Tehoa ja suunnitelmallisuutta liikennemelun torjuntaan

Tulevaisuudessa, mikäli juuri valmistuneen Liikenneviraston meluntorjuntasuunnitelman toimenpiteet toteutuvat, entistä harvempi altistuu ohjearvot ylittävän tasoiselle melulle liikenteessä.

Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma vuosille 2013–2018 koskee Suomen vilkkaimmin liikennöityjä maanteitä ja rautateitä. Suunnitelma sisältää toimenpiteet kiireisimmille meluntorjuntakohteille sekä meluhaittojen vähentämisen pitkän ajan strategian.

Toimintasuunnitelmaan on valittu maanteiden ja rautateiden varsilta 58 kohdetta. Meluhaittoja on tarkoitus vähentää meluesteillä, ns. hiljaisella päällysteellä, alentamalla ajoneuvojen nopeutta ja hiomalla kiskoja.

Tavoitteena on, että toimintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden jälkeen ohjearvoa korkeammalle melutasolle altistuisi nykyistä harvempi. Suomessa käytettävä melutason ohjearvon on 55 desibeliä päiväsaikaan; sitä kovemmalle melulle altistuisi 18 663 asukasta harvempi kuin tällä hetkellä. Lisäksi yli 50 desibelin yömelulle altistuvien määrä vähenisi 20 202 asukkaalla. Toimenpiteiden karkea kustannusarvio on 154 miljoonaa euroa.

EU:n ympäristömeludirektiivi velvoittaa keräämään, vertailemaan ja välittämään ympäristömelua koskevaa tietoa viiden vuoden välein. Direktiivin edellyttämät selvitykset laadittiin suurimpien kaupunkien sekä vilkkaimpien väylien ja Helsinki-Vantaan lentoaseman alueelta, ja ne valmistuivat keväällä 2012. Meluntorjuntasuunnitelma laadittiin näiden tietojen pohjalta. Tausta-aineistossa tarkasteltiin 2080 kilometriä maanteitä ja noin 280 kilometriä rautateitä.

Liikennevirasto toimittaa toimintasuunnitelman heinäkuussa 2013 ympäristöministeriöön, joka välittää tiedot EU:lle.

EU:n ympäristömeludirektiivi edellyttää meluselvitysten ja meluntorjunnan toimintasuunnitelman päivittämistä viiden vuoden välein, seuraavat meluselvitykset valmistuvat 2017 ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018.

Suunnitelma nähtävillä

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan voi tutustua Liikenneviraston verkkosivuilla. Nähtävillä ovat suunnitelmaraportti sekä meluntorjuntakohteet niihin suunniteltuine toimenpiteineen. Suunnitelman löytää osoitteesta www.liikennevirasto.fi/meluntorjunta.

Lisätietoja

yksikön päällikkö Anders Jansson, p. 040 085 1516
melu- ja tärinäasiantuntija Erkki Poikolainen, p. 040 542 1220 (rautatiet)
Anne Määttä, Sito Oy, 020 747 6191

Effektivare och planmässigare bullerbekämpning

Om åtgärderna i Trafikverkets färska bullerbekämpningsplan genomförs, kommer allt färre personer i framtiden att utsättas för trafikbuller som överstiger riktvärdena.

Trafikverkets handlingsplan för bullerbekämpning för åren 2013–2018 gäller de livligast trafikerade landsvägarna och järnvägarna i Finland. Planen innehåller åtgärderna som krävs för de mest brådskande bullerbekämpningsobjekten samt en långsiktsstrategi för att minska bullerolägenheterna.

I handlingsplanen har man valt 58 bullerbekämpningsobjekt längs landsvägarna och järnvägarna. Avsikten är att minska bullerolägenheterna med hjälp av bullerskydd, såsom s.k. tyst beläggning, lägre hastigheter för fordon och rälsslipning.

Målet med åtgärderna som presenteras i handlingsplanen är att antalet personer som utsätts för bullernivåer som överstiger riktvärdena ska vara mindre än i dag. I Finland är riktvärdet för bullernivån 55 decibel dagstid; 18 663 färre invånare än nu skulle exponeras för bullernivåer som överstiger detta. Därtill skulle antalet invånare som nattetid exponeras för bullernivåer som övestiger 50 decibel minska med 20 202. Kostnaderna för de föreslagna bullerbekämpningsåtgärderna uppgår grovt räknat till 154 miljoner euro.

EU:s direktiv om omgivningsbuller ålägger myndigheterna att samla in, jämföra och förmedla information om omgivningsbuller med fem års mellanrum. Utredningarna som direktivet förutsätter har gjorts för de största städerna, de livligast trafikerade trafiklederna och området vid Helsingfors–Vanda flygplats. Utredningarna blev klara våren 2012. Bullerbekämpningsplanen grundar sig på denna information. Bakgrundsmaterialet för utredningen omfattade 2080 km landsväg och 280 km järnväg.

I juli 2013 lämnar Trafikverket in handlingsplanen till miljöministeriet som förmedlar informationen vidare till EU.

EU:s miljödirektiv förutsätter att bullerutredningarna och handlingsplanerna för bullerbekämpning uppdateras vart femte år; härnäst görs bullerutredningar 2017 och handlingsplaner för bullerbekämpning 2018.

Planen framlagd

Man kan bekanta sig med handlingsplanen för bullerbekämpning på Trafikverkets webbsidor. Planrapporten samt bullerbekämpningsobjekten med åtgärderna som planeras för dem finns framlagda. Planen finns på adressen http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/s/miljo_sakerhet/trafiksystem_miljo/120627_bullerutredningar

Ytterligare information

chef för enheten Anders Jansson, tfn 040 085 1516
buller- och vibrationsexpert Erkki Poikolainen, tfn 040 542 1220 (järnvägar)
Anne Määttä, Sito Oy, tfn 020 747 6191

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi  

Avainsanat: