Arvoa luovia yrityskauppoja kyvykkyyksien yhteensopivuuden avulla

Report this content

PwC:n tuore tutkimus paljastaa diileissä onnistumisen avaintekijät. Tutkimuksessa oli mukana jopa 800 yrityskauppaa usealta eri alalta.

Ostajan ja kohteen kyvykkyyksien keskinäisen yhteensopivuuden varmistaminen on avain onnistuneisiin ja arvoa luoviin yrityskauppoihin, ilmenee PwC:n uudesta Doing the right deals -tutkimuksesta, jossa analysoitiin 800 yrityskauppaa. 

Tutkimus osoittaa, että yrityskaupat, joissa ostajan ja kohteen kyvykkyydet sopivat hyvin yhteen tuottivat jopa 14,2 prosenttiyksikköä paremman osakkeen vuosittaisen kokonaistuoton (TSR) kuin järjestelyt, joissa kyvykkyyksien yhteensopivuutta ei ollut. Tutkimuksessa tarkasteltiin 16 eri toimialan 50 suurinta pörssiyhtiöiden yrityskauppaa ja arvioitiin niitä ominaisuuksia, jotka tuottivat ostajille tavallista parempia taloudellisia tuloksia vuosittaisella TSR-arvolla mitattuna. 

Kyvykkyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä tiettyä prosessien, työkalujen, teknologioiden, osaamisen ja toimintatapojen yhdistelmää, jonka avulla yritys pystyy tuottamaan asiakkailleen ainutlaatuista lisäarvoa. 

Tutkimuksessa havaittiin, että kahdentyyppiset yritysjärjestelyt ylittivät markkinoiden keskiarvon: kyvykkyyksiä laajentavat kaupat, joissa ostaja hankkii kohteen saadakseen tarvitsemansa kyvykkyyden, sekä kyvykkyyksiä hyödyntävät kaupat, joissa ostaja käyttää omia kyvykkyyksiään luodakseen lisäarvoa hankinnan kohteessa. 

Tämäntyyppiset järjestelyt ovat todellisia lisäarvoa tuottavia moottoreita. Niiden tuottama vuosittainen TSR oli 3,3 prosenttiyksikköä paikallisia markkinaindeksejä parempi. Järjestelyissä, joissa tällaisia piirteitä ei ollut (vähäisen kyvykkyyksien yhteensopivuuden järjestelyissä) vuosittainen TSR oli 10,9 prosenttiyksikköä paikallisia markkinaindeksejä heikompi. 

Kyvykkyyksien yhteensopivuus yrityskaupoissa tuottaa omistaja-arvoa kaikilla aloilla 

Analysoiduista yritysten yhdistämiseen pyrkineestä yritysjärjestelyistä 73 prosentissa lähtökohta oli kyvykkyyspohjainen yhteensopivuus, kun taas 27 prosentissa kyvykkyyksien yhteensopivuus oli vähäinen. Tutkimuksesta ilmenee, että jokaisesta yritysjärjestelyihin käytetystä eurosta noin 25 senttiä käytettiin vähäisen yhteensopivuuden järjestelyihin, jotka monessa tapauksessa laskivat omistaja-arvoa.

Tutkimuksemme vahvistaa, että järjestelyissä, joissa ostaja keskittyi omien kyvykkyyksiensä laajentamiseen tai niiden hyödyntämiseen kohteen kehittämiseksi, voitiin saavuttaa huomattavasti parempi vaikutus omistaja-arvoon, sanoo PwC Suomen Markets Leader Hannu Suonio

Yritysjärjestelyn tuottamaan lisäarvoon ei vaikuta niinkään se, onko järjestelyn tavoitteena yhdistyminen, toiminnan laajentaminen uusille toimialoille vai uusien markkinoiden avaaminen. 

Tärkeämpää on se, että ostajaa ja kohdetta yhdistää selkeä kyvykkyyksiin liittyvä peruste, Suonio jatkaa. 

Kyvykkyyksien yhteensopivuuden tuottama lisäarvo oli positiivinen kaikilla tutkimuksessa mukana olleella 16 alalla. Kyvykkyyslähtöisten järjestelyjen osuus oli merkittävin lääketeollisuuden ja biotieteiden alalla (92 %). Näiden alojen yritysjärjestelyissä pyritään usein yhdistämään yhden yrityksen innovaatiokyky toisen yrityksen vahvaan jakelutoimintaan. 

Muita johtavia aloja kyvykkyyslähtöisissä järjestelyissä olivat terveyspalvelut ja tietoliikenne (molemmissa 90 % kaupoista kyvykkyyslähtöisiä) sekä autoteollisuus (86 %). Vähäisen yhteensopivuuden yritysjärjestelyt taas olivat yleisimpiä öljy- ja kaasualalla (62 %), jolla kyvykkyyksien yhteensopivuuden ohella myös omaisuuserien hankkiminen on usein merkittävä tekijä. 

Tutkimus osoittaa, että yhtiön tiedotteissa ja viranomaisilmoituksissa ilmoitetulla kaupan strategisella tarkoituksella oli hyvin vähän tai ei lainkaan merkitystä lisäarvon tuottamisen kannalta. Maantieteelliseen laajentumiseen tähtäävät yritysjärjestelyt erottuivat muita huonommin tuottavina suurelta osin siksi, että monessa niistä (34 %) kyvykkyyksien yhteensopivuus oli vähäinen. 

COVID-19-pandemia on muuttanut fuusioiden ja yritysostojen kenttää 

COVID-19-pandemia on muuttanut yritysjärjestelyiden perusteita. Yritysten on jatkossa kyettävä määrittelemään aiempaa selkeämmin, mitä kyvykkyyksiä ne voivat hyödyntää menestyäkseen, ja millaisia avainkyvykkyyksiä niiden on toisaalta vahvistettava. 

Vauhti on kiihtynyt entisestään. Tarve toimia nopeasti lisää painetta toteuttaa yritysjärjestelyt mahdollisimman pikaiseen tahtiin, mikä kasvattaa kyvykkyyksien yhteensopivuuden koskevien virhearvioiden riskejä. Kyvykkyyksien yhteensopivuuden varmistaminen kuitenkin lisää huomattavasti yritysjärjestelyn mahdollisuuksia tuottaa lisäarvoa, sanoo PwC:n yritysjärjestelyiden partneri Kauko Storbacka

Lisätietoja: 

Hannu Suonio, PwC Suomi, puh. 020 787 8552, hannu.suonio@pwc.com

Kauko Storbacka, PwC Suomi, puh. 020 787 7368, kauko.storbacka@pwc.com

Tietoja tutkimuksesta 

PwC tutki 800 vuosina 2010–2018 toteutunutta yritysjärjestelyä. Otantaan sisältyi 16 eri alan 50 suurinta yritysjärjestelyä, joissa ostajana oli pörssiyhtiö. Tutkimus analysoi järjestelyjä resurssien kannalta ja pyrki selvittämään, mitkä ominaisuudet auttoivat tuottamaan parhaan osakkeen vuosittaisen kokonaistuoton (TSR). Tarkastelu perustui City, University of London -tutkimusyliopiston Bayes Business School (aiemmin Cass Business School) -laitoksen tekemään tutkimukseen, johon sisältyi yritysjärjestelyjen etsiminen ja niiden tuoton analysointi. Yritysjärjestelyn onnistumisen arviointia varten raportin laatijat määrittivät ostajan osakkeen kokonaistuoton vuotta kohti ajanjaksolta, joka alkoi juuri ennen järjestelystä ilmoittamista ja päättyi vuosi järjestelyn toteutumisen jälkeen ja vertasivat sitä tärkeimpään paikalliseen markkinaindeksiin samalla ajanjaksolla. 

PwC:n tarkoitus on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Yhtiön asiantuntijat auttavat yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. PwC osallistuu myös aktiivisesti startup- ja scaleup-ekosysteemien kehittämiseen ja tukee yrittäjiä heidän ideoidensa kehittämisessä sekä kestävän liiketoiminnan rakentamisessa. 

PwC toimii 156 maassa yli 295 000 asiantuntijan voimin. Suomen PwC:n palveluksessa on yli 1 200 asiantuntijaa ympäri maan. Yhtiön palveluita ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta, tilintarkastus ja muut varmennuspalvelut. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi. 

Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

Tilaa