Lainaukset

Haastattelujen perusteella vallitseva maailmantilanne on herättänyt yritysten johtoryhmät huomioimaan riskit entistä paremmin yrityksen päätöksenteossa. Lähes kaikkien vastaajien mielestä heidän on nyt aiempaa helpompi saada asiansa johtoryhmän agendalle.
PwC:n riskienhallinnan asiantuntija ja partneri Jarkko Sihvonen 
Muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnissa olisi hyvä keskittyä sellaisiin vastuullisuustekijöihin, joiden olennaisuus syntyy niiden vaikutuksista kassavirtaan ja pääoman hintaan. Olennaista on keskittyä myös tekijöihin, joilla pystytään hallitsemaan riskejä ja luomaan sekä vahvistamaan brändiä.
Sirpa Juutinen, PwC
Kuinka Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet vaikuttavat yhtiön arvoon ja miten vaikutukset on huomioitu yhtiön liiketoimintamallissa? Tähän yritysten pitäisi raportoinnissaan ottaa kantaa jatkossa.
Jussi Nokkala, PwC
Monimuotoisuuden huomioon ottaminen rekrytointitilanteessa on lähtökohta, mutta se ei vielä riitä. Molemmille sukupuolille on myös taattava kehittymismahdollisuudet sekä luotava uralla etenemisen polkuja.
Sirpa Juutinen, partneri, PwC
Johtajien odotukset ovat kasvaneet teknologian kehityksen myötä. Yritysten analysointiosaaminen ei ole kehittynyt riittävän nopeasti kuluneen vuosikymmenen aikana tiedon määrän kasvaessa samaan aikaan räjähdysmäisesti.
Peter Sikow, partneri, PwC
Henkilöstömäärämme on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana 42 prosenttia eli 329 hengellä ja liikevaihto 45 prosenttia.
Mikko Nieminen, toimitusjohtaja, PwC Suomi
Tekoälysovellukset ja -algoritmit eivät ole päämäärä vaan työkaluja, joilla tuotetaan liiketoiminta-arvoa. Koko organisaation, niin johdon kuin kenttätyöntekijöiden, täytyy panostaa datalukutaitoihin. Kun datalukutaidot kasvavat, ihmiset osaavat avata mielensä datan hyödyntämisen ja tekoälyn mahdollisuuksiin.
Petri Salo, PwC
Liikevaihtomme kasvoi nyt seitsemättä vuotta peräkkäin. Kasvumme kertoo hyvän työmme lisäksi siitä, että markkinoilla on selvä tarve hyvin toimitetulle asiantuntija-avulle.
PwC Suomen toimitusjohtaja Mikko Nieminen
Jatkamme rohkeaa rekrytointia ja haemme niin nuorempia kuin kokeneempia osaajia joukkoomme. Arvioimme rekrytoivamme alkaneella kaudella noin 100 uutta työntekijää ja 120 kisälliä eli harjoittelijaa, jotta voimme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin.
PwC Suomen toimitusjohtaja Mikko Nieminen
Monien hallitusjäsenten tiedonnälkä vastuullisuusasioita kohtaan on kasvanut muutoksen myötä. Hallituksen huolellisuusvelvollisuus on myös johtanut kysymään, onko tietojen luotettavuus varmistettu esimerkiksi varmennuksen avulla. Nyt yritysvastuuraporttinsa varmentavien yhtiöiden määrä on 39; muutama enemmän kuin viime vuonna.
PwC:n partneri ja yritysvastuupalveluiden johtaja Sirpa Juutinen
Vaikka kasvihuonekaasupäästöistä raportoidaan hyvin, eivät ilmastonmuutoksen taloudellisten riskien arviointi sekä pitkän aikavälin tavoitteet vielä ole raportoinnissa yleistyneet. Sidosryhmien odotukset tätä kohtaan ovat selvästi lisääntyneet.
PwC:n partneri ja yritysvastuupalveluiden johtaja Sirpa Juutinen
Monissa digitalisaation polulla jo edenneissä yrityksissä on koottu irralliset ja usein liiketoimintakohtaiset kehitysponnistelut kokonaisvaltaiseksi ja läpi koko yrityksen sitoutetuksi suunnitelmaksi, joka toimii strategiana digitalisoituvassa markkinassa menestymiselle.
PwC:n digitaalisista palveluista vastaava Petri Salo
Suomessa kyberriskit eivät ole yhtä laaja ongelma kuin muualla maailmalla. Tämä johtunee osaltaan markkinan pienuudesta ja toimijoiden rajallisesta lukumäärästä. Lisäksi toimijat ovat hyvin valistuneita mahdollisten uhkien osalta.
Finanssialan asiantuntija Marko Lehto, PwC
Toimialan sääntely on pitänyt riskiasteikon korkeinta sijaa kolmessa edellisessä kartoituksessa, mutta tänä vuonna se jäi kärkiviisikon ulkopuolelle. Globaalisti tämä johtuu pitkälti siitä, että sääntelymuutoksista on hiljalleen tullut osa normaalia liiketoimintaa (esim. Solvenssi II), vaikkakin sääntelyn hinta ja monimutkaisuus ovat edelleen huolenaihe.
Finanssialan asiantuntija Marko Lehto, PwC
Kuluttajien mieltymykset vaihtelevat tiuhaan, teknologia kehittyy nopeasti ja liiketoimintamallit ovat pysyvässä muutoksessa. Viihde- ja mediayritysten strateginen fokus on nyt muuttaa asiakkaat faneiksi keksimällä ja kehittämällä houkuttelevia, kiehtovia ja vaistonvaraisia sisältöjä ja käyttäjäkokemuksia.
Telekommunikaatio-, media- ja teknologiatoimialasta vastaava partneri Tuomas Törmänen, PwC
Olennaista on, että arvot viestitään, niiden mukaiseen toimintaan koulutetaan ja huolehditaan niiden sisältymisestä yrityksen johtamisen käytäntöihin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että arvojen vastaiseen toimintaan puututaan ja siitä on seuraamuksia.
PwC:n partneri Sirpa Juutinen
Asiakaslähtöisyyttä lähestytään Suomessa teknologian ja automaation näkökulmasta, kun maailmalla painottuvat uudet palvelukonseptit ja liiketoimintamallit.
Finanssialan digitalisaatioon erikoistunut PwC:n partneri Jan Bäckström
Lukujen, haastatteluiden ja muiden asiakkaiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella tuntuma on, että usko kasvuun on nyt Suomessakin selvästi aiempaa korkeammalla.
PwC Suomen konsultointi- ja yritysjärjestelypalveluista vastaava partneri Hannu Suonio
Kiinnostavimpia kohteita Suomessa ovat reguloidut sähköverkot, syöttötariffilla tuetut tuulivoimahankkeet sekä lämmön tuotanto ja jakelu. Näitä kohteita katselevat aktiivisesti eurooppalaisten lisäksi Aasiasta, Pohjois-Amerikasta ja Australiasta asti tulevat sijoittajat.
energia-alan asiantuntija Mauri Hätönen, PwC
Suomessa regulaatio- ja liiketoimintaympäristö sekä valuutta tekevät energiamarkkinastamme kansainvälisille sijoittajille kiinnostavan. Suurin heikkous on ohut markkina. Kiinnostavia kohteita ja yhtiöitä olisi runsaasti ja ostolaidalla on ruuhkaa, mutta omistajien myyntihalukkuus on ollut laimeaa.
Corporate Finance -palveluista vastaava partneri Kimmo Vilske, PwC
Uskon vaisuhkosta vuodesta 2016 huolimatta listautumisantimarkkinoiden pysyvän avoimina ja likviditeettiä olevan tarjolla oikeille yrityksille oikeaan hintaan. Suomessa vuodesta 2017 odotetaan viime vuotta parempaa. Myös pörssi oli ylävireisempi tammikuussa kuin se oli vuoden 2016 aikana.
Yritysjärjestelyiden partneri Kauko Storbacka, PwC
Suomalaisten perheyritysten kansainvälisen kaupan kasvusuunnitelmat ja -odotukset ovat selvityksemme mukaan selvästi vahvemmat kuin esimerkiksi vertaisyrityksissä Ruotsissa ja Saksassa.
Marko Korkiakoski, partneri, PwC
Digitaalinen toimintaympäristö ei tunne rajoja, joten jokainen organisaatio on tässä mielessä samassa veneessä nauttien sen tuomista mahdollisuuksista mutta kohdaten myös digiympäristön varjot.
Jani Arnell, PwC:n kyberturvallisuuden asiantuntija
Selvityksemme mukaan yritykset, joiden liikevaihto kasvaa kilpailijoihin verrattuna nopeimmin, ovat siirtäneet 25 prosenttia enemmän T&K-budjetistaan ohjelmistokehitykseen kuin hitaamman kasvun yritykset.
Tuomas Törmänen, partneri, PwC:n Strategy&
Arvioimme rekrytoivamme alkaneella kaudella 140 uutta työntekijää ja 120 kisälliä eli harjoittelijaa, jotta voimme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin.
Mikko Nieminen, PwC Suomen toimitusjohtaja
Vuoden 2015 raporteista ilmeni, että yritysvastuun rooli yrityksen lisäarvon luomisessa halutaan ymmärtää paremmin. Tämä on edellyttänyt raportoinnissa arvoa tuottavien eli liiketoiminnan kannalta ratkaisevien tekijöiden tunnistamista ja aktiivista johtamista. Kuten muiltakin toiminnoilta, myös yritysvastuulta edellytetään myönteistä vaikutusta yrityksen tulokseen ja menestykseen.
PwC Suomen yritysvastuupalveluiden johtaja Sirpa Juutinen
Ilmaston lämpenemisen myötä isoja muutoksia tulisi joka tapauksessa, kun maapallon olosuhteet muuttuvat. Ottamalla asian ajoissa vakavasti yritykset pystyvät sopeutumaan tilanteeseen ja muutokset liiketoiminnassa ovat hallitumpia. Monille tämä merkitsee innovaatioiden kautta syntyviä liiketoimintamahdollisuuksia.
PwC Suomen yritysvastuupalveluiden johtaja Sirpa Juutinen
Brexit ei ole merkittävästi vaikuttanut Suomeen. Ainakin maaliskuulle 2017 jatkuvat EKP:n tukiostot tarkoittavat että rahaa on liikkeellä ja se vaikuttaa positiivisesti meilläkin. Uskon että näemme listautumisia Helsingin pörssin päälistalle vielä tämän vuoden aikana.
PwC Suomen yritysjärjestelypalveluiden partneri Kauko Storbacka
Odotamme sijoittajien tulevien kvartaalien aikana suosivan listautujakandidaatteja, joilla on joko globaalia liiketoimintaa ja/tai jotka tarjoavat säännöllistä tuottoa.
PwC Suomen pääomamarkkinatransaktioista vastaava partneri Netta Mikkilä
Viihdettä ja mediaa kulutetaan useilla eri päätelaitteilla, ja ihmiset päivittävät mobiilit ja kiinteät verkkoyhteytensä nopeiksi. Kuluttajien mukana myös mainonta siirtyy yhä enemmän verkkoon.
PwC:n telekommunikaatio-, media- ja teknologiatoimialasta vastaava partneri Tuomas Törmänen
Pelikenttä digitalisoituu ja muuttuu nopeasti, joten kilpailu on yhä avoimempaa ja globaalimpaa. Kuluttajat ovat valmiita käyttämään rahaa huippusisältöön ja nopeisiin yhteyksiin, viettävät paljon aikaa eri päätelaitteilla ja mainostajat seuraavat perässä. Sekä paikalliset että kansainväliset toimijat yrittävät löytää omat kohderyhmänsä paketoimalla joko sisältöä, yhteyksiä tai molempia. Uudenlaiset paketoinnit tarjoavat mahdollisuuksia myös Suomessa.
PwC:n telekommunikaatio-, media- ja teknologiatoimialasta vastaava partneri Tuomas Törmänen
Globaalisti katsottuna yksi syy toimitusjohtajavaihdoksiin ovat isot muutokset liiketoimintaympäristössä ja omassa liiketoiminnassa, mihin esimerkiksi ns. neljäs suuri teollistumisen murros, Industry 4.0, ajaa yrityksiä
Tuomas Törmänen, PwC:n partneri ja Strategy&-yksikön vetäjä
Suomalaisyritykset tavoittelevat digitalisaation kautta keskimäärin vastaavia kannattavuusparannuksia kuin muut yritykset maailmalla, tosin edelläkävijäyrityksiä on Suomessa suhteellisesti vähemmän kuin useissa muissa maissa. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi tavoitetasoa ja muutosnopeutta pitäisi uskaltaa haastaa rohkeammin.
PwC:n konsultointipalveluiden vetäjä Kimmo Nieminen
Painopiste Suomen teollisuudella on kasvattaa liikevaihtoa uusien digitaalisten palveluiden ja liiketoimintamallien myötä. Muihin maihin verrattuna Suomen teollisuus näkee vähemmän potentiaalia kustannusten alentamisessa ja tehokkuuden lisäämisessä digitaalisten ratkaisujen avulla.
PwC:n Teollisuus 4.0. -palveluista vastaava Antti Niku
Digitaalisuus on ilmiselvä alue, jossa sukupolvien välinen kuilu on edelleen iso. Monet seuraavan sukupolven edustajat ponnistelevat vakuuttaakseen vanhempansa siitä, että yrityksen on tehtävä enemmän digitaalisella saralla. Vain 41 % uskoo, että yrityksen strategia on sopiva digitaaliseen maailmaan ja 29 % uskoo perheyritysten olevan muita yritystyyppejä hitaampia uuden teknologian tahdissa pysymisessä.
PwC:n omistajastrategiapalveluista vastaava Månna Godenhjelm
Uusissa teknologioissa nähdään Pohjoismaissa vähemmän mahdollisuuksia kuin globaalisti. Täällä fintech nähdään myös suurempana uhkana kuin muualla.
PwC:n finanssialan asiantuntija Jan Bäckström
Jotta suomalaiset finanssitoimialan yritykset pysyvät kehityksessä mukana, niiden tulee sisäistää uusia teknologioita ja liiketoimintamalleja esimerkiksi yritysostojen ja kumppanuuksien kautta. Tästä hyvänä esimerkkinä on espanjalainen BBVA-pankki, joka osti suomalaisen fintech-yhtiö Holvin.
PwC:n finanssialan asiantuntija Jan Bäckström
Yritysten johdon tulisi sitoutua ohjelmaan, jossa naiset saadaan tietoisiksi uramahdollisuuksistaan ja jossa ne taataan heille. Myös mahdollisuudet päästä ulkomaille.
Sirpa Juutinen, partneri, PwC
Nopeasti kehittyvissä talouksissa otetaan suoraan käyttöön uusimmat tekniset ratkaisut. Kuluttajat hylkäävät vanhat toimimattomat ratkaisut nopeasti. Kiinan edelläkävijyyttä tukee myös nopeasti kasvanut keskiluokka: markkinoille on jatkuvasti tullut uusia ostokykyisiä kuluttajia.
PwC:n vähittäis- ja kuluttajakauppa -toimialasta vastaava Enel Sintonen
Vaikka väärinkäytösten määrä ei ole lisääntynyt, selvityksemme osoittaa talousrikosten kehittyneen ja löytäneen uusia muotoja viimeisen kahden vuoden aikana. Organisaatioille koituneet niin taloudelliset kuin työntekijöiden moraaliin ja yrityksen maineeseen kohdistuvat haitat ovat lisääntyneet.
PwC:n Forensic-palveluiden johtaja Ake Turunen
Kyberuhkia on ymmärrettävä ja niitä varten on varauduttava samalla tavalla kuin kaikkiin muihin yritystoimintaa uhkaaviin riskeihin: etukäteissuunnittelulla, selkeällä roolijaolla ja vastuualueiden määrittelyllä, seurannalla sekä koulutuksella.
PwC:n kyberasiantuntija Mikko Toivonen
Outboxin osaamiskeskuksen avulla voimme tarjota asiakkaillemme liiketoimintalähtöisen neuvonannon lisäksi pilvipalveluiden tekniset toteutukset ja ylläpidon.
Petri Salo, PwC:n teknologiakonsultoinnin vetäjä
Markkinoiden trendit ja maailmantalouden vaikutus, kuten ennätysalhaiset öljynhinnat, USAn nousevat korkotasot ja jatkuvat valuuttakurssivaihtelut, näkyvät Suomessa viiveellä. Emme odota Suomen listautumisantimarkkinoille pudotusta, vaan olemme melko positiivisella mielellä. Suomessa sekä yrityskauppa- että IPO-markkina näyttävät vahvoilta. Vuonna 2016 Euroopassa esille nousee vahvoja ja ennakoitavia kasvutarinoita, joissa pitkä aikaväli on huomion keskipisteenä selkeämmin kuin koskaan ennen.
PwC Suomen yritysjärjestelypalveluiden partneri Kauko Storbacka
Monet yritykset ovat trimmanneet itseään varsin hyvään tuloskuntoon viime vuosina.
Hannu Suonio, PwC:n partneri
Suomalaisjohtajat toivovat valtiojohdolta jämäkkyyttä pitää kiinni annetuista lupauksista.
Hannu Suonio, PwC:n partneri
Liiketoimintamallit mietityttävät pankkisektoria paljon, ja niiden muutosten uskotaan tapahtuvan alan ulkopuolisten toimesta. Rahoituslaitokset vastaavat tähän asiakaskokemuslähtöisellä toimintojen tehostamisella, mikä on niille uusien toimintamallien alku.
PwC:n finanssialan asiantuntija Tuomas Kotilainen
Investointimarkkinavolyymi Helsingissä on noussut ja kiinteistöalan kauppoja tehdään paljon. Kysyntää olisi enemmän kuin täällä on tarjontaa.
PwC:n asiantuntija Jari Lehtinen
Meillä on nähty viime aikoina suorastaan CDO-nimitysten vyöry.
Petri Salo, PwC:n teknologiakonsultoinnin vetäjä
Palkituista raporteista huokuu jännittävällä tavalla aitous, tietynlainen karheus ja rehellisyys. Lukija tuntee, että niitä ovat olleet tekemässä myös suorittavan portaan ammattilaiset, ne eivät ole pelkkiä ulkopuolelta liimattuja kiiltokuvia.
Avoin raportti -kilpailun raadin puheenjohtaja Heikki Lehmusto
Uusi kuntalaki terävöittää tarkastuslautakuntien perustehtävää. Tarkastuslautakuntien työssä korostuu entistäkin selvemmin toiminnan tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi. On toivottavaa, että arviointikertomukset saavat nykyistä enemmän näkyvyyttä ja kertomuksiin sisältyviä suosituksia hyödynnetään kuntien päätöksenteossa.
PwC Julkistarkastus Oy:n toimitusjohtaja Juha Huuskonen