DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2016, SAMMANSTÄLLNING

 • Periodens resultat uppgick till -2 653 kSEK (-4 581) och resultat per aktie uppgick till -0,13 SEK (-0,22).
 • Övriga intäkter uppgick till 3 kSEK (10).
 • Likvida medel uppgick per 31 mars 2016 till 5 181 kSEK (12 741).
 • Investeringar under januari - mars 2016 uppgick till 1 011 kSEK (1 483).
 • Eget kapital uppgick per 31 mars 2016 till 122 266 kSEK (124 757).
 • Finansierings- och leveransavtalet med ABB förlängdes.
 • Silverhalten i malmreserverna ökade med 22 %.
 • Ekonomiska siffror för Silvergruveprojektet uppdaterades.
 • Uppdaterad feasibility-studie färdigställdes under mars månad

 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Styrelsen beslutade, under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma den 7 juni 2016, om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) om totalt cirka 186 MSEK.
  • Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av fyra (4) nya aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2016/2017, för varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 9 juni 2016.
  • Teckningskursen per unit är 9 kronor, vilket motsvarar 2,25 kronor per aktie.
  • Teckningsoptionen ger rätt att teckna en aktie för 4 kronor i augusti 2017.
  • Bolaget tillförs högst cirka 186 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning av Emissionen samt ytterligare ca 82 miljoner kronor om teckningsoptionen utnyttjas fullt ut.
  • Prospektet för Emissionen beräknas offentliggöras den 14 juni 2016.
  • Emissionslikviden skall användas till att färdigställa anläggningen och starta produktion vid Bolagets silvergruva i Sotkamo.
  • Bolaget har erhållit villkorade garantiförbindelser från ett externt garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, uppgående till 50 % av företrädesemissionen. Garantiförbindelserna är villkorade av att Bolaget erhåller Teckningsförbindelser från de tre största ägarna om 20%, innebärande att tecknings- och garantiförbindelser planeras uppgå till 70 % av företrädesemissionen
  • Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma, som kommer att hållas den 7 juni 2016.
  • Teckningsperioden löper från och med den 15 juni 2016 till och med den 29 juni 2016

 

Jämförelsesiffror avser motsvarande period föregående år för resultat- och kassaflödesposter och 31 december 2015 för balansräkningsposter

 

VD HAR ORDET

Det var ett händelserikt första kvartal 2016 för Bolaget. Finansierings- och leveransavtalet med ABB förlängdes. Tillsammans med lånelöftet från Tekes är detta en viktig del av det totala finansieringspaketet för Silvergruvan.

En uppdaterad feasibility-studie och ekonomiska siffror som baserar sig på kända mineralreserver presenterades i mars. Ledningens uppskattade siffror för projektets fortlevnad efter det att mineralreserverna har brutits presenterades vid samma tid. Dessa siffror har inte undersökts lika grundligt, men visar på potentialen i projektet.

Fesibility-studien visar på bra lönsamhet, även vid silverpriser under dagens nivåer. Studien visar också på att resultaten av de åtgärder och investeringar vi har vidtagit under de senaste åren har varit lyckade. Vi har fått ner ”Cash Cost” och ”All in Cash Cost” betydligt. Enligt den framställda kassaflödesprognosen, uppskattas gruvprojektets IRR (internränta) till 36 % och NPV (nettonuvärde) till 50 miljoner euro (@ 5 %). Ledningens uppskattade siffror för 11 års produktionstid ger ett NPV på 103 miljoner euro. Den så kallade ”All-in Cash Cost” blir 8,7 $/Oz silver i medeltal, vilket betyder att EBITDA-marginalen ser mycket lovande ut.

Vid årsskiftet var silverpriset som lägst 13,82 $/uns. För närvarande ser dock utvecklingen mycket positiv ut. Under våren har den tyska investeringsbanken Deutsche Bank och även analytikerna hos Bank of America Merill Lynch konstaterat att silverprisets grundläggande bas nu ser som starkast ut sedan många år p.g.a. minskad gruvproduktion och ökad industriell efterfrågan.

