Kutsu Stora Enso Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Report this content

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2022 klo 9.30

Stora Enso Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen pidettäväksi tiistaina 15.3.2022. Kokous järjestetään klo 14.45.

Yhtiökokouskutsu

Stora Enso Oyj:n (”Stora Enso” tai "Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15.3.2022 klo 14.45 Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C. Ohjeita kokoukseen osallistuville.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi 8.5.2021 voimaan tulleen lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (375/2021) nojalla ("Väliaikaislaki"). Yhtiö on päättänyt ryhtyä Väliaikaislain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, Yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Kaikki osakkeenomistajat kutsutaan virtuaaliseen osakkeenomistajien tapahtumaan, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen klo 16.00. Tapahtumassa osakkeenomistajat voivat seurata hallituksen puheenjohtajan sekä toimitusjohtajan esityksiä, joita seuraa verkkovälitteinen Q&A-tilaisuus. Osakkeenomistajia pyydetään kuitenkin huomioimaan, että Q&A-tilaisuudessa esitettäviä kysymyksiä ei pidetä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisina yhtiökokouksessa esitettyinä kysymyksinä. Osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitetut kysymykset tulee tehdä erikseen ennakkoon.

Ohjeet verkkovälitteiseen osakkeenomistajien tapahtumaan osallistumiseen sekä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettujen kysymysten esittämiseen ennakkoon löytyvät tämän kutsun osasta C. Ohjeita kokoukseen osallistujille.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtajan tervehdys osakkeenomistajille julkistetaan yhtiökokouspäivänä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa storaenso.com/yhtiokokous ja esitetään osakkeenomistajille varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen järjestettävässä virtuaalisessa osakkeenomistajien tapahtumassa.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Seppo Kymäläinen. Mikäli Seppo Kymäläisellä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii oikeustieteen maisteri Jaakko Laitinen. Mikäli Jaakko Laitisella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, Yhtiön pörssitiedotteella 10.2.2022 julkistama Stora Enson vuoden 2021 tilinpäätös, joka sisältää myös toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa storaenso.com/yhtiokokous, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Toimitusjohtajan esitys julkistetaan myös viimeistään yhtiökokouspäivänä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa storaenso.com/yhtiokokous ja esitetään osakkeenomistajille varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen järjestettävässä virtuaalisessa osakkeenomistajien tapahtumassa.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen. Yhtiön tilintarkastaja on puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

            Emoyhtiön jakokelpoinen pääoma 31.12.2021 oli 1 982 524 873,43 euroa, josta tilikauden voitto oli 637 203 729,97 euroa.

            Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta (eli 788 619 987 osakkeelle yhteensä enintään 433 740 992,85 euroa).

            Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä torstaina 17.3.2022 on merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröityjen osakkeiden osalta viimeksi mainitun pitämään osakkeenomistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin kruunuina. Citibank N.A. huolehtii osingon maksusta Citibank N.A.:n hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina. Osinko maksetaan arviolta torstaina 24.3.2022.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021

10. Palkitsemisraportin esittäminen ja hyväksyminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, Yhtiön 10.2.2022 pörssitiedotteella julkistama Stora Enson palkitsemisraportti 2021, jossa kuvataan Yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamista ja esitetään tiedot Yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2021, joka on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa storaenso.com/yhtiokokous, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

11. Palkitsemispolitiikan muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Stora Enson hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen periaatteita koskevaa palkitsemispolitiikkaa, sellaisena kuin se on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 4. kesäkuuta 2020, muutetaan siten, että pitkän aikavälin kannustinohjelma (LTI) voi sisältää taloudellisten tavoitteiden lisäksi strategisia ja ESG-tavoitteita (Environmental, Social ja Governance).

Pitkän aikavälin kannustinohjelman tarkoituksena on toimia johdon kannustimena sekä yhtenäistää johdon edut osakkeenomistajien etujen ja yhtiön pitkän aikavälin strategian kanssa. Strategisten ja ESG-tavoitteiden ottaminen käyttöön suoritusmittareina on pitkän aikavälin kannustinohjelman ja Stora Enson pitkän aikavälin strategian mukaista.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, tämän kutsun liitteenä oleva ja Yhtiön internetsivuilla osoitteessa storaenso.com/yhtiokokous saatavilla oleva muutettu palkitsemispolitiikka katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksen päätös muutetun palkitsemispolitiikan kannattamisesta on neuvoa-antava.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle 11.1.2022 julkistetun mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkioita korotetaan noin 2,5−4 prosenttia ja ne olisivat siten seuraavat:

            Hallitus

Puheenjohtaja 203 000 euroa (2021: 197 000 euroa)
Varapuheenjohtaja 115 000 euroa (2021: 112 000 euroa)
Jäsenet 79 000 euroa (2021: 76 000 euroa)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää myös, että hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan Yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla vuosipalkkiosta hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun Stora Enson R-osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus kaudelta 1.1.2022–31.3.2022 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäsenten vuosipalkkioita korotetaan noin 3–4 prosenttia ja ne olisivat siten seuraavat:

            Talous- ja tarkastusvaliokunta

Puheenjohtaja 22 000 euroa (2021: 21 200 euroa)
Jäsenet 15 400 euroa (2021: 14 800 euroa)

            Palkitsemisvaliokunta

Puheenjohtaja 11 000 euroa (2021: 10 600 euroa)
Jäsenet 6 600 euroa (2021: 6 400 euroa)

            Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta

Puheenjohtaja 11 000 euroa (2021: 10 600 euroa)
Jäsenet 6 600 euroa (2021: 6 400 euroa)

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle 11.1.2022 julkistetun mukaisesti, että Yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän (9) jäsentä.

14. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle 11.1.2022 julkistetun mukaisesti, että Yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Håkan Buskhe, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Helena Hedblom, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen, Richard Nilsson ja Hans Sohlström, ja että Kari Jordan valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi vastaavalle toimikaudelle.

Mikko Helander on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että Antti Mäkinen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Håkan Buskhe hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kari Jordan, KTM, ekonomi, vuorineuvos, s. 1956, Suomen kansalainen. Hänellä on vahva tausta metsäteollisuudesta sekä rahoitussektorilta ja hän on toiminut useissa johto- ja hallitustehtävissä. Hän on toiminut Metsä Groupin pääjohtajana (2006−2018) ja Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtajana (2004−2017). Hänen aiempi työkokemuksensa sisältää erilaisia hallitus- ja johtotehtäviä Nordea Groupissa (1998−2004), Merita Pankissa (1995−2000) ja OKOBANK:issa (1987−1994) sekä muita johtotehtäviä rahoitussektorilla. Jordan on Outokumpu Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja Nordea Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja. Lisäksi hänellä on useita luottamustoimia säätiöissä ja yhdistyksissä. Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen osakkeenomistajista. Jordan ei tällä hetkellä omista Stora Enson osakkeita.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan, sekä uuden ehdolla olevan hallituksen jäsenen Kari Jordanin videoesittely, on esitetty Yhtiön internetsivuilla storaenso.com/yhtiokokous.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan talous- ja tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle talous- ja tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Samuli Perälä.

Talous- ja tarkastusvaliokunnan suositus tilintarkastajan valinnaksi on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa storaenso.com/yhtiokokous.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään Stora Enson R-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien R-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,25 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja 0,33 prosenttia kaikista Yhtiön R-sarjan osakkeista. Yhtiön omia R-sarjan osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia R-sarjan osakkeita voidaan hankkia Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Omia R-sarjan osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi ensisijaisesti osana Yhtiön kannustin- ja palkkiojärjestelmää. Yhtiölle hankitut omat R-sarjan osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 31.7.2023 saakka, ja se kumoaa yhtiökokouksen 19.3.2021 antaman valtuutuksen.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään Stora Enson R- sarjan osakkeiden antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien R-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,25 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja 0,33 prosenttia kaikista Yhtiön R-sarjan osakkeista. Valtuutuksen nojalla annettavat R-sarjan osakkeet voivat olla Yhtiön uusia tai Yhtiön hallussa olevia omia R-sarjan osakkeita.

R-sarjan osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön kannustin- ja palkkiojärjestelmän toteuttamiseksi.

Hallitus päättää muista osakkeiden antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 31.7.2023 saakka, ja se kumoaa yhtiökokouksen 19.3.2021 antaman valtuutuksen.

19. Päätöksentekojärjestys

20. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu ja Stora Enso Oyj:n vuoden 2021 tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja palkitsemisraportti sekä muutettu palkitsemispolitiikka ovat saatavilla Stora Enso Oyj:n internetsivuilla osoitteessa storaenso.com/yhtiokokous. Jäljennökset edellä mainituista dokumenteista lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa storaenso.com/yhtiokokous viimeistään 29.3.2022 lähtien.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet saavat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti. 

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä torstaina 3.3.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja ei voi osallistua yhtiökokoukseen muuten kuin äänestämällä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat torstaina 17.2.2022 klo 10.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään tiistaina 8.3.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika, osoite ja puhelinnumero. Osakkeenomistajien Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta torstain 17.2.2022 klo 10.00 – tiistain 8.3.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön internetsivujen kautta: storaenso.com/yhtiokokous

Henkilöomistajien osalta sähköinen ennakkoäänestäminen edellyttää suojattua vahvaa tunnistautumista ja osakkeenomistaja voi ilmoittautua ja äänestää kirjautumalla sisään omilla suomalaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero, sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilta osoitteessa storaenso.com/yhtiokokous.

b) postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla storaenso.com/yhtiokokous saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu. Ennakkoäänestyslomake on saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään torstaina 17.2.2022 klo 10.00 alkaen.

Osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen on ennakkoäänestyslomakkeen toimittaessaan esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Postitse tai sähköpostitse tapahtuvan äänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa storaenso.com/yhtiokokous.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjan ja ennakkoäänten toimittaminen Euroclear Finland Oy:lle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli niistä ilmenevät edellä kohdassa C.2. mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Yhteisöomistaja voi käyttää Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisöomistaja valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja suomi.fi/valtuudet–sivustolla.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä torstaina 3.3.2022. Osallistumisoikeus edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään torstaina 10.3.2022 klo 10.00 mennessä tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tilapäisesti merkittäväksi Yhtiön osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa storaenso.com/yhtiokokous.

5. Euroclear Sweden AB rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuttaan äänestää ennakkoon, tulee olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon viimeistään torstaina 3.3.2022.

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Stora Enso Oyj:n osakasluetteloon hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään tilapäisesti hänen omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään osakkeenomistajaluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun tilapäisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään maanantaina 7.3.2022 ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää.

Myös osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään, on mahdollista osallistua kokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta.

Osakkeenomistajat, joilla on ruotsalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta torstain 17.2.2022 – maanantain 7.3.2022 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) henkilöomistajien osalta internetsivuilla: storaenso.com/yhtiokokous

Sähköinen ennakkoäänestäminen tapahtuu suojatun vahvan tunnistautumisen kautta ja osakkeenomistaja voi rekisteröityä ja äänestää kirjautumalla sisään omilla ruotsalaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien tulee noudattaa alla kohdassa b) kuvattua menettelyä ja toimittaa ennakkoäänestyslomake Euroclear Sweden AB:lle postitse tai sähköpostitse.

b) postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla storaenso.com/yhtiokokous saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen Euroclear Sweden AB:lle postitse osoitteeseen Euroclear Sweden AB, StoraEnso Oyj ”AGM 2022”, Box 191,SE-101 21 Stockholm, Sweden tai sähköpostitse osoitteeseen GeneralMeetingService@euroclear.com. Ennakkoäänestyslomake on saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään torstaina 17.2.2022 klo 10.00 alkaen.

Osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen on ennakkoäänestyslomakkeen toimittaessaan esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Sweden AB:lle, äänten toimittaminen katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Postitse tai sähköpostitse tapahtuvan äänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa storaenso.com/yhtiokokous.

6. ADR-todistukset

ADR-todistusten haltijan, joka aikoo käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa, tulee ilmoittaa osallistumisestaan Citibank N.A.:lle noudattaen Citibank N.A.:n kullekin ADR-todistuksen haltijalle erikseen lähettämiä ohjeita.

7. Yhtiökokouksen jälkeinen virtuaalinen osakkeenomistajien tapahtuma

Kaikki osakkeenomistajat on kutsuttu osallistumaan virtuaalisesti järjestettävään osakkeenomistajien tapahtumaan, joka järjestetään verkkoyhteyksin yhtiökokouksen jälkeen klo 16.00 alkaen. Osakkeenomistajat ovat tervetulleita seuraamaan esityksiä verkkolähetyksinä osoitteessa https://storaenso.videosync.fi/2022-virtual-shareholder-event/.

Verkkotapahtumassa tullaan esittämään yhtiökokouksen päätökset sekä yleiskatsaus tilikaudesta 2021 ja Stora Enson tämänhetkisestä strategiasta ja taloudellisista tavoitteista. Stora Enson hallituksen ja muun johdon edustajien esityksien jälkeen seuraa Q&A-tilaisuus, jossa osallistujat voivat esittää kysymyksiä verkkovälitteisesti.

Osakkeenomistajia pyydetään kuitenkin huomioimaan, että Q&A-tilaisuudessa esitettäviä kysymyksiä ei pidetä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä mukaisina yhtiökokouksessa esitettyinä kysymyksinä. Osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitetut kysymykset tulee tehdä erikseen ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Nauhoite tapahtumasta julkaistaan tapahtuman jälkeen Yhtiön nettisivuilla storaenso.com/yhtiokokous.

8. Muut ohjeet/tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@storaenso.com viimeistään keskiviikkona 16.2.2022 klo 12.00 mennessä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistajat omistavat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Yhtiön internetsivuilla storaenso.com/yhtiokokous viimeistään torstaina 17.2.2022.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista tiistaihin 1.3.2022 asti sähköpostitse osoitteeseen agm@storaenso.com. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä Yhtiön internetsivuilla storaenso.com/yhtiokokous viimeistään perjantaina 4.3.2022. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää Yhtiölle riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla osoitteessa storaenso.com/yhtiokokous.

Stora Enso Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 176 243 344 kappaletta A-osakkeita, jotka edustavat yhteensä 176 243 344 ääntä, ja yhteensä 612 376 643 kappaletta R-osakkeita, jotka edustavat yhteensä vähintään 61 237 664 ääntä. Jokainen A-osake ja kymmenen (10) R-osaketta oikeuttaa yhteen ääneen. Jokaisella osakkeenomistajalla on kuitenkin vähintään yksi ääni.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Kari Jordanin videoesittely on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa storaenso.com/yhtiokokous. Kari Jordanin valokuva on saatavilla osoitteessa https://storaenso.emmi.fi/l/jRgW8pzLHf-n. Kopioi linkki selaimeesi.

STORA ENSO OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström

sijoittajasuhdejohtaja
puh. +46 70 2107691

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja vuonna 2021 liikevaihtomme oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com/investors

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström

sijoittajasuhdejohtaja
puh. +46 70 2107691