Stora Ensos ordinarie årsstämma samt styrelsebeslut

Report this content

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2021-03-19 kl. 16.45 EET

Stora Enso Oyj:s årsstämma hölls den 19 mars 2021 på bolagets huvudkontor i Helsingfors, Finland. I avsikt att begränsa spridningen av Covid-19 pandemin ordnades årsstämman så att aktieägare eller dess ombud inte kunde närvara på platsen för årsstämman. Totalt 2 041 aktieägare som representerade cirka 514 miljoner aktier och cirka 196 miljoner röster var representerade vid årsstämman. Årsstämman stödde alla aktieägarnas nomineringsråds och styrelsens förslag med minst 91,47 procent av de avgivna rösterna. Årsstämman fastställde bokslutet och beslutade att bevilja bolagets styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1.2020 – 31.12.2020. Därtill beslutade bolagsstämman att godkänna bolagets ersättningsrapport genom en rådgivande omröstning.

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och betalning av dividendutdelning
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag att en utdelning om 0,30 EUR per aktie utbetalas för år 2020.

Utdelningen betalas ut till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen tisdagen den 23 mars 2021 är antecknad antingen i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller i fråga om Euroclear Sweden -registrerade aktier i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear Sweden AB ombesörjer utbetalningen till aktieägare som är registrerade i Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister och utbetalningen sker i svenska kronor. Utdelning till innehavare av amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i US-dollar genom Citibank N.A. Utdelningen betalas ut uppskattningsvis tisdagen den 30 mars 2021.

Styrelseledamöter
Bolagsstämman godkände aktieägarnas nomineringsråds förslag, enligt vilket de nuvarande styrelseledamöterna Håkan Buskhe, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Mikko Helander, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen och Richard Nilsson återvaldes för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma och Helena Hedblom och Hans Sohlström valdes som nya styrelseledamöter for samma mandatperiod. Bolagsstämman valde i enlighet med aktieägarnas nomineringsråds förslag Antti Mäkinen till ordförande och Håkan Buskhe till vice ordförande för styrelsen.

Styrelsen
Stämman godkände aktieägarnas nomineringsråds förslag till årliga styrelsearvoden enligt följande:
Ordförande                          197 000 EUR
Vice ordförande                  112 000 EUR
Ledamöter                           76 000 EUR

Bolagsstämman godkände även aktieägarnas nomineringsråds förslag, enligt vilket styrelseledamöternas årliga arvode erläggs så att 40 % betalas genom att för styrelseledamöternas räkning förvärva Stora Ensos R-aktier på marknaden till det pris som bildas i offentlig handel och resterande summa av årliga arvodet erläggs kontant. Aktierna förvärvas inom loppet av två veckor från och med offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari 2021 – 31 mars 2021 eller snarast möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Bolaget står för alla kostnader och eventuell överlåtelseskatt i anknytning till förvärvet av aktier.

Bolagsstämman godkände aktieägarnas nomineringsråds förslag till årliga arvoden till styrelsekommittéernas ledamöter enligt följande:

Finans- och revisionskommittén
Ordförande    21 200 EUR
Ledamöter     14 800 EUR

Ersättningskommittén
Ordförande    10 600 EUR
Ledamöter     6 400 EUR

Kommittén för hållbarhets- och etikfrågor
Ordförande    10 600 EUR
Ledamöter     6 400 EUR

Revisor
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att välja PricewaterhouseCoopers Oy som revisor för bolaget för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma. PricewaterhouseCoopers Oy har meddelat att Samuli Perälä kommer att fungera som huvudansvarig revisor. Bolagsstämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag att revisorns arvode betalas enligt av finans- och revisionskommittén godkänd faktura .

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier och om emission av aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman att styrelsen bemyndigas fatta beslut om förvärv av Stora Enso R-aktier enligt följande:

Antalet R-aktier som kan förvärvas med stöd av bemyndigandet kan uppgå till högst 2 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,25 procent av samtliga aktier i bolaget och ungefär 0,33 procent av samtliga R-aktier i bolaget. Bolagets egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärvas annat än i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Aktierna kan förvärvas med fritt eget kapital till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden.

Egna aktier kan i första hand förvärvas för att användas som en del av bolagets incentivprogram eller utbetalning av ersättning. Bolaget kan behålla, ogiltigförklara eller avyttra egna aktier som det har förvärvat.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman att styrelsen bemyndigas fatta beslut om emission av Stora Enso R-aktier enligt följande:

Antalet R-aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet kan uppgå till högst 2 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,25 procent av samtliga aktier i bolaget och ungefär 0,33 procent av samtliga R-aktier i bolaget. Bemyndigandet omfattar både emission av nya aktier och överlåtelse av bolagets egna aktier.

Emission av aktier kan vidtas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier för att användas som en del av bolagets incentivprogram eller utbetalning av ersättning.

Styrelsebeslut
Richard Nilsson (ordförande), Elisabeth Fleuriot och Hock Goh valdes till ledamöter i finans- och revisionskommittén.

Antti Mäkinen (ordförande), Håkan Buskhe och Hans Sohlström valdes till ledamöter i ersättningskommittén.

Christiane Kuehne (ordförande), Helena Hedblom och Mikko Helander valdes till ledamöter i kommittén för hållbarhets- och etikfrågor.

Anföranden och protokollet från årsstämman
Stora Enso anordnar ett virtuellt aktieägartillfälle efter årsstämman, inklusive tal från den tidigare styrelsens ordförande Jorma Eloranta, den nya styrelsens ordförande Antti Mäkinen och VD och koncernchef Annica Bresky. Inspelningen av tillfället kommer att finnas tillgängligt på företagets webbplats på storaenso.com/arsstamma. Protokollet från årsstämman kommer senare att finnas tillgängligt på webbplatsen, senast fredagen den 2 april 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder. År 2020 uppgick omsättningen till 8,6 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera