Stora Enson osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2021

Report this content

STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.10.2021 klo 8.30

Vahva kasvu ja kannattavuus jatkuivat kolmannella neljänneksellä

Q3/2021 (verrattuna Q3/2020)

 • Liikevaihto kasvoi 23,9 % ja oli 2 577 (2 079) milj. euroa korkeampien hintojen ja suurempien toimitusten vuoksi.
 • Operatiivinen liiketulos nousi 410 (175) milj. euroon korkeampien volyymien ja hintojen ansiosta. Vaikutus näkyi erityisesti Biomaterials-, Wood Products- ja Packaging Materials -divisioonissa.
 • Operatiivinen liiketulosprosentti nousi 15,9 %:iin (8,4 %).
 • IFRS-liiketulos nousi 386 (145) milj. euroon.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,38 (0,11) euroa, ja osakekohtainen tulos ilman käyvän arvon muutoksia oli 0,37 (0,12) euroa.
 • Vahva liiketoiminnan rahavirta oli 485 (399) milj. euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 347 (250) milj. euroa.
 • Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan oli 1,4 (2,4). Tavoite on alle 2,0.
 • Operatiivinen ROCE ilman Forest-divisioonaa nousi 20,0 %:iin (7,8 %) ja ylitti selvästi pitkän aikavälin tavoitetason, joka on yli 13 %.

Q1–Q3/2021 (verrattuna Q1–Q3/2020)

 • Liikevaihto oli 7 445 (6 400) milj. euroa.
 • Operatiivinen liiketulos yli kaksinkertaistui ja oli 1 102 (532) milj. euroa.

Strategian toteutuksen eteneminen

 • Stora Enso investoi 97 milj. euroa kartonkituotannon laajentamiseen Skoghallin tehtaalla Ruotsissa tukeakseen kannattavaa kasvua korkealaatuisten pakkauskartonkien loppukäyttökohteissa. Kannattavuusselvityksen tuloksena Stora Enso on päättänyt olla toteuttamatta alun perin suunniteltua sellukapasiteetin lisäystä.
 • Koska Oulun tehtaan muunnos elintarvikepakkauksiin suunnatun kraftlinerin tuotantoon onnistui hyvin, Stora Enso käynnistää kannattavuusselvityksen tehtaan toisen, tällä hetkellä käytöstä poistetun linjan muuntamisesta pakkauskartonkilinjaksi.
 • Stora Enso on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen tarjota vuoteen 2050 mennessä uudistavia ratkaisuja, jotka ovat muun muassa täysin uusiutuvia ja kiertotalouteen suunniteltuja. Konserni julkaisi myös uudet, vuoteen 2030 ulottuvat vastuullisuustavoitteensa.
 • Akkuteollisuuden tarpeisiin vastaavan puupohjaisen hiilimateriaalin, Lignode® by Stora Enson, pilottituotannon ylösajo on sujunut suunnitelmien mukaisesti ja sopivien yhteistyökumppaneiden hakeminen etenee.
 • Paperintuotanto Veitsiluodon ja Kvarnsvedenin tehtailla päättyi syyskuun lopussa.
 • Sachsenin paperitehdas Saksassa myytiin Model Groupille.
 • Stora Enso hajauttaa liiketoimintamalliaan. Tämä vahvistaa strategian toteuttamista ja asiakaslähtöisyyttä, antaa enemmän toimivaltaa liiketoiminnoille, tehostaa liiketoimintakohtaisia prosesseja ja tukee tehokkuuden kulttuuria. Kevennetyt konsernitoiminnot keskittyvät strategian mukaiseen toimintaan ja synergioiden laajamittaiseen hyödyntämiseen.

Näkymät
Taloudellinen toimeliaisuus on pysynyt vilkkaana maailmanlaajuisesti ja Stora Enson tuotteiden kysyntä keskeisissä segmenteissä on pysynyt hyvänä.

Koko vuotta 2021 koskevat näkymät ovat edelleen aikaisemmin annetun ohjeistuksen mukaiset. Vuoden 2021 operatiivisen liiketuloksen odotetaan olevan vuoden 2020 operatiivista liiketulosta korkeampi.

Tunnuslukuja

Milj, euroa Q3/21 Q3/20 Muutos % Q3/21-Q3/20 Q2/21 Muutos % Q3/21-Q2/21 Q1-Q3/21 Q1-Q3/20 Muutos  % Q1-Q3/21−Q1-Q3/20 2020
Liikevaihto 2 577 2 079 23,9 % 2 592 -0,6 % 7 445 6 400 16,3 % 8 553
Operatiivinen EBITDA 570 330 73,0 % 524 8,9 % 1 582 997 58,7 %  1 270
Operatiivinen liiketulos 410 175 134,3 % 364 12,6 % 1 102 532 106,9 % 650
Operatiivinen liiketulos,  % 15,9 % 8,4 % 14,0 % 14,8 % 8,3 % 7,6 %
Liiketulos (IFRS) 386 145 165,5 % 182 112,1 % 729 633 15,2 % 922
Tulos ennen veroja, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja käyvän arvon muutoksia 373 144 158,2 % 334 11,7 % 999 413 142,0 % 501
Tulos ennen veroja (IFRS) 349 115 204,1 % 152 129,8 % 626 513 22,0 % 773
Katsauskauden tulos (IFRS) 229 86 246,4 % 207 44,2 % 652 380 71,7 % 617
Korolliset nettovelat 2 672 3 008 -11,2 % 2 975 -10,2 % 2 672 3 008 -11,2 % 2 921
Operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) ilman Forest-divisioonaa % 20,0 % 7,8 % 18,1 % 16,8 % 7,8 % 7,0 %
Tulos/osake ilman käyvän arvon muutoksia, euroa 0,37 0,12 219,7 % 0,27 37,0 % 0,87 0,36 143,7 % 0,45
Tulos/osake, euroa 0,38 0,11 244,1 % 0,26 46,4 % 0,83 0,49 68,4 % 0,79
Nettovelan suhde edellisten 12 kk operatiiviseen EBITDAan 1,4 2,4 1,8 1,4 2,4 2,3
Henkilöstö keskimäärin 23 358 24 428 -4,4 % 23 509 -0,6 % 23 295 24 817 -6,1 % 24 455


Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky kommentoi vuoden 2021 kolmannen neljänneksen tulosta:
"Olen erittäin tyytyväinen jälleen kerran tuloksellisesti vahvaan neljännekseen. Liikevaihto ydin- ja kasvuliiketoiminnassamme kasvoi 32,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Operatiivinen liiketulos oli 410 milj. euroa eli yli kaksinkertainen edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä on seurausta niin strategiamme toteutuksesta kuin markkinoiden vahvuudesta. Olemme kohdistaneet strategiset toimenpiteet liiketoiminnan keskeisiin kasvualueisiin ja näin luoneet vahvan pohjan vastuullisen kannattavuuden parantamiseen.

On palkitsevaa nähdä vakaata liikevaihdon kasvua kaikilla strategiamme painopistealueilla. Packaging Materials- ja Wood Products -divisioonien liikevaihdot ylsivät kolmannen neljänneksen kaikkien aikojen ennätykseen, vahvistaen näin entisestään vahvaa asemaamme näissä segmenteissä. Packaging Solutions -divisioonan neljännes oli niin ikään hyvä vakiintuneen liiketoiminnan osalta, ja myös uusien skaalautuvien innovaatioiden ja palvelujen myynti pääsi vauhtiin. Biomaterials-divisioonan liikevaihto kohosi kolmannen neljänneksen kaikkien aikojen ennätykseen, mutta maailmanlaajuiset logistiset häiriöt kumosivat osittain korkeampien hintojen vaikutusta.

Forest-divisioona luo perustan strategisille liiketoiminta-alueillemme toimittamalla uusiutuvien tuotteiden raaka-ainetta. Metsäomaisuutemme tuotto on hyvä ja suuremmat puutoimitukset ja korkeammat hinnat kasvattivat liikevaihtoa. Paper-divisioonan neljännekseen vaikuttivat merkittävästi Kvarnsvedenin ja Veitsiluodon tehtaiden rakenteellisista syistä johtuvat sulkemiset. Kun Paper-divisioonan uudelleenjärjestely saadaan päätökseen, sen osuus konsernin liikevaihdosta on noin 10 prosenttia. Jo nyt on nähtävissä divisioonan jäljelle jäävän liiketoiminnan parantunut kilpailukyky.

Stora Ensolla on jo johtava asema pakkaussegmentissä ja ilmoitimme tänään kartonkituotannon laajentamisesta Ruotsin Skoghallissa. Lähes 100 milj. euron investointi antaa meille mahdollisuuden vastata neste- ja elintarvikepakkausten kasvavaan kysyntään. Aloitamme arvioinnin myös Oulun tehtaan toisen koneen muuntamisesta pakkauskartongin tuotantolinjaksi. Oulun hiljattain käynnistyneen, korkealaatuista kraftlineria valmistavan koneen ylösajo on ollut onnistunut ja tuotteen vastaanotto markkinoilla hyvä. Olemme siis vakuuttuneet siitä, että kannattaa uudelleenarvioida toisenkin koneen muuntaminen pakkauskartongin tuotantolinjaksi. Vastuullisten pakkausten pitkän aikavälin kysyntä näyttää vahvalta.

Meneillään olevat investointimme etenevät suunnitelmien mukaisesti: uuden ristiinliimatun puun (CLT) tuotantolinjan rakentaminen jatkuu ja tuotanto on määrä aloittaa vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Myös Tetra Pakin kanssa yhteistyössä rakennettavan kartongin kierrätyslaitoksen on määrä käynnistyä vuoden 2023 alussa. Biopohjaisia akkumateriaaleja valmistavan pilottitehtaamme kehitys jatkuu suunnitelmien mukaisesti. Akkuihin tarvittavien hiilikomponenttien markkina kasvaa 30 % vuosittain ja hiilimateriaalien vuotuisen tarpeen arvioidaan yltävän 450 000 tonniin jo lähivuosina. Arvioimme parhaillaan parhaita vaihtoehtoja liiketoiminnan juridiseksi rakenteeksi ja etsimme sopivia kumppaneita ligniiniin pohjautuvan innovaatiomme jatkokehitykselle. 

Vauhdittaaksemme kasvustrategiaamme ja siirtyäksemme yhä lähemmäs asiakkaitamme ja heidän asiakkaitaan olemme aloittaneet organisaatiorakenteemme hajauttamisen. Tämä vahvistaa strategian toteuttamista ja asiakaslähtöisyyttä, antaa enemmän toimivaltaa liiketoiminnoille, tehostaa liiketoimintakohtaisia prosesseja ja tukee tehokkuuden kulttuuria. Kevennetyt konsernitoiminnot keskittyvät strategian mukaiseen toimintaan ja synergioiden laajamittaiseen hyödyntämiseen. Uskon vahvasti siihen, että liiketoimintojen selkeä omistajuus auttaa meitä luomaan sen voitokkaan innovaatiovetoisen kulttuurin, jota tarvitsemme voidaksemme luoda arvoa ja vauhdittaa kasvuamme pitkällä aikavälillä.

Vastuullisuus on liiketoimintamme selkäranka. Se ohjaa innovointiohjelmaamme sekä yhteistyötämme asiakkaiden, kumppanien ja toimittajien kanssa. Vahvistaaksemme Stora Enson vastuullisuustavoitteitteita, julkistimme tänään uudet vuoden 2030 tavoitteet määrittelemillemme painopistealueille, jotka ovat ilmasto, kiertotalous ja luonnon monimuotoisuus. Lisäksi olemme sitoutuneet siihen, että vuoteen 2050 mennessä tuotteemme ovat sataprosenttisen uudistavia. Tällä tarkoitamme sitä, että emme keskity vain ympäristövaikutustemme minimoimiseen, vaan haluamme vaikuttaa positiivisesti ilmastonmuutoksen hillintään, materiaalien kiertoon ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Tämä on erittäin kunnianhimoinen, mutta myös välttämätön päämäärä. Se antaa meille paalupaikan kipeästi kaivatussa yhteiskunnallisessa muutoksessa: siirtymässä pois fossiilisista raaka-aineista ja lineaarisesta taloudesta. Uudet tavoitteemme ohjaavat uusiutuviin materiaaleihin keskittyvää strategiaamme ja parantavat kykyämme tarjota niitä ympäristöystävällisiä ratkaisuja, joita nykyiset ja tulevat kuluttajat vaativat.

Stora Enso tukee kaikilta osin Euroopan komission ilmastotavoitteita. EU laatii parhaillaan useita säännöksiä, joilla on merkittävä vaikutus metsäteollisuuteen. Kaikkien näiden aloitteiden tavoite on mahdollistaa ”vihreä muutos” ja pitää ilmaston lämpeneminen alle 1,5 asteessa. Vastuullisuusohjelmamme avulla vahvistamme kestäviä metsänhoitokäytäntöjämme ja nopeutamme uusiutuvien puukuitujen käyttöä hiilineutraaleissa kiertotaloustuotteissa. Mahdollistamalla yhteiskuntiemme siirtymän pois fossiiliriippuvuudesta olemme osa ratkaisua.

Uusiutuva tulevaisuus kasvaa metsissä.”

Analyytikot, sijoittajat ja media kutsutaan osallistumaan webcast-lähetykseen ja puhelinkonferenssiin tänään klo 15.00 Suomen aikaa. Tilaisuudessa puhuvat toimitusjohtaja Annica Bresky, talousjohtaja Seppo Parvi ja sijoittajasuhdejohtaja Ulla Paajanen. Tilaisuutta voi seurata osoitteessa https://edge.media-server.com/mmc/p/xgicessg.

Kaikki osallistujat voivat seurata webcast-lähetystä.

Analyytikot ja sijoittajat, jotka haluavat esittää kysymyksiä, voivat soittaa alla olevaan numeroon.

Mikäli median edustajat haluavat esittää kysymyksiä osavuosikatsauksen julkaisun jälkeen, pyydämme olemaan yhteydessä viestintäjohtaja Satu Härköseen, puh. 040 832 7458.

Linkki webcast-lähetykseen löytyy myös Stora Enson internet-sivuilta: storaenso.com/investors

Puhelinkonferenssin tiedot

Suora lähetys klo 15.00
Suomi 09 23113 291
Tunnuskoodi 2972393
Tallenne +44 (0)3333 009 785
Tunnuskoodi 2972393

Puhelinkonferenssin tallenne on saatavilla 27.10.2021 asti. Webcast-lähetyksen tallenne on katsottavissa Stora Enson internet-sivuilla: storaenso.com/en/investors/reports-and-presentations.
 

Tämä tiedote on tiivistelmä Stora Enson vuoden 2021 tammi–syyskuun osavuosikatsauksesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa storaenso.com/investors

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja myyntiä yli 50 maahan. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 8,6 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com/investors


STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa