften på landsvägarna har avgjorts. Det skedde inga betydande förändringar i entreprenörernas marknadsandelar. I år stod 12 områdesentreprenader i tur att konkurrensutsättas runt om i Finland.

De nu konkurrensutsatta områdena gick till tre entreprenörer, som ansvarade för dem också tidigare, men i en lite annan ordning. Destia Ab vann sju entreprenader, YIT Rakennus Oy fyra och NCC Roads Oy en. I fråga om marknadsandelar skedde inga stora förändringar trots att Destia Ab fick en tilläggsentreprenad.

De centrala uppgifterna i områdesentreprenaderna består av vinterväghållning, skötsel av grusvägars yta, grönområdes- och renhållningsarbeten, underhåll av olika slags utrustningar och anordningar som t.ex. vägmärken samt lappning av beläggningar. Närings-, trafik- och miljöcentralerna övervakar driftsarbetena.

Entreprenaderna klassificeras som mycket krävande, krävande och basentreprenader på basis av deras svårighetsgrad. I år konkurrensutsattes ingen mycket krävande entreprenad, däremot fanns det sex krävande entreprenader och sex basentreprenader. Entreprenadernas längd är vanligen fem år, men två av årets entreprenader är sju år långa. Entreprenadperioden startar i oktober.

Hård konkurrens

I största delen av entreprenaderna var konkurrensen hård eller till och med mycket hård. När konkurrensen var som hårdast var skillnaden i anbudspriserna bara ett par hundra euro.  Priset på de erhållna anbuden uppgick till sammanlagt 155 miljoner euro och överskred Trafikverkets totala kostnadsberäkning med drygt två procent.

Priserna på drift (den andel av entreprenaden som bäst går att jämföra) var ungefär på samma nivå som i fjol. Det är mycket svårt att jämföra priserna på de entreprenader som konkurrensutsätts under olika år eftersom det är fråga om så olika slags entreprenader. Också innehållet i entreprenaderna har börjat avvika från varandra i allt större utsträckning. Priserna var som högst år 2009, då det senast konkurrensutsattes många krävande och mycket krävande entreprenader, bl.a. Esbo och Vanda områdesentreprenader.

Vinnarna av de entreprenader som startar i år och deras marknadsandelar (i entreprenaderna som konkurrensutsatts under tidigare år och som ännu gäller, finns också andra entreprenörer med mindre marknadsandelar):

- Destia Ab (56 %)
- YIT Rakennus Oy (25,6 %)
- NCC Roads Oy (10,5 %)

Ytterligare information:

Upphandlingsexpert Anne Leppänen, tfn 020 637 3557

Regionala NTM-centraler:
Västra Finland, Katja Levola, tfn 0400 277 812
Östra Finland Marja Bäck, tfn 0400 623 046
Norra Finland, Jarkko Pirinen, tfn 040 596 3139

www.ely-keskus.fi/liikenne

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi

Avainsanat: