Pisararadan rakentamisen suunnittelu ja maastotutkimukset käynnistyvät

Helsingin kantakaupungin alittavan, kaupunkiliikenteen junaverkon yhdistävän Pisararadan rakentamisen suunnittelu on käynnistynyt. Työ perustuu maaliskuussa hyväksyttyyn Pisararadan yleissuunnitelmaan, jossa tutkittiin eri ratavaihtoehtoja ja valittiin niistä teknisesti ja taloudellisesti paras. Kesän aikana tehdään maa- ja kallioperätutkimuksia Vauhtitien ja Tivolitien läheisyydessä sekä Olympiastadionin eteläpuolella. Ne eivät merkittävästi häiritse kaupunkilaisten liikkumista alueella.

- Nyt laaditaan tarkka ratasuunnitelma, jonka sisältämien tietojen perusteella tehdään varsinainen päätös Pisararadan rakentamisesta. Se tapahtuu näillä näkymin aikaisintaan vuonna 2014, kertoo suunnitteluvaiheen projektipäällikkö Jussi Lindberg Liikennevirastosta.

Myös Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto aloittaa Pisararataan liittyvät asemakaavavalmistelut. Elo-syyskuussa järjestetään niistä ja ratasuunnitelmasta yhteinen esittely- ja keskustelutilaisuus yleisölle. Hankkeeseen liittyviä yleisötilaisuuksia järjestetään myöhemminkin, ja niissä jokaisella kiinnostuneella on mahdollisuus kertoa aiheesta mielipiteensä joko suullisesti tai kirjallisesti.

Suunnitelmista tullaan tiedottamaan aktiivisesti paitsi niille kiinteistönomistajille, joilta asia suoraan koskee, niin myös suurelle yleisölle muun muassa erilaisten tiedotteiden, asukas- ja kaupunginosayhdistysten ja Pisararadan omien verkkosivujen kautta.

Suunnitteilla rautatietunneli ja kolme asemaa

Ratasuunnittelun pohjana olevassa yleissuunnitelmassa Pisararadan junat kulkevat lähes koko matkan kahdessa vierekkäisessä kalliotunnelissa. Ne alkavat Pasilan aseman eteläpuolelta Eläintarhan ja Alppipuiston kohdalta. Maanalaisia rautatieasemia tulisi kolme: Töölö, Keskusta ja Hakaniemi.

Tällä hetkellä Pasilan ja päärautatieaseman välille ei ruuhka-aikaan mahdu juurikaan uusia junavuoroja. Ahtaan ratapihan korkea kuormitusaste lisää merkittävästi junaliikenteen häiriöherkkyyttä ja usein Helsingissä ilmenevät ongelmat laajentuvat valtakunnallisiksi. Radan suunnittelulla varaudutaan myös Helsingin seudun asukasmäärän lisääntymiseen ja junavuorojen lisäämiseen.

Pisararadan ympäristövaikutusten arviointi ja yleissuunnitelma valmistuivat vuonna 2011. Yleissuunnitelmassa tutkittiin hankkeen kustannuksia ja vertailtiin neljää erilaista ratavaihtoehtoa, joita verrattiin muun muassa taloudellisten, teknisten ja ympäristövaikutusten kannalta. Jatkosuunnitteluun valittu vaihtoehto osoittautui toteuttamiskelpoisimmaksi ratkaisuksi.

Lisätietoa pohjatutkimuksista

Pisararadan linjauksella suoritetaan pohjatutkimuksia kesällä 2012. Tutkimuksia suoritetaan suuaukkojen läheisyydessä sekä kalliopainanteissa lähellä tunnelin läntistä suuaukkoa. Olympiastadionin parkkikentän alueella on arvioitu olevan kalliopainanteita, joissa kalliopinta painuu paikoin niin syvälle, ettei tunnelia voida toteuttaa kalliotunnelina vaan osa tunnelista tullaan rakentamaan betonitunnelina.

Tutkimusten tavoitteena on arvioida nämä betonitunnelialueet sekä alueet joissa kalliotunnelin päälle jäävä kalliokatto on hyvin ohut. Myös kalliokaton laadun selvittäminen on oleellista louhinnan ja rakentamisen kannalta.

Maastossa tehdään porakonekairauksia sekä kallionäytekairauksia yhteensä useassa kymmenessä pisteessä. Porakonekairauksilla selvitetään kalliopinnan sijaintia ja kallionäytekairauksilla kallioperän laatua. Tutkimuksiin käytetään kumitela-alustaista, noin pakettiauton kokoista tutkimusyksikköä. Porakonekairauksista aiheutuu meluhaittaa tutkimuspisteen läheisyydessä, poraus on kuitenkin nopeaa ja meluavaa työtä kestää vain vähän aikaa. Kallionäytekairaus puolestaan kestää kauemmin, mutta siitä aiheutuva meluhaitta on pienempi.

Kalliopaljastumista saadun tiedon ja tutkimustulosten perusteella pystytään määrittämään suuaukkojen ja tarvittavien betonitunneliosuuksien sijainti, arvioimaan kalliokaton paksuus ratatunnelin päällä sekä määrittämään alueen kalliolaatu.

LISÄTIETOA

www.liikennevirasto.fi/pisara

Ratasuunnitelma: Projektipäällikkö Jussi Lindberg, p. 020 6373820 tai jussi.lindberg@liikennevirasto.fi

Asemakaavoitus: Projektipäällikkö Jukka Tarkkala, p. 09 310 37302 tai jukka.tarkkala@hel.fi

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia