Tietöitä vähemmän kuin aiempina kesinä

Maanteiden päällysteitä uusitaan tänä kesänä noin 2200 km. Tänäkin vuonna päällystettyjen maanteiden ylläpitoon käytetään noin 140 miljoonaa euroa, josta vajaalla 20 miljoonalla eurolla uusitaan tiemerkintöjä. Työt keskittyvät pääteille. Myös isompia liikennettä haittaavia tienrakennushankkeita on käynnissä

Päällysteiden ylläpitoon käytettävä rahoitus on pysynyt samalla tasolla jo useita vuosia vaikka kustannustaso on raaka- ja polttoaineiden hinnannousun seurauksena jatkuvasti kohonnut. Aiemmin samalla rahalla onkin saatu enemmän uutta päällystettä.

Kun kaikkia huonokuntoiseksi määriteltyjä tieosuuksia ei voida korjata, tiestön kunto väistämättä heikkenee, Viime vuoden lopulla huonokuntoisiksi määriteltyjä teitä oli noin 4350 km, noin 660 kilometriä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tarkkana tietyömaan kohdalla

Päällystystyöt pyritään ajoittamaan niin että niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle. Häiriöiltä ei kuitenkaan täysin vältytä. On hyvä muistaa, että työtä tehdään, jotta turvallinen ja kestävä uusi tienpinta saataisiin käyttöön ripeästi ja mahdollisimman laadukkaana.

Tietyömaalla työntekijät tekevät työtään vaarallisissa oloissa liikenteen seassa. Siksi autoilijan tarkkaavaisuus ja alennetun nopeusrajoituksen noudattaminen ovat erityisen tärkeitä.

Vastavalmistunut päällyste vaatii aikaa jäähtyäkseen – mitä lämpimämpi ilma, sitä kauemmin. Liian aikaisin liikenteelle otettu päällyste urautuu heti. Uusi päällyste ja uudet tiemerkinnät voivat olla liukkaita etenkin sateella.

Tiehankkeita käynnissä eri puolilla maata

Pääkaupunkiseudulla valtatie 3:n parannustyöt Keimolan ja Kivistön kohdalla aiheuttavat merkittävää haittaa liikenteelle. Kirkkonummi–Kivenlahti -osuudella liikenne kulkee jo uudella tiellä, mutta tietyöt aiheuttavat jonkin verran kaistojen sulkemisia.

E18 Koskenkylästä Kotkaan on kokonaisuudessaan työn alla, ja Haminan ohikulkutiellä on käytössä kiertotie. Valtatie 6 Lappeenrannassa saa kesällä lopullisen päällysteensä. Samalla tiellä Joensuussa Reijolan ja Repokallion välillä on 60 kilometrin nopeusrajoitus, liikenne siirtyy uudelle tielinjalle vaiheittain. Kuopiossa valtatie 5:n liikenne käyttää kiertotietä Päivärannan läppäsillan ja Suosaaren siltojen kohdalla vielä loppuvuoden, nopeus on alennettu 40–50 kilometriin tunnissa.

Turun Suikkilantiellä työt haittaavat liikennettä Pansiontien ja Göteborginkadun välillä lokakuuhun saakka. Liikennehaittaa on myös Rauman valtatien (valtatie 8) moottoritieosuudella Suikkilantien kohdalla. Valtatiellä 8 Vaasan ja Mustasaaren välillä pääosa töistä tehdään liikenteeltä sivussa.