Även det nuvarande globala makroekonomiska klimatet, med låga globala räntor, uteblivna räntehöjningar i USA, stigande råoljepriser och aktiemarknadens volatilitet är positiva. Silverpriset har därmed ökat med ca 15-25 % från årsskiftet till början av maj. Detta har haft en mycket positiv effekt på silverbolagens marknadsvärderingar där ETF-indexfond SIL för silvergruvbolag har ökat med mer än 130 % sedan årsskiftet. SIL (Silver Miners ETF) handlas på New York-börsen.

Med resultat från feasibility-studien och marknadens senaste utveckling har styrelsen beslutat, under förutsättning av godkännande från den extra bolagsstämman den 7 juni 2016, om en företrädesemission av units som består av aktier och teckningsoptioner om totalt cirka 186 MSEK för finansiering av byggande vid Silvergruvan. Till detta behövs totalt 320 MSEK. Vi är mycket positiva till de redan nu uppnådda finansieringslösningarna. Bolaget bedömer att resterande del av kapitalbehovet kommer att kunna finansieras genom låneinstrument, leverantörsfinansiering och lån från Tekes.

Mot denna bakgrund ser jag positivt på närmaste framtid och är säker att vi kan förverkliga de planer som har vi har beslutat att genomföra. Byggstarten blir en betydelsefull händelse i Sotkamo Silvers gruvhistoria. Driftstart planeras till sista kvartalet 2017, med sikte på full produktion under första halvåret 2018.

Då emissionens storlek i förhållande till Bolagets marknadsvärde är betydande, har styrelsen beslutat att be stämman om en företrädesemission där priset är mycket förmånligt för nuvarande aktieägare. För en gammal aktie har man rätt att teckna en unit. Denna ger en möjlighet att teckna fyra nya aktier för 9 SEK d.v.s. 2,25 SEK/aktie, då aktiekursen vid publicering var 4,5 - 5 sek. Detta ger en s.k. TERP-rabatt på 20 %. Dessutom tillkommer en vederlagsfri option med rätt att teckna en aktie för 4 SEK, senast den 31 augusti 2017. Detta betyder att man får 5 aktier till ett genomsnittspris av 2,60 SEK/aktie, under förutsättning att optionen också löses in. Med denna förmånliga prissättning har vi velat premiera de aktieägare som har stöttat oss under de år det tagit för oss att gå till att bli ett producerande företag.

Timo Lindborg

 

Kommande finansiell information

Sotkamo Silver kommer att ge ekonomisk information vid följande tillfällen:

 • Halvårsrapport för perioden januari - juni publiceras den 24 augusti 2016
 • Delårsrapport för perioden januari - september publiceras den 16 november 2016
 • Bokslutskommuniké för 2016 publiceras den 15 februari 2017
 • Årsstämma för 2016 kommer att hållas den 23 mars 2017

 

Aktiedata

Antalet aktier registrerade av Bolagsverket var 20 643 198. Aktiekapitalet uppgick till SEK 141 596 341,47. Kvotvärdet var 6,86 kr.

Antalet aktier registrerade av Bolagsverket var 20 643 198. Bolagets börsvärde var på balansdagen ca 91 MSEK.

En fullständig Bokslutskommuniké på svenska kan hämtas från: http://www.silver.fi/sivu/se/delarsrapporter/

 

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Sotkamo Silver AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas mindre skillnader i de översatta versionerna.

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och finns tillgängliga på www.silver.fi

 

Stockholm den 25 maj 2016.

Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, VD

 

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och finns tillgängliga på www.silver.fi. För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46-8-304920.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

 

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretag mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ OMX Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och finns tillgängliga på www.silver.fi

 

(För full rapport, se bifogad fil)