Teollisessa työssä 12 tunnin nopeat työvuorot ovat toimivin malli tutkimuksen mukaan

Tiedote 06/2016, 28.1.2016

Työntekijät nukkuvat ja voivat paremmin työskennellessään 12 tunnin vuoroissa verrattuna 8 tunnin vuoroihin, osoittaa Työterveyslaitoksen tutkimus. Myös palautuminen ja tyytyväisyys työhön olivat parempia 12 tunnin järjestelmässä. Molemmissa järjestelmissä kokonaistyöaika on sama, mutta 12 tunnin järjestelmässä on vähemmän työvuoroja ja pidemmät yhtenäiset vapaat. Hankkeeseen osallistui yhdeksän tuotantoyksikköä Metsä Groupista, Neste Oy:stä ja BillerudKorsnäs Finland Oy:stä.

Teollisuuden työvuorojärjestelmät Suomessa ovat yleensä säännöllisesti kiertäviä järjestelmiä, joissa työvuorojen pituus on joko 8 tai 12 tuntia. Järjestelmät voivat olla nopeita tai hitaita.

       Tiedämme aikaisemmista tutkimuksista, että nopeasti eteenpäin kiertävät 8 tunnin järjestelmät (AAIIYY----) ovat työntekijän palautumisen kannalta parempia kuin hitaasti kiertävät (AAAA-IIII-YYYY------). Sen sijaan 12 tunnin nopeat työvuorot (AAYY------) ovat vasta hiljattain alkaneet yleistyä ja niiden hyvinvointivaikutuksista on niukalti tutkimustietoa, kertoo vanhempi tutkija Sampsa Puttonen Työterveyslaitoksesta.

       Tutkimuksemme osoitti, että 12 tunnin nopea järjestelmä on toimiva niin työntekijöiden kuin työnantajienkin kannalta teollisessa työssä. 12 tunnin vuoroissa työskentelevät (93 %) ja siihen vaihtaneet (87 %) olivat selvästi tyytyväisempiä kuin 8 tunnin järjestelmässä työskentelevät (27 %). Univaikeuksia ja ”läheltä piti” -tapauksia ilmoitettiin vähemmän, palautuminen oli tehokkaampaa ja vireystila parempi.

       Rekisteritutkimuksen mukaan 12 tunnin vuorojärjestelmässä oli hieman vähemmän sairauspoissaoloja kuin 8 tunnin järjestelmässä, sanoo Puttonen.

Tuotannollisten poikkeamien hallinta onnistuu 12 tunnissa paremmin kuin 8 tunnissa

12 tunnin järjestelmässä on monia hyviä puolia myös työnantajien näkökulmasta. Tuotannollisten poikkeamien hallinta onnistuu paremmin, koska 12 tunnissa on enemmän aikaa tunnistaa ongelma ja löytää siihen ratkaisu kuin lyhyemmässä vuorossa. Työntekijöidenkin mielestä on hyvä, että seuraavalle vuorolle jää entistä vähemmän keskeneräisiä töitä.
– Tämä voi heijastua vähäisempänä hävikkinä ja pienempänä turvallisuusriskinä, arvelivat tutkimuksessa haastatellut työnantajat.
– 12 tunnissa ehtii nähdä työn lopputuloksen ja pystyy itse vastaamaan siitä, sanovat työntekijät.

Varahenkilöiden löytäminen ja tiedonkulku haasteena 12 tunnin vuoroissa

Työnantajahaastattelujen perusteella 12 tunnin järjestelmässä korvaavien henkilöiden löytäminen esimerkiksi sairastapauksissa on hankalampaa kuin 8 tunnin järjestelmässä, jossa oli helppo jäädä ylitöihin tuuraamaan. Myös tiedonkulku on haastavaa.
– Kuuden päivän vapaan jälkeen työntekijä tarvitsee työnjohdon tukea päästääkseen taas perille tapahtumista, sanoo tutkija Kati Karhula Työterveyslaitoksesta.
– Tiedonkulkua voidaan parantaa myös sähköisillä järjestelmillä, vuoropalavereilla ja hyvällä raportoinnilla.

Varahenkilöiden löytämistä helpottaa, jos työntekijöillä on osaamista useammista tehtävistä. Työkierto on erinomainen keino osaamisen monipuolistamiseen, muistuttaa Kati Karhula.

Vaihto järjestelmästä toiseen vaatii aikaa – pelisäännöt laadittava etukäteen

Onnistunut siirtyminen 8 tunnin järjestelmästä 12 tunnin järjestelmään vaatii minimissään noin puoli vuotta. Siirtyminen edellyttää riittävän taustatiedon hankkimista ja toimintatapojen tarkastelua sekä riittävän pitkää kokeilujaksoa, jolloin käytännöt esimerkiksi työn tauotuksessa, työkierrossa, tiedonkulussa ja varahenkilöjärjestelyissä saadaan toimiviksi.

      On tärkeää sopia pelisääntöjä yhdessä etukäteen. Näin sitoutuminen esim. varahenkilöksi vahvistuu ja ymmärrys tiedonkulun haasteista lisääntyy, sanoo Karhula.

       Hankkeen perusteella voimme suositella 12 tunnin nopeaa vuorojärjestelmää fyysisesti kevyisiin tehtäviin ja miesvaltaisille aloille teollisuudessa, toteaa Puttonen.

”12 tunnin vuorojärjestelmien turvallinen ja työhyvinvointia edistävä toteuttaminen teollisuudessa” -hankkeessa vertailtiin kolmen teollisuudessa käytetyn vuorojärjestelmän (12 tunnin nopea vuorokierto, 8 tunnin nopea ja hidas vuorokierto) yhteyksiä työntekijöiden hyvinvointiin, uneen, terveyteen, turvallisuuteen ja sairauspoissaoloihin paperi- ja kemianteollisuudessa. Tiedonkeruumenetelminä käytettiin Työterveyslaitoksen muokattua Vuorotyökyselyä (599 vastaajaa, 91 % miehiä), työntekijöiden ja työnantajien teemahaastatteluja ja rekisteritutkimusta sairauspoissaoloista ja työtapaturmista vuosilta 2008–2015. Hankkeeseen osallistui yhteensä yhdeksän tuotantoyksikköä Metsä Groupista, Neste Oy:stä ja BillerudKorsnäs Finland Oy:stä. Hanketta rahoittivat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja yhteistyöyritykset.

Lisätietoja:

Työterveyslaitos

tutkija Kati Karhula, kati.karhula(at)ttl.fi, puh. 043 824 2267

vanhempi tutkija Sampsa Puttonen, sampsa.puttonen(at)ttl.fi, puh. 043 824 6254

BillerudKorsnäs Finland Oy Valkeakoski

tehtaanjohtaja Tuomo Pappila puh. 040 063 1134
pääluottamusmies Eero Sillanpää puh. 040 585 7391
vaihde 03 3392 6600

Tutkimusraportti. Tietoa työstä. 12 tunnin vuorojärjestelmien turvallinen ja työhyvinvointia edistävä toteuttaminen teollisuudessa. Työterveyslaitos 2016.
Karhula Kati, Ropponen Annina, Härmä Mikko, Hakola Tarja, Pylkkönen Mia, Sallinen Mikael, Puttonen Sampsa

http://www.ttl.fi/työaika  

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh.  040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi


www.ttl.fi
@tyoterveys


Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa

Multimedia

Multimedia