Hallituksen ehdotukset Stora Enso Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Report this content

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.1.2021 klo 8.29

Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Stora Enso Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on päättänyt, että perjantaina 19.3.2021 klo 16.00 (Suomen aikaa) pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa noudatetaan poikkeuksellisia kokousmenettelyjä Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun väliaikaislain (677/2020) nojalla.

Yhtiökokous pidetään ilman osakkeenomistajien tai heidän edustajiensa läsnäoloa, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden Yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Tämä tarkoittaa, että Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Lisäksi osakkeenomistajat kutsutaan
virtuaaliseen osakkeenomistajien tapahtumaan, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen klo 17.00 (Suomen aikaa). Tapahtumassa osakkeenomistajat voivat seurata hallituksen puheenjohtajan sekä toimitusjohtajan esityksiä, jonka jälkeen on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Yhtiö julkaisee kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen arviolta torstaina 11.2.2021. Kutsu sisältää yksityiskohtaisempia tietoja yhtiökokoukseen osallistumisesta ja äänestämisestä. Vastaehdotukset yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin on toimitettava viimeistään tiistaina 16.2.2021 ja osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitetut kysymykset Yhtiön johdolle on toimitettava viimeistään perjantaina 5.3.2021 sähköpostilla osoitteeseen agm@storaenso.com kuten yhtiökokouskutsussa sekä Yhtiön internetsivuilla storaenso.com/yhtiokokous tullaan tarkemmin kuvaamaan. Osakkeenomistajat voivat ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon keskiviikosta 17.2.2021 alkaen, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt.

Hallituksen alla esittämien ehdotusten lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021, koskien hallituksen jäsenten lukumäärää ja valintaa, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintaa sekä hallituksen jäsenten palkitsemista on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 9.12.2020.

Tilinpäätöksen vahvistaminen


Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen. Yhtiön tilintarkastaja on puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä tiistaina 23.3.2021 on merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröityjen osakkeiden osalta viimeksi mainitun pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin kruunuina. Citibank N.A. huolehtii osingon maksusta Citibank N.A.:n hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina. Osinko maksetaan arviolta tiistaina 30.3.2021.

Palkitsemisraportin esittäminen ja hyväksyminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle Stora Enson palkitsemisraportin 2020, jossa kuvataan Yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamista ja esitetään tiedot Yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2020. Palkitsemisraportti julkistetaan pörssitiedotteella arviolta torstaina 11.2.2021 ja se tulee olemaan samasta päivästä alkaen saatavilla Yhtiön internetsivuilla storaenso.com/yhtiokokous. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan talous- ja tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen


Hallitus esittää yhtiökokoukselle talous- ja tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Samuli Perälä.

Talous- ja tarkastusvaliokunnan suositus tilintarkastajan valinnaksi on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla storaenso.com/yhtiokokous.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään Stora Enson R-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien R-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,25 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja 0,33 prosenttia kaikista Yhtiön R-sarjan osakkeista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi ensisijaisesti osana Yhtiön kannustin- ja palkkiojärjestelmää. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 31.7.2022 saakka, ja se kumoaa yhtiökokouksen 4.6.2020 antaman valtuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään Stora Enson R- sarjan osakkeiden antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien R-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,25 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja 0,33 prosenttia kaikista Yhtiön R-sarjan osakkeista. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla Yhtiön uusia tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön kannustin- ja palkkiojärjestelmän toteuttamiseksi.

Hallitus päättää muista osakkeiden antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 31.7.2022 saakka, ja se kumoaa yhtiökokouksen 4.6.2020 antaman valtuutuksen.

Lisätietoja:
Satu Härkönen

viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 25 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 10,1 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Satu Härkönen

viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa