Stora Ensos halvårsrapport januari–juni 2020

STORA ENSO OYJ HALVÅRSRAPPORT 2020-07-21 kl. 8.30 EEST

Uthållighet i en utmanande tid

Lönsamhet och kassaflöde på gedigen nivå

Q2/2020 (jämfört med Q2/2019)

 • Omsättningen minskade med 18,9 % till 2 114 (2 608) MEUR på grund av lägre volymer och priser som en följd av effekterna av covid-19-pandemin.
 • Det operativa rörelseresultatet minskade till 178 (299) MEUR. Den lägre omsättningen kompenserades delvis av effektiv kostnadsstyrning.
 • Den operativa rörelsemarginalen var 8,4 % (11,5 %).
 • Det operativa rörelseresultatet enligt IFRS var 226 (142) MEUR.
 • Resultat per aktie var 0,19 (0,08) EUR och resultat per aktie exkl. jämförelsestörande poster och värdering till verkligt värde var 0,14 (0,27) EUR.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 363 (550 MEUR). Kassaflödet efter investeringar var 239 (428) MEUR.
 • Kvoten nettoskuld/operativt EBITDA på 2,5 (2,1) var över målet som är att ligga under 2,0.
 • Stark likviditet med kassa och outnyttjade kreditlimiter om 2,1 miljarder EUR och god tillgång till finansieringskällor.
 • Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) var 6,8 % (11,8 %), vilket är under det strategiska målet som är att ligga över 13 %.

Q1–Q2/2020 (jämfört med Q1–Q2/2019)

 • Omsättningen var 4 321 (5 242) MEUR.
 • Det operativa rörelseresultatet var 357 (634) MEUR.

Hantering av osäkerhetsfaktorer

Stora Ensos medarbetares hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet. Stora Enso har säkerställt sina medarbetares hälsa och säkerhet med ett flertal åtgärder och följer utvecklingen av covid-19-situationen noggrant. Tack vare Stora Ensos proaktiva agerande har koncernens förmåga att betjäna sina kunder och bedriva verksamheten hittills påverkats minimalt.

Stora Enso har en stark position vad gäller likviditet och finansieringsmöjligheter. I slutet av andra kvartalet 2020 uppgick kassa och banktillgodohavanden till 1 062 MEUR. Bolaget har också outnyttjade kreditlimiter på 1 000 MEUR och möjlighet att få statliga premieobligationslån på 950 MEUR i Finland. Det finns inga finansiella kovenanter på Stora Ensos Oyj:s skulder.

För att hantera kostnaderna och mildra effekterna av minskad efterfrågan fortsätter Stora Enso att implementera extra besparingsåtgärder.

Koncernen fortsätter även att fokusera på att säkerställa likviditet och kassaflöde samt på rörelsekapitalstyrning för att hålla ställningarna och säkerställa en snabb återhämtning.

På grund av internationella reserestriktioner och andra säkerhetsåtgärder i samband med covid-19 sköts de flesta av Stora Ensos årliga underhållsstopp upp från första till andra halvåret 2020. De kommande underhållsstoppen är väl förberedda för att trygga hälsa och säkerhet för koncernens medarbetare, underleverantörer och de samhällen där verksamheten finns.

Prognos och utsikter

På grund av osäkerheten i världsekonomin har Stora Enso valt att tills vidare inte presentera prognoser per kvartal eller utsikter för helåret. Covid-19-krisen har påskyndat minskningen i efterfrågan på europeiskt papper och marknadsförutsättningarna för koncernens övriga produkter är fortsatt varierande.

Under tredje kvartalet 2020 kommer planerade underhållsstopp att genomföras vid sex bruk. Underhållskostnaderna beräknas totalt påverka med 45 MEUR mer än under Q2/2020 och i nivå med Q3/2019.

Nyckeltal

MEUR Q2/20 Q2/19 Förändring % Q2/20-Q2/19 Q1/20 Förändring % Q2/20-Q1/20 Q1-Q2/20 Q1-Q2/19 Förändring % Q1-Q2/20−Q1-Q2/19 2019
Omsättning 2 114 2 608 -18,9 % 2 207 -4,2 % 4 321 5 242 -17,6 % 10 055
Operativt EBITDA 332 455 -27,0 % 335 -0,7 %  667 939 -29,0 % 1 614
Operativt rörelseresultat 178 299 -40,5 % 180 -1,2 % 357 634 -43,6 % 1 003
Operativ rörelsemarginal 8,4 % 11,5 % 8,1 % 8,3 % 12,1 % 10,0 %
Rörelseresultat (IFRS) 226 142 59,2 % 262 -13,9 % 487 454 7,3 % 1 305
Resultat före skatt excl. jämförelsestörande poster, värdering till verkligt värde och icke-operativa poster 142 250 -43,3 % 126 12,4 % 268 554 -51,6 % 835
Resultat före skatt (IFRS) 190 93 103,7 % 209 -9,0 % 398 375 6,2 % 1 137
Periodens nettoresultat (IFRS) 144 52 177,2 % 149 -3,3 % 293 278 5,7 % 856
Räntebärande nettoskuld 3 289 3 973 -17,2 % 3 399 -3,2 % 3 289 3 973 -17,2 % 3 209
Operativ avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 6,8 % 11,8 % 6,8 % 6,8 % 13,0 % 10,3 %
Resultat per aktie (EPS) excl. jämförelsestörande poster, värdering till verkligt värde och icke-operativa poster1, EUR 0,14 0,27 -47,9 % 0,12 14,9 % 0,26 0,59 -55,9 % 0,84
Resultat per aktie (EPS), EUR 0,19 0,08 148,0 % 0,19 -3,6 % 0,38 0,37 2,7 % 1,12
Nettoskuld/Operativt EBITDA senaste 12 månaderna 2,5 2,1 2,3 2,5 2,1 2,0
Medelantal anställda 25 077 26 553 -5,6 % 25 037 0,2 % 25 017 26 352 -5,1 % 26 096
 

1 Nycketalet Resultat per aktie (EPS) excl. jämförelsestörande poster, värdering till verkligt värde och icke-operativa poster ersätter nycketalet Resultat per aktie (EPS) excl. jämförelsestörande poster, och är inkluderad i listan över icke IFRS-baserade nyckeltal. Jämförelsetal har omräknats.

Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky kommenterar resultatet för andra kvartalet 2020:
– Vi fortsätter att ta oss igenom denna exceptionella tid med covid-19-pandemin som påverkar hälsoläget i världen och skapar osäkerhet och volatilitet i affärsklimatet. Betydande statliga stimulansåtgärder har satts in för att stötta ländernas ekonomi och gradvis öppnas samhällen upp igen. Men trots vissa tecken på optimism är det fortsatt svårt att bedöma marknadsutvecklingen framöver. Vi fortsätter att fokusera på det vi kan påverka i denna utmanande tid: betjäna och stötta våra kunder, säkerställa våra medarbetares hälsa, bedriva vår verksamhet så effektivt som möjligt, säkerställa vår finansiella uthållighet och driva vår innovationsagenda framåt.

Vi levererade ett operativt rörelseresultat på 178 MEUR, nästan lika mycket som för första kvartalet i år (180 MEUR). Exklusive Paper var det operativa rörelseresultatet 216 MEUR, vilket är avsevärt bättre än första kvartalets resultat (159 MEUR). Kassaflödet från rörelsen var 363 MEUR. Givet rådande omständigheter tycker vi att resultatet för andra kvartalet är gediget. Det drivs av starka resultat i divisionerna Packaging Materials och Forest samtidigt som divisionen Wood Products levererade ett bättre resultat än väntat. Inom vår verksamhet har pandemin påverkat divisionen Paper mest med en accelererad strukturell nedgång för alla papperskvaliteter. Exklusive divisionen Paper låg vår operativa rörelsemarginal kvar på 13 %, vilket visar på uthålligheten i våra tillväxtverksamheter.

Transformationsprojektet vid bruket i Uleåborg fortgår enligt plan och konverteringen till produktion av kraftliner kommer att inledas under fjärde kvartalet i år. För närvarande kommer 80 % av vår omsättning från våra tillväxtverksamheter och efter konverteringen kommer andelen från pappersprodukter att vara ännu lägre. För Biomaterials är marknaden fortfarande utmanande med låga priser och en minskning av användningen av grafiskt papper. Jämfört med förra året är vårt resultat väsentligt lägre på grund av minskade leveranser och försäljning, främst i divisionerna Paper och Biomaterials. För övriga verksamheter kommer marknadsutsikterna fortsätta att variera.

Vi fokuserar på att betjäna våra kunder genom att hålla verksamheten i gång, hantera utmaningar i leveranskedjan och lansera nya produkter. Jag är glad att vi har haft begränsade störningar och också ett begränsat antal covid-19-fall bland våra anställda, och vi fortsätter att efterleva våra högt ställda säkerhetskrav. Detta avspeglas i antal registrerade incidenter i redovisningen av TRI-frekvens, där vi har en positiv trend och når vårt mål på 4,7. Vi vidtar extra försiktighetsåtgärder i samband med underhållsstopp för att trygga vår personal, våra underleverantörer och omgivande samhällen. Under de kommande två kvartalen har vi flera underhållsstopp inplanerade, vilket kommer att påverka produktionsnivåerna.

Eftersom volatiliteten i marknaden fortsätter och möjligheterna att se framåt därmed är begränsade är det viktigt att vi fortsätter att förbättra vår konkurrenskraft på kostnadssidan. Lönsamhetsprogrammet på 350 MEUR levererar enligt plan och vi lägger till åtgärder vid behov. Vi har en fastställd likviditetsbuffert på 2,1 miljarder EUR för att vara finansiellt förberedda på potentiellt långvariga och djupgående effekter av covid-19 på den globala ekonomin. Emitteringen av vår gröna obligation för dessa ändamål passar väl in i vår hållbara finansstrategi. Dessutom har vi ökat vårt fokus på kassaflödes- och rörelsekapitalstyrning. Vi fortsätter att bygga uthållighet i verksamheten och jag är imponerad av de åtgärder som vidtagits inom hela organisationen.

Vi förbereder oss för en stark återhämtning när marknaden vänder och fortsätter våra ansträngningar att bygga framtidens verksamheter och driva vår innovationsagenda framåt. Vi har inlett produktionen av formpressad fiber som erbjuder nya designer och lösningar för livsmedelsförpackningar som är förnybara, återvinningsbara, biologiskt nedbrytbara och plastfria. I samarbete med Cordenka jobbar vi på att utveckla en biobaserad, fossilfri och kostnadseffektiv kolfiber som kan ersätta oljebaserade råmaterial.

Vi har också lanserat AvantForte™ by Stora Enso, en livsmedelssäker kraftliner för wellpappförpackningar. AvantForte kommer att möta företagens behov av högkvalitativa, säkra och plastfria förpackningar som samtidigt förbrukar mindre material. En annan ny produkt är PerformaLight™ by Stora Enso, en plastfri lättviktskartong för vikförpackningar i premiumkvalitet. Med PerformaLight™ kan koldioxidutsläppen i produktionen sänkas med upp till 70 % jämfört med konkurrenterna. Som en av branschens föregångare inom digitalisering har vi lanserat Box Inc, en digital B2B-marknad för wellpappförpackningar tillverkade av förnybara material. Det är en ny plattform som hjälper företag att hitta förpackningsleverantörer online, samtidigt som leverantörer får möjlighet att nå ut till nya kunder utan att behöva skapa en egen digital närvaro. Inom intelligenta förpackningar har vi också tagit viktiga steg framåt. Modehandlare i Norden och Kina har valt vår plastfria och återvinningsbara ECO-teknik för RFID-taggar till sina klädetiketter. Dessutom har vi lanserat våra första lösningar för obemannade ”New Retail”-butiker där kunderna kan göra kontaktlösa inköp och som möjliggör fullständig lageröversyn.

Det är glädjande att förberedelserna för vårt nya huvudkontor i Helsingfors har kommit så långt. Efter en arkitekttävling med imponerande bidrag har vi valt ut en träbyggnad i världsklass som kommer uppvisa innovativ design i en koldioxidneutral byggnad.

Det är positivt att se att EU:s strategi för återhämtning efter pandemin inbegriper investeringar i gröna och digitala lösningar. Det finns mycket kraft i initiativet och i ambitionen att minska klimateffekten. På Stora Enso har vi förnybara lösningar som kan vara till hjälp för EU i den globala övergången. Det nya normala efter covid-19 bör vara det mer hållbara normala.

Framtiden växer i skogen.

Webbsänd telefonkonferens för analytiker, investerare och media i dag klockan 14.00 EEST (13.00 CEST)

En webbsänd telefonkonferens för analytiker, investerare och media hålls klockan 14.00 EEST (13.00 CEST). Stora Ensos VD Annica Bresky, finanschef Seppo Parvi och chefen för Investor Relations Ulla Paajanen kommer att vara värdar för konferensen som kan följas på: https://edge.media-server.com/mmc/p/65ie587j.

Analytiker och investerare som vill ställa frågor ska vara inloggade på telefonkonferensen (se information nedan). Samtliga deltagare kan följa presentationen via webbsändningen.

Mediarepresentanter som önskar ställa frågor efter rapporten är publicerad ombeds kontakta Carl Norell, presschef Stora Enso Sverige, tel +46 72 2410349.

Länk till webbsändningen finns även tillgänglig på Stora Ensos webbplats storaenso.com/investors.


Uppringningsinstruktioner för telefonkonferens:

Direktsändning klockan 14.00 EEST

Storbritannien +44 (0)2071 928 338
Finland +358 (0)9 2311 3291
Sverige +46 (0)8 5661 8467
USA +1 6467 413 167
Inloggningskod 1272336
Inspelning
Storbritannien +44 (0)3333 009 785
Inloggningskod 1272336
 

Den inspelade telefonkonferensen finns tillgänglig fram till tisdagen den 28 juli 2020.
Webbsändningen kommer att arkiveras på: storaenso.com/en/investors/reports-and-presentations.

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av Stora Ensos halvårsrapport januari-juni 2020. Den fullständiga rapporten är bifogad till detta pressmeddelande som pdf-fil. Den finns även på företagets webbplats på storaenso.com/investors


För ytterligare information, v g kontakta:

Ulrika Lilja
kommukationsdirektör
tel. +46 72 221 9228


För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767


Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 30 länder och 2019 uppgick omsättningen till 10,1 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v g kontakta:
Ulrika Lilja
kommukationsdirektör
tel. +46 72 221 9228


För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera

Dokument & länkar