Verohallinnon siirtohinnoittelutyö edistyy:Myös muita kansainvälisiä veroriskejä torjutaan entistä aktiivisemmin

Siirtohinnoitteluhankkeessa vuonna 2013 valmistuneiden verotarkastusten perusteella maksuunpantava määrä oli 892 miljoonaa euroa lisäystä yhtiöiden verotettavaan tuloon. Viime vuoden aikana valmistui 14 tarkastusta, joista 11 johti verotettavan tulon oikaisuun. Kolmessa tapauksessa siirtohinnoittelun todettiin olevan kunnossa. Parhaillaan työn alla on 30 siirtohinnoittelutarkastusta.

Toisin kuin julkisuudessa on esitetty, Verohallinnon linja ei ole muuttunut siirtohinnoittelukysymyksissä eikä Verohallinto toimi oikeuskäytännön vastaisesti. Verohallinto noudattaa Suomen sisäisen siirtohinnoittelusäännöksen tulkinnassa OECD:n siirtohinnoitteluohjeita, jotka perustuvat markkinaehtoperiaatteeseen. Sen mukaan konsernien sisäisissä liiketoimissa tulee sopia ehdoista, jotka vastaavat riippumattomien yritysten välillä sovittuja ehtoja. Siirtohinnoittelun merkitys voitonsiirron välineenä on tiedostettu sekä Suomessa että kansainvälisesti. Ilmiön kasvavan merkityksen vuoksi siirtohinnoittelun valvontaan on kohdennettu lisää voimavaroja. Koska Verohallinto on kiinnittänyt siirtohinnoitteluun entistä enemmän huomiota, asioita on noussut esiin aikaisempaa enemmän.

– Siirtohinnoitteluhankkeen toiminnan alkuvaiheessa on kohdistettu paljon voimavaroja jo toteutettujen siirtohinnoittelujärjestelyjen tutkimiseen verotarkastuksilla. Jatkossa siirtohinnoittelutyötä pyritään suuntaamaan yhä enemmän reaaliaikaiseen ohjaukseen, hankejohtaja Jouni Marjo Konserniverokeskuksesta kertoo.

Erilaisia toimintatapoja on jo hyödynnetty eri kohderyhmien tavoittamiseksi. Hanke on tarjonnut laajempia asiakasryhmiä koskevaa ohjausta suorien yhteydenottojen ja tapaamisten muodossa sekä järjestänyt asiakasseminaareja. Tämän ohella on annettu tapauskohtaista ohjausta ja neuvontaa ennakkoratkaisuin ja vapaamuotoisesti keskustellen.

Verotarkastuksilla tutkittuja merkittävimpiä ilmiöitä olivat liiketoiminnan uudelleen järjestelyt, aineettoman omaisuuden hyödyntäminen sekä rahoitukseen liittyvät kysymykset.

– Tapauksissa sovellettu lainsäädäntö on ollut voimassa saman sisältöisenä jo pitkään. Oikeuskäytäntöä siirtohinnoittelukysymyksistä on kertynyt toistaiseksi verrattain vähän. Erilaisia siirtohinnoitteluilmiöitä on kuitenkin noussut esiin viime aikoina yhä enemmän. Verotarkastukset ovat kohdistuneet keskeisiin tunnistettuihin siirtohinnoitteluriskeihin, toteaa siirtohinnoitteluhankkeen johtava veroasiantuntija Sami Laaksonen.
                     
Verohallinnon siirtohinnoittelutehtävät on keskitetty vuodesta 2012 alkaen Konserniverokeskuksessa toimivalle siirtohinnoitteluhankkeelle. Hankkeen toiminta perustuu ennakoivaan ohjaukseen ja uskottavaan verovalvontaan. Verohallinnon tavoitteena on, että lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti Suomelle kuuluva osuus monikansallisten konsernien verotuloista kertyisi mahdollisimman oikeaan aikaan, jolloin jälkikäteisiä oikaisutoimenpiteitä ei tarvittaisi. 

Kansainvälisten veroriskien torjuntaan uuden hankkeen voimin
Verohallinto on asettanut tämän vuoden alussa Kansainvälisen verotuksen riski-ilmiöt –hankkeen, jonka tehtävänä on vähentää erilaisiin kansainvälisiin ilmiöihin liittyviä veroriskejä.

– Hankkeen tarkoituksena on vähentää kansainvälisiin riski-ilmiöihin liittyvää verovajetta. Veroriskejä pyritään vähentämään etenkin ohjausta ja valvontaa kehittämällä. Hankkeessa on tarkoitus kehittää mm. valvontakeinoja erityyppisissä veronkiertojärjestelyissä, joissa hyödynnetään niin sanotusti matalan verorasituksen tai tiukan pankkisalaisuuden valtioita. Olennaisessa osassa on myös kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön lisääminen. Kohteena ovat sekä yritykset että luonnolliset henkilöt, hankejohtaja Jaakko Mattila Verohallinnosta kertoo. Hanke jatkuu aina vuoden 2015 loppuun saakka.

Lisätietoja:
Siirtohinnoitteluhankkeen hankejohtaja Jouni Marjo, Konserniverokeskus ja
siirtohinnoitteluhankkeen johtava veroasiantuntija Sami Laaksonen, Konserniverokeskus
p. 0206 125 201
Kansainvälisen verotuksen riski-ilmiöt –hankkeen hankejohtaja Jaakko Mattila p. 0206 127 143

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Siirtohinnoitteluhankkeessa vuonna 2013 valmistuneiden verotarkastusten perusteella maksuunpantava määrä oli 892 miljoonaa euroa lisäystä yhtiöiden verotettavaan tuloon.
Tweettaa

Lainaukset

Verotarkastukset ovat kohdistuneet keskeisiin tunnistettuihin siirtohinnoitteluriskeihin.
veroasiantuntija Sami Laaksonen