Vt 19 tiesuunnitelma Mäki-Hakolantien ja Nurmon välillä on hyväksytty

Liikennevirasto on hyväksynyt 24.2.2015 tehdyllä päätöksellä Vt 19 Seinäjoen itäisen ohikulkutien toisen osan tiesuunnitelman. Päätös koskee Mäki-Hakolantien ja Nurmon välistä 2,5 km pituista tieosuutta ja nykyiselle valtatielle 19 (Pohjan valtatie) toteutettavia liikennejärjestelyjä.

Korkein hallinto-oikeus on käsitellyt yleissuunnitelman muutosta koskevat valitukset ja todennut ne hylätyiksi. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti Seinäjoen itäinen ohikulkutie on suunniteltu mahdollisimman edullisesti, haitat ja vahingot minimoiden.  

Tien rakentamisen suunnittelussa on huomioitu liikenneturvallisuus, tien liikenteellinen ja tekninen toimivuus sekä ympäristönäkökohdat. Yleissuunnitelma on todettu maantielain vaatimusten mukaiseksi. Tiesuunnitelman hyväksymispäätökseen ei voi hakea muutosta siltä osin kuin tien sijainti ja tekniset ratkaisut on jo hyväksytty lainvoimaisessa asemakaavassa, lainvoimaisessa oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai lainvoimaisessa yleissuunnitelmassa.

Hankeosa 1 valmistuu aikataulun mukaisesti 2016

Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie -projektissa rakennetaan 18,5 kilometrin mittainen, keskikaiteellinen ohituskaistatie uudelle paikalle Ilmajoen Rengonkylästä Seinäjoen Nurmoon.

Vuonna 2013 aloitetussa ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan noin 16 kilometriä valtatietä Ilmajoen Rengonharjulta Seinäjoen Nurmoon. Vaiheeseen sisältyvät muun muassa Seinäjoen ylittävän sillan sekä kahden rautatiesillan rakentaminen Tampere–Seinäjoki-radan ja Haapamäen radan yli. Lisäksi päätien poikki rakennetaan useita alikulkuja tiejärjestelyineen paikallisen auto- ja kevyen liikenteen tarpeisiin. Uuden tien varrella olevien asutusten kohdille rakennetaan erilaisia melusuojauksia yhteensä noin 12 kilometriä. Työt ovat edenneet aikataulun mukaisesti.

Hankeosan 2 työt alkavat Maanmittauslaitoksen järjestämällä tarvittavien tiealueiden haltuunottokokouksella. Kevään aikana alueella aloitetaan puuston poistaminen. Mäki-Hakolantien ja Nurmon välisen hankeosa 2:n on määrä valmistua vuonna 2017.

Toinen vaihe sisältää välin Mäki-Hakolantie–Nurmo rakentamisen. Uusi ohitustie vähentää ratkaisevasti raskaan liikenteen määriä Seinäjoen keskustassa. Tie sujuvoittaa pitkän matkan ja kaupunkialueen liikennettä ja parantaa liikenneturvallisuutta. Mäki-Hakolantien ja Nurmon välisen tieosuuden rakentamiskustannukset ovat arviolta 21,2 miljoonaa euroa


Lisätietoja

Projektipäällikkö Ari Mäkelä, puh. 040 847 8192 ari.makela@liikennevirasto.fi
Projekti-insinööri Outi Leuhtonen, p. 0400 834 330 outi.leuhtonen@liikennevirasto.fi

Hankkeen sivut verkossa
www.liikennevirasto.fi/seinajoenitainenohikulkutie


Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie -hankkeessa rakennetaan 18,5 kilometrin mittainen, keskikaiteellinen ohituskaistatie uudelle paikalle Ilmajoen Rengonkylästä Seinäjoen Nurmoon.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.