Stora Ensos delårsrapport januari–september 2021

Report this content

STORA ENSO OYJ DELÅRSRAPPORT 2021-10-20 kl. 8.30 EEST

Ytterligare ett kvartal med stadig tillväxt och lönsamhet


Q3/2021 (jämfört med Q3/2020)

 • Omsättningen ökade med 23,9 % till 2 577 (2 079) MEUR på grund av högre priser och ökade leveranser.
 • Det operativa rörelseresultatet ökade till 410 (175) MEUR på grund av högre volymer och priser, särskilt i divisionerna Biomaterials, Wood Products och Packaging Materials.
 • Den operativa rörelsemarginalen ökade till 15,9 % (8,4 %).
 • Rörelseresultatet (enligt IFRS) ökade till 386 (145) MEUR.
 • Resultat per aktie var 0,38 (0,11) EUR och resultat per aktie exkl. jämförelsestörande poster och värdering till verkligt värde var 0,37 (0,12) EUR.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till starka 485 (399 MEUR). Kassaflödet efter investeringar var 347 (250) MEUR.
 • Förhållandet nettoskuld/operativt EBITDA förbättrades till 1,4 (2,4). Målet är att kvoten ska ligga under 2,0.
 • Exklusive divisionen Forest ökade avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) till 20,0 % (7,8 %), vilket är väsentligt bättre än det långsiktiga målet att ligga över 13 %.

Q1–Q3/2021 (jämfört med Q1–Q3/2020)

 • Omsättningen var 7 445 (6 400) MEUR.
 • Det operativa rörelseresultatet mer än fördubblades till 1 102 (532) MEUR.


Implementering av strategin

 • Stora Enso investerar 97 MEUR i utbyggnad av kartongproduktionen vid Skoghalls bruk för att driva lönsam tillväxt i de attraktiva förpackningssegmenten. Stora Enso har efter genomförd förstudie beslutat att inte gå vidare med den tidigare planerade utbyggnaden av massakapaciteten.
 • Efter den framgångsrika konverteringen i Uleåborg från papperstillverkning till tillverkning av kraftliner för livsmedelkartong, kommer Stora Enso att inleda en förstudie av konvertering av den andra produktionslinjen i Uleåborg, som för tillfället inte används, till produktion av förpackningskartong.
 • Stora Enso har satt ett ambitiöst mål om 100 % regenerativa produkter och lösningar till år 2050 samt offentliggjort nya hållbarhetsmål för 2030.
 • Testproduktionen av träbaserat kol för batterier, Lignode® by Stora Enso, trappas upp enligt plan, och arbetet med att hitta rätt samarbetspartner går framåt.
 • Pappersproduktionen vid bruken i Veitsiluoto och Kvarnsveden lades ner efter avslutade MBL-förhandlingar.
 • Pappersbruket i tyska Sachsen avyttrades till Model Group.
 • Stora Enso decentraliserar sin affärsmodell. Detta kommer att stärka genomförandet av företagets strategi och närmandet till kunderna, stärka divisionerna, förbättra verksamhetsspecifika processer och driva på en resultatdriven kultur.  Effektivare koncernfunktioner fokuserar på strategiska aktiviteter och synergieffekter.

Utsikter
Den globala ekonomiska aktiviteten fortsätter på en hälsosam nivå med god efterfrågan på Stora Ensos produkter i de viktigaste segmenten.

Utsikterna för helåret 2021 har inte förändrats mot tidigare. Det operativa rörelseresultatet för 2021 förväntas bli bättre än det för 2020.


Nyckeltal

MEUR Q3/21 Q3/20 Förändring % Q3/21-Q3/20 Q2/21 Förändring % Q3/21-Q2/21 Q1-Q3/21 Q1-Q3/20 Förändring  % Q1-Q3/21−Q1-Q3/20 2020
Omsättning 2 577 2 079 23,9 % 2 592 -0,6 % 7 445 6 400 16,3 % 8 553
Operativt EBITDA 570 330 73,0 % 524 8,9 % 1 582 997 58,7 %  1 270
Operativt rörelseresultat 410 175 134,3 % 364 12,6 % 1 102 532 106,9 % 650
Operativ rörelsemarginal 15,9 % 8,4 % 14,0 % 14,8 % 8,3 % 7,6 %
Rörelseresultat (IFRS) 386 145 165,5 % 182 112,1 % 729 633 15,2 % 922
Resultat före skatt exkl. jämförelsestörande poster, värdering till verkligt värde och icke-operativa poster 373 144 158,2 % 334 11,7 % 999 413 142,0 % 501
Resultat före skatt (IFRS) 349 115 204,1 % 152 129,8 % 626 513 22,0 % 773
Periodens nettoresultat (IFRS) 229 86 246,4 % 207 44,2 % 652 380 71,7 % 617
Räntebärande nettoskuld 2 672 3 008 -11,2 % 2 975 -10,2 % 2 672 3 008 -11,2 % 2 921
Operativ avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), exkl. divisionen Forest % 20,0 % 7,8 % 18,1 % 16,8 % 7,8 % 7,0 %
Resultat per aktie (EPS) exkl. värdering till verkligt värde, EUR 0,37 0,12 219,7 % 0,27 37,0 % 0,87 0,36 143,7 % 0,45
Resultat per aktie (EPS), EUR 0,38 0,11 244,1 % 0,26 46,4 % 0,83 0,49 68,4 % 0,79
Nettoskuld/Operativt EBITDA senaste 12 månaderna 1,4 2,4 1,8 1,4 2,4 2,3
Medelantal anställda 23 358 24 428 -4,4 % 23 509 -0,6 % 23 295 24 817 -6,1 % 24 455


Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky kommenterar resultatet för tredje kvartalet 2021:
– Det gläder mig att vi levererar ännu ett stabilt kvartalsresultat. Omsättningen i vår kärn- och tillväxtverksamhet ökade med 32,5 %, medan det operativa rörelseresultatet på 410 MEUR mer än fördubblades jämfört med samma period förra året. Detta är ett resultat både av verkställandet av vår pågående strategiska transformation och av styrkan i den underliggande marknaden. De strategiska åtgärder vi vidtar genom att fokusera verksamheten på de viktigaste tillväxtområdena har stärkt vår position för att fortsätta driva hållbar lönsamhet.

Det är tillfredsställande att se stabil omsättningsökning inom alla våra strategiska fokusområden. Både divisionerna Packaging Materials och Wood Products levererade rekordomsättning för kvartalet, vilket ytterligare förstärker vår ställning i dessa segment. Packaging Solutions hade också ett bra kvartal inom sin  basverksamhet, medan de nya skalbara innovationerna och tjänsterna håller på att ta fart. Divisionen Biomaterials omsättning ökade till rekordnivå för tredje kvartalet. De högre priserna motverkades dock delvis av störningar på den globala logistikmarknaden.

Divisionen Forest utgör grunden för våra strategiska affärsområden genom att tillhandahålla råvaran till våra förnybara produkter. Våra skogstillgångar ger god avkastning och omsättningen ökade som ett resultat av större timmervolymer och högre priser. I vår Paper-division påverkades kvartalet påtagligt av de strukturella nedläggningarna av bruken i Kvarnsveden och Veitsiluoto. När den pågående omstruktureringen är helt slutförd kommer andelen av Paper-divisionens försäljning att närma sig 10 % av koncernens totala omsättning. Vi kan redan nu se att det har vänt för den kvarvarande, mer konkurrenskraftiga delen av Paper-divisionens verksamhet.  

Stora Enso har redan en ledande ställning inom förpackningssegmentet och i dag offentliggjorde vi en expansion av kartongtillverkningen på vår produktionsanläggning i Skoghall. Investeringen på nära 100 MEUR innebär att vi kommer kunna möta efterfrågan i de växande segmenten för vätske- och livsmedelsförpackningar. Vi utvärderar också möjligheterna att ta nästa steg och konvertera även den andra produktionslinjen i Uleåborg i Finland till tillverkning av förpackningskartong. Den nyligen framgångsrikt genomförda inkörningen i kombination med marknadens positiva mottagande av vår nya premiumkraftliner, ger oss tilltron att analysera denna möjlighet. Detta då vi ser stor och långsiktig efterfrågan på hållbara förpackningar.

Våra pågående investeringar går enligt plan: byggnationen av vår nya CLT-linje fortlöper och beräknas starta igång under tredje kvartalet 2022, och anläggningen för  återvinning i samarbete med Tetra Pak beräknas vara klar i början av 2023. Vår pilotanläggning för produktion av biobaserade batterikomponenter utvecklas enligt plan. Marknaden för biobaserat kol till batterier växer med 30 % per år med ett uppskattat årligt materialbehov på 450 000 ton redan de kommande åren. För närvarande utvärderar vi lämpliga samarbetspartners och de bästa bolagsstrukturella alternativen, för att ytterligare utveckla denna lignin-baserade innovation.

För att påskynda arbetet med vår tillväxtstrategi och komma ännu närmare våra kunder, och deras kunder, decentraliserar vi vår organisationsstruktur. Detta kommer att stärka genomförandet av strategin och våra kundrelationer. Divisionernas befogenheter stärks och verksamhetsspecifika processer förbättras för att främja en resultatdriven kultur. Effektivare koncernfunktioner fokuserar på strategiska aktiviteter och synergieffekter. Jag är övertygad om att ett tydligt mandat för de olika verksamheterna gör det lättare att skapa den vinnande och innovationsdrivna kultur som behövs för att skapa värde och accelerera tillväxt på lång sikt.

Hållbarhet är stommen i vår verksamhet och driver vår innovationsagenda och våra samarbeten med kunder, partners och leverantörer. För att ytterligare stärka våra hållbarhetsambitioner har vi idag annonserat nya hållbarhetsmål för 2030 inom våra definierade och prioriterade nyckelområden: klimat, biologisk mångfald och cirkularitet. Vi har dessutom satt upp målet att att bli 100 % regenerativa till år 2050, Det innebär att vi skiftar fokus från att endast minimera miljöpåverkan till att bidra positivt till att minska klimatförändringarna, öka materialåtervinningen och återställa natur. Det är en mycket ambitiös resa, och en nödvändig sådan. Den placerar oss i täten för en välbehövlig transformation av samhället: bort från fossila material och bort från den linjära ekonomin. Våra nya mål kommer att styra vår förnybarhetsstrategi och öka vår förmåga att leverera de miljövänliga produkter och lösningar som dagens och morgondagens konsumenter efterfrågar.

Stora Enso står helt bakom EU-kommissionens klimatmål. EU arbetar nu på flera regelverk som har betydelse för och påverkar skogsindustrin. Målet för alla initiativ är att möjliggöra en ”grön transformation” och hålla uppvärmningen under 1,5 °C. Med vår regenerativa agenda kommer vi att göra vårt hållbara skogsbruk ännu bättre och främja användningen av träfibrer i koldioxidneutrala och cirkulära produkter. Vi är en del av lösningen för att hjälpa våra samhällen att komma bort från sitt fossilberoende.

Den förnybara framtiden växer i skogen.

Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i en webbsänd telefonkonferens idag klockan 15.00 EEST (14.00 CEST). Resultatet kommer att presenteras av Stora Ensos VD Annica Bresky, finanschef Seppo Parvi och chef Investerarrelationer Ulla Paajanen och kan följas på: https://edge.media-server.com/mmc/p/xgicessg.

Samtliga deltagare kan följa presentationen via webbsändningen.

Analytiker och investerare som vill ställa frågor ska vara inloggade på telefonkonferensen (se information nedan).

Mediarepresentanter som önskar ställa frågor efter rapporten är publicerad ombeds kontakta Carl Norell, presschef Stora Enso Sverige, tel +46 72 2410349.

Länk till webbsändningen finns även tillgänglig på Stora Ensos webbplats storaenso.com/investors

Uppringningsinstruktioner för telefonkonferens

 

Direktsändning klockan 15.00 EEST
Storbritannien +44 (0)2071 928 338
Finland +358 (0)9 2311 3291
Sverige +46 (0)8 5661 8467
USA +1 6467 413 167
Inloggningskod 2972393
Inspelning
Storbritannien +44 (0)3333 009 785
Inloggningskod 2972393


Den inspelade telefonkonferensen finns tillgänglig fram till onsdagen den 27 oktober 2021.
Webbsändningen kommer att arkiveras på: storaenso.com/en/investors/reports-and-presentations.

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av Stora Ensos delårsrapport januari-september 2021. Den fullständiga rapporten är bifogad till detta pressmeddelande som pdf-fil. Den finns även på företagets webbplats på storaenso.com/investors


För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell
Press officer
tel. +46 72 2410349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder. År 2020 uppgick omsättningen till 8,6 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell
Press officer
tel. +46 72 2410349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera

Dokument & länkar