Tuore väitöstutkimus antaa eväitä nuotinluvun opiskeluun koululuokissa

Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 22.3.2014 tarkastettava Jukka Enbuskan väitöstutkimus tuo uutta ymmärrystä vasta-alkajien nuotinlukemiseen ja nuotinluvun opiskeluun. Enbuska tarkastelee nuotinlukemisen oppimista dialogin näkökulmasta ja selvittää niitä tapoja, joilla alakoulun kolmasluokkalaiset oppivat nuotinlukemista ryhmässä.

Nuotinlukemisen oppimista tarkastellaan Burbules’n (1993) sekä Burbules’n ja Brucen (2002) esittämän dialogiteorian lähtökohdista. Enbuska on tutkimuksessaan eritellyt kahdeksan erilaista dialogityyppiä, joilla oppilaat lähestyvät nuotinlukemista ja soittamista. Näitä ovat epävarmuuden dialogi, valinkauhadialogi, konsensusdialogi, vastakkaisten näkemysten dialogi, yhteistoiminnallinen dialogi, sosiaalisen voiman dialogi, hybrididialogi ja lannistumisen dialogi. Dialogityyppien muotoutumisessa ratkaisevia tekijöitä ovat opettajan pedagogiset ratkaisut, tapahtumien outous, oppitunnin sosiaalisen tasapainon järkkyminen sekä yhteistoiminnallisuus.

- Tutkimuksessani sovelletun lähestymistavan avulla voidaan myös valottaa sitä, millaista oppilaiden välinen ja toisaalta oppilaiden ja opettajan välinen kommunikointi on, Enbuska kertoo.

Tavallisen koululuokan nuotinlukemisen opiskelussa on tärkeää ottaa huomioon se sosiaalinen tila, jossa opiskellaan. Tutkimus vahvistaa myös käsitystä kulttuurisen ja sosiaalisen kontekstin merkityksestä yksilön oppimisprosessissa. Enbuskan mukaan opetuksen järjestämisessä on pohdittava, millä tavoin voidaan vähentää epävarmuutta ja välttää opetustilanteita, jotka voivat synnyttää lannistumista tai turhautumista. Hän korostaa, että opettajan tulisi kyetä näkemään erilaisten dialogityyppien seuraamukset ja luomaan toisia oppilaita kunnioittava ja kannustava ilmapiiri. Nuotinlukemisen opettamiseen on myös etsittävä uusia luovia lähestymistapoja.

- Sosiaalinen vuorovaikutus on oppimisen kannalta keskeistä. Koulun musiikinopetuksessa onkin pidettävä huolta siitä, että oppimisympäristöt ovat turvalliset ja kaikkia osallistujia kunnioittavat. On myös sallittava erilaiset mielipiteet sekä opetuksen sisältöihin ja pedagogisiin ratkaisuihin liittyvät kriittiset näkemykset. Oppilaiden kannustaminen säveltämiseen ja improvisaation voi edistää myös nuotinlukutaitoa, Enbuska toteaa.

Lisätiedot:
Jukka Enbuska
jukka.enbuska@ulapland.fi


Jukka Enbuskan väitöstilaisuus järjestetään lauantaina 22.3.2014 klo 12.00
Helsingin Musiikkitalon Black Boxissa (Mannerheimintie 13 a, Helsinki)

Väitöskirjan otsikko:
”Ko mie tuon ensimmäisen tiijän, niin mie tiijän kaikki” - Nuotinlukemisen rakentuminen dialogina eräällä kolmannella luokalla

Vastaväittäjä: Professori Heikki Ruismäki
Tilaisuuden valvoja: Professori Heidi Westerlund


Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

www.siba.fi | www.uniarts.fi

Avainsanat:

Liitteet & linkit