Kutsu Nightingale Health Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Report this content

Nightingale Health Oyj
Yhtiötiedote
14.10.2022 klo 9.15

Nightingale Health Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 17.11.2022 kello 16.00 alkaen.

Kokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Kokoukseen voi osallistua myös ennakkoäänestyksen kautta. Etäkokouksella ei ole fyysistä kokouspaikkaa, johon osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet voisivat tulla paikan päälle.

Osallistumisohjeet löytyvät tämän kutsun osasta C. ”Ohjeita kokoukseen osallistujille”.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Hallitus ehdottaa, että etäkokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Ari Keinänen. Mikäli Ari Keinänen on painavasta syystä estynyt toimimasta puheenjohtajana, hallitus esittää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomaansa muuta henkilöä. Puheenjohtaja voi nimetä kokoukselle sihteerin.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että etäkokouksen pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön lakimies Satu Sirén-Lähdeaho. Mikäli Satu Sirén-Lähdeaho on painavasta syystä estynyt toimimasta pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus esittää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomaansa muuta henkilöä.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Tilikauden 1.7.2021-30.6.2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 1.7.2021-30.6.2022 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa ja että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto (tappio) tilille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely  

Hallitus ehdottaa tilikautta 1.7.2021-30.6.2022 koskevan yhtiön toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla nightingalehealth.com/fi/sijoittajille/varsinainen-yhtiokokous-2022/ viimeistään 27.10.2022.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että jokaiselle hallituksen jäsenelle maksetaan 2000 euron kuukausipalkkio.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Tom Jansson, Antti Kangas, Olli Karhi, Lotta Kopra, Leena Niemistö, Timo Soininen ja Teemu Suna.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen jäsenehdokkaiden esittelyt ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa nightingalehealth.com/sijoittajat/hallitus.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta hallitus suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Valtteri Heleniuksen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu hankkimaan enintään 2.078.759 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeita ja 3.889.210 kappaletta B-sarjan osakkeita yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrät vastaavat noin 10 % kummankin osakesarjan osakkeista ja yhteenlaskettu määrä noin 9,8 % yhtiön koko osakemäärästä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä.

Omat osakkeet hankitaan osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai muuten markkinaehtoiseen hintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi mahdollisten yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamisessa, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen kehittämiseksi, osana yhtiön mahdollisten kannustinjärjestelmien toteuttamista ja/tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Annettavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu antamaan ja/tai luovuttamaan enintään 615.159 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeita yhdellä tai useammalla päätöksellä. Enimmäismäärä vastaa noin 3 % A-sarjan osakkeiden kokonaismäärästä ja noin 1 % yhtiön koko osakemäärästä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät määriteltyyn enimmäismäärään.

Valtuutus ei koske yhtiön B-sarjan tai EMP-sarjan osakkeita.

Selvyyden vuoksi todetaan, että yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 18.2.2021 päätti hallituksen valtuutuksesta koskien uusien osakkeiden antamista, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista yhtiön A- ja B-sarjan osakkeiden osalta, ja valtuutus on voimassa 18.2.2026 asti (”Voimassa oleva valtuutus”). Voimassa olevasta valtuutuksesta on yhtiökokouskutsun päivänä käyttämättä 1.463.600 A-sarjan osaketta ja 9.100.000 B-sarjan osaketta. Voimassa oleva valtuutus ei koske EMP-sarjan osakkeita.

Ehdotettu valtuutus ei kumoa Voimassa olevaa valtuutusta. Ehdotetun valtuutuksen ja Voimassa olevan valtuutuksen käyttämättömän osan nojalla hallitus on oikeutettu antamaan ja/tai luovuttamaan yhteensä enintään 2.078.759 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeita ja 9.100.000 kappaletta B-sarjan osakkeita. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät mainittuihin enimmäismääriin.

Muut ehdot

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin myös suunnattuna. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamisessa, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen kehittämiseksi, osana yhtiön mahdollisten kannustinjärjestelmien toteuttamista ja/tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää muista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa nightingalehealth.com/fi/sijoittajille/varsinainen-yhtiokokous-2022/. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla verkkosivuilla viimeistään 27.10.2022. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 1.12.2022.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Oikeuksien käyttö tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla

Yhtiön yhtiöjärjestystä muutettiin 29.6.2022 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa siten, että yhtiön yhtiökokous voidaan järjestää hallituksen päätöksellä myös ilman kokouspaikkaa, jolloin osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana (”Etäkokous”). Yhtiön hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen järjestämisestä Etäkokouksena sekä sen koolle kutsumisesta tämän kokouskutsun mukaisesti.

Etäkokoukseen osallistutaan ajantasaisesti Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäkokoukseen osallistuminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet. Osallistumiseen suositellaan Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera -selainta.

Osallistumislinkki ja salasana Etäkokoukseen osallistumiseksi lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Etäkokoukseen ajantasaisesti osallistuvilla osakkeenomistajilla on kokouksen aikana käytössään kaikki osakkeenomistajien oikeudet kuten suullinen kyselyoikeus sekä äänioikeus, pois lukien EMP-sarjan osakkeenomistajat, joilla on kokouksen aikana käytössään kaikki muut osakkeenomistajien oikeudet äänioikeutta lukuun ottamatta. EMP-sarjan osakkeisiin ei yhtiöjärjestyksen 4 §:n perusteella liity äänioikeutta yhtiökokouksessa. Kysymysten esittäminen suullisesti vaatii mikrofonin laitteessa, jolla yhtiökokoukseen osallistutaan.

Tarkemmat tiedot virtuaalisesta yhtiökokouspalvelusta sekä linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta nightingalehealth.com/fi/sijoittajille/varsinainen-yhtiokokous-2022/. On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.

Osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen myös äänestämällä ennakkoon tämän kutsun kohdan C. 3. mukaisesti. Ennakkoon äänestäminen ei ole pakollista.

Yhtiökokous pidetään suomeksi. Yhtiökokousta on mahdollista seurata myös englanniksi tulkattuna.

Osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 5 momentin mukaisesti kokoukseen osallistuvina pidetään niitä osakkeenomistajia, jotka ovat käyttäneet äänioikeuttaan ennen kokousta (ennakkoäänestyksen kautta) tai jotka voivat käyttää äänioikeuttaan Etäkokouksen aikana. Kokoukseen osallistuminen edellyttää myös, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan.

2. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.11.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen alkaa 17.10.2022 klo 16.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 10.11.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa nightingalehealth.com/fi/sijoittajille/varsinainen-yhtiokokous-2022/.

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Postitse tai sähköpostin kautta.

Postitse tai sähköpostitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee toimittaa yhtiön verkkosivuilla nightingalehealth.com/fi/sijoittajille/varsinainen-yhtiokokous-2022/ saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Nightingale Health Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Jos osakkeenomistaja ilmoittautuu yhtiökokoukseen postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle, ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavien tietojen toimittaminen ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää lomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ilmoittautumisen ja mahdollisen ennakkoäänestämisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/Y-tunnus ja yhteystiedot. Luovutettuja henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

3. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat halutessaan äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 17.10.2022 klo 16.00 – 10.11.2022 klo 16.00 välisenä aikana. Ennakkoäänestys on mahdollista:

a) yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa nightingalehealth.com/fi/sijoittajille/varsinainen-yhtiokokous-2022/.

Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä tämän kutsun kohdassa C. 2. a).

b) Postitse tai sähköpostitse.

Postitse tai sähköpostitse ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan tulee toimittaa yhtiön verkkosivuilla nightingalehealth.com/fi/sijoittajille/varsinainen-yhtiokokous-2022/ saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Nightingale Health Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Jos osakkeenomistaja äänestää ennakkoon postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle, ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavien tietojen toimittaminen ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan myös ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää sekä lomakkeen ilmoittautumis- että ennakkoäänestysosioissa mainitut vaadittavat tiedot.

Ennakkoäänestyksen kohteena olevat päätösehdotukset katsotaan esitetyn muuttamattomina yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 5 momentin mukaisesti ja ennakkoäänet otetaan huomioon Etäkokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä myös niissä tilanteissa, joissa asiaa koskien on tehty vaihtoehtoinen päätösehdotus. Äänten huomioiminen edellyttää, että ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.11.2022.

Ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää yhtiökokouksessa muita osakeyhtiölain mukaisia osakkeenomistajan oikeuksia, kuten kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei osakkeenomistaja myös ilmoittaudu ja osallistu itse tai asiamiehen välityksellä ajantasaisesti Etäkokoukseen. Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja, joka myös osallistuu Etäkokoukseen ajantasaisesti, voi yhtiökokouksen äänestystilanteessa halutessaan muuttaa ennakkoon antamiaan ääniä.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 7.11.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 14.11.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia mahdollisesta ennakkoäänestämisestä osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan puitteissa.

Yhtiökokoukseen ilmoittautunut hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi myös halutessaan osallistua Etäkokoukseen ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. Ajantasainen osallistuminen Etäkokoukseen edellyttää tilapäisen merkinnän osakasluetteloon lisäksi osakkeenomistajan sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron toimittamista osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautumisajan päättymistä, jotta osakkeenomistajalle voidaan lähettää osallistumislinkki ja salasana Etäkokoukseen osallistumiseksi.

5. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Ilmoittauduttaessa yhtiökokoukseen ja mahdollisesti äänestettäessä ennakkoon yhtiön verkkosivujen kautta, asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja tarvittaessa äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Lakimääräisen edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa Suomi.fi-valtuudet -palvelua.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen ja mahdollisen ennakkoäänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Nightingale Health Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Malli valtakirjaksi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa nightingalehealth.com/fi/sijoittajille/varsinainen-yhtiokokous-2022/.

Valtakirjan ja kohdassa C. 2. b) mainitun ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavien tietojen toimittaminen Innovatics Oy:lle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli niistä ilmenee lomakkeella vaaditut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Mikäli yksittäinen asiamies edustaa Etäkokouksessa ajantasaisesti useaa eri osakkeenomistajaa, toimitetaan asiamiehelle erillinen osallistumislinkki ja salasana jokaisen edustetun osakkeenomistajan osalta. Asiamiehen tulee huolehtia osakkeenomistajien oikeuksien käytöstä kirjautumalla palveluun kunkin osakkeenomistajan puolesta erikseen.

6. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokoukseen ajantasaisesti osallistuvalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Nightingale Health Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 14.10.2022 yhteensä 20.787.594 A-sarjan osaketta, jotka edustavat 207.875.940 ääntä, 38.892.100 B-sarjan osaketta, jotka edustavat 38.892.100 ääntä, sekä 1.238.765 EMP-sarjan osaketta, joilla ei ole äänioikeutta.

Helsingissä lokakuun 14. päivänä 2022

NIGHTINGALE HEALTH OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Teemu Suna, ir@nightingalehealth.com

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Ltd, puh. 09 6129 670

Nightingale Healthista

Nightingale Health on ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä. Terveenä pysyminen on yksi tärkeimmistä asioista elämässämme. Terveydentilallamme on valtava vaikutus sekä elämänlaatuumme että meille läheisten ihmisten elämään. Nightingale Health mahdollistaa ennaltaehkäisevän terveyden yhdistämällä kehittämämme verianalyysiteknologian, globaalit terveystietovarannot sekä lääketieteellisen tutkimustiedon. Pystymme tarjoamaan paljon enemmän kuin perinteiset terveydenhuollon ja hyvinvoinnin työkalut: palvelun, jonka tuloksilla on suora yhteys tulevaisuuden sairastumisriskeihin ja joka kykenee ennustamaan terveiden vuosien määrää.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia