• news.cision.com/
  • Nightingale Health/
  • Nightingale Health Oyj: Kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) käyttöönotto ja tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot vertailukaudelta

Nightingale Health Oyj: Kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) käyttöönotto ja tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot vertailukaudelta

Report this content

Nightingale Health Oyj
Yhtiötiedote 27.10.2022 klo 9.00

Nightingale Health Oyj (“Nightingale Health” tai "Yhtiö”) julkaisee sen ensimmäisen IFRS:n mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksen 30.6.2022 päättyneeltä tilikaudelta. Nightingale Health on valmistellut seuraavat tilintarkastamattomat IFRS:n mukaiset taloudelliset tiedot vertailukausilta antaakseen sijoittajilleen vertailutietoa Nightingale Healthin konsernituloslaskelmasta ja konsernitaseesta sekä keskeisistä konsernin tunnusluvuista. Vertailutiedot annetaan 30.6.2021 päättyneeltä tilikaudelta ja avaavasta IFRS-taseesta siirtymäpäivältä 1.7.2020. IFRS-siirtymä ei vaikuta Yhtiön liiketoimintatavoitteisiin.

Tässä yhtiötiedotteessa esitetyt taloudelliset tiedot on laadittu 30.6.2022 voimassa olleiden EU:n hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. IFRS-siirtymäpäivä on 1.7.2020. Konserni soveltaa siirtymässä IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto -standardia. Nightingale Healthin aiemmat konsernitilinpäätökset ja puolivuosikatsaukset (“FAS taloudelliset tiedot”) on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaan. Lisätietoja FAS:n mukaan laadituista taloudellisista tiedoista on saatavilla Nightingale Healthin verkkosivuilta.

Nightingale Health julkaisee IFRS:n mukaiset konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 27.10.2022 julkaistavassa IFRS konsernitilinpäätöksessä.

Tässä yhtiötiedotteessa esitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Keskeiset tunnusluvut 1.7.2020-30.6.2021 tilikaudelta 

   Liikevaihto oli 2 305 tuhatta euroa

   Käyttökate (EBITDA) oli -7 301 tuhatta euroa

   Liikevoitto (-tappio) oli -9 754 tuhatta euroa

   Kauden voitto (tappio) oli -9 725 tuhatta euroa

   Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,23 euroa (A-sarja ja EMP-sarja) sekä -0,23 euroa (B-sarja)

   Rahavarat kauden lopussa olivat 113 807 tuhatta euroa

 

  

Konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma 1.7.2020-30.6.2021

Tuhatta euroa

FAS
1.7.2020 –

30.6.2021

IFRS- oikaisut yhteensä

IFRS

1.7.2020 –

30.6.2021

Liikevaihto

2 081

224

2 305

Muut tuotot

303

1

304

Materiaalit ja palvelut

-319

-

-319

Työsuhde-etuudet

-2 649

-3 716

-6 365

Poistot ja arvonalentumiset

-470

-1 983

-2 453

Muut kulut

-4 224

873

-3 351

Osuus yhteisyrityksen tuloksesta

56

69

125

Liikevoitto (-tappio)

-5 222

-4 532

-9 754

Rahoitustuotot

2 258

-

2 258

Rahoituskulut

-8 225

5 999

-2 227

Rahoituserät – netto

-5 968

5 999

31

Voitto (tappio) ennen veroja

-11 190

1 467

-9 723

Tuloverot

-2

-

-2

Kauden voitto (tappio)

-11 192

1 467

-9 725

 

 

 

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

 

 

 

 

 

 

 

Kauden voitto (tappio)

-11 192

1 467

-9 725

Muut laajan tuloksen erät

 

 

 

Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi

 

 

 

Ulkomaiset toiminnot – muuntoerot verovaikutus huomioituna

-

12

12

Kauden muut laajan tuloksen erät verovaikutus huomioituna

-

12

12

Kauden laaja tulos

-11 192

1 479

-9 713

 

 

 

 

IFRS siirtymän tarkempi siltalaskelma konsernituloslaskelmasta on esitetty tämän yhtiötiedotteen liitteessä A ja tehdyt IFRS-oikaisut on kuvattu tarkemmin liitteessä C.

Konsernitase 30.6.2021 ja avaava konsernitase 1.7.2020

 

Tuhatta euroa

FAS 1.7.

2020

IFRS-oikaisut yhteensä

IFRS

1.7.

2020

FAS 30.6.

2021

IFRS-oikaisut yhteensä

IFRS

30.6.

2021

Varat

 

 

 

 

 

 

Pitkäaikaiset varat

 

 

 

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

12 114

-1 964

10 150

14 106

-2 323

11 783

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

1 375

301

1 677

721

1 694

2 415

Käyttöoikeusomaisuuserät

-

5 811

5 811

-

5 652

5 652

Yhteisyrityssijoitus

-

-

-

56

69

125

Vaihtovelkakirjalainasijoitus

-

-

-

3 274

-

3 274

Muut varat

716

-263

453

833

-244

589

Laskennalliset verosaamiset

-

-

-

-

-

-

Pitkäaikaiset varat yhteensä

14 205

3 886

18 091

18 989

4 848

23 838

Lyhytaikaiset varat

 

 

 

 

 

 

Vaihto-omaisuus

186

-

186

658

-

658

Myyntisaamiset ja muut saamiset

8 494

-480

8 014

736

-52

685

Rahavarat

905

-

905

113 807

-

113 807

Lyhytaikaiset varat yhteensä

9 585

-480

9 105

115 201

-52

115 150

Varat yhteensä

23 791

3 406

27 196

134 191

4 796

138 987

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma ja velat

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma

 

 

 

 

 

 

Osakepääoma

8

-

8

80

-

80

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

12 762

-512

12 250

146 378

-4 934

141 444

Muuntoerot

1

-1

0

13

-1

12

Oman pääoman ehtoinen laina

6 818

-161

6 657

 

 

 

Kertyneet tappiot

-10 854

-1 808

-12 662

-22 042

3 545

-18 498

Oma pääoma yhteensä

8 735

-2 482

6 253

124 429

-1 390

123 039

Velat

 

 

 

 

 

 

Pitkäaikaiset velat

 

 

 

 

 

 

Lainat

4 489

545

5 034

3 200

865

4 064

Vuokrasopimusvelat

-

3 574

3 574

-

3 137

3 137

Laskennalliset verovelat

-

-

-

-

-

-

Pitkäaikaiset velat yhteensä

4 489

4 119

8 608

3 200

4 001

7 201

Lyhytaikaiset velat

 

 

 

 

 

 

Lainat

1 350

-

1 350

1 860

345

2 205

Vuokrasopimusvelat

-

1 365

1 365

-

1 685

1 685

Saadut ennakot

224

-

224

1 941

-26

1 915

Ostovelat ja muut velat

8 993

404

9 396

2 761

181

2 942

Lyhytaikaiset velat yhteensä

10 567

1 769

12 336

6 562

2 185

8 748

Velat yhteensä

15 056

5 887

20 943

9 762

6 187

15 949

Oma pääoma ja velat yhteensä

23 791

3 406

27 196

134 191

4 796

138 987

IFRS siirtymän tarkempi siltalaskelma konsernitaseista on esitetty tämän yhtiötiedotteen liitteessä B ja tehdyt IFRS-oikaisut on kuvattu tarkemmin liitteessä C.

Keskeiset IFRS:n käyttöönoton vaikutukset

Alla on lyhyesti kuvattu IFRS:n käyttöönotosta johtuvat merkittävimmät vaikutukset Nightingale Healthin taloudellisiin tietoihin:

  • IFRS:ssä Yhtiön aktivoimat muut pitkävaikutteiset menot on joko luokiteltu muihin omaisuuseriin tai kirjattu pois taseesta, mikäli ne eivät täytä IFRS:n mukaisia omaisuuserän kirjaamisen kriteereitä.
  • FAS taloudellisissa tiedoissa Nightingale Health kirjasi vuokramaksut liiketoiminnan muihin kuluihin vuokra-aikana ja tilikauden päättymisen jälkeiset vuokranmaksut oli esitetty taseen ulkopuolisina vastuina. IFRS:n mukaan käyttöoikeusomaisuuserä ja vuokrasopimusvelka kirjataan taseeseen vuokrasopimuksen alkamisajankohtana. Liiketoiminnan muissa kuluissa FAS:ssa esitetyt vuokramaksut jaetaan IFRS:ssä vuokrasopimusvelan lyhennykseksi ja vuokrasopimusvelasta aiheutuvaksi korkokuluksi. Käyttöoikeusomaisuuseristä kirjataan poistot tulosvaikutteisesti. IFRS-siirtymässä Nightingale Health kirjasi vuokrasopimukset taseeseen käyttöoikeusomaisuuseriksi ja vuokrasopimusveloiksi.
  • Nightingale Health on myöntänyt osakeoptioita hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle, työntekijöille ja muille avainhenkilöille. FAS:ssa optioihin liittyen on kirjattu option käytöstä osakkeen merkitsemiseen syntynyt oman pääoman lisäys merkintähinnan maksun yhteydessä, mutta optioista ei ole kirjattu kulua tuloslaskelmaan. IFRS:ssä optiot arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämispäivänä ja kirjataan kuluksi oikeuden syntymisajanjakson aikana.
  • FAS:ssa eräiden laboratoriolaitteiden myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyt on käsitelty laitteiden myyntinä ja myynnin jälkeisenä vuokrauksena. Koska IFRS:n mukaiset myynnin tulouttamisen kriteerit eivät täyttyneet, myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyt on käsitelty yhtenä järjestelynä, jolloin myynti on peruttu ja myynnistä saatu vastike on kirjattu velaksi.
  • IFRS:ssä transaktiomenot, jotka liittyvät välittömästi osakkeiden liikkeeseenlaskuun, kirjataan omaan pääomaan. Nightingale Healthilla oli merkittäviä listautumisesta aiheutuneita transaktiomenoja, joista uusiin osakkeisiin liittyvät menot oikaistiin rahoituskuluista IFRS:ssä omaan pääomaan ja muiden kuin uusien osakkeiden osuus Muihin kuluihin.
  • Rahoitusinstrumenttien kirjanpitokäsittely eroaa FAS:n ja IFRS:n välillä. FAS:ssa yhtiön nostama vaihtovelkakirjalaina arvostettiin nimellisarvoon. IFRS:ssä vaihtovelkakirjalaina arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti ja käyvän arvon muutos kirjataan konsernituloslaskelmaan.
  • Nightingale Health on netottanut laskennalliset verovelat laskennallista verosaamista vastaan, koska ne liittyivät samaan veronsaajaan ja Nightingale Healthilla on oikeus kuitata ne keskenään.

Avaavan IFRS-konsernitaseen 1.7.2020 ja konsernitaseen 30.6.2021 keskeiset oikaisut

Nightingale Health kirjasi pois muina pitkävaikutteisina menoina aineettomiin hyödykkeisiin aktivoituja eriä kuten markkinointiin ja brändiin liittyviä menoja sekä muita FAS:n alla pitkävaikutteiseksi katsottuja menoja. Oikaisu alensi aineettomiin hyödykkeisiin sisältyneitä muita pitkävaikutteisia menoja ja omaa pääomaa yhteensä 2 075 tuhatta euroa IFRS-siirtymäpäivänä 1.7.2020 ja 2 235 tuhatta euroa 30.6.2021. Aineettomiin hyödykkeisiin kirjattiin myös muita oikaisuja siten, että oikaisuilla oli yhteensä 1 964 tuhannen euron Aineettomia hyödykkeitä ja omaa pääomaa alentava vaikutus 1.7.2020 ja 2 086 tuhatta euroa 30.6.2021.

Vuokrasopimusten käsittelytavan muutoksen johdosta Nightingale Health kirjasi taseeseen käyttöoikeusomaisuuserät 5 811 tuhatta euroa ja Vuokrasopimusvelat 4 939 tuhatta euroa 1.7.2020 ja vastaavasti käyttöoikeusomaisuuserät 5 652 tuhatta euroa ja Vuokrasopimusvelat 4 822 tuhatta euroa 30.6.2021. Lisäksi oikaistiin FAS taloudellisissa tiedoissa jaksotettuja vuokraeriä vähentäen Muita varoja 263 tuhatta euroa, Myyntisaamisia ja muita saamisia 179 tuhatta euroa sekä lisäten Ostovelkoja ja muita velkoja 4 tuhatta euroa 1.7.2020 ja vastaavasti vähentäen Muita varoja 84 tuhatta euroa, Myyntisaamisia ja muita saamisia 179 tuhatta euroa sekä Ostovelkoja ja muita velkoja 224 tuhatta euroa 30.6.2021. Kertyneisiin tappioihin tehtiin vuokrasopimusten käsittelytavan muutoksesta johtuvien oikaisujen erotuksen suuruinen kirjaus 427 tuhatta euroa 1.7.2020 ja 791 tuhatta euroa 30.6.2021.

Nightingale Health peruutti FAS:n taloudellisiin tietoihin kirjattuja myynti- ja takaisinvuokraustapahtumia. Oikaisu lisäsi Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä 1 227 tuhatta euroa, Lainoja 1 239 tuhatta euroa ja Ostovelkoja ja muita velkoja 5 tuhatta euroa sekä lisäsi Kertyneitä tappioita 18 tuhatta euroa.

IFRS konsernituloslaskelman keskeiset oikaisut 1.7.2020-30.6.2021

Nightingale Health oikaisi listautumisessa syntyneitä uusien osakkeiden liikkeeseen laskemiseen liittyviä transaktiomenoja 6 469 tuhatta euroa Rahoituskuluista oman pääoman vähennykseksi. Oikaisulla oli Kauden voittoa (tappiota) parantava vaikutus. Lisäksi muiden kuin uusien osakkeiden osuus transaktiomenoista 1 110 tuhatta euroa oikaistiin Rahoituskuluista Muihin kuluihin.

Nightingale Health kirjasi työntekijöille ja muille avainhenkilöille myönnettyjä osakeoptioita sekä osakeanneissa saatuja etuuksia ansaintakauden kuluiksi. Oikaisulla oli Kauden voittoa (tappiota) 3 886 tuhatta euroa alentava vaikutus.

IFRS:n käyttöönotolla oli yhteensä 1 467 tuhannen euron Kauden voittoa (tappiota) parantava vaikutus.

Yllä kuvatut yksittäiset merkittävimmät oikaisut eivät sisällä oikaisujen verovaikutusta, vaan verovaikutukset on käsitelty erillisenä oikaisuna.

IFRS-siirtymässä tehdyt oikaisut on kuvattu tarkemmin tämän yhtiötiedotteen liitteessä C.

Nightingale Health Oyj julkaisee ensimmäisen IFRS:n mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksensä 27.10.2022. IFRS vertailutiedot 31.12.2021 ja 30.6.2022 päättyneiltä puolivuosikausilta julkaistaan ennen H1/2023 puolivuosikatsauksen julkistamista. Materiaalit ovat julkistamisen jälkeen saatavilla osoitteessa nightingalehealth.com/sijoittajat.

 

Lisätietoja antaa

CEO Teemu Suna

ir@nightingalehealth.com

Liitteet

Nightingale Health Oyj Yhtiötiedote IFRS käyttöönotto, sisältäen:

Liite A Konsernituloslaskelma ja laaja tuloslaskelma 1.7.2020-30.6.2021

Liite B Konsernitase 1.7.2020 ja 30.6.2021

Liite C IFRS-oikaisujen kuvaukset

Nightingale Healthista

Nightingale Health on ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä. Terveenä pysyminen on yksi tärkeimmistä asioista elämässämme. Terveydentilallamme on valtava vaikutus sekä elämänlaatuumme että meille läheisten ihmisten elämään. Nightingale Health mahdollistaa ennaltaehkäisevän terveyden yhdistämällä kehittämämme verianalyysiteknologian, globaalit terveystietovarannot sekä lääketieteellisen tutkimustiedon. Pystymme tarjoamaan paljon enemmän kuin perinteiset terveydenhuollon ja hyvinvoinnin työkalut: palvelun, jonka tuloksilla on suora yhteys tulevaisuuden sairastumisriskeihin ja joka kykenee ennustamaan terveiden vuosien määrää.

Avainsanat: