Stora Enson hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 2.2.2006 klo 10.00

Stora Enson hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Stora Enson hallitus on kokouksessaan päättänyt esittää tiistaina 
maaliskuun 21. päivänä 2006 Helsingissä pidettävän varsinaisen 
yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat:

Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle 
kuuluvat asiat

Emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja 
konsernitaseen vahvistaminen

Tilivuoden voiton käyttäminen ja osingonjako
Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 
vuodelta 2005 maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta.

Osingon maksaminen
Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty joko 
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai 
VPC:ssä rekisteröityjen osakkeiden osalta VPC:n pitämään 
omistajaluetteloon. VPC huolehtii osingonmaksusta VPC:ssä 
rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin kruunuina. 
Deutsche Bank Trust Company Americas huolehtii osingonmaksusta 
Deutsche Bank Trust Company Americasin hallinnoimien ADR-todistusten 
haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina. 

Hallituksen päätöksen mukaan osingonjaon täsmäytyspäivä on 24.3.2006. 
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 
5.4.2006.

Päätös hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan vastuuvapaudesta

Hallituksen jäsenten lukumäärä
Nimityskomitea esittää yhtiön hallitukseen valittavaksi 10 jäsentä. 

Tilintarkastajien lukumäärä
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön 
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa, että 
yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja. 

Hallituksen jäsenten palkkiot
Nimityskomitea esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille 
maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:
Puheenjohtaja 	135 000 euroa
Varapuheenjohtaja 85 000 euroa
Jäsenet 	  60 000 euroa

Lisäksi hallituksen komiteoiden jäsenille maksetaan seuraavat 
vuosipalkkiot:

Talous- ja tarkastuskomitea:
Puheenjohtaja	20 000 euroa
Jäsenet		14 000 euroa

Palkkiokomitea
Puheenjohtaja	10 000 euroa
Jäsenet		  6 000 euroa

Palkkiota ei kuitenkaan suoriteta hallituksen tai hallituksen 
komiteoiden puheenjohtajalle tai jäsenelle, joka on 
kokopäivätoimisesti yhtiön tai sen tytäryhtiön palveluksessa.
	
Tilintarkastajien palkkiot
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön 
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa, että 
tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Hallituksen jäsenten vaali
Nimityskomitea esittää, että hallitukseen valitaan seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Gunnar 
Brock, Lee A. Chaden, Claes Dahlbäck, Jukka Härmälä, Birgitta Kantola, 
Ilkka Niemi, Jan Sjöqvist, Matti Vuoria ja Marcus Wallenberg sekä 
uutena jäsenenä Dominique Hériard Dubreuil.

Tilintarkastajien vaali
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön 
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa, että 
yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers 
Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Nimityskomitean nimeäminen
Nimityskomitea esittää, että yhtiökokous nimittäisi nimityskomitean, 
jonka tehtävänä olisi valmistella päätösesitykset, jotka koskevat: (a) 
hallituksen jäsenten lukumäärää, (b) hallituksen jäseniä, (c) 
hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioita 
sekä (d) hallituksen komiteoiden puheenjohtajien ja jäsenten 
palkkioita. Nimityskomiteassa on neljä jäsentä: 
- hallituksen puheenjohtaja
- hallituksen varapuheenjohtaja
- kaksi muuta jäsentä, jotka osakasluettelon 1.10.2006 mukaiset kaksi 
suurinta osakkeenomistajaa nimittää (kumpikin yhden).

Nimityskomitean kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja komitea 
antaa esityksensä hallitukselle vuoden 2007 yhtiökokousta varten 
viimeistään 31.1.2007. Nimityskomitean puheenjohtajaksi ei voida 
valita hallituksen jäsentä. Niille nimityskomitean jäsenille, jotka 
eivät ole hallituksen jäseniä, maksetaan 3 000 euron vuosipalkkio.

Hallituksen esitys osakepääoman alentamiseksi yhtiön hallussa olevia 
omia osakkeita mitätöimällä
Osakepääomaa alennetaan yhteensä 39 845 620 euroa mitätöimällä 38 600 
A-sarjan ja 23 400 000 R-sarjan osaketta. Mitätöitäviksi esitetyt 
osakkeet on hankittu yhtiön omien osakkeiden osto-ohjelman puitteissa. 

Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi yhtiön omien 
osakkeiden hankkimiseen yhtiölle seuraavasti:
Hallituksella on oikeus hankkia voitonjakoon käytettävissä olevilla 
varoilla osakelajien suhteessa enintään 17 700 000 A-sarjan osaketta 
sekä enintään 60 100 000 R-sarjan osaketta. Yhtiölle tai sen 
tytäryhteisöille kuuluvien yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu 
kirjanpidollinen vasta-arvo tai niiden tuottama äänimäärä hankinnan 
jälkeen ei saa ylittää kymmentä (10) prosenttia yhtiön osakepääomasta 
tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. 

Osakkeita ei voida hankkia muutoin kuin julkisen kaupankäynnin 
välityksellä hankintahetken julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen 
käypään hintaan.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, 
käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen 
tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. 

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa 20.3.2007 saakka. 

Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi luovuttamaan yhtiön 
hankkimia omia osakkeita seuraavasti:
Hallituksella on oikeus luovuttaa yhtiön hankkimia omia A- ja R-sarjan 
osakkeita enintään määrät, jotka vastaavat edellä kohdassa 13 esitetyn 
hankintavaltuutuksen mukaisia osakkeiden enimmäismääriä. 
	
Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä 
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan luovuttaa 
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen vastikkeena mahdollisissa 
yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan myydä 
julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja sen määrittelemisen 
perusteista. Osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin 
rahavastiketta vastaan.

Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa 20.3.2007 saakka.

Osakkeenomistajien Matti Liimataisen ja Annina Käpin esitys
Osakkeenomistajat Liimatainen ja Käppi esittävät, että Stora Enso Oyj 
ei enää hanki puuta Suomen valtion liikelaitos Metsähallitukselta 
niiltä tarkasti rajatuilta metsäalueilta saamelaisten 
kotiseutualueella Inarissa, jotka ovat poroelinkeinon erityisen 
arvokkaina laidunmetsinä pitämiä alueita.

Lisätietoja yhtiökokouksesta antavat:
Jyrki Kurkinen, lakiasiainjohtaja, puh. 02046 21217
Johan Feldreich, ställföreträdande chefsjurist, puh. +46 23 78 21 32

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 21.3.2006 klo 16.00 Marina 
Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Yhtiökokous 
pidetään suomen kielellä. Kokoushuoneessa on simultaanitulkkaus 
ruotsin, englannin ja tarvittaessa suomen kielellä. 

Osallistumisoikeus 
Oikeus osallistua kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10.3.2006 
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään 
yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityneet osakkeet on 
tilapäisesti rekisteröitävä osakasluetteloon jäljempänä esitetyllä 
tavalla.

Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, on 
ilmoittauduttava viimeistään torstaina 16.3.2006 ennen klo 12.00.

Liite 
Ranskalainen Dominique Hériard Dubreuil, s. 1946, on Rémy Cointreaun 
hallituksen puheenjohtaja. Hänellä on laaja kokemus kansainvälisten 
yritysten johdosta ja globaalien brändien rakentamisesta sekä 
hallitustyöskentelystä. Hän on aiemmin toiminut johtotehtävissä Rémy 
Martinilla ja Rémy Cointreaulla sekä PR-konsulttina. Nykyisin Dubreuil 
on Vinexpo Overseas -järjestön puheenjohtaja ja Comité Colbert -
yritysjärjestön hallituksen jäsen sekä Ranskan viinien ja väkevien 
alkoholijuomien viejien keskusliiton (Fédération des Exportateurs de 
Vins et Spiritueux) hallituksen jäsen. Dubreuil’lla on alempi 
oikeustieteen tutkinto Pariisin Assas-yliopistosta ja ylempi PR-alan 
tutkinto IRPCS-instituutista. 

Vapaasti käytettävää kuvamateriaalia Stora Ensoa käsitteleviin 
artikkeleihin on saatavilla Stora Enson kotisivuilta osoitteesta 
http://bmt.storaenso.com/storaensolink.jsp?imageid=20060202 
(kopioi linkki selaimeesi). 


STORA ENSO OYJ


p.p.	Jussi Siitonen	Jukka Marttila

Tilaa