Företag måste lämna uppgifter vid byggande till Skatteförvaltningen första gången i dag

Uppgifterna för juli om byggentreprenader och arbetstagare som arbetar på en byggarbetsplats ska lämnas till Skatteförvaltningen senast i dag, den 5 september.

Skyldigheten att lämna uppgifter gäller alla byggherrar som beställer byggentreprenader, alltså också bostads- och fastighetsbolag.

Företagen måste lämna in entreprenaduppgifterna om samtliga entreprenadavtal varje månad om värdet på beställningen överstiger 15 000 euro. Varje beställare lämnar uppgifterna om den entreprenad som den köpt.

Arbetstagaruppgifterna måste lämnas in beträffande de byggarbetsplatser där det samtidigt arbetar flera än ett företag och det sammanlagda värdet på entreprenaderna som byggherren har köpt överstiger 15 000 euro. Det är den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet som är skyldig att lämna uppgifterna. De övriga arbetsgivarna och egenföretagarna lämnar sina arbetstagaruppgifter till den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet.

Anmälan ska lämnas in på nätet

Anmälan ska lämnas in antingen elektroniskt med en webblankett i webbtjänsten Suomi.fi eller skickas via webbtjänsten Ilmoitin.fi i en fil som uppgiftslämnarens eget datorprogram skapat.

Syftet med lagen är att avskaffa grå ekonomi inom byggbranschen och att åstadkomma ett sundare konkurrensläge. Skatteförvaltningen kan påföra en sanktion om rentav 15 000 euro till följd av försummade anmälningar. Till en början försöker Skatteförvaltningen i första hand handleda anmälningsskyldiga att handla rätt, varför vi kommer att följa en återhållsam linje med försummelseavgifter.

Ytterligare information: skatt.fi/anmälningarombyggande

Ytterligare information för medier: överinspektör Sari Wulff, tfn 020 612 3833

Skatteförvaltningen samlar in skatter och tryggar på så sätt samhällets funktion. År 2013 redovisade vi skatteintäkter för mer än 50 miljarder euro. Vi tryggar inflödet av skatteintäkterna genom att ge föregripande handledning och god service och övervaka skatteintaget på ett trovärdigt sätt. Vårt mål är att få våra kunder att handla rätt och på eget initiativ.
twitter.com/Verouutiset

Avainsanat:

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Liitteet & linkit