Vt5 Mikkelin kohta -hanke täyteen vauhtiin

Valtatie 5 Mikkelin kohdan parannustyöt käynnistyvät maanantaina 15.9.2014. Liikennevirasto ja Destia Oy ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen hankkeen rakennusurakan toteuttamisesta. Sopimuksen arvo on noin 22 miljoonaa euroa ja se käsittää toisen ajoradan rakentamisen Pitkäjärven ja Kaihun eritasoliittymien välille sekä lisäkaistoja Kaihun ja Aseman eritasoliittymien välille. Urakka on valmis viimeistään syksyllä 2017.

 – Valtatie 5 on itäisen Suomen kannalta tärkeä runkoyhteys, joka toimii myös Mikkelin kaupungin sisäisen liikenteen väylänä. Valtatien turvallisuudessa ja toimivuudessa on puutteita eli liikenne ruuhkautuu ajoittain ja liikenneonnettomuuksien määrä on suuri. Lisäksi hanke on myös merkittävältä osaltaan ympäristön parantamishanke, kertoo projektipäällikkö Hannu Nurmi Liikennevirastosta.

Ongelmainen viitostie tärkeä väylä Mikkelin ja itäisen Suomen kannalta

Kahdeksankymmentäluvulla rakennetun ohikulkutien eritasoliittymät ovat jääneet vanhanaikaisiksi, minkä vuoksi liikenne ruuhkautuu ja syntyy vaaratilanteita. Kevyt liikenne kulkee katuverkossa omilla väylillään, mutta valtatien suuntaisissa kevyen liikenteen yhteyksissä on puutteita.
     Liikennemäärät vaihtelevat vuorokaudessa 13 300–21 900 auton välillä ja sen ennustetaan kasvavan 1,5-kertaiseksi vuoteen 2030 mennessä. Valtatien tämänhetkiset edellytykset eivät vastaa kasvavia liikennemääriä.
     Liikenneonnettomuuksien tiheydellä mitattuna tiejakso on vilkkaiden pääteiden synkimpiä. Turvattomuuden takia nopeusrajoitus on laskettu koko tiejaksolla 80 km/h:iin, ja Kaihun liittymässä nopeusrajoitus on 60 km/h.
     Ympäristön osalta liikennemelu aiheuttaa haittaa tien varren asukkaille Pitkäjärven ja Urpolan alueilla. Lisäksi valtatie sijoittuu pohjoisosassa pohjavesialueelle ja on siten riskinä pohjaveden laadulle.

Uusi ajorata osittain käyttöön jo syksyllä 2015

Tienrakennustyöt alkavat Kaihun alueen ramppien massanvaihtotöillä heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Samanaikaisesti aloitetaan myös uuden nykyisen Vt 5 pohjoispuolelle sijoittuvan tielinjauksen maansiirtotyöt Pitkäjärven ja Kaihun välillä. Mikkelin kaupungin hulevesilinjaston rakennustyöt aloitetaan lokakuussa.
     Siltatyöt alkavat Ristiinantien sillan rakentamisella syyskuun lopussa, ja Sammonkadun sekä Setrikadun risteyssiltojen osalta lokakuun alussa. Uusi tielinja on tarkoitus saada valmiiksi syksyllä 2015, jolloin liikenne ohjataan pääosiltaan uudelle väylälle ja päästään keskittymään eteläpuolen tielinjan parannustöihin.
     – Joudumme alentamaan ajonopeuksia 50-60 km/h:iin, liikenteen pysäytyksiä tulee jonkin verran ja myös työmaan koneita saattaa liikkua tiellä ajoittain. Toivomme tielläliikkujilta ymmärrystä ja malttia, parannamme tietä yhteiseksi hyväksi, kertoo työpäällikkö Harri Korhonen Destia Oy:stä.

Erityishuomio ympäristön parantamisessa

Valtatien eteläpuolella kulkeva Rinnekatu parannetaan ja siirretään valtatien viereen. Myös kevyen liikenteen yhteyksiä alueella parannetaan. Melusuojauksia rakennetaan Urpolan koulun ja tien varren asutusalueiden kohdalle yhteensä noin 5,2 km:n matkalle.
     Pursialan vedenottamon veden laadun turvaamiseksi pohjavesialueella rakennetaan valtatielle pohjavesisuojaus. Sekä valtatieltä että kaupungin alueelta tulevat hulevedet ohjataan jatkossa pohjavesialueen ulkopuolelle. Pilaantuneiden maa-ainesten poistamista tehdään ainakin Setrikadun ja Rinnekadun alueella.

     
Lisätietoja hankkeesta antavat

Projektipäällikkö Hannu Nurmi, Liikennevirasto, puh. 0400 377 637 hannu.nurmi@liikennevirasto.fi
Projekti-insinööri Joonas Hämäläinen, Liikennevirasto, puh 029 534 3536 joonas.hamalainen@liikennevirasto.fi
Työpäällikkö Harri Korhonen, Destia Oy, puh. 0400 943 596 harri.korhonen@destia.fi
Suunnitteluinsinööri Antero Cederström, Mikkelin kaupunki, puh. 044 794 3211 antero.cederstrom@mikkeli.fi

Hanke verkossa

www.liikennevirasto.fi/vt5mikkelinkohta
facebook.com/vt5mikkelinkohta

Avainsanat:

Liitteet & linkit