Raaka-aineiden vienti meritse ja rautateiden tavarakuljetukset lisääntyivät

Ulkomaille vietiin vuonna 2014 meritse hieman enemmän tavaraa kuin vuotta aiemmin. Erityisesti raakamineraalien, malmien, metallien ja sahatavaran vienti lisääntyi. Rautateillä tavaraliikenne kasvoi jo kolmatta vuotta, mutta matkustajamäärät supistuivat.  Tieliikenteen muutokset pääteillä olivat vähäisiä. Tiedot käyvät ilmi Liikenneviraston juuri valmistuneista vuositilastoista.

Ulkomaan meriliikenteessä kuljetettiin tavaraa vuonna 2014 yhteensä hieman yli 96 miljoonaa tonnia. Vientiä siitä oli reilut 48 miljoonaa tonnia, mikä oli 2,4 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Tuonnin osuus kuljetuksista oli lähes yhtä suuri, vain hieman alle 48 miljoonaa tonnia. Tuonti supistui 2,8 prosenttia vuoden takaisesta.

Viennissä lisääntyivät erityisesti raakamineraalien, malmien, metallien ja sahatavaran kuljetukset. Paperin ja sellun vienti sen sijaan väheni edellisestä vuodesta muutamalla prosentilla.

Tuonti kokonaisuudessaan väheni - pääasiassa koska teollisuus tarvitsi viime vuonna raakapuuta, raakaöljyä ja raakamineraaleja edellistä vuotta vähemmän.

Suomalaisten alusten osuus lisääntyi

Laivaliikenne ulkomailta säilyi lähes ennallaan, Suomen satamiin saapui koko viime vuoden aikana yhteensä runsaat 29 700 alusta. Suomalaisten alusten osuus nousi noin 7 prosentilla, niitä saapui yhteensä 10 300.

Kauttakulkuliikenteessä vienti Suomen satamien kautta lisääntyi 13,4 prosenttia ja tuonti väheni 18,6 prosenttia. Transitoliikenteen kokonaismäärä lisääntyi 6 prosenttia.

Matkustajia ulkomaan liikenteessä kuljetettiin kaikkiaan runsaat 18 miljoonaa, eli liki saman verran kuin edellisenä vuonna. Ruotsinliikenteessä matkustajia oli 8,7 miljoonaa, joka on 48 prosenttia kokonaisliikenteestä, 2,6 prosenttia aiempaa vähemmän. Viron liikenne taas lisääntyi noin 4 prosentilla runsaaseen 8 miljoonaan matkustajaan, määrä on 45 prosenttia kokonaisliikenteestä.

Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät Liikenneviraston ulkomaan meriliikenteen kuukausitilastosta.

Rautateiden tavaraliikenteen kasvu jatkui

Rautateiden tavaraliikenne lisääntyi jo kolmantena vuotena peräkkäin. Rautateillä kuljetettiin tavaraa 37 miljoonaa tonnia eli kaksi prosenttia edellisvuotta enemmän. Kasvu selittyy edellisvuoden tavoin kansainvälisen liikenteen vilkastumisella, kun taas kotimaan kuljetukset pysyivät vuoden 2013 tasolla. Tavaraliikenteessä lisääntyivät lähinnä metalli- ja kemian teollisuuden kuljetukset. Rautateiden osuus kaikista kotimaan tavaraliikennekuljetuksista on kasvanut viime vuosina.

Rautateiden henkilöliikenne sen sijaan supistui edellisvuodesta. Laskua oli erityisesti kaukoliikenteen matkoissa, jotka vähenivät viidellä prosentilla. Lähiliikenteen matkat vähenivät vajaan prosentin ja Venäjän matkat noin 14 prosenttia. Kaikkiaan rautateiden henkilöliikenteessä tehtiin 68,3 miljoonaa matkaa, josta 12,9 miljoonaa kaukoliikenteessä ja 55,4 miljoonaa lähiliikenteessä.

Pääteiden liikenne edelleen hienoisessa kasvussa

Muutokset pääteiden liikennemäärissä olivat Kaakkois-Suomea lukuun ottamatta vähäisiä. Venäjän liikenteen taantuminen vähensi alueen raskasta liikennettä 5,4 prosenttia.

Kokonaisuudessaan pääteiden liikenne lisääntyi vuonna 2014 puolella prosentilla. Alueellisesti tarkasteltuna erot ovat pieniä. Pohjois-Pohjanmaalla liikenne kasvoi selvimmin, vajaat puolitoista prosenttia. Ainoastaan Kaakkois-Suomessa pääteiden liikenne väheni prosentilla edellisestä vuodesta.

Henkilö- ja pakettiautoliikenne kasvoi koko maassa vajaan prosentin. Raskas liikenne koko maan pääteillä supistui kaksi ja puoli prosenttia, lukuun ottamatta Lapin aivan hienoista lisäystä.

Tiedot pääteiden liikenteestä saadaan liikenteen automaattisilta mittausasemilta (LAM).

Lisätietoja:

Tietopalveluasiantuntija Vesa Lasaroff, p. 029 534 3946, meriliikenne
Liikenneasiantuntija Harri Lahelma, p. 029 534 3963, rautatieliikenne
Tietopalveluasiantuntija Erkki Pakarinen, p. 029 534 3668, maantieliikenne

Den sjöburna exporten av råmaterial och godstransporterna på järnvägarna ökade

År 2014 exporterades lite mera gods till utlandet än året innan. Särskilt exporten av råmineraler, malmer, metaller och sågvirke ökade. Godstrafiken på järnvägarna ökade för tredje året i rad, medan passagerarantalet krympte. I vägtrafiken var ändringarna på huvudvägarna minimala. Detta framgår av Trafikverkets nyligen färdigställda årsstatistik.

År 2014 transporterades sammanlagt lite över 96 miljoner ton gods i utrikes sjötrafik. Av det exporterades drygt 48 miljoner ton, vilket var 2,4 procent mer än året innan. Importens andel av transporterna var nästan lika stor, bara lite under 48 miljoner ton. Importen minskade med 2,8 procent jämfört med föregående år.

Inom exporten ökade särskilt transporterna av råmineraler, malmer, metaller och sågvirke. Däremot minskade exporten av papper och cellulosa med några procent jämfört med året innan.

Importen minskade överlag, främst på grund av att industrin i fjol behövde mindre råvirke, råolja och råmineraler än föregående år.

Andelen finska fartygsanlöp ökade

Fartygstrafiken från utlandet hölls på nästan samma nivå; under fjolåret anlöpte sammanlagt drygt 29 700 fartyg finska hamnar. Andelen finska fartyg ökade med cirka 7 procent, antalet finska fartygsanlöp uppgick till sammanlagt 10 300.

I transitotrafiken ökade exporten via finska hamnar med 13,4 procent, medan importen minskade med 18,6 procent. Hela transitotrafiken ökade med 6 procent.

Antalet passagerare i utrikestrafik uppgick till drygt 18 miljoner, dvs. ungefär det samma som året innan. I Sverigetrafiken var antalet passagerare 8,7 miljoner, dvs. 48 procent av den sammanlagda trafiken och 2,6 procent mindre än tidigare. Däremot ökade Estlandstrafiken med cirka 4 procent till drygt 8 miljoner passagerare, dvs. 45 procent av den sammanlagda trafiken.

Mera detaljerade uppgifter finns här Trafikverkets månatliga statistik över utrikes sjöfart.

Fortsatt tillväxt i godstrafiken på järnvägarna

Godstrafiken på järnvägarna fortsatte att öka för tredje året i rad. Transporterna av gods på järnvägarna uppgick till 37 miljoner ton, dvs. två procent mer än året innan. Tillväxten beror, liksom året innan, på att den internationella trafiken har blivit livligare, medan inrikestransporterna har stannat på 2013 års nivå. I godstrafiken ökade främst transporterna inom metallindustrin och den kemiska industrin. Järnvägarnas andel av alla inrikes godstrafiktransporter har ökat under de senaste åren.

Passagerartrafiken på järnvägarna har däremot krympt jämfört med föregående år. Nedgången gällde särskilt resorna i fjärrtrafik, som minskade med fem procent. Antalet resor i närtrafik minskade med knappt en procent och resorna till och från Ryssland med cirka 14 procent. Det gjordes totalt 68,3 miljoner resor i passagerartrafiken på järnvägarna, varav 12,9 miljoner resor i fjärrtrafik och 55,4 miljoner i närtrafik.

Fortsatt obetydlig tillväxt i trafiken på huvudvägarna

Förutom i Sydöstra Finland var ändringarna i trafikmängden på huvudvägarna obetydliga. Tillbakagången i Rysslandstrafiken gjorde att den tunga trafiken i området minskade med 5,4 procent.

Överlag ökade trafiken på huvudvägarna med en halv procent under 2014. Regionalt sett är skillnaderna små. Den tydligaste ökningen i trafiken, knappt 1,5 procent, påträffades i Norra Österbotten. Endast i Sydöstra Finland minskade trafiken på huvudvägarna med en procent jämfört med året innan.

Person- och paketbilstrafiken ökade i hela landet med en knapp procent. Den tunga trafiken på landets huvudvägar minskade med två och en halv procent, med undantag av Lappland, där den ökade obetydligt.

Information om trafiken på huvudvägarna erhålls från de automatiska mätstationerna (LAM).

Mer information:

Sakkunnig inom informationstjänster Vesa Lasaroff, tfn 029 534 3946, sjötrafik
Trafikexpert Harri Lahelma, tfn 029 534 3963, järnvägstrafik
Expert inom informationstjänster Erkki Pakarinen, tfn 029 534 3668, landsvägstrafik

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi  

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.