Stora Enson varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Report this content

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.3.2019 klo 18.40

Stora Enso Oyj:n 14. maaliskuuta 2019 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuodelta 2018.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan vuodelta 2018 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2019 on merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Swedenissä rekisteröityjen osakkeiden osalta Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta Euroclear Swedenissä rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin kruunuina. Citibank N.A. huolehtii osingon maksusta Citibank N.A:n hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan osinko maksetaan arviolta 25.3.2019.

Hallituksen jäsenet
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Jorma Eloranta, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen, Richard Nilsson, Göran Sandberg ja Hans Stråberg, ja että Mikko Helander valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi vastaavalle toimikaudelle. Yhtiökokous valitsi Jorma Elorannan hallituksen puheenjohtajaksi ja Hans Stråbergin hallituksen varapuheenjohtaksi.

Palkkiot
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen hallituksen jäsenten vuosipalkkioista:

puheenjohtaja  192 000 euroa (2018: 175 000)
varapuheenjohtaja  109 000 euroa (2018: 103 000)
jäsenet  74 000 euroa (2018: 72 000)


Yhtiökokous hyväksyi myös ehdotuksen, että hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla vuosipalkkiosta hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun Stora Enson R-osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, ja loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus kaudelta 1.1.2019 – 31.3.2019 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

Yhtiökokous vahvisti seuraavat hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkiot:


Talous- ja tarkastusvaliokunta

puheenjohtaja              20 600 euroa (2018: 20 600 euroa) 
jäsenet  14 400 euroa (2018: 14 400 euroa) 

Palkitsemisvaliokunta 

puheenjohtaja            10 300 euroa (2018: 10 300 euroa)
jäsenet 6 200 euroa (2018: 6 200 euroa)

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta

puheenjohtaja 10 300 euroa (2018: 10 300 euroa)
jäsenet 6 200 euroa (2018: 6 200 euroa)

Tilintarkastaja
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että tilintarkastajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. PricewaterhouseCoopers on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Samuli Perälä. Yhtiökokous päätti myös, että tilintarkastajan palkkio maksetaan talous- ja tarkastuskomitean hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Stora Enson R-sarjan omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien R-sarjan omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,25 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja 0,33 prosenttia kaikista yhtiön R-sarjan osakkeista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi ensisijaisesti osana yhtiön kannustin- ja palkkiojärjestelmää. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen myös päättämään Stora Enson R-sarjan osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla annettavien R-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,25 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja 0,33 prosenttia kaikista yhtiön R-sarjan osakkeista. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön kannustin- ja palkkiojärjestelmän toteuttamiseksi.

Stora Enson hallituksen päätökset
Richard Nilsson (puheenjohtaja), Jorma Eloranta ja Elisabeth Fleuriot valittiin talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseniksi.

Jorma Eloranta (puheenjohtaja), Antti Mäkinen ja Hans Stråberg valittiin palkitsemisvaliokunnan jäseniksi.

Christiane Kuehne (puheenjohtaja), Hock Goh ja Göran Sandberg valittiin vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäseniksi.

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 10,5 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa

Liitteet & linkit