Stora Enson puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2020

Report this content

STORA ENSO OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 21.7.2020 klo 8.30

Kestävyyttä haasteiden keskellä
Vakaa kannattavuus ja rahavirta

Q2/2020 (verrattuna Q2/2019)

 • Liikevaihto laski 18,9 % 2 114 (2 608) milj. euroon alhaisempien toimitusten ja hintojen vuoksi koronaviruspandemian vaikutuksen seurauksena.
 • Operatiivinen liiketulos pieneni 178 (299) milj. euroon. Hyvä kustannustenhallinta kumosi osittain pienemmän liikevaihdon vaikutusta.
 • Operatiivinen liiketulosprosentti oli 8,4 % (11,5 %).
 • IFRS-liiketulos oli 226 (142) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,19 (0,08) euroa, ja osakekohtainen tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja käyvän arvon muutoksia oli 0,14 (0,27) euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 363 (550) milj. euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 239 (428) milj. euroa.
 • Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan oli 2,5 (2,1) eli tavoitetasoa (2,0) korkeampi.
 • Likviditeetti oli vahva: 2,1 mrd. euroa, mukaan lukien rahavarat, luottolimiitit ja käytettävissä olevat rahoituslähteet.
 • Operatiivinen ROCE oli 6,8 % (11,8 %), alle 13 %:n ylittävän strategisen tavoitetason.

Q1–Q2/2020 (verrattuna Q1–Q2/2019)

 • Liikevaihto oli 4 321 (5 242) milj. euroa.
 • Operatiivinen liiketulos oli 357 (634) milj. euroa.

Epävarmuuksien hallinta

Työntekijöiden terveys ja turvallisuus ovat Stora Ensolle ensisijaisen tärkeitä. Stora Enso on varmistanut työntekijöidensä terveyden ja turvallisuuden monilla toimenpiteillä ja seuraa tarkasti koronavirustilannetta. Stora Enson ennakoivat toimenpiteet henkilöstön terveyden varmistamisessa ovat minimoineet pandemian vaikutukset ja konserni on pystynyt palvelemaan asiakkaitaan sekä pitämään tehtaita käynnissä.

Stora Enson likviditeetti ja rahoitusasema on vahva. Vuoden 2020 toisen neljänneksen lopussa rahavarat olivat 1 062 milj. euroa. Yhtiöllä on myös 1 000 milj. euron käyttämätön valmiusluotto ja mahdollisuus saada 950 milj. euron TyEL-laina. Stora Enson velkoihin ei liity finanssikovenantteja. Kustannusten hallitsemiseksi ja markkinakysynnän negatiivisten vaikutusten lieventämiseksi Stora Enso jatkaa ylimääräisten kustannussäästötoimenpiteiden toteuttamista. Konserni keskittyy myös edelleen likviditeetin, rahavirran ja käyttöpääoman hallintaan varmistaakseen toiminnan joustavuuden sekä nopean toipumisen.

Suurin osa Stora Enson tehtaiden vuosihuoltoseisokeista siirrettiin vuoden 2020 ensimmäiseltä puoliskolta toiselle puoliskolle Covid-19-pandemiaan liittyvien kansainvälistä matkustusta koskevien rajoitusten ja turvallisuutta koskevien varotoimien vuoksi. Yhtiö on valmistellut tulevia huoltoseisokkeja huolellisesti varmistaakseen konsernin työntekijöiden ja urakoitsijoiden sekä paikallisyhteisöjen terveyden ja turvallisuuden.
 

Ohjeistus ja näkymät

Stora Enso on keskeyttänyt toistaiseksi vuosineljänneksiä koskevien ohjeistusten ja vuotuisten näkymien julkistamisen maailmantalouden epävarmuuden vuoksi. Koronaviruskriisi on kiihdyttänyt paperin kysynnän laskua Euroopassa, ja konsernin muiden tuotteiden markkinaolosuhteiden vaihtelu jatkuu.

Vuoden kolmannella neljänneksellä on vuosihuoltoseisokit kuudella tehtaalla. Kunnossapidon negatiivisen vaikutuksen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan 45 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2020 toisella neljänneksellä ja samalla tasolla kuin vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä.

Tunnuslukuja

Milj. euroa Q2/20 Q2/19 Muutos % Q2/20-Q2/19 Q1/20 Muutos % Q2/20-Q1/20 Q1-Q2/20 Q1-Q2/19 Muutos % Q1-Q2/20−Q1-Q2/19 2019
Liikevaihto 2 114 2 608 -18,9 % 2 207 -4,2 % 4 321 5 242 -17,6 % 10 055
Operatiivinen EBITDA 332 455 -27,0 % 335 -0,7 %  667 939 -29,0 % 1 614
Operatiivinen liiketulos 178 299 -40,5 % 180 -1,2 % 357 634 -43,6 % 1 003
Operatiivinen liiketulos, % 8,4 % 11,5 % 8,1 % 8,3 % 12,1 % 10,0 %
Liiketulos (IFRS) 226 142 59,2 % 262 -13,9 % 487 454 7,3 % 1 305
Tulos ennen veroja, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja käyvän arvon muutoksia 142 250 -43,3 % 126 12,4 % 268 554 -51,6 % 835
Tulos ennen veroja (IFRS) 190 93 103,7 % 209 -9,0 % 398 375 6,2 % 1 137
Katsauskauden tulos (IFRS) 144 52 177,2 % 149 -3,3 % 293 278 5,7 % 856
Korolliset nettovelat 3 289 3 973 -17,2 % 3 399 -3,2 % 3 289 3 973 -17,2 % 3 209
Operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 6,8 % 11,8 % 6,8 % 6,8 % 13,0 % 10,3 %
Tulos/osake ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, käyvän arvon muutoksia ja liiketoimintaan kuulumattomia eriä1, euroa, % 0,14 0,27 -47,9 % 0,12 14,9 % 0,26 0,59 -55,9 % 0,84
Tulos/osake, euroa 0,19 0,08 148,0 % 0,19 -3,6 % 0,38 0,37 2,7 % 1,12
Nettovelan suhde edellisten 12 kk operatiiviseen EBITDAan 2,5 2,1 2,3 2,5 2,1 2,0
Henkilöstö keskimäärin 25 077 26 553 -5,6 % 25 037 0,2 % 25 017 26 352 -5,1 % 26 096

1 Tulos/osake ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, käyvän arvon muutoksia ja liiketoimintaan kuulumattomia eriä lisättiin luetteloon IFRS:n piiriin kuulumattomista tunnusluvuista ja se korvaa tunnusluvun Tulos/osake ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailuluvut on laskettu uudestaan.

Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky kommentoi vuoden 2020 toisen neljänneksen tulosta:

"Koronaviruspandemian aiheuttama erittäin poikkeuksellinen ajanjakso jatkuu. Sen vaikutukset ulottuvat maailmanlaajuisen terveystilanteen lisäksi liiketoimintaympäristöön aiheuttaen epävarmuutta ja -vakautta. Hallitusten merkittävät elvytyspaketit tukevat hiljalleen uudelleen avautuvaa taloutta ja yhteiskuntia. Joistakin optimistisista merkeistä huolimatta markkinaolosuhteiden näkymät ovat edelleen heikot. Näinä haastavina aikoina keskitymme edelleen seikkoihin, joihin voimme vaikuttaa. Näitä ovat asiakkaidemme palvelu ja tukeminen, työntekijöidemme terveyden varmistaminen, liiketoimintamme mahdollisimman tehokas hoitaminen, taloudellisen kestävyytemme varmistaminen ja innovointiohjelmamme edistäminen.

Operatiivinen liiketuloksemme, 178 milj. euroa, oli samalla tasolla kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä (180 milj. euroa). Operatiivinen liiketulos ilman Paper-divisioonaa oli 216 milj. euroa, eli paljon vahvempi kuin ensimmäisellä neljänneksellä (159 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli 363 milj. euroa. Toisen vuosineljänneksen tulos oli mielestämme olosuhteisiin nähden vakaa. Se oli seurausta Packaging Materials- ja Forest-divisioonien vahvasta tuloksesta sekä Wood Products -divisioonan odotettua paremmasta tuloksesta. Pandemia on vaikuttanut liiketoimintaamme näkyvimmin Paper-divisioonassa, jossa se on kiihdyttänyt rakenteellista heikkenemistä kaikissa paperilaaduissa. Ilman Paper-divisioonaa operatiivinen liiketulosprosenttimme pysyi 13 prosentissa, mikä kertoo kasvuliiketoimintojemme kestävyydestä.

