Styrelsens förslag till Stora Enso Oyj:s årsstämma 2021

Report this content

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 29.1.2021 kl. 8.29 EET

Styrelsens förslag till Stora Enso Oyj:s årsstämma 2021

Stora Enso Oyj:s ("Bolaget") styrelse har fattat beslut om att årsstämman som kommer att äga rum fredagen den 19 mars 2021 kl. 16.00 (finsk tid) kommer att hållas med särskilda mötesförfaranden i enlighet med tillfälliga lagstiftningen som givits för att begränsa spridningen av Covid-19 pandemin (677/2020).

Årsstämman hålls utan närvaro av aktieägare eller deras ombud i avsikt att kunna hållas på ett förutsägbart sätt och med hänsyn till Bolagets aktieägares, anställdas och övriga intressenters hälsa och säkerhet. Detta innebär att Bolagets aktieägare och deras ombud kan delta i årsstämman och utöva sina aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand och genom att lägga fram motförslag eller ställa frågor på förhand.

Aktieägare inbjuds därtill att delta i ett virtuellt aktieägartillfälle efter årsstämman med början kl. 17.00 (finsk tid) under vilket aktieägarna kan följa med styrelseordförandens och verkställande direktörens presentationer, som följs av en virtuell Q&A-session.

Bolaget publicerar kallelsen till årsstämman 2021 kring tisdagen den 11 februari 2021 med mer detaljerad information om deltagande i och röstning inför årsstämman. Motförslag till de förslag som presenterats på årsstämmans agenda ska sändas till Bolaget senast tisdagen den 16 februari 2021, och frågor till Bolagets ledning enligt 5 kap. 25 § i finska aktiebolagslagen senast fredagen den 5 mars 2021 per e-post på adressen
agm@storaenso.com såsom närmare kommer att föreskrivas i kallelsen till årsstämman och på Bolagets internetsidor storaenso.com/arsstamma. Aktieägare kan anmäla sig till och sända in sina röster för stämman från och med onsdagen den 17 februari 2021 då tidsfristen för inlämnande av sådana motförslag som tas upp till omröstning har löpt ut.

Utöver styrelsens förslag som presenteras nedan har förslag av aktieägarnas nomineringsråd till årsstämman gällande antalet och val av styrelsemedlemmar, val av ordförande och vice ordförande för styrelsen samt arvoden till styrelsemedlemmarna publicerats genom ett skilt börsmeddelande den 9 december 2020.

Fastställande av bokslutet


Styrelsen föreslår, att stämman fattar beslut om att fastställa bokslutet. Bolagets revisor har förordat fastställande av bokslutet.

Disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och utbetalning av utdelning

Styrelsen föreslår för stämman att en utdelning om 0,30 euro per aktie utbetalas på basis av balansräkningen som fastställs för år 2020.

Utdelningen betalas ut till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen tisdagen den 23 mars 2021 är antecknad antingen i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller i fråga om Euroclear Sweden -registrerade aktier i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear Sweden AB ombesörjer utbetalningen till aktieägare som är registrerade i Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister och utbetalningen sker i svenska kronor. Utdelning till innehavare av amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i US-dollar genom Citibank N.A. Utdelningen betalas ut uppskattningsvis tisdagen den 30 mars 2021.


Framläggande och godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen framlägger för årsstämman Stora Ensos ersättningsrapport 2020, som beskriver tillämpningen av Bolagets ersättningspolicy och redogör för ersättningar till Bolagets ledningsorgan under räkenskapsåret 2020. Ersättningsrapporten publiceras av Bolaget genom ett börsmeddelande kring torsdagen den 11 februari 2021 och finns tillgänglig på Bolagets internetsidor storaenso.com/arsstamma från och med samma datum. Årsstämmans beslut beträffande godkännande ersättningsrapporten är rådgivande.

Beslut om revisorns arvode

Styrelsen föreslår för stämman att revisorns arvode betalas enligt av finans- och revisionskommittén godkänd faktura.

Val av revisor


Styrelsen föreslår i enlighet med finans- och revisionskommitténs rekommendation för stämman att PricewaterhouseCoopers Oy väljs som revisor för Bolaget för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma. PricewaterhouseCoopers Oy har meddelat Bolaget att ifall det blir valt som revisor, kommer Samuli Perälä att fungera som huvudansvarig revisor.

Finans- och revisionskommittéens rekommendation gällande revisorsval finns tillgänglig på Bolagets internetsidor stoarenso.com/arsstamma.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av Bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår för stämman att styrelsen bemyndigas fatta beslut om förvärv av Stora Enso R-aktier enligt följande:

Antalet R-aktier som kan förvärvas med stöd av bemyndigandet kan uppgå till högst 2 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,25 procent av samtliga aktier i Bolaget och ungefär 0,33 procent av samtliga R-aktier i Bolaget. Bolagets egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärvas annat än i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Aktierna kan förvärvas med fritt eget kapital till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden.

Egna aktier kan i första hand förvärvas för att användas som en del av Bolagets incentivprogram eller utbetalning av ersättning. Bolaget kan behålla, ogiltigförklara eller avyttra egna aktier som det har förvärvat.

Styrelsen ska fatta beslut om övriga frågor som rör förvärvet av egna aktier. Bemyndigandet är i kraft fram till början av följande ordinarie årsstämma, dock inte längre än fram till den 31 juli 2022 och upphäver det tidigare bemyndigandet givet av årsstämman den 4 juni 2020.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

Styrelsen föreslår för stämman att styrelsen bemyndigas fatta beslut om emission av Stora Enso R-aktier enligt följande:

Antalet R-aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet kan uppgå till högst 2 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,25 procent av samtliga aktier i Bolaget och ungefär 0,33 procent av samtliga R-aktier i Bolaget. Bemyndigandet omfattar både emission av nya aktier och överlåtelse av Bolagets egna aktier.

Emission av aktier kan vidtas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier för att användas som en del av Bolagets incentivprogram eller utbetalning av ersättning.

Styrelsen ska fatta beslut om övriga frågor som rör emissionen av aktier. Bemyndigandet är i kraft fram till början av följande ordinarie årsstämma, dock inte längre än fram till den 31 juli 2022 och upphäver det tidigare bemyndigandet givet av årsstämman den 4 juni 2020.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell

presschef, Stora Enso Sverige
tel. +46 72 241 0349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767


Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 30 länder och 2019 uppgick omsättningen till 10,1 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell

presschef, Stora Enso Sverige
tel. +46 72 241 0349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera