Kutsu Stora Enso Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.2.2015 klo 12.59


Stora Enson hallitus on tänään päättänyt kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen pidettäväksi 22.4.2015.

Yhtiökokouskutsu

Stora Enso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2015 klo 16.00 Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 15.00.

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä. Kokoushuoneessa on simultaanitulkkaus ruotsin, englannin ja tarvittaessa suomen kielille.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1.         Kokouksen avaaminen

2.         Kokouksen järjestäytyminen

3.         Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.         Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.         Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.         Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsaus

7.         Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.         Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2014 maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2015 on merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröityjen osakkeiden osalta viimeksi mainitun pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin kruunuina. Deutsche Bank Trust Company Americas huolehtii osingon maksusta Deutsche Bank Trust Company Americasin hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 13.5.2015.

9.         Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.       Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen


Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidetään ennallaan vuoden 2014 tasolla seuraavasti:

Hallitus

Puheenjohtaja 170 000 euroa
Varapuheenjohtaja 100 000 euroa
Jäsenet 70 000 euroa

Nimitystoimikunta esittää myös, että hallituksen jäsenet käyttävät, yhtiökokouksen päätöksen perusteella, 40 % yllä mainituista vuosipalkkioista Stora Enson R-osakkeiden ostamiseen julkisesta kaupankäynnistä ja että mainitut ostot suoritetaan yhtiökokousta seuraavan kahden viikon aikana.

Lisäksi nimitystoimikunta esittää, että hallituksen talous- ja tarkastus- sekä palkitsemisvaliokuntien jäsenten vuosipalkkiot pidetään nykyisellä tasolla, ja että vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäsenten vuosipalkkiot nostetaan samalle tasolle palkitsemisvaliokunnan kanssa
seuraavasti:

Talous- ja tarkastusvaliokunta

Puheenjohtaja 20 000 euroa
Jäsenet 14 000 euroa

Palkitsemisvaliokunta

Puheenjohtaja 10 000 euroa
Jäsenet 6 000 euroa

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta

Puheenjohtaja 10 000 euroa
Jäsenet 6 000 euroa

Hallituksen ja valiokuntien palkkioita ei kuitenkaan suoriteta sellaiselle puheenjohtajalle tai jäsenelle, joka on kokopäivätoimisesti yhtiön tai sen tytäryhtiön palveluksessa.

11.       Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä.

12.       Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Gunnar Brock, Anne Brunila, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Mikael Mäkinen, Richard Nilsson, Juha Rantanen sekä Hans Stråberg.

Birgitta Kantola on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

13:       Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan talous- ja tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.

14.       Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy valitaan jatkamaan tilintarkastajana seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

15.       Nimitystoimikunnan nimeäminen

Nimitystoimikunta esittää, että yhtiökokous nimittäisi nimitystoimikunnan, jonka tehtävinä olisi valmistella päätösesitykset, jotka koskevat:

a)    hallituksen jäsenten lukumäärää,
b)    hallituksen jäsenten valintaa,
c)    hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioita sekä
d)    hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioita.

Nimitystoimikunnassa on seuraavat neljä jäsentä:

- hallituksen puheenjohtaja
- hallituksen varapuheenjohtaja
- kaksi muuta jäsentä, joista osakasluettelon 30.9.2015 mukaan kaksi suurinta osakkeenomistajaa kumpikin nimittää yhden.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määritellään yhtiön osakasrekisteriin merkittyjen osakeomistusten perusteella. Lisäksi osakkeenomistajat, joilla arvopaperimarkkinalain mukaan on velvollisuus raportoida osakeomistuksissaan tapahtuvista muutoksista (osakkeenomistajan liputusvelvollisuus), tullaan ottamaan huomioon, mikäli osakkeenomistaja ilmoittaa omistajuutensa kirjallisesti yhtiön hallitukselle 30.9.2015 mennessä. Osakkeenomistaja voi painavista syistä vaihtaa edustajansa nimitystoimikunnassa.

Nimitystoimikunnan kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja nimitystoimikunta antaa esityksensä hallitukselle vuoden 2016 yhtiökokousta varten viimeistään 31.1.2016. Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi ei voida valita hallituksen jäsentä. Nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta erillistä palkkiota.

16.       Päätöksentekojärjestys

17.       Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Stora Enso Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/agm. Stora Enso Oyj:n vuoden 2014 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus julkaistaan Stora Enso Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/annualreport maanantaina 16.2.2015 alkavalla viikolla. Päätösehdotukset ja edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/agm keskiviikosta 6.5.2015 lähtien.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1.         Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja


Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 10.4.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 16.4.2015 klo 12.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a)      yhtiön internetsivujen kautta: www.storaenso.com/agm
b)      puhelimitse numeroon:   020 462 1245
  020 462 1210
c)      faksilla numeroon: 020 462 1359
d)      kirjeitse osoitteeseen: Stora Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 00101 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Stora Enso Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2.         Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä perjantaina 10.4.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään perjantaina 17.4.2015 klo 10.00 mennessä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.storaenso.com/agm.

3.         Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/agm.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Stora Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 00101 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Vaihtoehtoisesti kopion valtakirjasta voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen
agm@storaenso.com, minkä lisäksi alkuperäinen valtakirja tulee esittää yhtiökokouksessa.

4.         Euroclear Sweden AB rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee:

·         olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon viimeistään 10.4.2015.

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Stora Enso Oyj:n osakasluetteloon hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään tilapäisesti hänen omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun tilapäisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään 10.4.2015 ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää.
·         request temporary registration in the shareholders’ register of Stora Enso Oyj maintained by Euroclear Finland Oy. Such request shall be submitted in writing to Euroclear Sweden AB no later than on 14 April 2015 at 10 a.m. Swedish time.

Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen.

5.         ADR-todistukset

ADR-todistusten haltijan, joka aikoo käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa, tulee ilmoittaa osallistumisestaan Deutsche Bank Trust Company Americasille noudattaen Deutsche Bank Trust Company Americasin kullekin ADR-todistuksen haltijalle erikseen lähettämiä ohjeita.

6.         Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Stora Enso Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 177 030 904 kappaletta A-osakkeita, jotka edustavat yhteensä 177 030 904 ääntä, ja yhteensä 611 589 083 kappaletta R-osakkeita, jotka edustavat yhteensä vähintään 61 158 908 ääntä. Jokainen A-osake ja kymmenen (10) R-osaketta oikeuttaa yhteen ääneen. Jokaisella osakkeenomistajalla on kuitenkin vähintään yksi ääni.

Lisätietoja:
Karl-Henrik Sundström, toimitusjohtaja, puh. +46 1046 71660
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 02046 21205
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 29 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2013 oli 10,6 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Karl-Henrik Sundström, toimitusjohtaja, puh. +46 1046 71660
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 02046 21205
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02046 21242

Tilaa