Verohallinnon siirtohinnoitteluhanke tuottaa tulosta

Report this content

Verohallinnon siirtohinnoittelutehtävät on keskitetty vuodesta 2012 alkaen Konserniverokeskuksessa toimivalle siirtohinnoitteluhankkeelle. Hankkeen tavoitteena on tehostaa siirtohinnoitteluun liittyvien verotustehtävien hoitamista sekä toteuttaa siirtohinnoitteluun kohdistuvaa ennakoivaa ohjausta ja uskottavaa verovalvontaa.Siirtohinnoitteluhankkeessa tehtiin ensimmäisen toimintavuoden aikana verotarkastusten perusteella lähes 300 miljoonan euron lisäysehdotukset yhtiöiden verotettavaan tuloon. Parhaillaan hankkeessa on työn alla 27 siirtohinnoittelutarkastusta. Vuoden 2012 aikana tarkastuksia valmistui 10.

Ennakoivaan ohjaukseen panostetaan

Siirtohinnoitteluhankkeen työ pohjautuu keskitettyyn riskienhallintaan, jonka perusteella kuhunkin tilanteeseen valitaan aina tarkoituksenmukaisin toimintapa.

– Verotarkastukset sitovat paljon resursseja, joten ne pyritään kohdistamaan merkittävästi virheellisen siirtohinnoittelun tapauksiin. Olemme saaneet hyviä tuloksia aikaan myös ennakoivalla ohjauksella, jota voidaan suunnata suuremmalle kohdejoukolle tai myös suoraan vaikka vain yhdelle yhtiölle, hankejohtaja Jouni Marjo selvittää.

Esimerkkinä ennakoivasta ohjauksesta Jouni Marjo kertoo vuonna 2012 toteutetusta projektista, jonka kohdejoukoksi hankkeessa tehdyn riskianalyysin perusteella valikoitui pitkään Suomessa tappiota tehneitä myyntiyhtiöitä. Yhtiöitä lähestyttiin kirjeellä, jossa todettiin, että näiden toimintaan mahdollisesti liittyisi siirtohinnoitteluriski ja yhtiöille tarjottiin mahdollisuutta tarkempaan keskusteluun hankkeen asiantuntijoiden kanssa.

– Tavoitteena toteutetussa projektissa oli, että yhtiöt saataisiin kiinnittämään huomiota siirtohinnoittelunsa markkinaehtoisuuteen ja tarvittaessa oikaisemaan oma-aloitteisesti menettelyään.

Yhtenä ennakoivan ohjauksen muotona on siirtohinnoitteluhankkeen järjestämä asiakasinfotilaisuus. Vuonna 2012 tilaisuus järjestettiin marraskuussa ja se oli suunnattu kaikille siirtohinnoittelustaan dokumentointivelvollisille yrityksille. Vastaava tilaisuus järjestetään myös kuluvana vuonna.

Hanke jatkaa vuoden 2014 loppuun saakka

Alkaneen vuoden toiminnasta Jouni Marjo kertoo, että hankkeessa etsitään aktiivisesti uusia toimintatapoja verotarkastusten rinnalle vaikuttavan verovalvonnan toteuttamiseksi.  Ennakoiva ohjaus säilyy niin ikään yhtenä keskeisenä painopistealueena.

- Kotimaisessa sidosryhmäyhteistyössä avainasemassa on muun Verohallinnon kanssa tehtävä yhteistyö siirtohinnoitteluriskien havaitsemiseksi ja niiden eteenpäin viemiseksi hankkeen tietoon siirtohinnoittelualoitteina. Kansainvälisen sidosryhmäyhteistyön osalta keskeisiä ovat OECD:n sekä EU:n Joint Transfer Pricing Forumin työryhmätyöskentelyyn osallistuminen.

Siirtohinnoitteluhankkeen määräaika jatkuu vuoden 2014 loppuun. Yhteensä hankkeessa työskentelee 37 siirtohinnoittelun asiantuntijaa.

Lisätietoja:
Hankepäällikkö Jouni Marjo, Verohallinnon siirtohinnoitteluhanke ja
johtava veroasiantuntija Sami Laaksonen, Verohallinnon siirtohinnoitteluhanke p. 020 612 5201.

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Siirtohinnoitteluhankkeen määräaika jatkuu vuoden 2014 loppuun. Yhteensä hankkeessa työskentelee 37 siirtohinnoittelun asiantuntijaa.
Tweettaa

Lainaukset

Jouni Marjo, hankepäällikkö, Verohallinto
- Kotimaisessa sidosryhmäyhteistyössä avainasemassa on muun Verohallinnon kanssa tehtävä yhteistyö siirtohinnoitteluriskien havaitsemiseksi ja niiden eteenpäin viemiseksi hankkeen tietoon siirtohinnoittelualoitteina.