Muutoshankkeemme Oulun tehtaalla etenee suunnitellusti ja kraftlainerin tuotanto Oulussa alkaa tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tällä hetkellä 80 prosenttia liikevaihdostamme tulee kasvuliiketoiminnoistamme ja Oulun tehtaan muuntamisen jälkeen paperituotteiden osuus on entistä pienempi. Biomaterials-divisioonan osalta markkinat ovat edelleen haastavat alhaisten hintojen ja graafisten papereiden kysynnän laskun vuoksi. Viime vuoteen verrattuna tuloksemme on merkittävästi pienempi, pääasiassa Paper- ja Biomaterials-divisioonien toimitusten ja myynnin laskun takia. Muiden liiketoimintojemme markkinanäkymät ovat edelleen vaihtelevat.

Keskitymme palvelemaan asiakkaitamme pitämällä liiketoimintomme käynnissä, lieventämällä toimitusketjun haasteita ja tuomalla markkinoille uusia tuotteita. Olen iloinen siitä, että olemme onnistuneet minimoimaan häiriöiden ja koronavirukseen sairastuneiden työntekijöidemme määrän. Pidämme edelleen kiinni tiukoista turvallisuuskäytännöistämme. Tämä näkyy lääketieteellistä hoitoa vaatineiden tapaturmien määrä kuvaavassa TRI-taajuudessa, joka on kehittynyt positiivisesti ja olemme saavuttaneet välitavoitteemme 4,7. Teemme ylimääräisiä, huoltoseisokkeihin liittyviä toimenpiteitä, joilla varmistamme henkilöstömme, urakoitsijoidemme ja paikallisyhteisöjen turvallisuuden. Vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä tehtailla on useita huoltoseisokkeja, ja ne tulevat vaikuttamaan tuotantomääriimme.

Koska markkinat ovat edelleen epävakaat ja tulevaisuuden näkymät epäselvät, on keskeisen tärkeää jatkaa kustannuskilpailukykymme parantamista. 350 milj. euron kannattavuuden turvaamisohjelmamme on toteutunut suunnitellusti ja lisäämme siihen uusia toimenpiteitä tarpeen mukaan. Meillä on 2,1 miljardin euron likviditeettipuskuri, jolla valmistaudumme koronaviruksen mahdollisiin pidempiin ja syvempiin vaikutuksiin maailmantaloudessa. Green Bond -lainamme liikkeellelasku tätä tarkoitusta varten sopii hyvin kestävään talousstrategiaamme. Lisäksi olemme keskittyneet entistäkin enemmän rahavirtaan ja käyttöpääoman hallintaan. Jatkamme liiketoimintamme kestävyyden kehittämistä, ja olen vaikuttunut joka puolella organisaatiotamme tehdyistä toimenpiteistä.

Valmistautuaksemme markkinoiden toipumista seuraavaan vahvaan elpymiseen, jatkamme panostustamme tulevaisuuden liiketoimintojen rakentamiseen ja innovointiohjelmamme edistämiseen. Olemme aloittaneet muotoonpuristettujen kuitutuotteiden tuotannon, ja tarjoamme uutta suunnittelua ja ratkaisuja, jotka soveltuvat kertakäyttöisiin ruokapakkauksiin – nämä tuotteet ovat uusiutuvia, kierrätettäviä, biohajoavia ja muovittomia.  Yhteistyössä Cordenkan kanssa kehitämme biopohjaista, fossiilitonta ja kustannustehokasta hiilikuitua, joka voi korvata öljypohjaiset raaka-aineet.

Olemme myös tuoneet markkinoille AvantForte™-tuotteen, joka on aaltopahvipakkauksia varten kehitetty elintarviketurvallinen pintakartonki. Se vastaa brändin omistajien tarpeeseen löytää tehokkailta, turvallisia ja muovittomia pakkauksia, joiden valmistukseen kuluu vähemmän materiaaleja. Toinen uusi tuote on PerformaLight™, muoviton ja kevyt taivekartonki korkealuokkaisiin pakkauksiin. Sen tuotannosta syntyvät päästöt ovat 70 prosenttia alhaisemmat kilpailevaan tuotteeseen verrattuna. Toimialamme digitalisaation edelläkävijänä olemme avanneet digitaalisen yritysten välisen markkinapaikan nimeltä Box Inc, jossa ostetaan ja myydään uusiutuvista materiaaleista valmistettuja aaltopahvipakkauksia. Se on alusta, jonka tarkoitus on auttaa yrityksiä hankkimaan pakkauksia verkosta samalla, kun tavarantoimittajat saavat mahdollisuuden löytää uusia asiakkaita ilman oman digitaalisen alustan kehittämistä. Olemme ottaneet merkittäviä edistysaskelia myös älypakkauksissa. Muodin vähittäiskaupat Pohjoismaissa ja Kiinassa ovat valinneet muovittoman ja kierrätettävän ECO RFID -tunnisteratkaisumme ripustettaviin tuotemerkkilappuihinsa. Olemme myös esitelleet ensimmäiset tuotantoratkaisumme uudenlaisiin, miehittämättömiin myymälöihin. Ne helpottavat lähimaksun käyttöä ja mahdollistavat läpinäkyvyyden varastojen täydennyksessä.

Olen iloinen, että uuden pääkonttorimme valmistelutyöt Helsingissä ovat hyvässä vauhdissa. Arkkitehtuurikilpailussa oli mukana vaikuttavia töitä, joista pääkonttoriksemme valikoitui ehdotus, jonka lopputuloksena saamme käyttöömme maailmanluokan puurakennuksen. Hiilineutraali puurakennus näyttää, kuinka innovatiivisesti puusta voi suunnitella.

On hienoa, että EU:n pandemiaan liittyvä elvytysstrategia sisältää investointeja ympäristöystävällisiin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Tässä aloitteessa, ja sen kunnianhimoisessa tavoitteessa vähentää ilmastovaikutuksia, on paljon voimaa. Stora Enso pystyy tarjoamaan uusiutuvia ratkaisuja, joilla se voi tukea EU:ta tässä globaalissa siirtymässä. Koronaviruksen jälkeisen ”uuden normaalin” pitää olla vastuullisempi normaali.

Tulevaisuus kasvaa metsissä.”

Webcast ja puhelu analyytikoille, sijoittajille ja medialle tänään klo 14.00
Analyytikoille, sijoittajille ja medialle suunnattu webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi järjestetään klo 14.00 Suomen aikaa. Tilaisuudessa puhuvat toimitusjohtaja Annica Bresky, talousjohtaja Seppo Parvi ja sijoittajasuhdejohtaja Ulla Paajanen. Tilaisuutta voi seurata osoitteessa https://edge.media-server.com/mmc/p/65ie587j.


Analyytikot ja sijoittajat, jotka haluavat esittää kysymyksiä, voivat soittaa alla olevaan numeroon. Kaikki osallistujat voivat seurata webcast-lähetystä.

Mikäli median edustajat haluavat esittää kysymyksiä puolivuosikatsauksen julkaisun jälkeen, pyydämme olemaan yhteydessä viestintäjohtaja Satu Härköseen, puh. 040 832 7458.

Linkki webcast-lähetykseen löytyy myös Stora Enson internet
-sivuilta: storaenso.com/investors


Puhelinkonferenssin tiedot:

Suora lähetys klo 14.00 09 2311 3291
Tunnuskoodi 1272336
Tallenne +44 (0)3333 009 785
Tunnuskoodi 1272336
 

Puhelinkonferenssin tallenne on saatavilla 28.7.2020 asti. Webcast-lähetyksen tallenne on katsottavissa Stora Enson internet-sivuilla: storaenso.com/en/investors/reports-and-presentations.

Tämä tiedote on tiivistelmä Stora Enson vuoden 2020 tammi–kesäkuun puolivuosikatsauksesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa storaenso.com/investors

 

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767


Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 25 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 10,1 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa

Liitteet & linkit