OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU - MAALISKUU 2016, YHTEENVETO

 • Kauden tulos oli -2 653 KSEK (-4 581) ja osakekohtainen tulos oli -0,13 SEK (-0,22).
 • Muut tuotot olivat 3 KSEK (10).
 • Likvidit varat 31. maaliskuuta 2016 olivat 5 181 KSEK (12 741).
 • Investoinnit ajalla tammikuu – maaliskuu 2016 olivat 1 011 KSEK (1 483).
 • Oma pääoma 31. maaliskuuta 2016 oli 122 266 KSEK (124 757).
 • Aikaisempaa rahoitus- ja teknologianmyyntisopimusta ABB:n kanssa jatketaan.
 • Hopeapitoisuus malmivaraoissa lisääntyi 22%.
 • Hopeakaivoksen toteutettavuustarkastelun taloudellisten ennusteiden päivitys.
 • Hopeakaivoksen toteutettavuustarkastelun (feasibility study) päivitys

 

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

 • Sotkamo Silver AB:n (publ) hallitus on päättänyt, edellyttäen että se saa 7. kesäkuuta 2016 pidettävältä ylimääräiseltä yhtiökokoukselta päätökselle hyväksymisen, panna toimeen osakkeiden ja merkintäoptioiden uusmerkinnän merkintäyksikköinä (unit). Uusmerkinnän määrä on noin 186 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 20 M€).
  • Yhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus jokaista täsmäytyspäivänä 9. kesäkuuta 2016 omistamaansa osaketta kohden merkitä yksi (1) merkintäyksikkö (unit), joka koostuu neljästä (4) osakkeesta sekä yhdestä (1) vastikkeettomasta sarjan 2016/2017 merkintäoptiosta.
  • Merkintäkurssi on 9 kruunua merkintäyksikköä (unit) kohti, mikä tarkoittaa 2,25 kruunua osaketta kohti. (noin 0,24 €)
  • Merkintäoptio antaa oikeuden merkitä yhden osakkeen 4 kruunulla (noin 0,43 €) elokuussa 2017.
  • Annin maksimituotto on n. 186 miljoonaa kruunua (noin 20 M€) ennen antikustannuksia, mikäli anti merkitään täysin, sekä lisäksi n. 82 miljoonaa kruunua (noin 8,9 M€) mikäli merkintäoptiot hyödynnetään täysimääräisesti.
  • Antiesitteen julkaisemisen on arvioitu tapahtuvan 14. kesäkuuta 2016.
  • Annin tuotto käytetään saattamaan Yhtiön Sotkamon hopeakaivos valmiiksi sekä kaivoksen tuotannon käynnistämiseen.
  • Yhtiö on saanut ulkoiselta, kokeneista sijoittajista koostuvalta markkinatakaajalta ehdolliset takuusitoumukset 50%:lle uusannin määrästä. Takuut ovat ehdollisia siten, että Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa antavat merkintäsitoumuksia yhteensä vähintään 20% uusannista. Tällöin merkintä- ja takuusitoumukset kattavat yhteensä 70% uusannin määrästä.
  • Annin edellytyksenä on hyväksymispäätös 7. kesäkuuta 2016 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.
  • Merkintäaika alkaa 15. kesäkuuta 2016 ja päättyy 29. kesäkuuta 2016, mainitut päivämäärät mukaan lukien.
  • Annin tarkat euromääräiset hinnat määräytyvät valuuttakurssin mukaan myöhemmin

Vastaavan ajanjakson vertailuluvut vastaavat edellisen vuoden lukuja ja vuoden 2015 tuloslaskelman taseen lukuja.

 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 oli yhtiölle tapahtumarikas. Rahoitus- ja toimitussopimusta ABB:n kanssa pidennettiin. Tämä yhdessä Tekesiltä saadun lainasitoumuksen kanssa on tärkeä osa Hopeakaivoksen kokonaisrahoituspakettia.

Päivitetty toteutettavuustarkastelu (Feasibility Study) ja todettuihin malmivaroihin perustuvat taloudelliset luvut esiteltiin maaliskuussa. Samaan aikaan esiteltiin yhtiön johdon arvioimat lukemat, jotka liittyvät projektin jatkokehitykseen sen jälkeen, kun malmivarat on louhittu. Näitä lukuja ei ole yhtä perusteellisesti tutkittu, mutta ne viittaavat hankkeen jatkomahdollisuuksiin.

Toteutettavuustarkastelu osoittaa hyvää kannattavuutta, myös nykyisin vallitsevia hintoja alemmalla hopean hintatasolla. Tutkimus osoittaa myös, että viime vuosina tehtyjen toimenpiteiden ja investointien tulokset ovat olleet onnistuneita.  Olemme saaneet alennettua "Cash Cost"- ja "All-in Cash Cost” -arvoja merkittävästi. Tehtyjen kassavirtaennusteiden mukaan kaivoshankkeen IRR (sisäinen korko) on 36% ja NPV (netttonykyarvo) on 50 miljoonaa euroa (@ 5%). Johdon arvioimat luvut 11 vuoden tuotantoajalle antavat NPV:n arvoksi 103 miljoonaa euroa. Ns. "All-in Cash Cost" on keskimäärin 8,7 $/hopeaunssi, mikä tarkoittaa, että käyttökateprosentti näyttää hyvin lupaavalta.

Vuodenvaihteessa hopean hinta oli alimmillaan 13,82 $/unssi. Tällä hetkellä hinnan kehitys näyttää kuitenkin hyvin positiiviselta. Keväällä, saksalainen investointipankki Deutsche Bank ja jopa Bank of America Merrill Lynchin analyytikot  totesivat, että hopean hinnan perusta näyttää nyt olevan vahvimmillaan useisiin vuosiin, johtuen alentuneesta kaivostuotannosta ja lisääntyneestä teollisesta kysynnästä.

Myös nykyinen maailmanlaajuinen makrotaloudellinen ympäristö on positiivinen. Siihen liittyy matala globaali korkotaso, poisjääneet koronnostot Yhdysvalloissa, nouseva raakaöljyn hinta ja osakemarkkinoiden volatiliteetti, Hopean hinta on toukokuun alussa noussut noin 10-25% tammikuun tasosta. Tällä on ollut hyvin myönteinen vaikutus hopeayritysten markkina-arvoihin. Esimerkiksi hopeakaivosyhtiöiden ETF-indeksirahasto SIL on kasvattanut arvoaan yli 130% verrattuna vuoden vaihteen tilanteeseen. SIL-rahastolla (Silver Miners ETF) käydään kauppaa New Yorkin pörssissä.

Huomioiden  toteutettavuustarkastelun tulokset ja markkinoiden viimeaikaisen kehityksen, hallitus on päättänyt panna toimeen etuoikeusannin Hopeakaivoksen rakentamisen rahoittamiseksi. Annin toimeenpano edellyttää hyväksyntää ylimääräisessä yhtiökokouksessa 7. kesäkuuta 2016. Anti on määrältään noin 20 miljoonaa euroa, ja annin yksiköt koostuvat osakkeista ja merkintäoikeuksista. Hopeakaivoksen rakentamiseen tarvitaan yhteensä 35 miljoonaa euroa. Näemme jo saavutetut rahoitusratkaisut erittäin myönteisinä. Yhtiö uskoo, että jäljellä oleva osa pääomavaatimuksesta voidaan rahoittaa velkainstrumenteilla, myyjärahoituksella ja Tekesiltä saatavalla lainalla.

Tätä taustaa vasten näen lähitulevaisuuden myönteisenä ja olen vakuuttunut, että voimme toteuttaa suunnitellut toimenpiteet. Rakennustöiden aloitus on merkittävä tapahtuma Sotkamo Silverin kaivoshistoriassa. Käyttöönoton on määrä tapahtua vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä, ja aikomuksena on päästä täyteen tuotantoon vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon aikana.

Koska osakeannin suuruus suhteessa yhtiön markkina-arvoon on huomattava, hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle antia, jossa hinta on erittäin suotuisa nykyisille osakkeenomistajille. Yhtä vanhaa osaketta kohti on oikeus merkitä yksi yksikkö. Yksikkö antaa mahdollisuuden merkitä neljä uutta osaketta hintaan noin 0,98 euroa eli noin 0,24 €/osake. Osakekurssi tämän tiedotteen julkaisuhetkellä on 0,5 €. Tästä syntyy 20%. ns. TERP-alennus. Lisäksi yksikköön kuuluu vastikkeeton optio, joka antaa oikeuden 31. elokuuta 2017 mennessä merkitä yhden osakkeen kurssiin n. 0,43 €. Tämä tarkoittaa, että yhdellä yksiköllä saa 5 osaketta keskihintaan 0,28 €/osake, edellyttäen että myös optio käytetään. Tämän suotuisan hinnoittelun kautta halusimme palkita ne osakkeenomistajat, jotka ovat tukeneet meitä niiden vuosien aikana, mitkä tuottavaksi yritykseksi kasvaminen on vaatinut.

Timo Lindborg

 

Sijoittajakalenteri:

 • Osavuosikatsaus Q1 2016 - 25. toukokuuta 2016.
 • Osavuosikatsaus Q2 - 24. elokuuta 2016.
 • Osavuosikatsaust Q3 – 16. marraskuuta 2016.
 • Osavuosikatsaus Q4 - 15. helmikuuta 2017.
 • Yhtiökokous 2016 – 23. maaliskuuta 2017.

 

Tietoa osakkeista

Osakkeiden ja äänien lukumäärä Sotkamo Silver AB:ssa on 20 643 198 ja osakepääoma on 141 596 341,47 SEK. Osakkeen ”kvotvärde” (vastearvo) on 6,86 SEK.

 

Täydellisen tilinpäätöstiedotteen ruotsiksi voi ladata osoitteesta: http://www.silver.fi/sivu/se/delarsrapporter/

Edellä olevat tiedot on julkaistu Ruotsin arvopaperimarkkinoita koskevan lain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain mukaisesti.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.

 

Yhtiön pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit välitetään NGM kautta ja ovat saatavilla yhtiön sivuilla: www.silver.fi.

 

Stockholm, 25 toukokuuta, 2016

Sotkamo Silver AB

Timo Lindborg, konserninjohtaja

 

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsinki pörssissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi. Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507

 

(For full report in swedish, see attached file)