Publikationen Grå ekonomi 2016 beskriver läget för den grå ekonomin och kampen mot den i Finland

Skatteförvaltningens publikation Grå ekonomi 2016 behandlar läget för den grå ekonomin och bekämpningen av den med tanke på både Statsrådets bekämpningsstrategi och den enskilda arbetstagaren.

Grå ekonomi motarbetas utgående från en strategi och ett åtgärdsprogram

På våren 2016 publicerades statsrådets principbeslut om en nationell strategi för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2016–2020 och det anknutna åtgärdsprogrammet.

– Den strategi som nu ska genomföras omfattar fyra spetsprojekt. Målet med spetsprojekten är att främja en fungerande marknad och sund konkurrens, att förebygga olika fenomen och att påverka på attityder. Projekten förbättrar informationsutbytet mellan myndigheterna, tillgången till information, och genomslagskraften i brottsbekämpningskedjan när det gäller brott i anslutning till grå ekonomi samt de administrativa påföljderna, berättar direktör Janne Marttinen från enheten för bekämpning av grå ekonomi vid Skatteförvaltningen.

–  Grå ekonomi är en avsevärd konkurrenssnedvridande faktor. Genom att minska grå ekonomi förbättras Finlands konkurrenskraft och dragkraft som ett bra investeringsobjekt, säger direktör Marttinen.

Arbetstagarens och konsumentens rättigheter lyfts fram i bekämpningen av grå ekonomi

I Finland strävar många myndigheter i sitt arbete efter att förbättra arbetstagarnas rättigheter och förebygga grå ekonomi.  Vid Arbetshälsoinstitutet och universiteten bedrivs forskning kring arbetstagarens ställning. I publikationen presenteras bl.a. senaste forskningsresultat om arbetarskyddsbrott och deras påföljder.  Där redogörs också för hur man försöker trygga konsumenternas ställning inom vissa branscher med tillståndsplikt och genom att säkerställa att de företag som verkar inom branschen är ekonomiskt pålitliga.

Grå ekonomi bekämpas på flera fronter

Bekämpningen av grå ekonomi presenteras brett i publikationen t.ex. med hjälp av redogörelser om ändringar i lagstiftningen och olika projekt.

–  Tillsyn i byggbranschen har utvecklats genom samordnade inspektioner av arbetarskyddsinspektörer och polisen. Inom taxibranschens skattekontroll har betydelsefulla beskattningsmässiga problem framkommit och i över 30 procent av revisionerna har betydelsefulla iakttagelser i anknytning till grå ekonomi gjorts. Bedrägerier och försök till bedrägerier som gäller momsåterbäring har sysselsatt i synnerhet Skatteförvaltningen under början av 2016. I den senaste tidens försök till bedrägerier har det också handlat om identitetsstölder, där man använt uppgifter om bolag med gott anseende utan att dessa bolag varit medvetna om detta, berättar direktör Janne Marttinen.

Grå ekonomi 2016 kan läsas på nätet 

Läs också: Sakkunnigartiklar publicerade av Enheten för utredning av grå ekonomi

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.