Lisätietoja:

hankinnan asiantuntija Katri Eskola, p. 020 637 3507 (päällystystyöt yleisesti)
johtaja Pekka Petäjäniemi, p. 040 023 8167 (tiehankkeet)

Ajantasaista tietoa tietöistä: http://www2.liikennevirasto.fi/alk/tietyot/

ELY-keskusten päällysteasiantuntijat p. 0206 90300 (tarkemmat tiedot päällystetöistä alueilla)
ELY-keskusten tiedotteet http://www.ely-keskus.fi/fi/Liikenne/Sivut/default.aspx

Färre vägarbeten än under tidigare somrar

I sommar förnyas beläggningarna på ungefär 2 200 kilometer landsväg. Kostnaderna för att underhålla de belagda landsvägarna uppgår också i år till ungefär 140 miljoner euro, varav knappt 20 miljoner går till att förnya vägmarkeringar. Arbetet koncentreras till huvudvägarna. Det pågår också flera större vägbyggnadsprojekt som orsakar störningar i trafiken.

Finansieringen för underhållet av belagda vägar har redan flera år stannat på samma nivå fastän kostnadsnivån ständigt har höjts till följd av de stigande råvaru- och bränslepriserna. Tidigare kunde man få mer ny beläggning för samma pengar.

Eftersom man inte kan reparera alla vägavsnitt som är i dåligt skick, är det ofrånkomligt att skicket på vägnätet blir allt sämre. I slutet av förra året klassificerades 4 350 km väg som i dåligt skick, vilket var ungefär 660 kilometer mer än året innan.

Var observant vid vägbyggena

Man strävar efter att förlägga beläggningsarbetena så att de orsakar så lite olägenhet för trafiken som möjligt. Det är ändå omöjligt att helt undvika störningar. Det är bra att komma i håg att orsaken till att arbetet utförs är att man ska få ta i bruk en säker och hållbar ny vägyta så snabbt och med så hög kvalitet som möjligt.

De som arbetar med vägbygge utför sitt arbete i farliga förhållanden mitt bland trafiken. Därför är det synnerligen viktigt trafikanterna är observanta och iakttar hastighetsbegränsningarna.

En nylagd beläggning behöver tid för att svalna. Ju varmare vädret är, desto längre tid tar det. Det bildas genast spår i en beläggning som tas i bruk för tidigt. Nya beläggningar och vägmarkeringar kan vara hala, särskilt då det regnar.

Vägprojekt pågår i olika delar av landet

I huvudstadsregionen medför förbättringsarbetena på riksväg 3 i Käinby och Kivistö betydande olägenheter för trafiken. Mellan Kyrkslätt och Stensvik löper trafiken redan längs den nya vägen, men en del körfält kan vara stängda på grund av vägarbeten.

På E18 från Forsby till Kotka pågår arbeten på hela sträckan och på Fredrikshamns omfartsväg har en omväg tagits i bruk. I sommar får riksväg 6 i Villmanstrand sin slutliga beläggning. På samma väg mellan Reijola i Joensuu och Repokallio gäller hastighetsbegränsningen 60 km/h och trafiken flyttas stegvis till den nya väglinjen. På riksväg 5 i Kuopio omleds trafiken på Päiväranta klaffbro och Suosaari-broarna under resten av året till en omväg. Hastigheten har begränsats till 40–50 km/h.

Arbetet på Suikkilavägen i Åbo orsakar störningar i trafiken mellan Pansiovägen och Göteborgsgatan fram till oktober. Trafikolägenheter förekommer också på motorvägsavsnittet på Raumo riksväg (riksväg 8) vid Suikkilavägen. På riksväg 8 mellan Vasa och Korsholm utförs största delen av arbete vid sidan om trafiken.

Ytterligare information:

upphandlingsexpert Katri Eskola, tfn 020 637 3507 (allmänt om beläggningsarbeten)
direktör Pekka Petäjäniemi, tfn 040 023 8167 (vägprojekt)

Aktuell information om vägarbeten: http://www2.liikennevirasto.fi/alk/tietyot/

NTM-centralernas beläggningsexperter tfn 0206 90300 (noggrannare information om regionala beläggningsarbeten)
NTM-centralernas meddelanden http://www.ely-keskus.fi/swe/Trafik/Sidor/default.aspx

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi.

Avainsanat: