Stora Ensos ordinarie årsstämma samt styrelsebeslut

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2019-03-14 kl. 18:40 EET

Vid Stora Ensos ordinarie årsstämma den 14 mars 2019 antogs bokslutet för 2018 och ansvarsfrihet beviljades för bolagets styrelse och verkställande direktör.

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och betalning av dividendutdelning

Stämman fastställde styrelsens förslag att en utdelning om 0,50 EUR per aktie utbetalas för år 2018.

Utdelningen betalas ut till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen måndagen den 18 mars 2019 är antecknad antingen i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller i fråga om Euroclear Sweden -registrerade aktier i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear Sweden AB ombesörjer utbetalningen till aktieägare som är registrerade i Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister och utbetalningen sker i svenska kronor. Utdelning till innehavare av amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i US-dollar genom Citibank N.A.

Styrelsen föreslår för stämman att utdelningen betalas ut uppskattningsvis måndagen den 25 mars 2019.

Styrelseledamöter

Stämman fastställde förslaget att de nuvarande styrelseledamöterna Jorma Eloranta, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen, Richard Nilsson, Göran Sandberg och Hans Stråberg återväljs för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma och att Mikko Helander väljs som ny styrelseledamot for samma mandatperiod. Årsstämman valde Jorma Eloranta till styrelsens ordförande och Hans Stråberg till vice ordförande.

Styrelsen

Stämman fastställde förslaget till årliga styrelsearvoden enligt följande:

Ordförande  192 000 EUR (2018: 175 000) 
Vice ordförande  109 000 EUR (2018: 103 000) 
Ledamöter  74 000 EUR (2018: 72 000)  

Stämman fastställde även förslaget att styrelseledamöternas årliga arvode erläggs så att 40 % betalas genom att förvärva Stora Ensos R-aktier för styrelseledamöternas räkning på marknaden till det pris som bildas i offentlig handel och resterande summa av årliga arvodet erläggs kontant. Aktierna förvärvas inom loppet av två veckor från och med offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari 2019 – 31 mars 2019 eller snarast möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Bolaget står för alla kostnader och eventuell överlåtelseskatt i anknytning till förvärvet av aktier.

Stämman fastställde förslaget till årliga arvoden till styrelsekommittéernas ledamöter enligt följande:


Finans- och revisionskommittén

Ordförande  20 600 EUR (2018: 20 600 EUR) 
Ledamöter  14 400 EUR (2018: 14 400 EUR) 


Ersättningskommittén

Ordförande  10 300 EUR (2018: 10 300 EUR) 
Ledamöter  6 200 EUR (2018: 6 200 EUR) 

Kommittén för hållbarhets- och etikfrågor

Ordförande 10 300 EUR (2018: 10 300 EUR)
Ledamöter 6 200 EUR (2018: 6 200 EUR)

Revisor

Stämman fastställde förslaget att PricewaterhouseCoopers Oy väljs som revisor för bolaget för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma. PricewaterhouseCoopers Oy har meddelat att Samuli Perälä kommer att fungera som huvudansvarig revisor. Stämman fastställde även förslaget att revisorns arvode betalas enligt faktura som är godkänd av finans- och revisionskommittén.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier och om emission av aktier
Stämman fastställde förslaget att styrelsen bemyndigas fatta beslut om förvärv av bolagets egna R-aktier enligt följande:

Antalet R-aktier som kan förvärvas med stöd av bemyndigandet kan uppgå till högst 2 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,25 procent av samtliga aktier i bolaget och ungefär 0,33 procent av samtliga R-aktier i bolaget. Bolagets egna aktier kan förvärvas annat än i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Bolagets egna aktier kan förvärvas med fritt eget kapital till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden.

Egna aktier kan förvärvas för att användas i första hand som en del av bolagets incentivprogram eller utbetalning av ersättning. Bolaget kan behålla, ogiltigförklara eller avyttra egna aktier som det har förvärvat.

Stämman fastställde förslaget att att styrelsen bemyndigas fatta beslut om emission av Stora Enso R-aktier enligt följande:

Antalet R-aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet kan uppgå till högst 2 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,25 procent av samtliga aktier i bolaget och ungefär 0,33 procent av samtliga R-aktier i bolaget. Bemyndigandet omfattar både emission av nya aktier och överlåtelse av bolagets egna aktier.

Emission av aktier kan vidtas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier för att användas som en del av bolagets incentivprogram eller utbetalning av ersättning.

Styrelsebeslut

Richard Nilsson (ordförande), Jorma Eloranta och Elisabeth Fleuriot valdes till ledamöter i finans- och revisionskommittén.

Jorma Eloranta (ordförande), Antti Mäkinen och Hans Stråberg valdes till ledamöter i ersättningskommittén.

Christiane Kuehne (ordförande), Hock Goh och Göran Sandberg valdes till ledamöter i kommittén för hållbarhets- och etikfrågor.


För ytterligare information, v g kontakta:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2018 uppgick omsättningen till 10,5 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v g kontakta:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera

Dokument & länkar