Stora Enson varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Report this content

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.3.2021 klo 16.45

Stora Enso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19. maaliskuuta 2021 yhtiön pääkonttorissa Helsingissä. Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voinut saapua kokouspaikalle. Kokouksessa oli edustettuna yhteensä 2 041 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 514 miljoonaa osaketta ja 196 miljoonaa ääntä. Yhtiökokous kannatti kaikkia osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia vähintään 91,47 prosentilla annetuista äänistä. Yhtiökokous hyväksyi yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020. Lisäksi yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön palkitsemisraportin neuvoa-antavassa äänestyksessä.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen, jonka mukaan vuodelta 2020 maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä tiistaina 23.3.2021 on merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröityjen osakkeiden osalta viimeksi mainitun pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin kruunuina. Citibank N.A. huolehtii osingon maksusta Citibank N.A:n hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina. Osinko maksetaan arviolta tiistaina 30.3.2021.

Hallituksen jäsenet
Yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen, jonka mukaisesti hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Håkan Buskhe, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Mikko Helander, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen ja Richard Nilsson, ja Helena Hedblom ja Hans Sohlström valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi vastaavalle toimikaudelle. Yhtiökokous valitsi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti Antti Mäkisen hallituksen puheenjohtajaksi ja Håkan Buskhen hallituksen varapuheenjohtaksi.

Palkkiot
Yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen hallituksen jäsenten vuosipalkkioista seuraavasti:
puheenjohtaja                     197 000 euroa
varapuheenjohtaja              112 000 euroa
jäsenet                                 76 000 euroa

Yhtiökokous hyväksyi myös osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen, jonka mukaan hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla vuosipalkkiosta hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun Stora Enson R-osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, ja loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus kaudelta 1.1.2021–31.3.2021 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

Yhtiökokous vahvisti seuraavat osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaiset hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkiot:

Talous- ja tarkastusvaliokunta
puheenjohtaja                                           21 200 euroa
jäsenet                                                      14 800 euroa

Palkitsemisvaliokunta
puheenjohtaja                                           10 600 euroa
jäsenet                                                       6 400 euroa

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta
puheenjohtaja                                           10 600 euroa
jäsenet                                                      6 400 euroa

Tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Samuli Perälä. Yhtiökokous päätti myös hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan talous- ja tarkastuskomitean hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Stora Enson R-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien R-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,25 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja 0,33 prosenttia kaikista yhtiön R-sarjan osakkeista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi ensisijaisesti osana yhtiön kannustin- ja palkkiojärjestelmää. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen myös päättämään Stora Enson R-sarjan osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla annettavien R-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,25 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja 0,33 prosenttia kaikista yhtiön R-sarjan osakkeista. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön kannustin- ja palkkiojärjestelmän toteuttamiseksi.

Stora Enson hallituksen päätökset
Richard Nilsson (puheenjohtaja), Elisabeth Fleuriot ja Hock Goh valittiin talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseniksi.

Antti Mäkinen (puheenjohtaja), Håkan Buskhe ja Hans Sohlström valittiin palkitsemisvaliokunnan jäseniksi.

Christiane Kuehne (puheenjohtaja), Helena Hedblom ja Mikko Helander valittiin vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäseniksi.

Puheet ja yhtiökokouksen pöytäkirja
Stora Enso järjestää yhtiökokouksen jälkeen virtuaalisen osakkeenomistajatapahtuman, jossa kuullaan edellisen hallituksen puheenjohtajan Jorma Elorannan, uuden hallituksen puheenjohtajan Antti Mäkisen sekä toimitusjohtaja Annica Breskyn puheenvuorot. Tapahtuman tallenne on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa storaenso.com/yhtiokokous. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla internetsivuilla myöhemmin, viimeistään perjantaina 2.4.2021.

Lisätietoja:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja myyntiä yli 50 maahan. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 8,6 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com/investors

 

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa