• news.cision.com/
  • Sotkamo Silver/
  • SOTKAMO SILVER AB: HOPEAKAIVOKSEN KAIRAUSTULOKSET VUODELTA 2022 VALMISTUNEET – TULOKSET HYVIÄ JA TUKEVAT TAVOITETTA HOPEATUOTANNON KASVATTAMISEKSI

SOTKAMO SILVER AB: HOPEAKAIVOKSEN KAIRAUSTULOKSET VUODELTA 2022 VALMISTUNEET – TULOKSET HYVIÄ JA TUKEVAT TAVOITETTA HOPEATUOTANNON KASVATTAMISEKSI

Report this content

Pörssitiedote: Tukholmassa, 14.12.2022, kello 11:25 CET

 

Sotkamo Silver raportoi kairaustuloksia kairausohjelmista, jotka toteutettiin Q4/2021–Q3/2022 Hopeakaivoksella Sotkamossa. Kairausohjelmissa maanalainen kairaus keskittyi tulevien vuosien tuotantoalueille ja maanpinnalta tehty kairaus syvemmälle mineralisaation tunnettuun alaosaan ja sivulta avoinna oleville alueille ulottuen noin 700 metrin syvyyteen.

 

Maanalaisen kairauksen tulokset tukevat aiempaa positiivista näkemystä seuraavan suunnitellun tuotantoalueen korkeammista pitoisuuksista louhintatasojen 360 ja 420 välisellä alueella ja nyt raportoidut kairausohjelman tulokset vahvistavat, että pitoisuudet ja mineralisaation leveydet jatkuvat myös tason 420 alapuolelle.

 

Pintakairaukset kohdistuivat erityisesti 500–700 metrin tasoille ja niiden tulokset tukevat kesäkuussa 2022 julkaistua mineraalivaranto- ja malmivarapäivitystä. Lisäksi pintakairauksessa saavutettiin erillinen lupaava lävistys olemassa olevan mineralisaation ulkopuolelta.    

 

Sotkamo Silverin toimitusjohtaja Mikko Jalasto kommentoi ”Olen erittäin tyytyväinen kairausohjelmien tuloksiin. Maanalaisen kairauksen tulokset vahvistavat aiempaa näkemystämme siitä, että vuoden 2023 aikana pystymme palaamaan kaivoksen alkuvuosien tasoille metallipitoisuuksissa. Tulokset ovat rohkaisevia 420-tason yläpuolella, jonne vinotunneli on ulotettu jo vuoden 2022 aikana, sekä sen alapuolella, jonne louhinta tulee siirtymään vuosien 2024–2025 aikana.  

 

Pintakairausten tulokset tukevat aiempaa käsitystä mineralisaation jatkumisesta syvemmällä ja ohjaavat tulevien vuosien kairauksia kyseisillä alueilla. Jatkokairauksilla pystytään tarkentamaan kaivoksen malmivaroja ja mahdollistamaan niiden kustannustehokas louhinnan suunnittelu ja toteutus.

 

Erityisen mielenkiintoinen jatkotutkimuskohde on P-01-kairareiän lävistämä mineralisaatio 700 metrin syvyydessä olemassa olevien malmilinssien sivulla. Tämä on potentiaalinen tutkimusalue tuleville kairauksille ja mahdollisuus kaivoksen eliniän kasvattamiselle aiemmin kommunikoidusta 2030 vuodesta.” 


Kairausohjelmien toteutus ja merkittävimmät tulokset

 

Kairausohjelma Q4/2021 koostui pintakairauksesta käsittäen yhteensä 3 801 metriä. Vuoden 2022 kairaukset ovat koostuneet sekä pinta- että tunnelikairauksesta. Pinnalta on kairattu vuonna 2022 yhteensä 3 999 metriä ja maan alta 3 328 metriä. Vuoden 2022 aikana on kairattu yhteensä 7 327 metriä.

 

Pinnasta kairatut reiät kohdennettiin mineralisaation tunnettuun alaosaan ja sivulta avoinna oleville alueille ulottuen noin 700 metrin syvyyteen. Maanalaiset reiät kairattiin tasoilta 340–420 ja niiden syvimmät lävistykset ulottuivat välille 470–550 m.

 

Kuvassa 1 ja liitteessä 1 on esitetty kairatut reiät ja niiden merkittävimpiä tuloksia. Kuva 2 tarkentaa maanalaisten kairareikien sijaintia syvennetyn vinotunnelin suhteen. Kuvassa 3 on kaivoksen poikkileikkaus, sekä siihen kuvattu lupaava P-01-reiän erillinen lävistys ja sen indikoima potentiaalinen tutkimusalue.

 

Diagram

Description automatically generated

Kuva 1. Kairausohjelmissa kairatut reiät ja merkittävimmät tulokset kaivoksen pituusleikkauksessa

Maanalaisen kairauksen tulokset tukevat aiempaa positiivista näkemystä seuraavan suunnitellun tuotantoalueen pitoisuuksista louhintatasojen 360 ja 420 välisellä alueella ja malmin metallipitoisuuksien odotetaan nousevan 2023 aikana aiempien toimintavuosien 2020-2021 tasolle. Käytännössä tämä tarkoittaa noin 90-110 g/t hopean keskipitoisuutta louhitussa malmissa.

 

Maanalaisen kairauksen toteutusta ja merkittävimpiä tuloksia on esitetty kaivoksen poikkileikkauksessa (Kuva 2.) Kuvassa on myös mallinnettu vinotunnelin vuonna 2022 syvennetty osuus.

 

 

Diagram

Description automatically generated

Kuva 2. Poikkileikkauskuva kohdennettuna kairattuihin maanalaisiin reikiin

 

Pintakairaukset kohdistuivat erityisesti 500–700 metrin tasoille ja niiden tulokset tukevat kesäkuussa 2022 julkaistua mineraalivaranto- ja malmivarapäivitystä. Tulokset antavat hyvän lähtökohdan P700-jatkokairaukselle ja kaivoksen syvempien alueiden jatkotutkimuksille. P-01-kairareiän lävistykset noin 700–750 m syvyydessä ja noin 200 m länteen nykyisen tuotannossa olevan malmion länsipuolella ovat erittäin mielenkiintoisia. Lävistykset sijaitsevat selkeästi sivussa nyt tunnetusta mineralisaatiosta ja louhittavana olevista malmilinsseistä. Lähellä pintaa, noin tasolla 100 m, on saman kaateen kulun suunnassa oleva vanha Kajaani Oy:n kairaama tutkimusreikä, jossa on pitoisuuksiltaan samantyyppinen lävistys. Kaade ja kaateen suunta vastaavat nykyisin louhittavien malmilinssien kaadetta ja suuntaa. Kuvassa 3. on esitetty potentiaalinen tutkimusalue, jossa näkyvät P-01-reiän ja aikaisemmin kairatun, noin 100 m tasolla olevan, reiän lävistykset.  Tämän potentiaalisen alueen tutkimuskairaukselle on hyvät lähtökohdat nyt saatujen kairaustulosten ja olemassa olevan kaivosinfran kautta.

Diagram

Description automatically generated

Kuva 3. Kairareikä P-01 lävistykset ja potentiaalinen tutkimusalue

 

 

 

Kairaustekniikka ja laadunvarmistus

Maanalaisen kairauksen suoritti Geovisor Oy. Kalustona käytettiin NQ-putkistoa, jolla syntyy halkaisijaltaan 48 mm kairasydäntä. Tapojärvi Oy:n kaivosmittauslaiteistoa käytettiin kairareikien sijainnin, suunnan ja kaateen mittaamiseen. Kairareikien sivusuunta- ja kulmamuutokset mitattiin Geovisorin laitteistolla ja kairasydän suunnattiin Reflex ACT -laitteella. Pintakairauksen suoritti RE Drilling Oy käyttäen NQ-putkistoa. Kairareiän suunnan ja kaateen mittaukseen käytettiin DeviAligner-laitetta. Sivusuunta- ja kulmamuutokset mitattiin Reflex Gyro -mittalaitteella.Kairasydämet raportoitiin Sotkamo Silverin oman henkilökunnan ja Palsatech Oy:n toimesta. Sahauksen suoritti Palsatech Oy ja kemialliset analyysit CRS Laboratories Oy. Näytteet analysoitiin käyttäen kullan osalta FAAS-menetelmää ja muiden metallien osalta IPC-OES-menetelmää. Normaaleja QA/QC (laadunvarmistus ja laadunvalvonta) -menetelmiä on käytetty kaikkien näytteiden kohdalla, sisältäen standardien, ”blankojen” ja duplikaattinäytteiden analysoinnin osana näytteenotto-ohjelmaa. Näytteiden valmistelutyö, turvallisuus ja kemialliset analyysit vastaavat tai ylittävät tämänhetkiset teollisuusstandardit ja JORC-koodin vaatimukset.

 

Tukholma, 14. joulukuuta 2022

Sotkamo Silver AB

Mikko Jalasto, konsernijohtaja

Yhteyshenkilö

Mikko Jalasto, konsernijohtaja, puh. +358 50 482 1689

 

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan. Tiedote on toimitettu julkistettavaksi 14. joulukuuta 2022 klo 11:25 Ruotsin aikaa.

 

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen, tällöin sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.

Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

 

Liite 1. Merkittävimmät tulokset                                           

Taulukko 1. Merkittävimmät kairauslävistykset

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit