• news.cision.com/
  • PwC/
  • PwC:n tutkimus: Pohjoismaiden vastuullisimmat yritykset erottuvat entistä voimakkaammin

PwC:n tutkimus: Pohjoismaiden vastuullisimmat yritykset erottuvat entistä voimakkaammin

Report this content

PwC:n toteuttaman Time to act Towards sustainable value chains in the Nordics -tutkimuksen mukaan vastuullisuus on tärkeää yrityksille, jotka haluavat pärjätä globaalissa kilpailussa ja varmistaa elinkelpoisuutensa pitkällä tähtäimellä. Yrityksen sidosryhmät kuten asiakkaat, sijoittajat, työntekijät ja viranomaiset vaativat yrityksiltä läpinäkyvyyttä ja aiempaa tehokkaampia toimia. Tutkimuksen mukaan useilla yrityksillä on jo merkittäviä vastuullisuustavoitteita, mutta toistaiseksi vähän näyttöjä vastuullisuustoimenpiteistä ja niiden konkreettisista tuloksista.

PwC:n pohjoismainen vastuullisuustutkimus on ensimmäinen laatuaan ja siihen osallistui noin 50 päättäjää eri toimialoilta. Tutkimuksessa selvitettiin, mikä erottaa ESG-asioissa edistyneimmät “Nordic Champion” -yritykset muista, ja miten löytää tasapaino vastuullisuuden ja kannattavan liiketoiminnan välillä.

Pohjoismaiset yritykset ovat vastuullisuudessa globaaleja yrityksiä edistyneempiä ‒ työtä on kuitenkin vielä paljon edessä

PwC:n vuonna 2022 toteuttaman globaalin kyselyn mukaan ylimpään kategoriaan luokiteltiin maailmanlaajuisesti vain 6 % yrityksistä. Nyt 2023 tehdyssä pohjoismaisessa tutkimuksessa yrityksistä 17 % yltää korkeimman ESG-edistymisen Nordic Champion -luokkaan. Valtaosa pohjoismaiseen kyselyyn osallistuneista yrityksistä oli asettanut kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita, mutta vain harvat ovat onnistuneet edistämään vastuullisuuttaan suunnitelmallisesti.

Edistyneimmissä yrityksissä vastuullisuus on sisällytetty liiketoimintastrategiaan, sitä toteutetaan systemaattisesti ja vauhditetaan merkittävillä investoinneilla. Yrityksen hallitus ja ylin johto tukevat vahvasti vihreää siirtymää sekä puheissa että teoissa. Nordic Championit ovat edistyneet myös vastuullisuuden integroinnissa omaan toimintamalliinsa (kannustimet, päätöksenteko, prosessit), ja hyödyntävät vastuullisuusdataa sekä kehittävät raportointia muutosten ohjaamisessa.

– On hyvä huomioida, että vaikka pohjoismaiset yhtiöt ovat etumatkalla vastuullisuueen liittyvissä asioissa, työ yrityksissä on kuitenkin edelleen kesken, PwC Suomen ESG-neuvonantopalveluista vastaava partneri Jussi Nokkala sanoo.

Vastuullisuudella voidaan vauhdittaa kasvua ja avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia 

– Nordic Championit uskovat vastuullisen liiketoiminnan avaavan niille merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Kestävien kasvumahdollisuuksien toteuttamiseksi on syytä miettiä kuinka yrityksen oma liiketoimintamalli ja arvoketju mahdollistaa sen, Nokkala kertoo. 

Pohjoismaiset yritykset näkevät seuraavan viiden vuoden aikana kysyntää kasvatettavan uudella, kestävämmällä tarjonnalla, mitä varten ne aikovat tehdä merkittäviä investointeja. Investoinnit on tarkoitus kohdentaa uuden kasvun, markkina-aseman ja uusien kyvykkyyksien aikaansaamiseen, kuten kiertotalouteen, vähähiilisten tuotteiden ja palveluiden sekä uusien energialähteiden käyttöönottoon. Yritysjärjestelyjä pyritään hyödyntämään strategisena työkaluna toimiala- ja arvoketjumuutosten aikaansaamiseksi.

Kasvava kuilu Nordic Championien ja muiden yritysten välillä strategian toteutuksessa

‒ Isossa kuvassa yritysten vastuullisuuden toteutus ei vastaa tavoitetilaa eli yritykset eivät ole niin pitkällä, kuin toivoisivat. Vastuullisuuteen liittyy tyypillisiä strategian toimeenpanon haasteita, kuten yrityksen kulttuurin muutos sekä strategisten tavoitteiden muuntaminen tiekartaksi ja arjen teoiksi, sanoo Nokkala  

Tutkimuksen perusteella vähemmän edistyneet yritykset miettivät edelleen, mikä ylipäätään on vastuullisuuden liiketoiminnallinen peruste ja kannattaako siihen lähteä mukaan. Nordic Championit ovat jo päätöksensä tehneet ja tunnistaneet vastuullisuuden operatiivisia haasteita. Nordic Championeista lähes 80 % kokee muuttuvan lainsäädännön tulkitsemisen hankaloittavan ja hidastavan investointipäätöksiä. Oman osaamisen puutteet (44%), strategian toteutukseen liittyvä datan ja digitalisaation tarve (44%) sekä materiaalien saatavuus koetaan Nordic Champion -yrityksissä isoina haasteina (44 %).

”Jos tavoittelet merkittäviä CO2-päästövähennyksiä, ota koko arvoketju tarkasteluun” 

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on yksi yritysten tärkeimmistä vastuullisuustavoitteista, koska jopa  90 % yrityksen päästöistä syntyy arvoketjussa (Scope 3 -päästöt). On tärkeää analysoida koko arvoketjun toiminta ja päästöt sekä tunnistaa vähentämisen keskeiset toimenpiteet ja kustannukset.

Nordic Championien päästövähennysten painopiste on erilainen kuin muilla yrityksillä. 100 % Nordic Championeista suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä asiakkaidensa ja toimittajiensa kanssa merkittäviä päästövähennyksiä koko arvoketjussa. Tutkimuksen mukaan päästövähennysten keskeisiä keinoja ovat uusien vähähiilisten tuotteiden ja palvelun suunnittelu (89%), toimittajien koulutukset ja valintapäätökset (78%) sekä toimitusketjun muutokset (67%). 

Muut kuin Nordic Champion -yritykset keskittyvät vahvemmin kustannussäästöihin, jolloin päästövähennyspotentiaali on merkittävästi vähäisempi. Keskeisiä kehitystoimia ovat yrityksen sisäisten prosessien virtaviivaistaminen ja toiminnan tehokkuuden parantaminen (53%) päästövähennysten saavuttamiseksi.

Vastuullisuuteen liittyvän läpinäkyvyyden ja raportoinnin kehittäminen on välttämätöntä

EU:n kestävän kehityksen raportointidirektiivi, Corporate Sustainability Reporting Directive, tekee kestävän kehityksen raportoinnista pakollista vuonna 2024. Direktiivi asettaa vastuullisuusraportoinnille samat laatu- ja läpinäkyvyysvaatimukset ja vastuut kuin taloudellisella raportoinnilla on. 

Vastuullisuusraportoinnin kehittäminen on avainasemassa strategian toteutuksessa; "mitä mitataan, sitä tehdään". Vastuullisuusraportoinnin kasvavasta merkityksestä huolimatta pohjoismaisilla yrityksillä on vaikeuksia luoda tehokkaita, automatisoituja raportointikyvykkyyksiä ja -prosesseja, missä data- ja järjestelmäarkkitehtuurien kypsyys ovat avainasemassa. Yli 50 % tutkimukseen osallistuneista yrityksistä mainitsee ESG-raportoinnin ja päästölaskennan keskeisenä investointikohteena ja 43 % yrityksistä pitää tiedon puutetta merkittävimpänä strategian täytäntöönpanon haasteena. 

‒ Teknologian ja datan rooli tulee olemaan keskiössä vastuullisuuskysymyksiin vastaamisessa - edistyneimmät yritykset kohdentavat investoinnit datakyvykkyyksien kehittämiseen edistäen samalla vastuullisuuskysymyksiin vastaamista sekä operatiivista tehokkuutta ja resilienssiä, sanoo PwC Suomen tuotannon neuvonantopalveluista vastaava johtaja Sami Karttunen.

Paine kasvaa ja yrityksiltä vaaditaan toimia nopealla aikataululla, Karttunen summaa. Teknologia on avainasemassa ESG-yhteistyön onnistumisessa toimittajien, asiakkaiden ja regulaattorin kanssa. Luotettava data on olennaisen tärkeä arvoketjun päästöjen, tehottomuuden ja riskien ymmärtämiseksi arvoketjussa. Yli 40 % kaikista kyselyyn vastanneista pohjoismaisista yrityksistä käyttää edelleen vastuullisuusraportoinnissaan ja vastuullisuuteen liittyvissä liiketoiminnallisissa päätöksissään merkittävästi manuaalisia prosesseja.

‒ Vastuullisuus ei ole yrityksille enää vaihtoehto vaan välttämättömyys. Toimia vaativat sekä sidosryhmät että lainsäädäntö. Paine kasvaa ja yrityksiltä vaaditaan toimia nopealla aikataululla, Karttunen summaa.

Lisätietoja:

Time to act Towards sustainable value chains in the Nordics -tutkimus on ladattavissa PwC:n kampanjasivulta.

Jussi Nokkala, 050 354 8381, jussi.nokkala@pwc.com
Sami Karttunen, 050 337 3932, sami.karttunen@pwc.com

PwC:n tarkoitus on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Autamme yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 300 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta, tilintarkastus ja muut varmennuspalvelut. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 152 maassa yli 328 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Tilaa

Multimedia

Multimedia