TIEDOTE SOTKAMO SILVER AB:N 21. MAALISKUUTA 2014 PIDETYSTÄ YHTIÖKOKOUKSESTA

Sotkamo Silver AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous (AGM) pidettiin perjantaina, 21. maaliskuuta 2014 Tukholmassa.

Yhtiökokouksessa tehtiin seuraavat olennaiset päätökset:

Tuloslaskelma ja tase sekä emoyhtiön että konsernin osalta varainhoitovuodelta 2013 hyväksyttiin yhtiökokouksessa. Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2013. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2013.

Yhtiökokous päätti, että hallitus koostuu neljästä varsinaisesta jäsenestä. Jäseniksi valittiin uudelleen Mauri Visuri, Teuvo Jurvansuu ja Jarmo J. Vesanto. Uutena jäsenenä valittiin Katja Keitaanniemi. Katja Keitaanniemi on tekniikan lisensiaatti tuotantotalouden ja paperitekniikan alalta Helsingin Teknillisestä korkeakoulusta. Katja Keitaanniemi on aiemmin ollut Swedbankin Suomen investointipankin johtaja ja Swedbankin investointipankin johtoryhmän jäsen. Mauri Visuri valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti valita uudelleen tilitoimisto PWC:n yhtiön tilintarkastajaksi varsinaisen yhtiökokouksen 2015 loppuun saakka, päätilintarkastajana toistaiseksi Anna Rosendal.

Yhtiön johdon korvausten periaatteet sekä nimitysvaliokunnan jäsenten nimeämismenettelyn periaatteet hyväksyttiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous hyväksyi nimitysvaliokunnan ehdotuksen, että hallituksen jäsenten palkkiot olisivat yhteensä 450 000 kruunua.

Yhtiökokous päätti hyväksyä uuden yhtiöjärjestyksen, jossa on muutettu 4§ määräyksiä osakepääoman rajoista

Yhtiökokous päätti alentaa osakepääomaa 56 38 537,47 kruunulla siirtämällä sen vapaan pääoman rahastoon. Osakepääoman alentaminen tehdään ilman osakkeiden lunastamista muuttamalla osakkeen vasta-arvoa n. 10 kruunusta 6 kruunuun. Rahastoitu osakepääoman alennus käytetään  yhtiökokouksen päätöksen mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen 14. helmikuuta 2014 päivätyn päätöslauselman uusmerkinnän toimeenpanemisesta ja yhtiön osakepääoman korottamisesta enintään 42 478 902 kruunulla (perustuu vasta-arvoon 6 kruunua osakkeelta) laskemalla liikkeeseen enintään 7 079 817 osaketta.  Yhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita, ja kukin vanha osake antaa yhden merkintäoikeuden. Kaksi merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden uuden osakkeen. Osakeannin merkintähinta on 6 kruunua osakkeelta. Osakeannin täsmäytyspäivä on 26. maaliskuuta 2014. Uusien osakkeiden merkintä on tehtävä 31. maaliskuuta 2014 – 14. huhtikuuta 2014, mainitut päivät mukaanlukien. Uusmerkinnällä on 80 % takaus osakkeenomistajien merkintäsitoumusten ja ulkopuolisten takaajien kautta. Jos anti merkitään kokonaan, uusmerkintä tuottaa n. 42,5 miljoonaa kruunua (ennen transaktiokustannuksia). Lisätietoa uusmerkinnästä saa esitteestä, joka on tarkoitus julkaista noin 28. maaliskuuta 2014.

Yhtiökokous päätti toteuttaa rahastoannin, jolla osakepääomaa korotetaan 22 655 415,87 kruunua, hyödyntämällä yhtiön vapaata omaa pääomaa. Rahastoanti toteutetaan ilman uusien osakkeiden liikkeellelaskemista.

Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön osakepääomaa enintään 8 495 780,43 kr.

Osakepääoman alentaminen vahvistetaan siihen määrään kruunuja, joka vastaa sitä osakepääoman korotusta, mikä seuraa yhtiökokouksen päättämästä uusannista ja rahastoannista, vähennettynä yhtiökokouksen päättämällä osakepääoman alentamisella.

Alentaminen on pantava täytäntöön ilman osakkeiden lunastusta muuttamalla osakkeen vasta-arvoa. Alentamismäärä siirretään rahastoon, joka käytetään yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen, seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, yhdessä tai useammassa erässä, laskemaan liikkeeseen uusia osakkeita tai muita rahoitusinstrumentteja. Valtuutus on rajoitettu sellaiseen laimennusvaikutukseen, joka on enintään kymmenen (10) prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä hallituksen ensimmäisen tämän valtuutuksen mukaisen päätöksen hetkellä.

 

Tärkeä tiedotus

Tämän lehdistötiedotteen tiedot eivät ole tarjous hankkia, merkitä tai jollain muulla tavalla käydä kauppaa Sotkamo Silverin osakkeilla tai muilla arvopapereilla. Asianomaisille henkilöille tarkoitettu kutsu merkitä Sotkamo Silverin osakkeita tulee tapahtumaan ainoastaan sen esitteen kautta, jonka Sotkamo Silver arvioi voivansa julkistaa noin 28. maaliskuuta 2014.

Tätä tiedotetta ei saa suoraan tai välillisesti julkaista tai jakaa levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa tai missään muussa sellaisessa maassa jossa osallistuminen edellyttäisi ylimääräisiä esitteitä, rekisteröintejä tai muita toimenpiteitä verrattuna siihen, mitä vaaditaan Ruotsin lakien mukaan.

Tarjousta ei tehdä ja ilmoittautumislomakkeita ei hyväksytä näistä maista olevilta merkitsijöiltä (mukaan lukien osakkeenomistajat) tai henkilöiltä jotka toimivat näistä maista olevien merkitsijöiden toimeksiantamina, tai henkilöiltä jostain muusta maasta missä merkintäilmoittautuminen olisi ristiriidassa  sovellettavien lakien tai asetusten kanssa tai edellyttäisi ylimääräisiä esitteitä, rekisteröintejä tai muita toimenpiteitä verrattuna siihen, mitä vaaditaan Ruotsin lakien mukaan.

Tämän lehdistötiedotteen sisältämää tietoa ei myöskään saa luovuttaa eteenpäin tai jäljentää tavalla, joka on ristiriidassa sellaisten rajoitusten kanssa tai joka aiheuttaisi sellaisia vaatimuksia. Rajoitusten kanssa ristiriidassa olevat toimenpiteet voivat rikkoa soveltuvaa arvopaperilainsäädäntöä.

 

Tukhoma, 21. maaliskuuta 2014

Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, VD

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS)  Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi

Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin